Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Vikman: Tampe­reen raitio­tien edis­tä­mi­nen on erin­omai­nen päätös

Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Vikman: Tampe­reen raitio­tien edis­tä­mi­nen on erin­omai­nen päätös

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen ja kansan­edus­taja Sofia Vikman iloit­se­vat halli­tuk­sen linjauk­sesta Tampe­reen raitio­tien toteut­ta­mi­seksi. Raitio­tien raken­ta­mi­nen voi halli­tuk­sen linjauk­sen mukaan alkaa jo vuonna 2017. 71 miljoo­nan euron inves­tointi raitio­tien raken­ta­mi­seksi on todella merkit­tävä panos­tus Tampe­reen kaupun­gin julki­seen liiken­tee­seen ja yhteyk­sien paran­tu­mi­seen.

”Tampere pääsee vihdoin käyn­nis­tä­mään toivo­tun raitio­tien raken­ta­mi­sen. Tämä on posi­tii­vi­nen päätös niin tampe­re­lais­ten, alueen elin­kei­noe­lä­män kuin kaupun­ki­ra­ken­teen­kin kannalta. Halli­tuk­sen liiken­ne­pa­ketti tukee erin­omai­sesti kasva­vien kaupun­kia­luei­den kehit­ty­mistä”, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

Raitio­tien raken­ta­mi­sen arvioi­daan lisää­vän maan­käy­tön tehok­kuutta siten, että raitio­tien vaiku­tusa­lu­een asukas­määrä kasvaa yli 24000 asukasta enem­män kuin vaih­toeh­dossa, jossa raitio­tietä ei toteu­teta. Tämän maan­käy­tön tehos­tu­mi­sen tuoma säästö Tampe­reen kaupun­gille on arviolta 105–405 miljoo­naan euroa. (VTT 2014)

”Raitio­tie luo merkit­tä­vän muutok­sen kaupun­ki­ku­vaan ja lisää asun­to­ra­ken­ta­mista. Viih­tyi­syys lisän­tyy ja Tampe­reen rooli suju­van elämän ja jouk­ko­lii­ken­teen kasvu­kes­kuk­sena vahvis­tuu”, toteaa kansan­edus­taja Sofia Vikman.

Tampe­reen väki­lu­vun on ennus­tettu kasva­van vuoteen 2040 mennessä 280 000 asuk­kaa­seen ja koko kaupun­ki­seu­dun 460 000:een. Asukas­mää­rien kasvu tarkoit­taa myös liiken­ne­mää­rien valta­vaa kasvua niin keskusta-alueilla kuin muual­la­kin.

”Hienoa, että halli­tus panos­taa liiken­teen kaupun­ki­pa­ke­tilla kasva­vien kaupun­kia­luei­den liiken­teen paran­ta­mi­seen. Liiken­teen kaupun­ki­pa­ketti on oikean­suun­tai­nen tapa vahvis­taa talou­den kasvua ja helpot­taa ihmis­ten arkea”, päät­tä­vät Sato­nen ja Vikman.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content