Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston selonteko sotilas­osaston asetta­mi­sesta korkeaan valmiuteen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston selonteko sotilas­osaston asetta­mi­sesta korkeaan valmiuteen

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston selonteko sotilas­osaston asetta­mi­sesta korkeaan valmiuteen

Julkaistu: 24.11.2010 Uncategorized
Arvoisa puhemies,
Ennen kuin siirryn päivän varsi­naiseen aiheeseen, eli Suomen tulevaan panokseen EU:n valmius­jou­koissa, sanon muutaman sanan Suomen nykyi­sistä kriisin­hal­lin­ta­teh­tä­vistä.
Haluan Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ja ? niin uskon ? koko eduskunnan puolesta kiittää lämpi­mästi kaikkia niitä suoma­laisia, jotka palve­levat ja ovat palvelleet kriisin­hal­lin­ta­teh­tä­vissä eri puolilla maailmaa. Tehtä­vänne on vaikea ja usein myös vaaral­linen. Viime­ai­kaiset uutiset suoma­laisten haavoit­tu­mi­sista Afganis­ta­nissa ovat raskaita. Mutta muistakaa, että työnne on erittäin arvokasta ja tärkeää. Teillä on Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän vahva tuki.
Herra puhemies,
Hallitus esittää eduskun­nalle ja Tasavallan Presi­den­tille, että Suomi osallistuu kahteen valmius­vuoroon EU:n taiste­luo­sas­toissa vuonna 2011. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä tukee esitystä. Tuemme myös Suomen osallis­tu­mista EU:n kriisin­hal­lin­tao­pe­raa­tioon Somalian ranni­kolla.
Vaikka Suomen panos kansain­vä­liseen kriisin­hal­lintaan on edelleen vahva, ei meitä joukkojen määrällä mitattuna voi enää kutsua rauhan­tur­vaa­misen suurval­laksi. Ensi vuoden alkupuo­lella operaa­tioihin osallis­tuvien suoma­lais­jouk­kojen määrä putoaa noin 400 henkeen, mikä on 2000-luvun pienin luku.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä Suomen on kannettava isompi vastuu.
EU:n taiste­luo­sastot perus­tettiin osaksi unionin nopean toiminnan kriisin­hal­lin­ta­kykyä. Suomi on ollut alusta lähtien, eli vuodesta 2004, aktii­vi­sesti mukana sekä konseptin kehit­tä­mi­sessä että joukkojen muodos­ta­mi­sessa. Olimme valmiu­dessa vuonna 2007 ja uudelleen vuonna 2008.
Suomi päättää itse omien joukko­jensa lähet­tä­mi­sestä sen jälkeen, kun EU-tasolla on päätetty valmius­joukon käytöstä. Vielä EU:n valmius­joukot eivät ole joutuneet tositoimiin.
Arvoisa puhemies,
Mihin EU:n valmius­joukkoja sitten pitäisi käyttää? Tavoit­teena on tukea YK:ta kriisin­hal­lin­nassa, ja toimia nopeasti, kun tarve vaatii.
Kyse on viime kädessä siitä, että kansain­vä­linen yhteisö on ollut niin usein niin autta­mat­toman myöhässä. Olemme liian monesti pelkkiä sivus­ta­kat­sojia, kun siviilit jäävät sodan jalkoihin tai joutuvat väkivallan kohteeksi.
Karmein esimerkki on Ruandan kansan­murha vuonna 2004. Muistan elävästi, kun seurasin silloin uutisia ja pohdin, miksei kukaan tee mitään. Sellaiset tapah­tumat EU ja Suomi haluaa jatkossa estää.
Herra puhemies,
EU:n valmius­osastoon liittyy kuitenkin myös monia kysymyksiä.  Yksi kysymys liittyy operaation kestoon, joka on EU:n konseptin mukaan korkeintaan neljä kuukautta. Tämä aikaraja rajoittaa tehtäviä, joita konseptin mukaan voidaan tehdä. Siihen tarvitaan lisää jousta­vuutta. Tätä keskus­telua on käyty EU:ssa, mutta toistai­seksi laihoin tuloksin.
Isoin kysymys on, miksi joukkoja ei ole käytetty vielä kertaakaan. Syy siihen ei varmasti ole tehtävien puute, vaan pikem­minkin EU-maiden keski­näiset erimie­li­syydet ja näkemy­serot siitä, millai­sissa operaa­tioissa unionin nopean toiminnan joukkoja tulisi tosi paikan tullen käyttää. Suomi ja Ruotsi ovat kannus­taneet EU:ta joukkojen käyttöön aina kun niille on tarvetta, mutta monet muut jäsenmaat ovat jarru­telleet.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa, että Suomen eduskunta lähettää muille EU-maille selkeän viestin. Maail­malla tarvitaan EU:n panosta ja Suomi on valmis tekemään osansa. Suoma­laiset rauhan­tur­vaajat ovat ammat­ti­tai­toisia, hyvin varus­tettua ja valmiita toimimaan, kun apua tarvitaan.
Emme halua tieten tahtoen lähettää suoma­laisia vaaral­lisiin paikkoihin, mutta tiedämme, että heidän panostaan tarvitaan. Pelkkä valmiu­dessa olo on kallista eikä auta yhtäkään väkivallan uhria.
Viestimme EU-maille on: EU:n valmius­osastoja pitää käyttää kun tarve vaatii, tai koko konsepti on mietittävä uudelleen.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä toivoo, että EU-mailla riittää rohkeutta kantaa kansain­vä­linen vastuunsa.

Kokoomus.fi