Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sofia Vikman jättä­vät lakia­loit­teen tyttö­jen ja nais­ten sukue­lin­ten silpo­mi­sen kiel­tä­mi­seksi omana rikos­ni­mik­kee­nään.

Lakia­loit­teella on tarkoi­tus paran­taa sukue­lin­ten silpo­mi­sen ennal­taeh­käi­syä, paran­taa teko­jen viran­omais­ten tietoon tuloa sekä koven­taa teoista määrät­tä­viä rangais­tuk­sia.

- Tyttö­jen ja nais­ten sukue­lin­ten silpo­mi­nen louk­kaa ihmis- ja itse­mää­rää­mi­soi­keuk­sia, heiken­tää nais­ten tasa-arvoa sekä aiheut­taa tervey­del­li­siä, sosi­aa­li­sia ja seksu­aa­li­sia hait­toja. Suomen on onnis­tut­tava nykyistä tehok­kaam­min suoje­le­maan silpo­mi­su­han alla eläviä tyttöjä ja ryhdyt­tävä toimiin näiden törkei­den ja epäin­hi­mil­lis­ten rikos­ten torju­mi­seksi ja uhrien autta­mi­seksi sekä tekoi­hin syyl­lis­ty­nei­den saat­ta­mi­seksi vastuuseen, linjaa Sarko­maa.

Tyttö­jen ja nais­ten sukue­lin­ten silpo­mi­nen on ympäri maail­maa esiin­tyvä perinne, jossa tytön tai naisen sukue­li­miä vahin­goi­te­taan ilman lääke­tie­teel­listä syytä. Suomessa on THL:n laskel­mien perus­teella 10 000 silpo­mi­sen läpi­käy­nyttä tyttöä ja naista. Suomessa elää arvioi­den mukaan 650-3080 tyttöä, joilla on riski joutua silvo­tuksi.

“Lain­sää­dän­nön on selkeästi vies­tit­tävä jyrkän kiel­tei­nen kanta silpo­mi­seen ja rikos­vas­tuu on saatava toteu­tu­maan.”

“Silpo­mi­sen kiel­tävä eril­lis­laki olisi vahva viesti siitä, että tyttö­jen silpo­mi­nen on rikos Suomessa. Teko­jen rangais­ta­vuus ei ole tällä hetkellä tuotu selkeim­mällä mahdol­li­sella tavalla esiin lain­sää­dän­nössä. Silpo­mi­sen rangais­ta­vuus ei aina ole tarpeeksi hyvin ylei­sessä tiedossa, vaikka teot ovat rikos­lain vastai­sia törkeänä pahoin­pi­te­lynä. Toisin kuin muissa Pohjois­maissa, yksi­kään tapaus ei ole Suomessa eden­nyt oikeu­teen saakka. Työtä silpo­mis­ten ennal­taeh­käi­se­mi­seksi on vahvis­tet­tava. Keskeistä tässä on myös varhais­kas­va­tuk­sen, koulun sekä sosi­aali- ja terveys­vi­ran­omais­ten väli­nen yhteis­työ ja tietoi­suus, joita on paran­net­tava”, toteaa Vikman.

Edus­ta­jat anta­vat tukensa kansa­lais­aloit­teelle, jossa vaadi­taan eril­lis­la­kia silpo­mi­sen kiel­tä­mi­seen. Edus­ta­jat halua­vat tuoda oman tukensa esityk­selle esit­tä­mällä oman lakia­loit­teensa keskus­te­lua vauh­dit­ta­maan. Lakia­loit­teessa esite­tään, että rikos­la­kiin lisät­täi­siin uusi naisen sukue­lin­ten silpo­mista koskeva rangais­tus­sää­dös, jonka minimi olisi 2 vuotta vankeutta. Lisäksi aloit­teessa esite­tään uusia pykä­liä selkiyt­tä­mään sitä, että tervey­den­hoito-, sosi­aali- ja koulu­vi­ran­omai­silla olisi velvol­li­suus ilmoit­taa polii­sille tai lasten­suo­je­luun, kun havait­se­vat mahdol­li­sia silpo­mis­te­koja tai epäi­le­vät, että joku on riskissä joutua tällai­sen teon uhriksi.

Näiden lain­muu­tos­esi­tys­ten tarkoi­tuk­sena olisi erityi­sesti vahvis­taa tietoa näiden törkei­den teko­jen rangais­ta­vuu­desta, korot­taa teoista määrät­tä­vää rangais­tusta ja paran­taa syyl­lis­ten saat­ta­mista vastuuseen teois­taan. Tuemme kansa­lais­aloi­tetta ja haluamme aloit­teella tarjota konkreet­ti­sia ajatuk­sia keskus­te­luun, mitä näkö­kul­mia tule­vassa eril­lis­laissa tulisi huomioida, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa

puh. 0505113033

Sofia Vikman

puh. 0405683777

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content