Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jel­maan

Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jel­maan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto edel­lyt­tää eläke­läis­ten yhden­ver­taista vero­tusta suhteessa palkan­saa­jien vero­tuk­seen, jotta osto­voi­man kuilu eläke­läis­ten ja työssä käyvien välillä ei enää kasva.

Samoin senio­ri­jaosto odot­taa, että mahdol­li­set veron­alen­nuk­set suun­na­taan tauluk­koa­len­nuk­sina myös eläke­tu­loi­hin. Työeläk­kei­den indek­si­ko­ro­tuk­set eivät saisi olla sidot­tuina sosi­aa­lie­tuuk­sien indek­si­ko­ro­tuk­siin, jaosto linjaa. Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto edel­lyt­tää, että senio­rien asema otetaan huomioon halli­tus­oh­jel­massa kaikilla sekto­reilla.

Viime joulu­kuussa perus­tettu eläkei­käis­ten ja eläkei­kää lähes­ty­vien verkosto koros­taa tarvetta asen­ne­muu­tok­seen, jossa ylisu­ku­pol­vi­suus on tavoi­tel­tava arvo. Kaikki voivat pysyä mukana raken­ta­massa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.

Senio­rit kasvat­ta­vat kansan­tu­loa aktii­vi­sen työelä­män jälkeen monissa rooleissa kuten mento­reina, keik­ka­työ­läi­sinä, lapsi­per­hei­den apuna ja omais­hoi­ta­jina. Kannan­ot­tonsa mukaan kokoo­muk­sen senio­ri­jä­se­net halua­vat olla aloit­teen­te­ki­jöitä ja toimia sillan­ra­ken­ta­jina suku­pol­vien välillä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content