Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo haluaa, että halli­tus­oh­jel­maan kirjattu tavoite paran­taa omai­suu­den suojaa johtaa lain­sää­dän­nön muutok­siin myös tuotan­to­ti­loi­hin kohdis­tu­vien hyök­käys­ten osalta.

Halli­tus­neu­vot­te­luissa mukana ollut Sankelo kannus­taa oikeus­mi­nis­teri Jari Lind­strö­miä tart­tu­maan nopeasti asiaan.

”Viime vuosina lail­li­seen elin­kei­no­toi­min­taan erityi­sesti maaseu­dulla on kohdis­tu­nut yhä enem­män suun­ni­tel­mal­lista häirin­tää ja kiusan­te­koa. Tuotan­to­ti­loi­hin tunkeu­tu­mi­sia on tutkittu yleensä julkis­rau­han rikko­mi­sina. Tulkinta ei ole kuiten­kaan vähen­tä­nyt rötös­te­lyä lievien seuraa­mus­ten johdosta”, Sankelo toteaa.

Sankelo muis­tut­taa, että maaseu­dun yritys­toi­minta tapah­tuu useim­mi­ten kodin piha­pii­rissä. Alueelle luvatta tule­vien tavoit­teena ei vält­tä­mättä ole omai­suu­den anas­ta­mi­nen vaan taus­talla on tuotan­to­suun­nan tai -tavan vastus­ta­mi­nen esimer­kiksi kuvaa­malla tai vapaut­ta­malla eläi­miä. Sanke­lon mukaan jokai­sella on oikeus omaan mieli­pi­tee­seensä. Miele­nil­mai­sut tulee kuiten­kin tehdä tunnis­tet­ta­vasti päivän­va­lossa julki­sella paikalla.

”Piha­pii­riin tunkeu­tu­mi­nen pelot­taa yrit­tä­jiä ja heidän perhei­tään. Yhteis­kunta kannus­taa yrit­tä­mään ja teke­mään töitä yhä enem­män. Vasta­vuo­roi­sesti elin­kei­no­jen häirin­tään tulee puut­tua tehok­kaam­min”, Sankelo sanoo.

”Koti­rau­han tuli­si­kin käsit­tää myös kodin välit­tä­mässä lähei­syy­dessä sijait­se­vat tuotan­to­lai­tok­set.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content