• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­liit­ti­nen ohjelma askel oike­aan suun­taan

  Sato­nen: Halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­liit­ti­nen ohjelma askel oike­aan suun­taan

  Julkaistu: 08.12.2015 Uncategorized

  Halli­tuk­sen tänään julkis­ta­malla turva­paik­ka­po­liit­ti­sella toimen­pi­deoh­jel­malla linja­taan lukui­sia tarpeel­li­sia toimen­pi­teitä turva­paik­ka­po­li­tii­kan osalta.

  Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den ennen­nä­ke­mä­tön määrä vaatii uuden­lai­sia toimen­pi­teitä, jotta tilanne saadaan hallin­taan. Hädä­na­lai­sia tulee auttaa ja keskit­tää resurs­sit heidän autta­mi­seensa, linjaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

  Halli­tuk­sen tänään julkai­se­malla turva­paik­ka­po­liit­ti­sella toimen­pi­deoh­jel­malla on linjattu useita uusia toimen­pi­teitä turva­paik­ka­ti­lan­teen hoita­mi­seen. Erityi­sesti turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­pro­ses­sien tehos­ta­mi­nen, vastaan­ot­to­toi­min­nan kustan­nus­ten hillit­se­mi­nen ja toimi­van palau­tus­jär­jes­tel­män varmis­ta­mi­nen ovat tärkeitä linjan­ve­toja. Toimen­pi­tei­den avulla pyri­tään varmis­ta­maan, että jokai­nen hake­mus saadaan nopeasti ja tehok­kaasti käsi­tel­lyksi sekä resurs­sit parhaalla mahdol­li­sella tavalla hyödyn­ne­tyiksi, Sato­nen muis­tut­taa.

  “Tilan­teen poik­keuk­sel­li­suus vaatii koko vastaan­ot­to­pro­ses­sin arvioin­tia. Esimer­kiksi vastaan­ot­to­ra­han suuruu­den uudel­lee­nar­viointi muut­tu­neessa tilan­teessa on tärkeä toimen­pide. Kun kaik­kien sosi­aa­lie­tuuk­sien suuruu­den arviointi on ollut keskus­te­lussa, on vastaan­ot­to­ra­han suuruu­den arvioi­mi­nen myös tarpeel­lista”, toteaa Sato­nen.

  Tehok­kaan ja toimi­van turva­paik­ka­pro­ses­sin kannalta on tärkeätä huoleh­tia, että niin Venä­jältä kuin muual­ta­kin tule­vat ilmei­sen perus­teet­to­mat turva­paik­ka­ha­ke­muk­set saadaan käsi­tel­tyä nopeu­te­tussa menet­te­lyssä. Tärkeätä on huoleh­tia, että erityi­sesti tällais­ten tapaus­ten osalta palaut­ta­mi­nen lähtö­maa­han toimii tehok­kaasti, Sato­nen linjaa.

  “Työt suoje­lua tarvit­se­vien kotou­tu­mi­seksi Suomeen tulee aloit­taa mahdol­li­sim­man pian. Kotou­tu­mi­nen on pitkä prosessi, johon tarvi­taan resurs­seja vuosien ajan. Tämän vuoksi on erit­täin tärkeätä huoleh­tia, että suoje­lua tarvit­se­ville saadaan päätös mahdol­li­sim­man nopeasti ja muiden osalta palau­tus­pro­ses­sit toimi­maan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti”, päät­tää Sato­nen.