Kokoo­muksen Satonen ja Vikman: Tampereen raitiotien edistä­minen on erinomainen päätös – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Satonen ja Vikman: Tampereen raitiotien edistä­minen on erinomainen päätös

Kokoo­muksen Satonen ja Vikman: Tampereen raitiotien edistä­minen on erinomainen päätös

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen ja kansan­edustaja Sofia Vikman iloit­sevat halli­tuksen linjauk­sesta Tampereen raitiotien toteut­ta­mi­seksi. Raitiotien raken­ta­minen voi halli­tuksen linjauksen mukaan alkaa jo vuonna 2017. 71 miljoonan euron inves­tointi raitiotien raken­ta­mi­seksi on todella merkittävä panostus Tampereen kaupungin julkiseen liiken­teeseen ja yhteyksien paran­tu­miseen.

”Tampere pääsee vihdoin käynnis­tämään toivotun raitiotien raken­ta­misen. Tämä on positii­vinen päätös niin tampe­re­laisten, alueen elinkei­noe­lämän kuin kaupun­ki­ra­ken­teenkin kannalta. Halli­tuksen liiken­ne­pa­ketti tukee erinomai­sesti kasvavien kaupun­kia­lueiden kehit­ty­mistä”, toteaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen.

Raitiotien raken­ta­misen arvioidaan lisäävän maankäytön tehok­kuutta siten, että raitiotien vaiku­tusa­lueen asukas­määrä kasvaa yli 24000 asukasta enemmän kuin vaihtoeh­dossa, jossa raitio­tietä ei toteuteta. Tämän maankäytön tehos­tu­misen tuoma säästö Tampereen kaupun­gille on arviolta 105–405 miljoonaan euroa. (VTT 2014)

”Raitiotie luo merkit­tävän muutoksen kaupun­ki­kuvaan ja lisää asunto­ra­ken­ta­mista. Viihtyisyys lisäntyy ja Tampereen rooli sujuvan elämän ja joukko­lii­kenteen kasvu­kes­kuksena vahvistuu”, toteaa kansan­edustaja Sofia Vikman.

Tampereen väkiluvun on ennus­tettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä 280 000 asukkaaseen ja koko kaupun­ki­seudun 460 000:een. Asukas­määrien kasvu tarkoittaa myös liiken­ne­määrien valtavaa kasvua niin keskusta-alueilla kuin muual­lakin.

”Hienoa, että hallitus panostaa liikenteen kaupun­ki­pa­ke­tilla kasvavien kaupun­kia­lueiden liikenteen paran­ta­miseen. Liikenteen kaupun­ki­pa­ketti on oikean­suun­tainen tapa vahvistaa talouden kasvua ja helpottaa ihmisten arkea”, päättävät Satonen ja Vikman.


Kokoomus.fi