Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sofia Vikman jättä­vät lakia­loit­teen tyttö­jen ja nais­ten sukue­lin­ten silpo­mi­sen kiel­tä­mi­seksi omana rikos­ni­mik­kee­nään.

Lakia­loit­teella on tarkoi­tus paran­taa sukue­lin­ten silpo­mi­sen ennal­taeh­käi­syä, paran­taa teko­jen viran­omais­ten tietoon tuloa sekä koven­taa teoista määrät­tä­viä rangais­tuk­sia.

- Tyttö­jen ja nais­ten sukue­lin­ten silpo­mi­nen louk­kaa ihmis- ja itse­mää­rää­mi­soi­keuk­sia, heiken­tää nais­ten tasa-arvoa sekä aiheut­taa tervey­del­li­siä, sosi­aa­li­sia ja seksu­aa­li­sia hait­toja. Suomen on onnis­tut­tava nykyistä tehok­kaam­min suoje­le­maan silpo­mi­su­han alla eläviä tyttöjä ja ryhdyt­tävä toimiin näiden törkei­den ja epäin­hi­mil­lis­ten rikos­ten torju­mi­seksi ja uhrien autta­mi­seksi sekä tekoi­hin syyl­lis­ty­nei­den saat­ta­mi­seksi vastuuseen, linjaa Sarko­maa.

Tyttö­jen ja nais­ten sukue­lin­ten silpo­mi­nen on ympäri maail­maa esiin­tyvä perinne, jossa tytön tai naisen sukue­li­miä vahin­goi­te­taan ilman lääke­tie­teel­listä syytä. Suomessa on THL:n laskel­mien perus­teella 10 000 silpo­mi­sen läpi­käy­nyttä tyttöä ja naista. Suomessa elää arvioi­den mukaan 650-3080 tyttöä, joilla on riski joutua silvo­tuksi.

“Lain­sää­dän­nön on selkeästi vies­tit­tävä jyrkän kiel­tei­nen kanta silpo­mi­seen ja rikos­vas­tuu on saatava toteu­tu­maan.”

“Silpo­mi­sen kiel­tävä eril­lis­laki olisi vahva viesti siitä, että tyttö­jen silpo­mi­nen on rikos Suomessa. Teko­jen rangais­ta­vuus ei ole tällä hetkellä tuotu selkeim­mällä mahdol­li­sella tavalla esiin lain­sää­dän­nössä. Silpo­mi­sen rangais­ta­vuus ei aina ole tarpeeksi hyvin ylei­sessä tiedossa, vaikka teot ovat rikos­lain vastai­sia törkeänä pahoin­pi­te­lynä. Toisin kuin muissa Pohjois­maissa, yksi­kään tapaus ei ole Suomessa eden­nyt oikeu­teen saakka. Työtä silpo­mis­ten ennal­taeh­käi­se­mi­seksi on vahvis­tet­tava. Keskeistä tässä on myös varhais­kas­va­tuk­sen, koulun sekä sosi­aali- ja terveys­vi­ran­omais­ten väli­nen yhteis­työ ja tietoi­suus, joita on paran­net­tava”, toteaa Vikman.

Edus­ta­jat anta­vat tukensa kansa­lais­aloit­teelle, jossa vaadi­taan eril­lis­la­kia silpo­mi­sen kiel­tä­mi­seen. Edus­ta­jat halua­vat tuoda oman tukensa esityk­selle esit­tä­mällä oman lakia­loit­teensa keskus­te­lua vauh­dit­ta­maan. Lakia­loit­teessa esite­tään, että rikos­la­kiin lisät­täi­siin uusi naisen sukue­lin­ten silpo­mista koskeva rangais­tus­sää­dös, jonka minimi olisi 2 vuotta vankeutta. Lisäksi aloit­teessa esite­tään uusia pykä­liä selkiyt­tä­mään sitä, että tervey­den­hoito-, sosi­aali- ja koulu­vi­ran­omai­silla olisi velvol­li­suus ilmoit­taa polii­sille tai lasten­suo­je­luun, kun havait­se­vat mahdol­li­sia silpo­mis­te­koja tai epäi­le­vät, että joku on riskissä joutua tällai­sen teon uhriksi.

Näiden lain­muu­tos­esi­tys­ten tarkoi­tuk­sena olisi erityi­sesti vahvis­taa tietoa näiden törkei­den teko­jen rangais­ta­vuu­desta, korot­taa teoista määrät­tä­vää rangais­tusta ja paran­taa syyl­lis­ten saat­ta­mista vastuuseen teois­taan. Tuemme kansa­lais­aloi­tetta ja haluamme aloit­teella tarjota konkreet­ti­sia ajatuk­sia keskus­te­luun, mitä näkö­kul­mia tule­vassa eril­lis­laissa tulisi huomioida, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa

puh. 0505113033

Sofia Vikman

puh. 0405683777

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

8.9.2020

Kokoo­mus sote-esityk­sestä: Maakun­ta­uu­dis­tuk­sella ei saavu­teta nopeam­paa hoitoon­pää­syä eikä ihmis­läh­töi­siä palve­luita

Kokoo­muk­sen mukaan halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa ihmis­ten tarpeet ja palve­lui­den paran­ta­mi­nen on jätetty maakun­ta­hal­lin­non raken­ta­mi­sen jalkoi­hin. Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen esit­tä­mää maakun­ta­hal­lin­toa

23.7.2020

Mielen­ter­veys ei odota - tera­pia­ta­kuu on toteu­tet­tava

Mielen­ter­vey­teen liit­ty­vät kysy­myk­set ovat pitkään olleet yhteis­kun­nas­samme vaiet­tuja. Mielen­ter­vey­den ongel­mat kosket­ta­vat kuiten­kin jopa joka toista suoma­laista jossain vaiheessa elämää, kirjoit­ta­vat