Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion vuoden 2011 talous­ar­vio­esi­tyk­sen palau­te­kes­kus­telu

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion vuoden 2011 talous­ar­vio­esi­tyk­sen palau­te­kes­kus­telu

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

nyt on  vastuul­lis­ten valin­to­jen aika.  Meidän on valit­tava, haluam­meko kehit­tää nyky­muo­toista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa vai annam­meko sen perus­tei­den rapau­tua talous­vai­keuk­sien keskellä. Meidän on valit­tava jätäm­mekö tule­ville suku­pol­ville valta­van velka­taa­kan, vai olem­meko valmiita sitä osal­tamme keven­tä­mään.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastaus on selvä. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan peri­aat­teista pide­tään kiinni vastuul­li­sella talou­den­pi­dolla myös jatkossa. Velkaan­tu­mista on kyet­tävä rajoit­ta­maan, ensi­si­jai­sesti talous­kas­vua vahvis­ta­malla. Tule­vai­suu­den ongel­miin on varau­dut­tava ajoissa, jotta voimme omalla talous­po­li­tii­kal­lamme turvata suoma­lais­ten hyvin­voin­nin myös vaikeina aikoina ? kuten tehtiin vuoden 2008 suuren talous­pu­do­tuk­sen jälkeen.
Vastuul­li­sen talou­den­pi­don merki­tystä ei voi liikaa koros­taa eten­kään nyt, kun koko Euroo­pan rahoi­tus­mark­ki­nat ovat maail­man­laa­jui­sen finans­si­krii­sin jälki­jä­ris­tys­ten kourissa. Olemme joutu­neet teke­mään vaikeita, vaikka perus­tel­tuja päätök­siä Krei­kan ja Irlan­nin tuke­mi­sesta, mutta emme edel­leen­kään tiedä onko pahin ohi. Elämme edel­leen päivästä päivään ja pyrimme kaikin keinoin ennal­taeh­käi­se­mään vastaa­vien krii­sien synty­mistä.
Vaikka mahdol­li­suu­temme vaikut­taa globaa­lin talous­krii­sin leviä­mi­seen ovat rajal­li­set, kaikki kestä­vää talou­den­pi­toa edis­tä­vät päätök­set paran­ta­vat omia vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­siamme. Krei­kalle ja Irlan­nille muut sane­le­vat ehtoja talou­den vakaut­ta­mi­seksi, me voimme sopeut­taa talout­tamme huomat­ta­vasti kivut­to­mam­min, kun teemme vastuul­li­sia ratkai­suja enna­koi­vasti itse.
Arvoisa puhe­mies,
vastuul­li­sia päätök­siä on tehty myös nyt käsit­te­lyssä olevassa talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää tärkeänä, että talous­ar­vio­esi­tyk­sen täyden­nyk­sen yhtey­dessä velan­ot­toa voitiin vähen­tää. Aina löytyy houku­tuk­sia käyt­tää budje­tin tuloar­vioi­den nousua tai arvio­mää­rä­ra­ho­jen sääs­ty­mistä uusiin meno­li­säyk­siin. Valtion­ve­lan kasvu huomioi­den on kuiten­kin vastuul­lista pyrkiä vähen­tä­mään velan­ot­toa eikä kasvat­taa sitä uusilla menoilla.
Velkaan­tu­mi­seen kiin­nit­tää mietin­nös­sään huomiota myös valtio­va­rain­va­lio­kunta. Vaikka julki­nen velka on kansain­vä­li­sesti verrat­tuna melko alhai­nen, velan kasvu­vauhti on huoles­tut­tava. Valio­kunta nostaa esiin huolen valtion­ve­lan korko­me­noista: vaikka korko­me­not tuntu­vat nyt maltil­li­silta, jos korko­taso tästä nousee, on odotet­ta­vissa mittava meno­jen kasvu. Kaikki velko­jen korko­me­noi­hin käytetty raha on pois muualta. Tämän tietää myös jokai­nen suoma­lai­nen, jolla on esimer­kiksi asun­to­lai­naa.
Velkaan­tu­mista hilli­tään ja taloutta sopeu­te­taan ensi­si­jai­sesti kasvun edel­ly­tyk­siä paran­ta­malla sekä tarpeen mukaan meno­ku­rilla ja vero­tusta kiris­tä­mällä. Valtio­va­rain­va­lio­kunta pitää mietin­nös­sään perus­tel­tuna esimer­kiksi ener­gia- ja jäte­ve­ro­jen koro­tuk­sia. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sen pain­opis­teet on valittu oikein. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­retty ja tulee jatkos­sa­kin siir­tää ympä­ristö-, kulu­tus- ja hait­ta­ve­ro­tuk­sen suun­taan työn verot­ta­mi­sesta.
