Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat

Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaali­si­vut avau­tui­vat tänään osoit­teessa kokoomus.fi/vaalit. Sivuilta löyty­vät helposti kaikki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaamme. Omaa ehdo­kas­taan voi etsiä joko vaali­pii­rin tai nimen avulla.

Vaali­si­vulla on luet­ta­vissa Kokoo­muk­sen valin­nat eli viisi keskeistä tavoi­tetta Suomen suun­nan kään­tä­mi­seksi. Sieltä löytyy myös Kokoo­muk­sen ehdo­tus stra­te­gi­seksi halli­tus­oh­jel­maksi sekä vaali­ke­vään tapah­tu­mat. Sivu­jen sisäl­töä täyden­ne­tään pitkin kevättä.

Terve­tu­loa osoit­tee­seen kokoomus.fi/vaalit seuraa­maan, miten Kokoo­mus kulkee kohti vaaleja!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content