Kokoo­muksen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jelmaan – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jelmaan

Kokoo­muksen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jelmaan

Julkaistu: 31.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen senio­ri­jaosto edellyttää eläke­läisten yhden­ver­taista verotusta suhteessa palkan­saajien verotukseen, jotta ostovoiman kuilu eläke­läisten ja työssä käyvien välillä ei enää kasva.

Samoin senio­ri­jaosto odottaa, että mahdol­liset veron­alen­nukset suunnataan tauluk­koa­len­nuksina myös eläke­tu­loihin. Työeläk­keiden indek­si­ko­ro­tukset eivät saisi olla sidot­tuina sosiaa­lie­tuuksien indek­si­ko­ro­tuksiin, jaosto linjaa. Kokoo­muksen senio­ri­jaosto edellyttää, että seniorien asema otetaan huomioon halli­tus­oh­jel­massa kaikilla sekto­reilla.

Viime joulu­kuussa perus­tettu eläkei­käisten ja eläkeikää lähes­tyvien verkosto korostaa tarvetta asenne­muu­tokseen, jossa ylisu­ku­pol­visuus on tavoi­teltava arvo. Kaikki voivat pysyä mukana raken­ta­massa hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa.

Seniorit kasvat­tavat kansan­tuloa aktii­visen työelämän jälkeen monissa rooleissa kuten mento­reina, keikka­työ­läisinä, lapsi­per­heiden apuna ja omais­hoi­tajina. Kannan­ot­tonsa mukaan kokoo­muksen senio­ri­jä­senet haluavat olla aloit­teen­te­ki­jöitä ja toimia sillan­ra­ken­tajina sukupolvien välillä.


Kokoomus.fi