Tämä on perus­tel­tua paitsi ympä­ris­tön suoje­le­mi­seksi, myös siksi, että kestävä talou­den­pito edel­lyt­tää toimia, joilla lisä­tään työl­li­syyttä, paran­ne­taan tuot­ta­vuutta ja vahvis­te­taan talous­kas­vua.  Tällai­sia toimia ovat esimer­kiksi panos­tuk­set osaa­mi­seen ja koulu­tuk­seen sekä tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa näistä toimista nostaa esiin erityi­sesti yliopis­to­ra­hoi­tuk­sen 160 miljoo­nan euron nousun ensi vuodelle. Yliopis­to­uu­dis­tuk­sen toimeen­pa­noa tuetaan myös yli 200 miljoo­nan euron panos­tuk­sella yliopis­to­jen oman varain­ke­ruun tuke­mi­seen. Valtio maksaa yliopis­toille 2,5-kertaisesti summan, jonka he saavat itse kerät­tyä varoja. Kaikki tämä rahoi­tus on lisä­ra­haa yliopis­toille. Yliopis­to­jen perus­ra­hoi­tuk­sesta huoleh­tii edel­leen valtio, oma varain­ke­ruu on uutta lisäystä laaduk­kaa­seen tutki­muk­seen ja opetuk­seen.
Perus­o­pe­tus ja amma­til­li­nen koulu­tus huomioi­daan budje­tissa vahvoilla panos­tuk­silla. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen paik­koja on tällä vaali­kau­della lisätty yli 12 000 ja perus­o­pe­tuk­sen laadun­pa­ran­nuk­seen kohden­ne­taan ensi vuonna 80 miljoo­naa euroa, mikä on 18 miljoo­nan euron lisäys tähän vuoteen verrat­tuna. Näillä toimilla osal­taan torju­taan myös nuor­ten syrjäy­ty­mistä, kun koulu­tus­paik­koja riit­tää.
Halli­tus­puo­lu­eet nosti­vat valtio­va­rain­va­lio­kun­nan käsit­te­lyssä osaa­mis­pa­nos­tuk­sista esiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen työelä­mää ja aluei­den kehi­tystä tuke­van sovel­ta­van tutki­mus­työn. Tähän tarkoi­tuk­seen lisät­tiin edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä 600 000 euroa. Tärkeää on myös, että valio­kun­nan lisää­män rahoi­tuk­sen turvin opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­toa kehi­te­tään. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­joille pääs­tään käyn­nis­tä­mään YTHS-kokeilu.
Unoh­taa ei myös­kään sovi, että halli­tus panos­taa vahvasti inno­vaa­tio­po­li­tiik­kaan. Tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan määrä­ra­hat kasva­vat jälleen ensi vuonna ja valtio­va­rain­va­lio­kunta vielä erik­seen lisäsi rahoi­tusta yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­seen.
Arvoisa puhe­mies,
työn tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­sella on suuri merki­tys talou­den tasa­pai­no­tuk­sessa. Valtio­va­rain­va­lio­kunta pitää­kin mietin­nös­sään valtion tuot­ta­vuus­oh­jel­maa tarpeel­li­sena, mutta näkee myös kehit­tä­mis­tar­peita. Huomiota kiin­ni­te­tään siihen, että työssä jaksa­mista ja työviih­ty­vyyttä on edis­tet­tävä. Tämä on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä tärkeä linjaus.
Valio­kunta nostaa mietin­nös­sään esiin mm., ettei henki­lös­töä tule vähen­tää tilan­teessa, jossa vähen­nyk­set voisi­vat johtaa valtion tulo­jen mene­tyk­seen. Tästä hyvä esimerkki on harmaan talou­den torjunta. Työsuo­je­luun onkin lisätty 500 000 euroa henki­lös­tön palk­kaa­mi­seen. Tämä on hyvä jatko talous­ar­vio­esi­tyk­sen muille harmaata taloutta torju­ville toimen­pi­teille.
Hyvä henki­lös­tö­po­li­tiikka, hyvien työta­po­jen ja -käytän­tö­jen edis­tä­mi­nen sekä tieto­tek­nii­kan nykyistä parempi hyödyn­tä­mi­nen tuo oikeita tuot­ta­vuus­hyö­tyjä. Jokai­sella on oikeus hyvään työelä­mään ja sitä edesaut­taa töiden järjes­tä­mi­nen niin, että pysty­tään keskit­ty­mään oikei­siin asioi­hin ja omassa teke­mi­ses­sään voi tuntea työn iloa.
