Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jel­maan

Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jel­maan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto edel­lyt­tää eläke­läis­ten yhden­ver­taista vero­tusta suhteessa palkan­saa­jien vero­tuk­seen, jotta osto­voi­man kuilu eläke­läis­ten ja työssä käyvien välillä ei enää kasva.

Samoin senio­ri­jaosto odot­taa, että mahdol­li­set veron­alen­nuk­set suun­na­taan tauluk­koa­len­nuk­sina myös eläke­tu­loi­hin. Työeläk­kei­den indek­si­ko­ro­tuk­set eivät saisi olla sidot­tuina sosi­aa­lie­tuuk­sien indek­si­ko­ro­tuk­siin, jaosto linjaa. Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto edel­lyt­tää, että senio­rien asema otetaan huomioon halli­tus­oh­jel­massa kaikilla sekto­reilla.

Viime joulu­kuussa perus­tettu eläkei­käis­ten ja eläkei­kää lähes­ty­vien verkosto koros­taa tarvetta asen­ne­muu­tok­seen, jossa ylisu­ku­pol­vi­suus on tavoi­tel­tava arvo. Kaikki voivat pysyä mukana raken­ta­massa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.

Senio­rit kasvat­ta­vat kansan­tu­loa aktii­vi­sen työelä­män jälkeen monissa rooleissa kuten mento­reina, keik­ka­työ­läi­sinä, lapsi­per­hei­den apuna ja omais­hoi­ta­jina. Kannan­ot­tonsa mukaan kokoo­muk­sen senio­ri­jä­se­net halua­vat olla aloit­teen­te­ki­jöitä ja toimia sillan­ra­ken­ta­jina suku­pol­vien välillä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content