Kokoo­muksen Talvitie: Hallitus panostaa pohjoisen elinvoimaan, rahaa VT4:lle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Talvitie: Hallitus panostaa pohjoisen elinvoimaan, rahaa VT4:lle

Kokoo­muksen Talvitie: Hallitus panostaa pohjoisen elinvoimaan, rahaa VT4:lle

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja, puolue­val­tuuston puheen­johtaja Mari-Leena Talvitie hehkuttaa halli­tuksen 125 miljoonan euron satsausta Oulu-Kemi tieyh­teyteen.

”VT4-inves­toinnin kautta hallitus panostaa pohjoisen elinvoimaan. Inves­tointi edistää työmat­ka­lii­kenteen ja kulje­tuksien sujuvuutta samoin kuin laajemmin elinkei­noe­lämää sekä matkailua. Ennen kaikkea se parantaa liiken­ne­tur­val­li­suutta ja yhdistää Pohjolaa”, toteaa Talvitie.

Oulun ja Kempeleen yhteis­pon­nis­tukset tuottivat tulosta, joka tuo elinvoimaa koko pohjoiseen.
Oulu-Kemi -yhteys on myös yksi merkit­tä­vim­mistä tievä­leistä huolto­var­muuden ja liikku­vuuden paran­ta­mi­seksi. Se on odottanut valtion satsausta jo useita vuosia.

Hallitus päätti kehys­riihen yhtey­dessä liiken­nein­ves­toin­neista tulevalle kehys­kau­delle. Kehys­pää­töksen mukai­sesti Oulu-Kemi tieyh­teyden raken­ta­minen voi alkaa jo vuonna 2017. Suunni­telmien mukaan tie olisi valmis vuonna 2021.


Kokoomus.fi