Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Wallin­heimo: Stub­bin työ- ja arvo­linja on osuva ja oikea

Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Wallin­heimo: Stub­bin työ- ja arvo­linja on osuva ja oikea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen arvioi, että puolu­een puheen­joh­ta­jan, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin keski­viik­kona Snell­man-säätiön talvi­se­mi­naa­rissa pitä­mässä puheessa kitey­tyi­vät sekä Suomen suurim­mat ongel­mat että niiden ratkai­sut.

Sato­nen tulkit­see Stub­bin puheen perus­vies­tin tiivis­tä­vän sekä kysy­myk­sen että vastauk­sen yhteen aino­aan sanaan: työ.

“Suomen kaik­kien keskeis­ten ongel­mien perus­syy on liian matala työl­li­syy­saste. Perus­rat­kaisu kaik­kiin Suomen keskei­siin ongel­miin on työn lisää­mi­nen. Se tapah­tuu paikal­lista sopi­mista lisää­mällä, kustan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä paran­ta­malla, työt­tö­myyttä pitkit­tä­vien raken­tei­den uudis­ta­mista ja elin­kei­no­toi­min­taa hait­taa­van sään­te­lyn purkua sekä työhön kannus­ta­vaa vero­tusta. Näissä kaikissa halli­tus on pääs­syt hyvään alkuun, ja samaa linjaa on vietävä päät­tä­väi­sesti eteen­päin”, Sato­nen linjaa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo koros­taa Stub­bin puheen vies­tiä maltil­lis­ten yhteis­kun­nal­lis­ten voimien vastuusta vaikeassa ilma­pii­rissä. Wallin­hei­mon mielestä poliit­tis­ten vaikut­ta­jien on ryhdis­täy­dyt­tävä ja otet­tava päät­tä­väi­sempi linja vihaa ja suvait­se­mat­to­muutta vastaan.

“Me suoma­lai­set emme saa krii­sien keskellä kadot­taa näke­mys­tämme siitä, mikä maail­massa on oikein ja hyvää. Suoma­lai­suu­teen kuuluu sivis­ty­nyt käytös, huolen­pito lähim­mäi­sestä ja avun anta­mi­nen tarvit­se­ville. Samalla, kun pyrimme järki­pe­räi­sesti ratkai­se­maan ongel­mia, emme saa unoh­taa lähim­mäi­syyttä emmekä ihmi­sar­voa. Viime kuukausina kielen­käyttö on koven­tu­nut ja vastak­kai­na­set­telu lisään­ty­nyt. Toisen ihmi­sen kimp­puun hyök­kää­mi­nen ei ole hyväk­syt­tä­vää kenel­tä­kään”, Wallin­heimo sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb piti talvi­se­mi­naa­ri­pu­heensa Rake-salissa 16.12.2015. Puhe on koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vissa osoit­teessa:

http://localhost:5000/uutiset/stubb-suomi-pystyy-parempaan-yhdessa/

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content