Kokoo­muksen senio­ri­ver­kosto: Ikäsyr­jin­nästä eroon! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen senio­ri­ver­kosto: Ikäsyr­jin­nästä eroon!

Kokoo­muksen senio­ri­ver­kosto: Ikäsyr­jin­nästä eroon!

Julkaistu: 15.01.2018 Senioriverkosto Verkostoblogit

Meillä on Pohjois-Euroo­passa tilaa pitää etäisyyttä toisiimme ja ehkä juuri siksi erilai­suuden sietä­minen ottaa koville. Poikkeavien kiusaa­minen alkaa päivä­ko­deista, jatkuu koulu­kiusaa­misena ja päättyy ikäih­misten mitätöi­miseen, jopa syyllis­tä­miseen.

Nyt, kun eläkei­käisiä on jo noin 1,5 miljoonaa, puhutaan kestä­vyys­va­jeesta (fiscal sustai­na­bility), jolla tarkoi­tetaan passiivi-ikäisten aiheut­tamaa palve­lu­tar­vetta, josta seuraa budjettien alijää­mäisyys. Oikeilla asenteilla ja toimilla kestä­vyys­va­jeesta voisi kuitenkin tulla jopa kestä­vyystae!

Valtio­vallan taholta syrjivää on palkan­saajia ankarampi verotus. Eläke­tulon lisävero sekä halli­tus­kauden alussa päätetty vain palkan­saajia koskeva työtu­lo­vä­hen­nyksen laajennus ovat tästä esimerkkejä. Tavoit­teemme on yhden­mu­kainen verotus palkan­saajiin nähden. Mikäli verotukseen tehdään keven­nyksiä, ne kuuluvat myös eläke­läi­sille.

Terveys­pal­ve­luissa eläke­läiset ovat eri asemassa työter­veys­pal­veluja saavien kanssa. Työter­veys­huol­lossa on aivan oikein periaat­teena, että sairas työntekijä hoidetaan takaisin työelämään mahdol­li­simman pian. Eläkei­käisten kohtelu saattaa olla tylyä, vaikka juuri vanhusten lyhytkin liikunnan ja normaalin toiminnan estävä ”kremp­pa­kausi” saattaa viedä lopul­li­sesti sängyn pohjalle. Siksi on huoles­tut­tavaa, että sote-sovit­te­lussa annet­taisiin maakun­nille aikaa kuuden kuukauden jonoihin, ennen kuin olisi toteu­tettava valin­nan­va­pautta! Mitä nopeammin ihmiset saavat avun, sitä lyhyem­mäksi jää kallis hoiva­vaihe kunkin kohdalla.

Kunnat ovat soten toteu­tuessa uudessa tilan­teessa. Niiden tulee huolehtia ennal­taeh­käi­systä, kuten liikun­nasta, kulttuu­ri­pal­ve­luista, terveel­liseen elämään tukemi­sesta, vaikka hyvän toiminnan hyöty valuu maakunnan kassaan. Asuminen, ympäristö ja liikenne ovat osa myös ikä-ihmisten elämää. Ainakin Helsin­gissä vanhukset kokevat syrjintää, kun erityi­sesti vihreät haluavat blokata palveluja tarjoavia kortte­leita kokonaan autoilta huonosti liikkuvien ulottu­mat­tomiin.

Työpai­koilla arvos­tetaan kokemusta, mutta ei ikää! Suoma­laisia vaivaa saman­kal­tai­suuden ihannointi. Mieluusti kerrotaan valttina, että ”meillä on vain nuorta väkeä”. Mahtavaa, että on nuoria! Me ikäih­miset toivomme tietysti seuraa­ville sukupol­ville työpaikkoja ja mahdol­li­suuksia hyvään elämään. Mutta saattaisi olla rikkaus, jos työyh­tei­söissä olisi kaike­ni­käisiä osaajia. Monen­lai­silla ominai­suuk­silla syntyy hyvää jälkeä. Toisaalta tapana ja tavoit­tee­nakin on ollut jäädä eläkkeelle huipulta, vaikka muussa tehtä­vässä voisi olla vielä paljon annet­tavaa.

Digisyr­jintä kohdistuu moniin, joille kolmi­kymp­pisten insinöörien luoma tieto­ko­ne­kieli ei aukea. Olisi varmasti mahdol­lista luoda ymmär­ret­tä­viäkin ohjeita. On selvää, että sekä digi- että fyysisiin palve­luihin ei ole pitkän päälle varaa, mutta pitää olla varaa auttaa kaike­ni­käisiä väliin­pu­toajia.

Pahim­millaan ikäsyr­jintä on aineet­to­missa asioissa ja ihmisten vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Monet vanhukset jännit­tävät lastensa reaktioita ja arkai­levat tehdä itsenäisiä päätöksiä. Tutki­musten mukaan tärkeintä ihmiselle on kuitenkin säilyttää itsemää­rää­mi­soikeus mahdol­li­simman pitkään. Ihmisen ”pään yli” puhuminen on aina loukkaavaa.

Jos vanhemmat puhuvat lastensa kuullen omista vanhem­mistaan epäkun­nioit­ta­vasti, he suurella toden­nä­köi­syy­dellä kohtaavat aikanaan saman ilmapiirin. Siksi kierre olisi hyvä katkaista nyt kun isänmaamme aloitti jo toisen vuosi­sadan itsenäisenä kansa­kuntana.

Kirjoit­tajat:

Margit Hara
Eva-Riitta Siitonen


Kokoomus.fi