Kokoo­muksen Satonen ja Wallin­heimo: Stubbin työ- ja arvolinja on osuva ja oikea – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Satonen ja Wallin­heimo: Stubbin työ- ja arvolinja on osuva ja oikea

Kokoo­muksen Satonen ja Wallin­heimo: Stubbin työ- ja arvolinja on osuva ja oikea

Julkaistu: 17.12.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen arvioi, että puolueen puheen­joh­tajan, valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubbin keski­viikkona Snellman-säätiön talvi­se­mi­naa­rissa pitämässä puheessa kitey­tyivät sekä Suomen suurimmat ongelmat että niiden ratkaisut.

Satonen tulkitsee Stubbin puheen perus­viestin tiivis­tävän sekä kysymyksen että vastauksen yhteen ainoaan sanaan: työ.

“Suomen kaikkien keskeisten ongelmien perussyy on liian matala työlli­syy­saste. Perus­rat­kaisu kaikkiin Suomen keskeisiin ongelmiin on työn lisää­minen. Se tapahtuu paikal­lista sopimista lisää­mällä, kustan­nus­kil­pai­lu­kykyä paran­ta­malla, työttö­myyttä pitkit­tävien raken­teiden uudis­ta­mista ja elinkei­no­toi­mintaa haittaavan sääntelyn purkua sekä työhön kannus­tavaa verotusta. Näissä kaikissa hallitus on päässyt hyvään alkuun, ja samaa linjaa on vietävä päättä­väi­sesti eteenpäin”, Satonen linjaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo korostaa Stubbin puheen viestiä maltil­listen yhteis­kun­nal­listen voimien vastuusta vaikeassa ilmapii­rissä. Wallin­heimon mielestä poliit­tisten vaikut­tajien on ryhdis­täy­dyttävä ja otettava päättä­väi­sempi linja vihaa ja suvait­se­mat­to­muutta vastaan.

“Me suoma­laiset emme saa kriisien keskellä kadottaa näkemys­tämme siitä, mikä maail­massa on oikein ja hyvää. Suoma­lai­suuteen kuuluu sivis­tynyt käytös, huolenpito lähim­mäi­sestä ja avun antaminen tarvit­se­ville. Samalla, kun pyrimme järki­pe­räi­sesti ratkai­semaan ongelmia, emme saa unohtaa lähim­mäi­syyttä emmekä ihmisarvoa. Viime kuukausina kielen­käyttö on koven­tunut ja vastak­kai­na­settelu lisään­tynyt. Toisen ihmisen kimppuun hyökkää­minen ei ole hyväk­syt­tävää kenel­täkään”, Wallin­heimo sanoo.

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubb piti talvi­se­mi­naa­ri­pu­heensa Rake-salissa 16.12.2015. Puhe on kokonai­suu­dessaan luetta­vissa osoit­teessa:

http://localhost:5000/uutiset/stubb-suomi-pystyy-parempaan-yhdessa/

 


Kokoomus.fi