Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Sinuhe Wallin­heimo: Inno­vaa­tio­se­teli vauh­dit­taa talous­kas­vua

Kokoo­muk­sen Sinuhe Wallin­heimo: Inno­vaa­tio­se­teli vauh­dit­taa talous­kas­vua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo kiit­tää halli­tusta inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­li­ko­kei­lun sisäl­lyt­tä­mi­sestä tänään julkais­tuun työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­pa­ket­tiin. Inno­vaa­tio- ja palve­luse­teli anta­vat merkit­tä­västi potkua pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taan. Wallin­heimo arvioi, että seteli voi vauh­dit­taa uusia liikei­deoita, keksin­töjä ja sitä kautta talous­kas­vua.

”Euroo­passa on paljon hyviä koke­muk­sia inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­lei­den käytöstä. Erin­omaista, että tätä, erityi­sesti pk-yritys­ten kasvua tuke­vaa, mallia kokeil­laan nyt myös meillä. Inno­vaa­tio- ja palve­luse­teli on väline, jolla voidaan olen­nai­sesti vahvis­taa työl­li­syy­den kannalta keskei­sen pk-yritys­sek­to­rin toimin­tae­del­ly­tyk­siä,” sanoo Wallin­heimo.

Palve­luse­te­li­mal­lin vahvuus on Wallin­hei­mon mielestä sen asia­kas­läh­töi­syys. Raskai­den kunta­ve­tois­ten projek­tien sijasta siinä yritys­ke­hi­tystä tehdään yrit­tä­jien itsensä näkö­kul­masta. Myös mahdol­li­suus vaih­taa palve­lun­tuot­ta­jaa on sete­li­mal­lissa helpompi. Yrit­täjä voi äänes­tää jaloil­laan, jos tarjo­tun palve­lun laatu ei miel­lytä.

”Erilai­set alueel­li­set palve­luse­te­li­ko­kei­lut muun muassa Saksassa ja Belgiassa ovat paran­ta­neet yritys­ke­hi­tys­pal­ve­lu­jen saata­vuutta ja laatua sekä mahdol­lis­ta­neet uuden­lai­sen liike­toi­min­nan kehit­ty­mistä. Se on myös helpot­ta­nut uuden­lais­ten yhteis­työ­muo­to­jen synty­mistä tuote­ke­hi­tyk­sessä, hankin­noissa sekä kansain­vä­lis­ty­mi­sessä. Samaan tulisi myös Suomen kokei­lussa pyrkiä,” Wallin­heimo linjaa.

Tänään julkais­tun aika­tau­lun mukaan inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­lin käyttöönotto selvi­te­tään vuoden 2016 loppuun mennessä, jonka jälkeen siitä järjes­te­tään kokeilu. Sete­lin käyt­tö­koh­teita ovat esimer­kiksi yhteis­työ­pro­jek­tit korkea­kou­lu­jen kanssa, liikei­deoi­den arviointi ja kehit­tä­mi­nen sekä uusien ideoi­den ja keksin­tö­jen kaupal­lis­ta­mi­nen. Tarkempi sete­lin arvo määri­tel­lään erik­seen. Yksit­täi­sen palve­luse­te­lin vaih­te­lu­väli on tyypil­li­sesti 2.000 - 10.000 euroa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content