Kokoo­muksen Sankelo: Kotirauhaa myös tuotan­to­ti­loihin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Sankelo: Kotirauhaa myös tuotan­to­ti­loihin

Kokoo­muksen Sankelo: Kotirauhaa myös tuotan­to­ti­loihin

Julkaistu: 21.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo haluaa, että halli­tus­oh­jelmaan kirjattu tavoite parantaa omaisuuden suojaa johtaa lainsää­dännön muutoksiin myös tuotan­to­ti­loihin kohdis­tuvien hyökkäysten osalta.

Halli­tus­neu­vot­te­luissa mukana ollut Sankelo kannustaa oikeus­mi­nisteri Jari Lindströmiä tarttumaan nopeasti asiaan.

”Viime vuosina lailliseen elinkei­no­toi­mintaan erityi­sesti maaseu­dulla on kohdis­tunut yhä enemmän suunni­tel­mal­lista häirintää ja kiusan­tekoa. Tuotan­to­ti­loihin tunkeu­tu­misia on tutkittu yleensä julkis­rauhan rikko­misina. Tulkinta ei ole kuitenkaan vähen­tänyt rötös­telyä lievien seuraa­musten johdosta”, Sankelo toteaa.

Sankelo muistuttaa, että maaseudun yritys­toi­minta tapahtuu useim­miten kodin pihapii­rissä. Alueelle luvatta tulevien tavoit­teena ei välttä­mättä ole omaisuuden anasta­minen vaan taustalla on tuotan­to­suunnan tai -tavan vastus­ta­minen esimer­kiksi kuvaa­malla tai vapaut­ta­malla eläimiä. Sankelon mukaan jokai­sella on oikeus omaan mieli­pi­tee­seensä. Miele­nil­maisut tulee kuitenkin tehdä tunnis­tet­ta­vasti päivän­va­lossa julki­sella paikalla.

”Pihapiiriin tunkeu­tu­minen pelottaa yrittäjiä ja heidän perheitään. Yhteis­kunta kannustaa yrittämään ja tekemään töitä yhä enemmän. Vasta­vuo­roi­sesti elinkei­nojen häirintään tulee puuttua tehok­kaammin”, Sankelo sanoo.

”Kotirauhan tulisikin käsittää myös kodin välit­tä­mässä lähei­syy­dessä sijait­sevat tuotan­to­lai­tokset.”

 


Kokoomus.fi