Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Sato­nen ja Vartiai­nen: Halli­tuk­sen työuu­dis­tuk­sia saadaan eteen­päin – hienoa!

Sato­nen ja Vartiai­nen: Halli­tuk­sen työuu­dis­tuk­sia saadaan eteen­päin – hienoa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Juhana Vartiai­nen kiit­tä­vät halli­tusta tors­taina 16.6.2016 anne­tusta pake­tista työso­pi­mus­lain muutok­sia.

Niillä tavoi­tel­laan erityi­sesti työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen madal­ta­mista ja työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen liit­ty­vien riskien pienen­tä­mistä. Lisäksi helpo­te­taan erityi­sesti pitkä­ai­kais­työt­tö­mien palk­kaa­mista.

“On tärkeää, että halli­tus vie ohjel­maansa eteen­päin. Nämä­kin uudis­tuk­set tarvi­taan nopeasti voimaan, jotta työl­li­syys­ta­voit­teesta pysty­tään pitä­mään kiinni. Uudis­tuk­set ovat Kokoo­muk­sen vaalioh­jel­mas­saan­kin esiin nosta­man työlin­jan mukai­sia ja autta­vat yhä useam­paa suoma­laista pääse­mään työt­tö­myy­destä työelä­mään. Työt­tö­myys­jak­sot on saatava lyhe­ne­mään, ihmis­ten palk­kaa­mi­nen on tehtävä houkut­te­le­vam­maksi. Edis­tystä tapah­tuu. Ja kolme vuotta on aikaa tehdä lisää”, Sato­nen kommen­toi.

Esityk­sessä ehdo­te­taan, että pitkä­ai­kais­työt­tö­män saisi palkata määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ilman erityistä perus­tel­lun syyn vaati­musta. Lisäksi koea­jan enim­mäis­pi­tuutta piden­net­täi­siin kuuteen kuukau­teen, ja työnan­ta­jalla olisi oikeus jatkaa koeai­kaa, jos työn­te­kijä on koeai­kana ollut työky­vyt­tö­myy­den tai perhe­va­paan vuoksi poissa
työstä. Esityk­sessä ehdo­te­taan myös työnan­ta­jan takai­sin­ot­to­vel­vol­li­suu­den kestoa­jan lyhen­tä­mistä neljään kuukau­teen. Työsuh­teen kestet­tyä 12 vuotta takai­sin­ot­toaika olisi kuiten­kin kuusi kuukautta.

“On vält­tä­mä­töntä, että Suomen työlain­sää­däntö päivi­te­tään tälle vuosi­tu­han­nelle ja saate­taan edes lähelle samaa suju­vuu­den tasoa kuin ylei­sesti pohjois­maissa. Nämä halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut asiat viedään nyt eteen­päin. Katse on suun­nat­tava seuraa­vaksi uusiin työl­li­syyttä pysy­västi lisää­viin uudis­tuk­siin, joita odotamme minis­teri Lind­strö­miltä jo budjet­ti­rii­heen. Tavoit­teena on oltava työmark­kina-asioissa parhaat käytän­nöt kaikista pohjois­maista. Tähän suun­taan kehi­tys väis­tä­mättä vie, ja mieluum­min sen tekisi oma-aloit­tei­sesti ja suun­ni­tel­mal­li­sesti kuin pakon edessä panii­kissa”, Vartiai­nen linjaa.

Sato­nen on Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja Vartiai­nen Kokoo­muk­sen työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­ta­ryh­män valio­kun­ta­vas­taava. Molem­mat toimi­vat Kokoo­muk­sen halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­li­joina työn ja työl­li­syy­den työryh­mässä keväällä 2015.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content