Kokoo­muksen Satonen SDP:n vaihtoeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekaisin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Satonen SDP:n vaihtoeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekaisin

Kokoo­muksen Satonen SDP:n vaihtoeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekaisin

Julkaistu: 24.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajan, kansan­edustaja Arto Satosen mukaan SDP:n vaihtoeh­to­bud­jetti-esityksen suurin ongelma on, että siinä halutaan rahoittaa pysyviä menoja kerta­luon­tei­silla tulou­tuk­silla.

SDP:n vaihtoeh­to­bud­je­tissa on tulou­tettu Sitran, Suomen Pankin ja Finnfundin pääomista yhteensä 500 miljoonaa euroa, jotka on käytetty kerta­luon­teisiin menoihin.

“Tässä on nyt mennyt demareilta puurot ja vellit sekaisin. Tässä syödään esimer­kiksi Sitraan vuosi­kausia kerättyjä varoja taseesta ulos kuin pajat­sosta”, Satonen hämmäs­telee.

Satonen jää kaipaamaan demarien “Suomi työlin­jalle” -vaihtoeh­to­bud­jetti-esityk­sestä erityi­sesti suoma­laisen työn kilpai­lu­kykyä paran­tavia uudis­tuksia.

“Näyttää siltä, että demareilla ei ole mitään niitä konkreet­tisia toimia, mitä hallitus on omissa kilpai­lukyky-esityk­sissään raken­tanut Suomen kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi ja työlli­syy­sasteen nosta­mi­seksi.”

SDP kiris­täisi lisäksi erinäisiä veroja ensi vuodelle 740 miljoonaa euroa. SDP korot­taisi muun muassa listaa­mat­tomien yritysten osinko­veroja 115 miljoonaa euroa.

“Listaa­mat­tomien yritysten osinko­ve­rojen korot­ta­minen kohdistuu kotimaisiin perheyh­tiöihin, jotka työllis­tävät merkit­tä­västi suoma­laisia kotimaassa”, Satonen muistuttaa.

 


Kokoomus.fi