Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Väliky­symys halli­tuksen kanna­no­toista Euroopan talouden vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Väliky­symys halli­tuksen kanna­no­toista Euroopan talouden vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Väliky­symys halli­tuksen kanna­no­toista Euroopan talouden vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa

Julkaistu: 15.03.2011 Uncategorized

Väliky­symys halli­tuksen kanna­no­toista Euroopan talouden vakaut­ta­mis­neu­vot­te­luissa
Täysis­tunto 15.3.2011
Kokoo­muksen ryhmäpuhe (5 min.)
Pekka Ravi

Arvoisa puhemies,

Keskus­te­lemme jälleen Euroopan talou­desta ja siitä, miten kriisit parhaiten estetään ja hyvin­vointi turvataan jatkossa. Epävar­muutta on edelleen ilmassa. Muun muassa Japanin järkyt­tä­villä tapah­tu­milla ja Pohjois-Afrikan kuohun­nalla on inhimil­listen kärsi­mysten lisäksi myös maail­man­ta­lou­del­lisia vaiku­tuksia. Euroalue tulee jatkos­sakin kohtaamaan ulkoisia haasteita, joista on selvittävä sekä keski­näi­sellä että maail­man­laa­jui­sella yhteis­työllä.

Mutta euromailla ja itse asiassa koko Euroopan unionilla on myös sisäisiä ongelmia. Väestön ikään­ty­minen, julkisen talouden epäta­sa­paino ja monien EU-maiden valtava velkaan­tu­minen eivät lupaa hyvää tulevai­suutta varten. Talouk­sista on tehtävä vahvempia, jotta vakaus ja vauraus säilyvät ja kaikki EU-jäsenmaat voivat tarjota kansa­lai­silleen hyvän elämän edelly­tykset.

Kokoo­muksen ohjenuora on se, että Suomessa pidämme oman talou­temme kunnossa niin, että olemme valmiita kohtaamaan mitkä tahansa haasteet. Talous ei ole itsei­sarvo, vaan väline hyvän tuotta­miseen. Hyvin toimiva talous tuo työpaikkoja, vienti­tuloja ja verotuloja, joilla yhteis­kunnan palvelut rahoi­tetaan.

Meille ei kuitenkaan riitä se, että hoidamme oman tonttimme hyvin. Vuonna 2008 alkaneessa rahoi­tus­mark­ki­noiden kriisissä Suomi joutui nopeasti mukaan maail­man­ta­louden myller­rykseen. Lama tuli ulkoa, se iski rajuna ja vain ripeät ja määrä­tie­toiset elvytys­toimet pelas­tivat Suomen työttö­myyden rajulta nousulta.

Sama uhkasi tapahtua uudelleen, kun Kreikan holtiton talou­denpito ajoi sen umpikujaan, jonka päässä häämötti valtion konkurssi. Tätä ei voitu sallia, sillä kokonaisen valtion ajautu­minen velka­jär­jes­telyyn olisi kaikella toden­nä­köi­syy­dellä johtanut uuteen lamaan. Sitä Suomi ja EU eivät olisi kestäneet, varsinkaan niin pian edellisen laman jälkeen. Siksi Kreikalle, ja muutamaa kuukautta myöhemmin myös Irlan­nille tehtiin laina- ja takaus­jär­jes­te­lyitä, jotka pitivät ne pinnan yläpuo­lella. Päätökset eivät olleet helppoja tai mieluisia, mutta ne oli tehtävä Suomen ja suoma­laisten edun turvaa­mi­seksi.

EU:ssa ja euroa­lu­eella on opittu kriiseistä. Ne halutaan estää jatkossa. Siksi EU:ssa on parhaillaan käynnissä suunnittelu uudesta, pysyvästä vakaus­jär­jes­tel­mästä. Mutta kriisien hoita­miseen tarkoi­tettu vakaus­jär­jes­telmä ei yksin riitä. Pidem­pi­kes­toinen vakaus ja vauraus syntyvät vain ja ainoastaan kilpai­lu­kyvyn ja talouden vastuul­lisen hoita­misen kautta. Siksi vakaus­jär­jes­telmän ohella keskus­tellaan uudesta kilpai­lu­ky­ky­pa­ke­tista, jonka tavoite on vahvistaa EU-maiden talou­del­lista kanto­kykyä.

Kokoomus on aina pyrkinyt hoitamaan valtion­ta­loutta hyvin ja vastuul­li­sesti. Meille on itsestään selvää, että esimer­kiksi eläke­jär­jes­telmien ja rahoi­tus­sek­torin valvonnan on oltava varmalla pohjalla. Valitet­ta­vasti näin ei ole asia kaikissa Euroopan maissa. Siksi tarvit­semme koordi­nointia ja yhteisiä tavoit­teita, joiden avulla pyritään kohti vakaampia aikoja siten, etteivät yksit­täisten jäsen­maiden ongelmat aiheuta hanka­luuksia muille. Haluan korostaa, että tämä ei merkitse sitä, että Brysse­listä sanel­taisiin meille, mitä pitää tehdä. Päätös­valtaa ei viedä jäsen­mailta EU-tasolle, vaan jokainen maa valitsee itse keinot kilpai­lu­ky­kynsä kasvat­ta­mi­seksi.

Kokoomus kannattaa vastuul­lista talou­den­pitoa ja talous­kuria. Euroopan pysyvä vakaus­me­ka­nismi raken­netaan nyt käytössä olevan, väliai­kaisen rahoi­tus­va­kaus­vä­lineen perus­talle. Sen yksityis­kohtia suunni­tellaan parhaillaan, ja vasta myöhemmin selviää, miten vakaus­me­ka­nismin koko kasva­tetaan 500 miljardin euron tasolle. Kokoomus korostaa, että pysyvää mekanismia valmis­tel­taessa yksi keskeinen elementti on se, että sijoit­tajat ja pankit joutuvat jatkossa vastuuseen huonoista luoto­tus­pää­tök­sistään.

Arvoisa puhemies,

Hallitus toimii EU:ssa Suomen parhaaksi. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä antaa tukensa toimille, joilla pyritään EU:n ja Suomen talouden vakaut­ta­miseen sekä työlli­syyden ja hyvin­voinnin turvaa­miseen.


Kokoomus.fi