Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Sato­nen ja Vartiai­nen: Halli­tuk­sen työuu­dis­tuk­sia saadaan eteen­päin – hienoa!

Sato­nen ja Vartiai­nen: Halli­tuk­sen työuu­dis­tuk­sia saadaan eteen­päin – hienoa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Juhana Vartiai­nen kiit­tä­vät halli­tusta tors­taina 16.6.2016 anne­tusta pake­tista työso­pi­mus­lain muutok­sia.

Niillä tavoi­tel­laan erityi­sesti työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen madal­ta­mista ja työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen liit­ty­vien riskien pienen­tä­mistä. Lisäksi helpo­te­taan erityi­sesti pitkä­ai­kais­työt­tö­mien palk­kaa­mista.

“On tärkeää, että halli­tus vie ohjel­maansa eteen­päin. Nämä­kin uudis­tuk­set tarvi­taan nopeasti voimaan, jotta työl­li­syys­ta­voit­teesta pysty­tään pitä­mään kiinni. Uudis­tuk­set ovat Kokoo­muk­sen vaalioh­jel­mas­saan­kin esiin nosta­man työlin­jan mukai­sia ja autta­vat yhä useam­paa suoma­laista pääse­mään työt­tö­myy­destä työelä­mään. Työt­tö­myys­jak­sot on saatava lyhe­ne­mään, ihmis­ten palk­kaa­mi­nen on tehtävä houkut­te­le­vam­maksi. Edis­tystä tapah­tuu. Ja kolme vuotta on aikaa tehdä lisää”, Sato­nen kommen­toi.

Esityk­sessä ehdo­te­taan, että pitkä­ai­kais­työt­tö­män saisi palkata määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ilman erityistä perus­tel­lun syyn vaati­musta. Lisäksi koea­jan enim­mäis­pi­tuutta piden­net­täi­siin kuuteen kuukau­teen, ja työnan­ta­jalla olisi oikeus jatkaa koeai­kaa, jos työn­te­kijä on koeai­kana ollut työky­vyt­tö­myy­den tai perhe­va­paan vuoksi poissa
työstä. Esityk­sessä ehdo­te­taan myös työnan­ta­jan takai­sin­ot­to­vel­vol­li­suu­den kestoa­jan lyhen­tä­mistä neljään kuukau­teen. Työsuh­teen kestet­tyä 12 vuotta takai­sin­ot­toaika olisi kuiten­kin kuusi kuukautta.

“On vält­tä­mä­töntä, että Suomen työlain­sää­däntö päivi­te­tään tälle vuosi­tu­han­nelle ja saate­taan edes lähelle samaa suju­vuu­den tasoa kuin ylei­sesti pohjois­maissa. Nämä halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut asiat viedään nyt eteen­päin. Katse on suun­nat­tava seuraa­vaksi uusiin työl­li­syyttä pysy­västi lisää­viin uudis­tuk­siin, joita odotamme minis­teri Lind­strö­miltä jo budjet­ti­rii­heen. Tavoit­teena on oltava työmark­kina-asioissa parhaat käytän­nöt kaikista pohjois­maista. Tähän suun­taan kehi­tys väis­tä­mättä vie, ja mieluum­min sen tekisi oma-aloit­tei­sesti ja suun­ni­tel­mal­li­sesti kuin pakon edessä panii­kissa”, Vartiai­nen linjaa.

Sato­nen on Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja Vartiai­nen Kokoo­muk­sen työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­ta­ryh­män valio­kun­ta­vas­taava. Molem­mat toimi­vat Kokoo­muk­sen halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­li­joina työn ja työl­li­syy­den työryh­mässä keväällä 2015.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

18.9.2020

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole

19.8.2020

Teko­jen aika on nyt!

Vaikeat ajat eivät ole syy lykätä työl­li­syys­toi­mia. Keinoja työpaik­ko­jen lisää­mi­seksi on, jos vain tahtoa löytyy. Kokoo­mus ehdot­taa uudis­tuk­sia, joilla työtä