Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­liit­ti­nen ohjelma askel oike­aan suun­taan

Sato­nen: Halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­liit­ti­nen ohjelma askel oike­aan suun­taan

Julkaistu:

Halli­tuk­sen tänään julkis­ta­malla turva­paik­ka­po­liit­ti­sella toimen­pi­deoh­jel­malla linja­taan lukui­sia tarpeel­li­sia toimen­pi­teitä turva­paik­ka­po­li­tii­kan osalta.

Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den ennen­nä­ke­mä­tön määrä vaatii uuden­lai­sia toimen­pi­teitä, jotta tilanne saadaan hallin­taan. Hädä­na­lai­sia tulee auttaa ja keskit­tää resurs­sit heidän autta­mi­seensa, linjaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

Halli­tuk­sen tänään julkai­se­malla turva­paik­ka­po­liit­ti­sella toimen­pi­deoh­jel­malla on linjattu useita uusia toimen­pi­teitä turva­paik­ka­ti­lan­teen hoita­mi­seen. Erityi­sesti turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­pro­ses­sien tehos­ta­mi­nen, vastaan­ot­to­toi­min­nan kustan­nus­ten hillit­se­mi­nen ja toimi­van palau­tus­jär­jes­tel­män varmis­ta­mi­nen ovat tärkeitä linjan­ve­toja. Toimen­pi­tei­den avulla pyri­tään varmis­ta­maan, että jokai­nen hake­mus saadaan nopeasti ja tehok­kaasti käsi­tel­lyksi sekä resurs­sit parhaalla mahdol­li­sella tavalla hyödyn­ne­tyiksi, Sato­nen muis­tut­taa.

“Tilan­teen poik­keuk­sel­li­suus vaatii koko vastaan­ot­to­pro­ses­sin arvioin­tia. Esimer­kiksi vastaan­ot­to­ra­han suuruu­den uudel­lee­nar­viointi muut­tu­neessa tilan­teessa on tärkeä toimen­pide. Kun kaik­kien sosi­aa­lie­tuuk­sien suuruu­den arviointi on ollut keskus­te­lussa, on vastaan­ot­to­ra­han suuruu­den arvioi­mi­nen myös tarpeel­lista”, toteaa Sato­nen.

Tehok­kaan ja toimi­van turva­paik­ka­pro­ses­sin kannalta on tärkeätä huoleh­tia, että niin Venä­jältä kuin muual­ta­kin tule­vat ilmei­sen perus­teet­to­mat turva­paik­ka­ha­ke­muk­set saadaan käsi­tel­tyä nopeu­te­tussa menet­te­lyssä. Tärkeätä on huoleh­tia, että erityi­sesti tällais­ten tapaus­ten osalta palaut­ta­mi­nen lähtö­maa­han toimii tehok­kaasti, Sato­nen linjaa.

“Työt suoje­lua tarvit­se­vien kotou­tu­mi­seksi Suomeen tulee aloit­taa mahdol­li­sim­man pian. Kotou­tu­mi­nen on pitkä prosessi, johon tarvi­taan resurs­seja vuosien ajan. Tämän vuoksi on erit­täin tärkeätä huoleh­tia, että suoje­lua tarvit­se­ville saadaan päätös mahdol­li­sim­man nopeasti ja muiden osalta palau­tus­pro­ses­sit toimi­maan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti”, päät­tää Sato­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content