Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan, rahaa VT4:lle

Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan, rahaa VT4:lle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie hehkut­taa halli­tuk­sen 125 miljoo­nan euron satsausta Oulu-Kemi tieyh­tey­teen.

”VT4-inves­toin­nin kautta halli­tus panos­taa pohjoi­sen elin­voi­maan. Inves­tointi edis­tää työmat­ka­lii­ken­teen ja kulje­tuk­sien suju­vuutta samoin kuin laajem­min elin­kei­noe­lä­mää sekä matkai­lua. Ennen kaik­kea se paran­taa liiken­ne­tur­val­li­suutta ja yhdis­tää Pohjo­laa”, toteaa Talvi­tie.

Oulun ja Kempe­leen yhteis­pon­nis­tuk­set tuot­ti­vat tulosta, joka tuo elin­voi­maa koko pohjoi­seen.
Oulu-Kemi -yhteys on myös yksi merkit­tä­vim­mistä tievä­leistä huol­to­var­muu­den ja liik­ku­vuu­den paran­ta­mi­seksi. Se on odot­ta­nut valtion satsausta jo useita vuosia.

Halli­tus päätti kehys­rii­hen yhtey­dessä liiken­nein­ves­toin­neista tule­valle kehys­kau­delle. Kehys­pää­tök­sen mukai­sesti Oulu-Kemi tieyh­tey­den raken­ta­mi­nen voi alkaa jo vuonna 2017. Suun­ni­tel­mien mukaan tie olisi valmis vuonna 2021.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja