MENU
Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Kokoo­muk­sen Sankelo: Koti­rau­haa myös tuotan­to­ti­loi­hin

Julkaistu: 21.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo haluaa, että halli­tus­oh­jel­maan kirjattu tavoite paran­taa omai­suu­den suojaa johtaa lain­sää­dän­nön muutok­siin myös tuotan­to­ti­loi­hin kohdis­tu­vien hyök­käys­ten osalta.

Halli­tus­neu­vot­te­luissa mukana ollut Sankelo kannus­taa oikeus­mi­nis­teri Jari Lind­strö­miä tart­tu­maan nopeasti asiaan.

”Viime vuosina lail­li­seen elin­kei­no­toi­min­taan erityi­sesti maaseu­dulla on kohdis­tu­nut yhä enem­män suun­ni­tel­mal­lista häirin­tää ja kiusan­te­koa. Tuotan­to­ti­loi­hin tunkeu­tu­mi­sia on tutkittu yleensä julkis­rau­han rikko­mi­sina. Tulkinta ei ole kuiten­kaan vähen­tä­nyt rötös­te­lyä lievien seuraa­mus­ten johdosta”, Sankelo toteaa.

Sankelo muis­tut­taa, että maaseu­dun yritys­toi­minta tapah­tuu useim­mi­ten kodin piha­pii­rissä. Alueelle luvatta tule­vien tavoit­teena ei vält­tä­mättä ole omai­suu­den anas­ta­mi­nen vaan taus­talla on tuotan­to­suun­nan tai -tavan vastus­ta­mi­nen esimer­kiksi kuvaa­malla tai vapaut­ta­malla eläi­miä. Sanke­lon mukaan jokai­sella on oikeus omaan mieli­pi­tee­seensä. Miele­nil­mai­sut tulee kuiten­kin tehdä tunnis­tet­ta­vasti päivän­va­lossa julki­sella paikalla.

”Piha­pii­riin tunkeu­tu­mi­nen pelot­taa yrit­tä­jiä ja heidän perhei­tään. Yhteis­kunta kannus­taa yrit­tä­mään ja teke­mään töitä yhä enem­män. Vasta­vuo­roi­sesti elin­kei­no­jen häirin­tään tulee puut­tua tehok­kaam­min”, Sankelo sanoo.

”Koti­rau­han tuli­si­kin käsit­tää myös kodin välit­tä­mässä lähei­syy­dessä sijait­se­vat tuotan­to­lai­tok­set.”