Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekai­sin

Kokoo­muk­sen Sato­nen SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekai­sin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan SDP:n vaih­toeh­to­bud­jetti-esityk­sen suurin ongelma on, että siinä halu­taan rahoit­taa pysy­viä menoja kerta­luon­tei­silla tulou­tuk­silla.

SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tissa on tulou­tettu Sitran, Suomen Pankin ja Finn­fun­din pääomista yhteensä 500 miljoo­naa euroa, jotka on käytetty kerta­luon­tei­siin menoi­hin.

“Tässä on nyt mennyt dema­reilta puurot ja vellit sekai­sin. Tässä syödään esimer­kiksi Sitraan vuosi­kausia kerät­tyjä varoja taseesta ulos kuin pajat­sosta”, Sato­nen hämmäs­te­lee.

Sato­nen jää kaipaa­maan dema­rien “Suomi työlin­jalle” -vaih­toeh­to­bud­jetti-esityk­sestä erityi­sesti suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­kyä paran­ta­via uudis­tuk­sia.

“Näyt­tää siltä, että dema­reilla ei ole mitään niitä konkreet­ti­sia toimia, mitä halli­tus on omissa kilpai­lu­kyky-esityk­sis­sään raken­ta­nut Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seksi.”

SDP kiris­täisi lisäksi erinäi­siä veroja ensi vuodelle 740 miljoo­naa euroa. SDP korot­taisi muun muassa listaa­mat­to­mien yritys­ten osin­ko­ve­roja 115 miljoo­naa euroa.

“Listaa­mat­to­mien yritys­ten osin­ko­ve­ro­jen korot­ta­mi­nen kohdis­tuu koti­mai­siin perheyh­tiöi­hin, jotka työl­lis­tä­vät merkit­tä­västi suoma­lai­sia koti­maassa”, Sato­nen muis­tut­taa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content