Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää tieto­yh­teis­kun­ta­ke­hi­tystä elin­tär­keänä kysy­myk­senä niin Suomen kilpai­lu­ky­vyn, julkis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sen kuin tasa-arvois­ten palve­lui­den takaa­mi­sen­kin näkö­kul­masta. Digi­ta­li­soi­tu­mi­nen mahdol­lis­taa tuot­ta­vuu­den kasvun myötä entistä parem­pia palve­luita. Se luo edel­ly­tyk­siä talous­kas­vulle ja yrit­tä­jyy­delle sekä auttaa suoma­lai­sia yrityk­siä menes­ty­mään myös kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla.
Vaikka monet ovat esit­tä­neet kriit­ti­siä­kin arvioita Suomen tieto­yh­teis­kun­nan tilasta, on tällä vaali­kau­della edetty monella saralla. Yhtenä merkit­tä­vim­mistä alue­po­liit­ti­sista uudis­tuk­sista voidaan pitää laaja­kais­tan saamista ensim­mäi­senä maail­massa perus­vies­tin­tä­pal­ve­luksi puhe­lin- ja posti­pal­ve­lun rinnalle. Toinen tärkeä ja histo­rial­li­nen hanke on ollut julki­sen rahoi­tuk­sen osoit­ta­mi­nen, huip­pu­no­pean runko­ver­kon raken­ta­mi­seksi haja-asutusa­lueille.
Puut­tu­mi­sesta laaja­kais­tayh­teyk­sien laatuun ja hinnan kohtuul­lis­ta­mi­sesta sekä huip­pu­no­pean laaja­kais­tan mitta­vasta valtion­tu­ki­pa­ke­tista on syytä antaa kaikki tunnus­tus vies­tin­tä­mi­nis­teri Lindé­nille. Toimen­pi­teil­lään halli­tus on osoit­ta­nut, että nopea ja kohtuu­hin­tai­nen tieto­lii­ken­neyh­teys on tärkeä erityi­sesti haja-asutusa­luei­den ihmi­sille, maati­loille ja muille yrityk­sille.
Hyvät kuuli­jat,
myös valtio­neu­vos­ton vuonna 2008 aset­tama tavoite huip­pu­no­pean valo­kui­tu­run­ko­ver­kon raken­ta­mi­seksi lähes kaik­kien vaki­nais­ten asun­to­jen, yritys­ten ja julkis­hal­lin­non toimi­paik­ko­jen ulot­tu­ville vuoteen 2015 mennessä vie suoma­laista tieto­yh­teis­kun­taa ratkai­se­vasti eteen­päin.  Netin kautta Utsjoelta ja Hangosta on sama matka verot­ta­jalle, pankki on pienim­mäs­sä­kin kylässä ja koti­soh­valta käsin voi tehdä nettios­tok­sia sekä täyt­tää eri viras­to­jen kaavak­keita. Nopeilla vies­tiyh­teyk­sillä on myös ympä­ris­tö­po­liit­tista merki­tystä kun liik­ku­mi­sen tarve vähe­nee.
Tällä vaali­kau­della haja-asutusa­luei­den nopei­den yhteyk­sien laaja­kais­ta­ra­ken­ta­mi­seen on varattu yli 100 miljoo­naa euroa valtion, EU:n maaseu­tuoh­jel­man ja kuntien rahoja. Halli­tuk­sen vies­tintä- ja alue­po­liit­ti­sesti merkit­tä­västä hank­keesta on syytä olla ylpeä.
Sähköis­ten palve­lu­jen sisältö on keskiössä. Ihmi­set otta­vat nopeita yhteyk­siä käyt­töönsä vasta kun tarjolla on help­poja, hyödyl­li­siä, laaduk­kaita ja miksei viih­teel­li­siä­kin sisäl­töjä sekä palve­luita, joita laaja­kais­tan avulla voidaan käyt­tää.
Valmis­te­lussa ollut kansa­lais­ten sähköi­nen asioin­ti­tili etenee pian käyt­töön­ot­to­vai­hee­seen. Uusi laki sähköi­sestä tunnis­ta­mi­sesta tuo pank­ki­tun­nis­teen rinnalle muita tunnis­ta­mis­pal­ve­luita. Juuri tänään lansee­rattu mobii­li­var­menne on ensim­mäi­nen esimerkki tästä. Verk­ko­las­kun käyttö tuo sääs­töjä niin kulut­ta­jille, yrityk­sille kuin julki­sille toimi­joil­le­kin.
Arvoisa puhe­mies,
suurin tehok­kuus­hyöty saavu­te­taan varmasti sähköis­tä­mällä julki­sia palve­luja. Parhaim­mil­laan tämä paran­taa myös palve­lun laatua. Kyse on koko palve­lu­pro­ses­sin uudel­leen­jär­jes­te­lystä.
Kun rutii­neja auto­ma­ti­soi­daan, henki­lö­kunta voi panos­taa laatuun ja ihmis­ten kohtaa­mi­seen. Tästä hyvä esimerkki on palve­lu­ta­van muutos veroil­moi­tus­me­net­te­lyssä.  Ennen lähes jokai­nen teki oman veroil­moi­tuk­sensa, nyt vero­hal­linto lähet­tää asiak­kaalle veroeh­do­tuk­sen. Vero­vel­vol­li­sella on tarvetta viran­omai­s­asioin­tiin vain jos valmiiksi tehtyyn ehdo­tuk­seen on jotain täyden­net­tä­vää tai korjat­ta­vaa. Korjauk­set voi tehdä vaivat­to­masti verkossa.
Olen­naista on myös, että vero­va­roin kerätty julki­nen tieto tulee lähtö­koh­tai­sesti avata ja olla aina kansa­lais­ten käytet­tä­vissä sähköi­sessä muodossa. Julki­seen dataan perus­tu­vat kaupal­li­set sovel­luk­set ovat jo nyt arki­päi­vää ja luovat Suomeen uutta yrit­tä­jyyttä.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä katsoo, että tieto­yh­teis­kun­nan erityi­seksi pain­opis­teeksi tulee aset­taa ikään­tyvä väestö. Suoma­lai­sista noin 82 prosent­tia on inter­ne­tin käyt­tä­jiä, mutta yli 65-vuotiaista inter­ne­tiä käyt­tää vain kolman­nes. On tärkeää huoleh­tia, että ikään­ty­vät eivät kasva­vana väes­tö­ryh­mänä syrjäydy tieto­yh­teis­kun­nan ulko­puo­lelle.
Tässä avain­sana on käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys. Palve­lui­den pitää olla help­po­käyt­töi­siä ja ymmär­ret­tä­viä, jotta yhä useampi suoma­lai­nen kokisi sähköi­sen asioin­nin mielek­kääksi. On kuiten­kin hyvä muis­taa, että kaikista ei koskaan tule sähköis­ten palve­lu­jen käyt­tä­jiä. Siitä huoli­matta heitä ei saa jättää yhteis­kun­nan palve­lu­ver­kon ulko­puo­lelle.
Arvoisa puhe­mies,
lopuksi totean, että koulu­tuk­sen ja nuor­ten merki­tys tieto­yh­teis­kun­nan kehit­ty­mi­sessä on aivan keskei­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content