Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Wallin­heimo: Stub­bin työ- ja arvo­linja on osuva ja oikea

Julkaistu: 17.12.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen arvioi, että puolu­een puheen­joh­ta­jan, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin keski­viik­kona Snell­man-säätiön talvi­se­mi­naa­rissa pitä­mässä puheessa kitey­tyi­vät sekä Suomen suurim­mat ongel­mat että niiden ratkai­sut.

Sato­nen tulkit­see Stub­bin puheen perus­vies­tin tiivis­tä­vän sekä kysy­myk­sen että vastauk­sen yhteen aino­aan sanaan: työ.

“Suomen kaik­kien keskeis­ten ongel­mien perus­syy on liian matala työl­li­syy­saste. Perus­rat­kaisu kaik­kiin Suomen keskei­siin ongel­miin on työn lisää­mi­nen. Se tapah­tuu paikal­lista sopi­mista lisää­mällä, kustan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä paran­ta­malla, työt­tö­myyttä pitkit­tä­vien raken­tei­den uudis­ta­mista ja elin­kei­no­toi­min­taa hait­taa­van sään­te­lyn purkua sekä työhön kannus­ta­vaa vero­tusta. Näissä kaikissa halli­tus on pääs­syt hyvään alkuun, ja samaa linjaa on vietävä päät­tä­väi­sesti eteen­päin”, Sato­nen linjaa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo koros­taa Stub­bin puheen vies­tiä maltil­lis­ten yhteis­kun­nal­lis­ten voimien vastuusta vaikeassa ilma­pii­rissä. Wallin­hei­mon mielestä poliit­tis­ten vaikut­ta­jien on ryhdis­täy­dyt­tävä ja otet­tava päät­tä­väi­sempi linja vihaa ja suvait­se­mat­to­muutta vastaan.

“Me suoma­lai­set emme saa krii­sien keskellä kadot­taa näke­mys­tämme siitä, mikä maail­massa on oikein ja hyvää. Suoma­lai­suu­teen kuuluu sivis­ty­nyt käytös, huolen­pito lähim­mäi­sestä ja avun anta­mi­nen tarvit­se­ville. Samalla, kun pyrimme järki­pe­räi­sesti ratkai­se­maan ongel­mia, emme saa unoh­taa lähim­mäi­syyttä emmekä ihmi­sar­voa. Viime kuukausina kielen­käyttö on koven­tu­nut ja vastak­kai­na­set­telu lisään­ty­nyt. Toisen ihmi­sen kimp­puun hyök­kää­mi­nen ei ole hyväk­syt­tä­vää kenel­tä­kään”, Wallin­heimo sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb piti talvi­se­mi­naa­ri­pu­heensa Rake-salissa 16.12.2015. Puhe on koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vissa osoit­teessa:

http://localhost:5000/uutiset/stubb-suomi-pystyy-parempaan-yhdessa/