Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Julkaistu:

Teat­teri ja draama rapis­tu­van luku­tai­don pelas­ta­jiksi

Kokoo­mus esit­tää, että kunnat edis­täi­si­vät lasten ja nuor­ten luku­tai­toa teat­te­rin ja draa­man keinoin. Aiheesta tehty valtuus­toa­loite on jätetty muiden muassa Espoossa, Turussa, Tampe­reella, Oulussa, Jyväs­ky­lässä ja Kuopiossa.

Suoma­lais­ten luku­taito on rapis­tu­massa. Pisa-arvioin­nissa Suomen kansal­li­nen keskiarvo (536) sijoit­tuu tyydyt­tä­välle suori­tus­ta­solle. Arvioin­nin mukaan heik­koja luki­joita oli kahdek­san prosent­tia. Euros­ta­tin tutki­mus­ten (8/​2016) mukaan Suomessa on enem­män koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lelle pudon­neita nuoria kuin muissa Pohjois­maissa. Luku­taito on yksi avain­te­kijä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä.

Valtuus­toa­loite

Suomen kunnissa tulisi tehdä työtä lasten ja nuor­ten luku­tai­don edis­tä­mi­seksi. Yksi ratkaisu siihen olisi tukea luku­tai­toa teat­te­rin ja draa­man keinoin.

Suoma­lais­ten luku­taito on rapis­tu­massa. PISA-arvioin­nissa Suomen kansal­li­nen keskiarvo (536) sijoit­tuu tyydyt­tä­välle suori­tus­ta­solle. Arvioin­nin mukaan heik­koja luki­joita oli kahdek­san prosent­tia. Euros­ta­tin tutki­mus­ten (8/​2016) mukaan Suomessa on enem­män koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lelle pudon­neita nuoria kuin muissa Pohjois­maissa. Luku­taito on yksi avain­te­kijä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä. Se on myös elini­käi­sen oppi­mi­sen perusta. Vankka pohja luku­tai­dolle luodaan lapsena.

Luku­taito on taito, joka kehit­tyy ja jota tulee kehit­tää koko elämän ajan.

Luku­tai­don kehit­tä­mi­sessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiin­nos­ta­via teks­tejä ja teks­ti­tyyp­pejä sekä laajen­taa käsi­tystä luke­mi­sesta. Jos kauno­kir­jal­li­nen teos ei tunnu lapsesta tai nuoresta omim­malta luke­mi­sen muodolta, voimme kannus­taa esimer­kiksi tieto­kir­jo­jen tai rap-lyrii­koi­den pariin. Sanat haltuun -hank­keessa luku­tai­toa lähes­tyt­tiin rap-musii­kin keinoin. Hank­keen työpa­jo­jen vaiku­tuk­sia tutkit­taessa puolet nuorista koki oppi­neensa uutta, 30 prosent­tia kiin­nos­tui uuden­lai­sista teks­teistä, ja yli 20 prosent­tia muutti suhtau­tu­mis­taan luke­mi­seen.

Yksi ratkaisu lasten ja nuor­ten luku­tai­don edis­tä­mi­seen on, että kunnassa tehdään luku­tai­toa edis­tä­vää työtä teat­te­rin ja draa­man keinoin. Kiin­nos­tus kirjoi­hin ja luke­mi­seen ei synny itses­tään, vaan se vaatii uuden­lai­sia mene­tel­miä. Kirjas­to­jen kirja­vink­kauk­set voisi toteut­taa draa­man keinoin tai ilmiö­poh­jai­sesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitai­siin tehdä kirjas­toi­hin palkat­ta­van draa­ma­pe­da­go­gin toimesta, yhteis­työssä paikal­lis­ten taiteen ammat­ti­lais­ten, kult­tuu­ri­jär­jes­tö­jen tai -yritys­ten kanssa. Kaupun­git tai kunnat voivat myös yhdessä palkata alueelle yhtei­sen teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­sen tai ostaa yhdessä palve­lun alueen yhdis­tyk­seltä tai yrityk­seltä.

Kiin­nos­tus kirjoi­hin ja luke­mi­seen ei synny itses­tään, vaan se vaatii uuden­lai­sia mene­tel­miä

Helsin­gissä luku­tai­toa edis­te­tään jo draa­man ja teat­te­rin keinoin. Helsin­gin kaupun­gin­kir­jas­tolla on seit­se­män vuotta ollut kirjas­ton teat­te­ri­täti. Teat­te­ri­täti on vuosien aikana vinkan­nut ja innos­ta­nut useita tuhan­sia lapsia ja nuoria luke­maan. Annet­tu­jen kirja­vink­kaus­ten jälkeen kirjoja on jouduttu tilaa­maan lisää kovan kysyn­nän vuoksi. Syksyn 2019 aikana kirja­vink­kauk­set teat­te­rin ja draa­man keinoin alka­vat Helsin­gissä myös aikui­sille. Tämä lois­tava konsepti on mahdol­lista monis­taa mihin tahansa kuntaan. Helsin­gin teat­te­ri­täti Minna Rimpilä on luvan­nut auttaa toimin­nan käyn­nis­tä­mi­sessä. Hank­keen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen kirjai­li­joita.

Me alle­kir­joit­ta­neet esitämme/​Kokoomuksen valtuus­to­ryhmä esit­tää, että kunnassa aloi­te­taan luku­tai­don vahvis­ta­mi­nen teat­te­rin ja draa­man keinoin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.