Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Toivakka ja Viro­lai­nen YK:n päivänä: Tyttö­jen asema kertoo yhteis­kun­nan sivis­tyk­sestä

Toivakka ja Viro­lai­nen YK:n päivänä: Tyttö­jen asema kertoo yhteis­kun­nan sivis­tyk­sestä

Julkaistu:

Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen muis­tut­ta­vat tyttö­jen aseman paran­ta­mi­sen merkit­tä­vyy­destä.

Tytöt ovat globaa­listi poikia alhai­sem­min koulu­tet­tuja ja heidän tervey­den­ti­lansa on huonompi. Kansan­edus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että monissa paikoissa tyttö­jen oikeu­det eivät edel­leen­kään ole samalla tasolla kuin poikien.

Tyttö­jen heikko asema johtuu usein järjes­tel­mäl­li­sestä suku­puo­li­syr­jin­nästä.

”Tyttö­jen heikko asema johtuu usein järjes­tel­mäl­li­sestä suku­puo­li­syr­jin­nästä. Monissa maissa tyttöi­hin panos­ta­mista ei nähdä kannat­ta­vana, eivätkä he saa yhden­ver­tai­sia mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua tai tehdä omia valin­toja elämäs­tään”, Toivakka kuvaa.

Joka vuosi yli kahden miljoo­nan 15-vuoti­aan tytön lapsuus päät­tyy äitiy­teen. Syvälle juur­tu­nut tyttö­jen syrjintä johtaa lapsia­vio­liit­to­jen lisäksi muun muassa lapsi­työ­voi­maan, suku­puo­lie­lin­ten silvon­taan, seksu­aa­li­seen hyväk­si­käyt­töön ja perus­kou­lu­tuk­sen puut­tee­seen.

”Yli puolet 10-vuotiaista tytöistä asuvat epätasa-arvoi­siksi luoki­tel­luissa maissa. Näissä maissa tytöillä on suuri riski joutua räikei­den ihmi­soi­keus­louk­kaus­ten uhreiksi. Se on käsit­tä­mät­tö­män julmaa ja väärin”, Viro­lai­nen kertoo.

Mahdol­li­suus koulut­tau­tua on avai­na­se­massa tyttö­jen aseman paran­ta­mi­seksi. Riit­tä­vän koulu­tuk­sen saaneet tytöt kohtaa­vat merkit­tä­västi vähem­män vääryyk­siä kuin koulut­tau­tu­mat­to­mat. Koulu­tuk­sen myötä tytöt saavat parem­paa palk­kaa, he oppi­vat itse vaati­maan oikeuk­si­aan ja siir­tä­vät koulu­tuk­sen tuomaa osaa­mista myös lapsil­leen.

Suomen kehi­tys­po­li­tii­kan ensim­mäi­nen pain­opiste on nais­ten ja tyttö­jen oikeu­det ja asema. Oikeuk­sien, hyvin­voin­nin ja mahdol­li­suuk­sien paran­tu­mi­nen on avai­na­se­massa muiden kehi­tys­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­sessa. Talou­del­li­set panok­set tyttöi­hin luo pidem­män aika­vä­lin talous­kas­vua ja kehi­tystä. Arvioi­den mukaan hyvin­voin­tiin, koulu­tuk­seen ja tyttöi­hin panos­ta­mi­nen nyt voi tuoda kehit­ty­ville maille vähin­tään 21 miljar­dia dolla­ria vuoteen 2030 mennessä.

”Panos­tus tyttö­jen oikeuk­siin ja mahdol­li­suuk­siin on samalla panos­tus osaa­mi­seen, hyvin­voin­tiin ja talous­kas­vuun”, Toivakka sanoo.

”Kyse ei ole vain yksi­löi­den autta­mi­sesta tässä ja nyt. Kyse on pitkälle kanta­vista ratkai­suista, jotka hyödyt­tä­vät kaik­kia”, Viro­lai­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

Skip to content