Satonen: Halli­tuksen turva­paik­ka­po­liit­tinen ohjelma askel oikeaan suuntaan – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Halli­tuksen turva­paik­ka­po­liit­tinen ohjelma askel oikeaan suuntaan

Satonen: Halli­tuksen turva­paik­ka­po­liit­tinen ohjelma askel oikeaan suuntaan

Julkaistu: 08.12.2015 Uncategorized

Halli­tuksen tänään julkis­ta­malla turva­paik­ka­po­liit­ti­sella toimen­pi­deoh­jel­malla linjataan lukuisia tarpeel­lisia toimen­pi­teitä turva­paik­ka­po­li­tiikan osalta.

Turva­pai­kan­ha­ki­joiden ennen­nä­ke­mätön määrä vaatii uuden­laisia toimen­pi­teitä, jotta tilanne saadaan hallintaan. Hädäna­laisia tulee auttaa ja keskittää resurssit heidän autta­mi­seensa, linjaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen.

Halli­tuksen tänään julkai­se­malla turva­paik­ka­po­liit­ti­sella toimen­pi­deoh­jel­malla on linjattu useita uusia toimen­pi­teitä turva­paik­ka­ti­lanteen hoita­miseen. Erityi­sesti turva­paik­ka­ha­ke­musten käsit­te­ly­pro­sessien tehos­ta­minen, vastaan­ot­to­toi­minnan kustan­nusten hillit­se­minen ja toimivan palau­tus­jär­jes­telmän varmis­ta­minen ovat tärkeitä linjan­vetoja. Toimen­pi­teiden avulla pyritään varmis­tamaan, että jokainen hakemus saadaan nopeasti ja tehok­kaasti käsitel­lyksi sekä resurssit parhaalla mahdol­li­sella tavalla hyödyn­ne­tyiksi, Satonen muistuttaa.

“Tilanteen poikkeuk­sel­lisuus vaatii koko vastaan­ot­to­pro­sessin arviointia. Esimer­kiksi vastaan­ot­to­rahan suuruuden uudel­lee­nar­viointi muuttu­neessa tilan­teessa on tärkeä toimenpide. Kun kaikkien sosiaa­lie­tuuksien suuruuden arviointi on ollut keskus­te­lussa, on vastaan­ot­to­rahan suuruuden arvioi­minen myös tarpeel­lista”, toteaa Satonen.

Tehokkaan ja toimivan turva­paik­ka­pro­sessin kannalta on tärkeätä huolehtia, että niin Venäjältä kuin muual­takin tulevat ilmeisen perus­teet­tomat turva­paik­ka­ha­ke­mukset saadaan käsiteltyä nopeu­te­tussa menet­te­lyssä. Tärkeätä on huolehtia, että erityi­sesti tällaisten tapausten osalta palaut­ta­minen lähtö­maahan toimii tehok­kaasti, Satonen linjaa.

“Työt suojelua tarvit­sevien kotou­tu­mi­seksi Suomeen tulee aloittaa mahdol­li­simman pian. Kotou­tu­minen on pitkä prosessi, johon tarvitaan resursseja vuosien ajan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä huolehtia, että suojelua tarvit­se­ville saadaan päätös mahdol­li­simman nopeasti ja muiden osalta palau­tus­pro­sessit toimimaan mahdol­li­simman tehok­kaasti”, päättää Satonen.

 


Kokoomus.fi