MENU
Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan, rahaa VT4:lle

Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan, rahaa VT4:lle

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie hehkut­taa halli­tuk­sen 125 miljoo­nan euron satsausta Oulu-Kemi tieyh­tey­teen.

”VT4-inves­toin­nin kautta halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan. Inves­tointi edis­tää työmat­ka­lii­ken­teen ja kulje­tuk­sien suju­vuutta samoin kuin laajem­min elin­kei­noe­lä­mää sekä matkai­lua. Ennen kaik­kea se paran­taa liiken­ne­tur­val­li­suutta ja yhdis­tää Pohjo­laa”, toteaa Talvi­tie.

Oulun ja Kempe­leen yhteis­pon­nis­tuk­set tuot­ti­vat tulosta, joka tuo elin­voi­maa koko pohjoi­seen.
Oulu-Kemi -yhteys on myös yksi merkit­tä­vim­mistä tievä­leistä huol­to­var­muu­den ja liik­ku­vuu­den paran­ta­mi­seksi. Se on odot­ta­nut valtion satsausta jo useita vuosia.

Halli­tus päätti kehys­rii­hen yhtey­dessä liiken­nein­ves­toin­neista tule­valle kehys­kau­delle. Kehys­pää­tök­sen mukai­sesti Oulu-Kemi tieyh­tey­den raken­ta­mi­nen voi alkaa jo vuonna 2017. Suun­ni­tel­mien mukaan tie olisi valmis vuonna 2021.