MENU
Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Vikman: Tampe­reen raitio­tien edis­tä­mi­nen on erin­omai­nen päätös

Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Vikman: Tampe­reen raitio­tien edis­tä­mi­nen on erin­omai­nen päätös

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen ja kansan­edus­taja Sofia Vikman iloit­se­vat halli­tuk­sen linjauk­sesta Tampe­reen raitio­tien toteut­ta­mi­seksi. Raitio­tien raken­ta­mi­nen voi halli­tuk­sen linjauk­sen mukaan alkaa jo vuonna 2017. 71 miljoo­nan euron inves­tointi raitio­tien raken­ta­mi­seksi on todella merkit­tävä panos­tus Tampe­reen kaupun­gin julki­seen liiken­tee­seen ja yhteyk­sien paran­tu­mi­seen.

”Tampere pääsee vihdoin käyn­nis­tä­mään toivo­tun raitio­tien raken­ta­mi­sen. Tämä on posi­tii­vi­nen päätös niin tampe­re­lais­ten, alueen elin­kei­noe­lä­män kuin kaupun­ki­ra­ken­teen­kin kannalta. Halli­tuk­sen liiken­ne­pa­ketti tukee erin­omai­sesti kasva­vien kaupun­kia­luei­den kehit­ty­mistä”, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

Raitio­tien raken­ta­mi­sen arvioi­daan lisää­vän maan­käy­tön tehok­kuutta siten, että raitio­tien vaiku­tusa­lu­een asukas­määrä kasvaa yli 24000 asukasta enem­män kuin vaih­toeh­dossa, jossa raitio­tietä ei toteu­teta. Tämän maan­käy­tön tehos­tu­mi­sen tuoma säästö Tampe­reen kaupun­gille on arviolta 105–405 miljoo­naan euroa. (VTT 2014)

”Raitio­tie luo merkit­tä­vän muutok­sen kaupun­ki­ku­vaan ja lisää asun­to­ra­ken­ta­mista. Viih­tyi­syys lisän­tyy ja Tampe­reen rooli suju­van elämän ja jouk­ko­lii­ken­teen kasvu­kes­kuk­sena vahvis­tuu”, toteaa kansan­edus­taja Sofia Vikman.

Tampe­reen väki­lu­vun on ennus­tettu kasva­van vuoteen 2040 mennessä 280 000 asuk­kaa­seen ja koko kaupun­ki­seu­dun 460 000:een. Asukas­mää­rien kasvu tarkoit­taa myös liiken­ne­mää­rien valta­vaa kasvua niin keskusta-alueilla kuin muual­la­kin.

”Hienoa, että halli­tus panos­taa liiken­teen kaupun­ki­pa­ke­tilla kasva­vien kaupun­kia­luei­den liiken­teen paran­ta­mi­seen. Liiken­teen kaupun­ki­pa­ketti on oikean­suun­tai­nen tapa vahvis­taa talou­den kasvua ja helpot­taa ihmis­ten arkea”, päät­tä­vät Sato­nen ja Vikman.