Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekai­sin

Kokoo­muk­sen Sato­nen SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekai­sin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan SDP:n vaih­toeh­to­bud­jetti-esityk­sen suurin ongelma on, että siinä halu­taan rahoit­taa pysy­viä menoja kerta­luon­tei­silla tulou­tuk­silla.

SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tissa on tulou­tettu Sitran, Suomen Pankin ja Finn­fun­din pääomista yhteensä 500 miljoo­naa euroa, jotka on käytetty kerta­luon­tei­siin menoi­hin.

“Tässä on nyt mennyt dema­reilta puurot ja vellit sekai­sin. Tässä syödään esimer­kiksi Sitraan vuosi­kausia kerät­tyjä varoja taseesta ulos kuin pajat­sosta”, Sato­nen hämmäs­te­lee.

Sato­nen jää kaipaa­maan dema­rien “Suomi työlin­jalle” -vaih­toeh­to­bud­jetti-esityk­sestä erityi­sesti suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­kyä paran­ta­via uudis­tuk­sia.

“Näyt­tää siltä, että dema­reilla ei ole mitään niitä konkreet­ti­sia toimia, mitä halli­tus on omissa kilpai­lu­kyky-esityk­sis­sään raken­ta­nut Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seksi.”

SDP kiris­täisi lisäksi erinäi­siä veroja ensi vuodelle 740 miljoo­naa euroa. SDP korot­taisi muun muassa listaa­mat­to­mien yritys­ten osin­ko­ve­roja 115 miljoo­naa euroa.

“Listaa­mat­to­mien yritys­ten osin­ko­ve­ro­jen korot­ta­mi­nen kohdis­tuu koti­mai­siin perheyh­tiöi­hin, jotka työl­lis­tä­vät merkit­tä­västi suoma­lai­sia koti­maassa”, Sato­nen muis­tut­taa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content