Kokoo­muk­sen Sinuhe Wallin­heimo: Inno­vaa­tio­se­teli vauh­dit­taa talous­kas­vua

Julkaistu: 12.04.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo kiit­tää halli­tusta inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­li­ko­kei­lun sisäl­lyt­tä­mi­sestä tänään julkais­tuun työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­pa­ket­tiin. Inno­vaa­tio- ja palve­luse­teli anta­vat merkit­tä­västi potkua pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taan. Wallin­heimo arvioi, että seteli voi vauh­dit­taa uusia liikei­deoita, keksin­töjä ja sitä kautta talous­kas­vua.

”Euroo­passa on paljon hyviä koke­muk­sia inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­lei­den käytöstä. Erin­omaista, että tätä, erityi­sesti pk-yritys­ten kasvua tuke­vaa, mallia kokeil­laan nyt myös meillä. Inno­vaa­tio- ja palve­luse­teli on väline, jolla voidaan olen­nai­sesti vahvis­taa työl­li­syy­den kannalta keskei­sen pk-yritys­sek­to­rin toimin­tae­del­ly­tyk­siä,” sanoo Wallin­heimo.

Palve­luse­te­li­mal­lin vahvuus on Wallin­hei­mon mielestä sen asia­kas­läh­töi­syys. Raskai­den kunta­ve­tois­ten projek­tien sijasta siinä yritys­ke­hi­tystä tehdään yrit­tä­jien itsensä näkö­kul­masta. Myös mahdol­li­suus vaih­taa palve­lun­tuot­ta­jaa on sete­li­mal­lissa helpompi. Yrit­täjä voi äänes­tää jaloil­laan, jos tarjo­tun palve­lun laatu ei miel­lytä.

”Erilai­set alueel­li­set palve­luse­te­li­ko­kei­lut muun muassa Saksassa ja Belgiassa ovat paran­ta­neet yritys­ke­hi­tys­pal­ve­lu­jen saata­vuutta ja laatua sekä mahdol­lis­ta­neet uuden­lai­sen liike­toi­min­nan kehit­ty­mistä. Se on myös helpot­ta­nut uuden­lais­ten yhteis­työ­muo­to­jen synty­mistä tuote­ke­hi­tyk­sessä, hankin­noissa sekä kansain­vä­lis­ty­mi­sessä. Samaan tulisi myös Suomen kokei­lussa pyrkiä,” Wallin­heimo linjaa.

Tänään julkais­tun aika­tau­lun mukaan inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­lin käyttöönotto selvi­te­tään vuoden 2016 loppuun mennessä, jonka jälkeen siitä järjes­te­tään kokeilu. Sete­lin käyt­tö­koh­teita ovat esimer­kiksi yhteis­työ­pro­jek­tit korkea­kou­lu­jen kanssa, liikei­deoi­den arviointi ja kehit­tä­mi­nen sekä uusien ideoi­den ja keksin­tö­jen kaupal­lis­ta­mi­nen. Tarkempi sete­lin arvo määri­tel­lään erik­seen. Yksit­täi­sen palve­luse­te­lin vaih­te­lu­väli on tyypil­li­sesti 2.000 - 10.000 euroa.