Kokoo­muksen Sinuhe Wallin­heimo: Innovaa­tio­seteli vauhdittaa talous­kasvua – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Sinuhe Wallin­heimo: Innovaa­tio­seteli vauhdittaa talous­kasvua

Kokoo­muksen Sinuhe Wallin­heimo: Innovaa­tio­seteli vauhdittaa talous­kasvua

Julkaistu: 12.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo kiittää halli­tusta innovaatio- ja palve­luse­te­li­ko­keilun sisäl­lyt­tä­mi­sestä tänään julkaistuun työllisyys- ja yrittä­jyys­pa­kettiin. Innovaatio- ja palve­luseteli antavat merkit­tä­västi potkua pienten ja keski­suurten yritysten tutkimus- ja kehitys­toi­mintaan. Wallin­heimo arvioi, että seteli voi vauhdittaa uusia liikei­deoita, keksintöjä ja sitä kautta talous­kasvua.

”Euroo­passa on paljon hyviä kokemuksia innovaatio- ja palve­luse­te­leiden käytöstä. Erinomaista, että tätä, erityi­sesti pk-yritysten kasvua tukevaa, mallia kokeillaan nyt myös meillä. Innovaatio- ja palve­luseteli on väline, jolla voidaan olennai­sesti vahvistaa työlli­syyden kannalta keskeisen pk-yritys­sek­torin toimin­tae­del­ly­tyksiä,” sanoo Wallin­heimo.

Palve­luse­te­li­mallin vahvuus on Wallin­heimon mielestä sen asiakas­läh­töisyys. Raskaiden kunta­ve­toisten projektien sijasta siinä yritys­ke­hi­tystä tehdään yrittäjien itsensä näkökul­masta. Myös mahdol­lisuus vaihtaa palve­lun­tuot­tajaa on seteli­mal­lissa helpompi. Yrittäjä voi äänestää jaloillaan, jos tarjotun palvelun laatu ei miellytä.

”Erilaiset alueel­liset palve­luse­te­li­ko­keilut muun muassa Saksassa ja Belgiassa ovat paran­taneet yritys­ke­hi­tys­pal­ve­lujen saata­vuutta ja laatua sekä mahdol­lis­taneet uuden­laisen liike­toi­minnan kehit­ty­mistä. Se on myös helpot­tanut uuden­laisten yhteis­työ­muo­tojen synty­mistä tuote­ke­hi­tyk­sessä, hankin­noissa sekä kansain­vä­lis­ty­mi­sessä. Samaan tulisi myös Suomen kokei­lussa pyrkiä,” Wallin­heimo linjaa.

Tänään julkaistun aikataulun mukaan innovaatio- ja palve­luse­telin käyttöönotto selvi­tetään vuoden 2016 loppuun mennessä, jonka jälkeen siitä järjes­tetään kokeilu. Setelin käyttö­koh­teita ovat esimer­kiksi yhteis­työ­pro­jektit korkea­kou­lujen kanssa, liikei­deoiden arviointi ja kehit­tä­minen sekä uusien ideoiden ja keksin­töjen kaupal­lis­ta­minen. Tarkempi setelin arvo määri­tellään erikseen. Yksit­täisen palve­luse­telin vaihte­luväli on tyypil­li­sesti 2.000 - 10.000 euroa.


Kokoomus.fi