Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen kanna­no­toista Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen kanna­no­toista Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa

Julkaistu:

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen kanna­no­toista Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa
Täysis­tunto 15.3.2011
Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe (5 min.)
Pekka Ravi

Arvoisa puhe­mies,

Keskus­te­lemme jälleen Euroo­pan talou­desta ja siitä, miten krii­sit parhai­ten este­tään ja hyvin­vointi turva­taan jatkossa. Epävar­muutta on edel­leen ilmassa. Muun muassa Japa­nin järkyt­tä­villä tapah­tu­milla ja Pohjois-Afri­kan kuohun­nalla on inhi­mil­lis­ten kärsi­mys­ten lisäksi myös maail­man­ta­lou­del­li­sia vaiku­tuk­sia. Euroa­lue tulee jatkos­sa­kin kohtaa­maan ulkoi­sia haas­teita, joista on selvit­tävä sekä keski­näi­sellä että maail­man­laa­jui­sella yhteis­työllä.

Mutta euro­mailla ja itse asiassa koko Euroo­pan unio­nilla on myös sisäi­siä ongel­mia. Väes­tön ikään­ty­mi­nen, julki­sen talou­den epäta­sa­paino ja monien EU-maiden valtava velkaan­tu­mi­nen eivät lupaa hyvää tule­vai­suutta varten. Talouk­sista on tehtävä vahvem­pia, jotta vakaus ja vauraus säily­vät ja kaikki EU-jäsen­maat voivat tarjota kansa­lai­sil­leen hyvän elämän edel­ly­tyk­set.

Kokoo­muk­sen ohje­nuora on se, että Suomessa pidämme oman talou­temme kunnossa niin, että olemme valmiita kohtaa­maan mitkä tahansa haas­teet. Talous ei ole itsei­sarvo, vaan väline hyvän tuot­ta­mi­seen. Hyvin toimiva talous tuo työpaik­koja, vien­ti­tu­loja ja vero­tu­loja, joilla yhteis­kun­nan palve­lut rahoi­te­taan.

Meille ei kuiten­kaan riitä se, että hoidamme oman tont­timme hyvin. Vuonna 2008 alka­neessa rahoi­tus­mark­ki­noi­den krii­sissä Suomi joutui nopeasti mukaan maail­man­ta­lou­den myller­ryk­seen. Lama tuli ulkoa, se iski rajuna ja vain ripeät ja määrä­tie­toi­set elvy­tys­toi­met pelas­ti­vat Suomen työt­tö­myy­den rajulta nousulta.

Sama uhkasi tapah­tua uudel­leen, kun Krei­kan holti­ton talou­den­pito ajoi sen umpi­ku­jaan, jonka päässä häämötti valtion konkurssi. Tätä ei voitu sallia, sillä koko­nai­sen valtion ajau­tu­mi­nen velka­jär­jes­te­lyyn olisi kaikella toden­nä­köi­syy­dellä johta­nut uuteen lamaan. Sitä Suomi ja EU eivät olisi kestä­neet, varsin­kaan niin pian edel­li­sen laman jälkeen. Siksi Krei­kalle, ja muuta­maa kuukautta myöhem­min myös Irlan­nille tehtiin laina- ja takaus­jär­jes­te­lyitä, jotka piti­vät ne pinnan yläpuo­lella. Päätök­set eivät olleet help­poja tai mielui­sia, mutta ne oli tehtävä Suomen ja suoma­lais­ten edun turvaa­mi­seksi.

EU:ssa ja euroa­lu­eella on opittu krii­seistä. Ne halu­taan estää jatkossa. Siksi EU:ssa on parhail­laan käyn­nissä suun­nit­telu uudesta, pysy­västä vakaus­jär­jes­tel­mästä. Mutta krii­sien hoita­mi­seen tarkoi­tettu vakaus­jär­jes­telmä ei yksin riitä. Pidem­pi­kes­toi­nen vakaus ja vauraus synty­vät vain ja ainoas­taan kilpai­lu­ky­vyn ja talou­den vastuul­li­sen hoita­mi­sen kautta. Siksi vakaus­jär­jes­tel­män ohella keskus­tel­laan uudesta kilpai­lu­ky­ky­pa­ke­tista, jonka tavoite on vahvis­taa EU-maiden talou­del­lista kanto­ky­kyä.

Kokoo­mus on aina pyrki­nyt hoita­maan valtion­ta­loutta hyvin ja vastuul­li­sesti. Meille on itses­tään selvää, että esimer­kiksi eläke­jär­jes­tel­mien ja rahoi­tus­sek­to­rin valvon­nan on oltava varmalla pohjalla. Vali­tet­ta­vasti näin ei ole asia kaikissa Euroo­pan maissa. Siksi tarvit­semme koor­di­noin­tia ja yhtei­siä tavoit­teita, joiden avulla pyri­tään kohti vakaam­pia aikoja siten, ettei­vät yksit­täis­ten jäsen­mai­den ongel­mat aiheuta hanka­luuk­sia muille. Haluan koros­taa, että tämä ei merkitse sitä, että Brys­se­listä sanel­tai­siin meille, mitä pitää tehdä. Päätös­val­taa ei viedä jäsen­mailta EU-tasolle, vaan jokai­nen maa valit­see itse keinot kilpai­lu­ky­kynsä kasvat­ta­mi­seksi.

Kokoo­mus kannat­taa vastuul­lista talou­den­pi­toa ja talous­ku­ria. Euroo­pan pysyvä vakaus­me­ka­nismi raken­ne­taan nyt käytössä olevan, väliai­kai­sen rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neen perus­talle. Sen yksi­tyis­koh­tia suun­ni­tel­laan parhail­laan, ja vasta myöhem­min selviää, miten vakaus­me­ka­nis­min koko kasva­te­taan 500 miljar­din euron tasolle. Kokoo­mus koros­taa, että pysy­vää meka­nis­mia valmis­tel­taessa yksi keskei­nen elementti on se, että sijoit­ta­jat ja pankit joutu­vat jatkossa vastuuseen huonoista luoto­tus­pää­tök­sis­tään.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus toimii EU:ssa Suomen parhaaksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa tukensa toimille, joilla pyri­tään EU:n ja Suomen talou­den vakaut­ta­mi­seen sekä työl­li­syy­den ja hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content