Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo haluaa, että halli­tus­oh­jel­maan kirjattu tavoite paran­taa omai­suu­den suojaa johtaa lain­sää­dän­nön muutok­siin myös tuotan­to­ti­loi­hin kohdis­tu­vien hyök­käys­ten osalta.

Halli­tus­neu­vot­te­luissa mukana ollut Sankelo kannus­taa oikeus­mi­nis­teri Jari Lind­strö­miä tart­tu­maan nopeasti asiaan.

”Viime vuosina lail­li­seen elin­kei­no­toi­min­taan erityi­sesti maaseu­dulla on kohdis­tu­nut yhä enem­män suun­ni­tel­mal­lista häirin­tää ja kiusan­te­koa. Tuotan­to­ti­loi­hin tunkeu­tu­mi­sia on tutkittu yleensä julkis­rau­han rikko­mi­sina. Tulkinta ei ole kuiten­kaan vähen­tä­nyt rötös­te­lyä lievien seuraa­mus­ten johdosta”, Sankelo toteaa.

Sankelo muis­tut­taa, että maaseu­dun yritys­toi­minta tapah­tuu useim­mi­ten kodin piha­pii­rissä. Alueelle luvatta tule­vien tavoit­teena ei vält­tä­mättä ole omai­suu­den anas­ta­mi­nen vaan taus­talla on tuotan­to­suun­nan tai -tavan vastus­ta­mi­nen esimer­kiksi kuvaa­malla tai vapaut­ta­malla eläi­miä. Sanke­lon mukaan jokai­sella on oikeus omaan mieli­pi­tee­seensä. Miele­nil­mai­sut tulee kuiten­kin tehdä tunnis­tet­ta­vasti päivän­va­lossa julki­sella paikalla.

”Piha­pii­riin tunkeu­tu­mi­nen pelot­taa yrit­tä­jiä ja heidän perhei­tään. Yhteis­kunta kannus­taa yrit­tä­mään ja teke­mään töitä yhä enem­män. Vasta­vuo­roi­sesti elin­kei­no­jen häirin­tään tulee puut­tua tehok­kaam­min”, Sankelo sanoo.

”Koti­rau­han tuli­si­kin käsit­tää myös kodin välit­tä­mässä lähei­syy­dessä sijait­se­vat tuotan­to­lai­tok­set.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content