Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Julkaistu:

Teat­teri ja draama rapis­tu­van luku­tai­don pelas­ta­jiksi

Kokoo­mus esit­tää, että kunnat edis­täi­si­vät lasten ja nuor­ten luku­tai­toa teat­te­rin ja draa­man keinoin. Aiheesta tehty valtuus­toa­loite on jätetty muiden muassa Espoossa, Turussa, Tampe­reella, Oulussa, Jyväs­ky­lässä ja Kuopiossa.

Suoma­lais­ten luku­taito on rapis­tu­massa. Pisa-arvioin­nissa Suomen kansal­li­nen keskiarvo (536) sijoit­tuu tyydyt­tä­välle suori­tus­ta­solle. Arvioin­nin mukaan heik­koja luki­joita oli kahdek­san prosent­tia. Euros­ta­tin tutki­mus­ten (8/​2016) mukaan Suomessa on enem­män koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lelle pudon­neita nuoria kuin muissa Pohjois­maissa. Luku­taito on yksi avain­te­kijä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä.

Valtuus­toa­loite

Suomen kunnissa tulisi tehdä työtä lasten ja nuor­ten luku­tai­don edis­tä­mi­seksi. Yksi ratkaisu siihen olisi tukea luku­tai­toa teat­te­rin ja draa­man keinoin.

Suoma­lais­ten luku­taito on rapis­tu­massa. PISA-arvioin­nissa Suomen kansal­li­nen keskiarvo (536) sijoit­tuu tyydyt­tä­välle suori­tus­ta­solle. Arvioin­nin mukaan heik­koja luki­joita oli kahdek­san prosent­tia. Euros­ta­tin tutki­mus­ten (8/​2016) mukaan Suomessa on enem­män koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lelle pudon­neita nuoria kuin muissa Pohjois­maissa. Luku­taito on yksi avain­te­kijä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä. Se on myös elini­käi­sen oppi­mi­sen perusta. Vankka pohja luku­tai­dolle luodaan lapsena.

Luku­taito on taito, joka kehit­tyy ja jota tulee kehit­tää koko elämän ajan.

Luku­tai­don kehit­tä­mi­sessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiin­nos­ta­via teks­tejä ja teks­ti­tyyp­pejä sekä laajen­taa käsi­tystä luke­mi­sesta. Jos kauno­kir­jal­li­nen teos ei tunnu lapsesta tai nuoresta omim­malta luke­mi­sen muodolta, voimme kannus­taa esimer­kiksi tieto­kir­jo­jen tai rap-lyrii­koi­den pariin. Sanat haltuun -hank­keessa luku­tai­toa lähes­tyt­tiin rap-musii­kin keinoin. Hank­keen työpa­jo­jen vaiku­tuk­sia tutkit­taessa puolet nuorista koki oppi­neensa uutta, 30 prosent­tia kiin­nos­tui uuden­lai­sista teks­teistä, ja yli 20 prosent­tia muutti suhtau­tu­mis­taan luke­mi­seen.

Yksi ratkaisu lasten ja nuor­ten luku­tai­don edis­tä­mi­seen on, että kunnassa tehdään luku­tai­toa edis­tä­vää työtä teat­te­rin ja draa­man keinoin. Kiin­nos­tus kirjoi­hin ja luke­mi­seen ei synny itses­tään, vaan se vaatii uuden­lai­sia mene­tel­miä. Kirjas­to­jen kirja­vink­kauk­set voisi toteut­taa draa­man keinoin tai ilmiö­poh­jai­sesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitai­siin tehdä kirjas­toi­hin palkat­ta­van draa­ma­pe­da­go­gin toimesta, yhteis­työssä paikal­lis­ten taiteen ammat­ti­lais­ten, kult­tuu­ri­jär­jes­tö­jen tai -yritys­ten kanssa. Kaupun­git tai kunnat voivat myös yhdessä palkata alueelle yhtei­sen teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­sen tai ostaa yhdessä palve­lun alueen yhdis­tyk­seltä tai yrityk­seltä.

Kiin­nos­tus kirjoi­hin ja luke­mi­seen ei synny itses­tään, vaan se vaatii uuden­lai­sia mene­tel­miä

Helsin­gissä luku­tai­toa edis­te­tään jo draa­man ja teat­te­rin keinoin. Helsin­gin kaupun­gin­kir­jas­tolla on seit­se­män vuotta ollut kirjas­ton teat­te­ri­täti. Teat­te­ri­täti on vuosien aikana vinkan­nut ja innos­ta­nut useita tuhan­sia lapsia ja nuoria luke­maan. Annet­tu­jen kirja­vink­kaus­ten jälkeen kirjoja on jouduttu tilaa­maan lisää kovan kysyn­nän vuoksi. Syksyn 2019 aikana kirja­vink­kauk­set teat­te­rin ja draa­man keinoin alka­vat Helsin­gissä myös aikui­sille. Tämä lois­tava konsepti on mahdol­lista monis­taa mihin tahansa kuntaan. Helsin­gin teat­te­ri­täti Minna Rimpilä on luvan­nut auttaa toimin­nan käyn­nis­tä­mi­sessä. Hank­keen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen kirjai­li­joita.

Me alle­kir­joit­ta­neet esitämme/​Kokoomuksen valtuus­to­ryhmä esit­tää, että kunnassa aloi­te­taan luku­tai­don vahvis­ta­mi­nen teat­te­rin ja draa­man keinoin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content