Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Wallin­heimo: Stub­bin työ- ja arvo­linja on osuva ja oikea

Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Wallin­heimo: Stub­bin työ- ja arvo­linja on osuva ja oikea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen arvioi, että puolu­een puheen­joh­ta­jan, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin keski­viik­kona Snell­man-säätiön talvi­se­mi­naa­rissa pitä­mässä puheessa kitey­tyi­vät sekä Suomen suurim­mat ongel­mat että niiden ratkai­sut.

Sato­nen tulkit­see Stub­bin puheen perus­vies­tin tiivis­tä­vän sekä kysy­myk­sen että vastauk­sen yhteen aino­aan sanaan: työ.

“Suomen kaik­kien keskeis­ten ongel­mien perus­syy on liian matala työl­li­syy­saste. Perus­rat­kaisu kaik­kiin Suomen keskei­siin ongel­miin on työn lisää­mi­nen. Se tapah­tuu paikal­lista sopi­mista lisää­mällä, kustan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä paran­ta­malla, työt­tö­myyttä pitkit­tä­vien raken­tei­den uudis­ta­mista ja elin­kei­no­toi­min­taa hait­taa­van sään­te­lyn purkua sekä työhön kannus­ta­vaa vero­tusta. Näissä kaikissa halli­tus on pääs­syt hyvään alkuun, ja samaa linjaa on vietävä päät­tä­väi­sesti eteen­päin”, Sato­nen linjaa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo koros­taa Stub­bin puheen vies­tiä maltil­lis­ten yhteis­kun­nal­lis­ten voimien vastuusta vaikeassa ilma­pii­rissä. Wallin­hei­mon mielestä poliit­tis­ten vaikut­ta­jien on ryhdis­täy­dyt­tävä ja otet­tava päät­tä­väi­sempi linja vihaa ja suvait­se­mat­to­muutta vastaan.

“Me suoma­lai­set emme saa krii­sien keskellä kadot­taa näke­mys­tämme siitä, mikä maail­massa on oikein ja hyvää. Suoma­lai­suu­teen kuuluu sivis­ty­nyt käytös, huolen­pito lähim­mäi­sestä ja avun anta­mi­nen tarvit­se­ville. Samalla, kun pyrimme järki­pe­räi­sesti ratkai­se­maan ongel­mia, emme saa unoh­taa lähim­mäi­syyttä emmekä ihmi­sar­voa. Viime kuukausina kielen­käyttö on koven­tu­nut ja vastak­kai­na­set­telu lisään­ty­nyt. Toisen ihmi­sen kimp­puun hyök­kää­mi­nen ei ole hyväk­syt­tä­vää kenel­tä­kään”, Wallin­heimo sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb piti talvi­se­mi­naa­ri­pu­heensa Rake-salissa 16.12.2015. Puhe on koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vissa osoit­teessa:

http://localhost:5000/uutiset/stubb-suomi-pystyy-parempaan-yhdessa/

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content