Arvoisa puhe­mies,
työ on tärkeä hyvin­voin­nin lähde, mutta on myös paljon heitä, jotka eivät voi omalla työllä paran­taa hyvin­voin­ti­aan. Köyhyy­den kasvulta ei saa sulkea silmi­ään. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää­kin erit­täin tärkeinä etuus­pa­ran­nuk­sia, jotka kohdis­tu­vat kaik­kein pieni­tu­loi­sim­mille.
Tämä halli­tus on kohen­ta­nut merkit­tä­västi vaikeim­massa asemassa olevien asemaa. Ensi vuonna voimaa­nas­tuva takuu­eläke on täsmä­toimi, joka kohden­tuu pieni­tu­loi­sim­mille eläke­läi­sille, nuorista työky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­läi­sistä pitkän päivä­työn kotona tehnei­siin ikäih­mi­siin. Parhaim­mil­laan eläke nousee puoli­soilla lähes 170 euroa kuussa ja yksi­na­su­villa yli 100 euroa kuukau­dessa.
Mini­miäi­tiys-, isyys- ja vanhem­pain­ra­hat, erityis­hoi­to­raha sekä sairaus- ja kuntou­tus­ra­hat nostet­tiin pitkän odotuk­sen jälkeen työt­tö­myys­tur­van tasolle vuonna 2009. Nyt työ jatkuu, kun etuu­det sido­taan indek­siin. Lapsi­li­siin on tehty täsmä­ko­ro­tuk­set yksin­huol­taja- ja moni­lap­si­sille perheille, nyt myös ne sido­taan indek­siin. Näillä ratkai­suilla kaik­kein pieni­tu­loi­sim­mille korva­taan myös ympä­ristö- ja kulu­tus­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on sitou­tu­nut siihen, ettei talou­den tasa­pai­no­tuk­sessa kaik­kien heikoim­massa asemassa oleviin kohdistu leik­kauk­sia jatkos­sa­kaan. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­pe­ri­aat­teista pide­tään kiinni kaikissa tilan­teissa. On hyvä muis­taa, että kestävä julki­nen talous on yhteis­kun­nan haavoit­tu­vim­pien etu. Kestävä julki­nen talous takaa sen, että joka ainoasta suoma­lai­sesta pide­tään huolta vaikeis­sa­kin tilan­teissa.
Arvoisa puhe­mies,
valio­va­rain­va­lio­kun­nan budjet­ti­kä­sit­te­lyn yhtenä pain­opis­teenä oli ympä­ris­tön­suo­jelu ja luon­to­pal­ve­lut. Itäme­ren suoje­lua edis­te­tään budjet­tieh­do­tuk­seen sisäl­ty­neen kolmen miljoo­nan euron lisä­ra­hoi­tuk­sen päälle vielä inves­toi­malla öljyn­tor­jun­ta­puo­mei­hin. Itämerta ja myös sisä­ve­siä suojel­laan myös lisää­mällä pois­to­ka­las­tusta. Pois­to­ka­las­tuk­sella pysty­tään vähen­tä­mään ravin­ne­pääs­töjä ja torju­maan rehe­vöi­ty­mistä.
Metsä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lui­hin lisät­tiin rahoi­tusta valtio­va­rain­va­lio­kun­nassa 3,6 miljoo­naa euroa. Tällä varmis­te­taan, ettei luon­non virkis­tys­käy­tön palve­luita tarvitse karsia, vaan luon­to­pal­ve­lut säily­vät mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen ulot­tu­villa. Tämä on tärkeää erityi­sesti koska kansal­lis­puis­to­jen ja virkis­tys­koh­tei­den kävi­jä­mää­rät ovat nousussa. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää budje­tin ympä­ris­tö­pa­nos­tuk­sia tärkeinä sijoi­tuk­sina suoma­lais­ten hyvin­voin­tiin.
Arvoisa puhe­mies,
päätök­sen­te­ki­jät punni­taan vaikeissa tilan­teissa. Oikea mittari ei ole se, kuka lupaa eniten lisäyk­siä budjet­tiin. Oikea mittari on, kuka pystyy teke­mään vastuul­li­sim­pia valin­toja. Valin­toja, joissa vero­tuk­sen, palve­lui­den ja etuuk­sien muutok­set kohdis­tu­vat oikeu­den­mu­kai­sesti ja tuke­vat kestä­välle pohjalle raken­tu­vaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ei lupaa kaik­kea hyvää kaikille. Mutta me lupaamme, että kannamme vastuuta Suomen talou­desta pitkä­jän­tei­sesti ja kestä­västi. Me lupaamme, että koulut­tau­tu­mista, työn­te­koa ja yrit­te­liäi­syyttä tuetaan ja kannus­te­taan. Suoma­lais­ten hyvin­vointi on kaiken päätök­sen­teon tärkein päämäärä. Nämä paino­tuk­set näky­vät myös tässä talous­ar­viossa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content