Toivakka ja Virolainen YK:n päivänä: Tyttöjen asema kertoo yhteis­kunnan sivis­tyk­sestä – kokoomus.fi
MENU
Toivakka ja Virolainen YK:n päivänä: Tyttöjen asema kertoo yhteis­kunnan sivis­tyk­sestä

Toivakka ja Virolainen YK:n päivänä: Tyttöjen asema kertoo yhteis­kunnan sivis­tyk­sestä

Julkaistu: 24.10.2016 Uncategorized

Lenita Toivakka ja Anne-Mari Virolainen muistut­tavat tyttöjen aseman paran­ta­misen merkit­tä­vyy­destä.

Tytöt ovat globaa­listi poikia alhai­semmin koulu­tettuja ja heidän tervey­den­ti­lansa on huonompi. Kansan­edus­tajat muistut­tavat, että monissa paikoissa tyttöjen oikeudet eivät edelleenkään ole samalla tasolla kuin poikien.

Tyttöjen heikko asema johtuu usein järjes­tel­mäl­li­sestä sukupuo­li­syr­jin­nästä.

”Tyttöjen heikko asema johtuu usein järjes­tel­mäl­li­sestä sukupuo­li­syr­jin­nästä. Monissa maissa tyttöihin panos­ta­mista ei nähdä kannat­tavana, eivätkä he saa yhden­ver­taisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua tai tehdä omia valintoja elämästään”, Toivakka kuvaa.

Joka vuosi yli kahden miljoonan 15-vuotiaan tytön lapsuus päättyy äitiyteen. Syvälle juurtunut tyttöjen syrjintä johtaa lapsia­vio­liit­tojen lisäksi muun muassa lapsi­työ­voimaan, sukupuo­lie­linten silvontaan, seksu­aa­liseen hyväk­si­käyttöön ja perus­kou­lu­tuksen puutteeseen.

”Yli puolet 10-vuotiaista tytöistä asuvat epätasa-arvoi­siksi luoki­tel­luissa maissa. Näissä maissa tytöillä on suuri riski joutua räikeiden ihmisoi­keus­louk­kausten uhreiksi. Se on käsit­tä­mät­tömän julmaa ja väärin”, Virolainen kertoo.

Mahdol­lisuus koulut­tautua on avaina­se­massa tyttöjen aseman paran­ta­mi­seksi. Riittävän koulu­tuksen saaneet tytöt kohtaavat merkit­tä­västi vähemmän vääryyksiä kuin koulut­tau­tu­mat­tomat. Koulu­tuksen myötä tytöt saavat parempaa palkkaa, he oppivat itse vaatimaan oikeuk­siaan ja siirtävät koulu­tuksen tuomaa osaamista myös lapsilleen.

Suomen kehitys­po­li­tiikan ensim­mäinen painopiste on naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema. Oikeuksien, hyvin­voinnin ja mahdol­li­suuksien paran­tu­minen on avaina­se­massa muiden kehitys­ta­voit­teiden saavut­ta­mi­sessa. Talou­del­liset panokset tyttöihin luo pidemmän aikavälin talous­kasvua ja kehitystä. Arvioiden mukaan hyvin­vointiin, koulu­tukseen ja tyttöihin panos­ta­minen nyt voi tuoda kehit­ty­ville maille vähintään 21 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

”Panostus tyttöjen oikeuksiin ja mahdol­li­suuksiin on samalla panostus osaamiseen, hyvin­vointiin ja talous­kasvuun”, Toivakka sanoo.

”Kyse ei ole vain yksilöiden autta­mi­sesta tässä ja nyt. Kyse on pitkälle kanta­vista ratkai­suista, jotka hyödyt­tävät kaikkia”, Virolainen päättää.


Kokoomus.fi