Kokoo­muksen työlli­syys­neu­vot­te­lijat Satonen ja Vartiainen: Halli­tuksen työuu­dis­tuksia saadaan eteenpäin – hienoa! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen työlli­syys­neu­vot­te­lijat Satonen ja Vartiainen: Halli­tuksen työuu­dis­tuksia saadaan eteenpäin – hienoa!

Kokoo­muksen työlli­syys­neu­vot­te­lijat Satonen ja Vartiainen: Halli­tuksen työuu­dis­tuksia saadaan eteenpäin – hienoa!

Julkaistu: 16.06.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Arto Satonen ja Juhana Vartiainen kiittävät halli­tusta torstaina 16.6.2016 annetusta paketista työso­pi­muslain muutoksia. Niillä tavoi­tellaan erityi­sesti työllis­tä­misen kynnyksen madal­ta­mista ja työnte­ki­jöiden palkkaa­miseen liittyvien riskien pienen­tä­mistä. Lisäksi helpo­tetaan erityi­sesti pitkä­ai­kais­työt­tömien palkkaa­mista.

“On tärkeää, että hallitus vie ohjel­maansa eteenpäin. Nämäkin uudis­tukset tarvitaan nopeasti voimaan, jotta työlli­syys­ta­voit­teesta pystytään pitämään kiinni. Uudis­tukset ovat Kokoo­muksen vaalioh­jel­mas­saankin esiin nostaman työlinjan mukaisia ja auttavat yhä useampaa suoma­laista pääsemään työttö­myy­destä työelämään. Työttö­myys­jaksot on saatava lyhenemään, ihmisten palkkaa­minen on tehtävä houkut­te­le­vam­maksi. Edistystä tapahtuu. Ja kolme vuotta on aikaa tehdä lisää”, Satonen kommentoi.

Esityk­sessä ehdotetaan, että pitkä­ai­kais­työt­tömän saisi palkata määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ilman erityistä perus­tellun syyn vaati­musta. Lisäksi koeajan enimmäis­pi­tuutta piden­net­täisiin kuuteen kuukauteen, ja työnan­ta­jalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työky­vyt­tö­myyden tai perhe­vapaan vuoksi poissa
työstä. Esityk­sessä ehdotetaan myös työnan­tajan takai­sin­ot­to­vel­vol­li­suuden kestoajan lyhen­tä­mistä neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takai­sin­ot­toaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta.

“On välttä­mä­töntä, että Suomen työlain­sää­däntö päivi­tetään tälle vuosi­tu­han­nelle ja saatetaan edes lähelle samaa sujuvuuden tasoa kuin yleisesti pohjois­maissa. Nämä halli­tus­oh­jel­massa sovitut asiat viedään nyt eteenpäin. Katse on suunnattava seuraa­vaksi uusiin työlli­syyttä pysyvästi lisääviin uudis­tuksiin, joita odotamme ministeri Lindströ­miltä jo budjet­ti­riiheen. Tavoit­teena on oltava työmarkkina-asioissa parhaat käytännöt kaikista pohjois­maista. Tähän suuntaan kehitys väistä­mättä vie, ja mieluummin sen tekisi oma-aloit­tei­sesti ja suunni­tel­mal­li­sesti kuin pakon edessä panii­kissa”, Vartiainen linjaa.

Satonen on Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja ja Vartiainen Kokoo­muksen työelämä- ja tasa-arvova­lio­kun­ta­ryhmän valio­kun­ta­vas­taava. Molemmat toimivat Kokoo­muksen halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­li­joina työn ja työlli­syyden työryh­mässä keväällä 2015.


Kokoomus.fi