Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuottava ja uudistuva Suomi - digitaa­linen agenda vuosille 2011-2020 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuottava ja uudistuva Suomi - digitaa­linen agenda vuosille 2011-2020

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuottava ja uudistuva Suomi - digitaa­linen agenda vuosille 2011-2020

Julkaistu: 30.11.2010 Uncategorized

Arvoisa puhemies,

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää tieto­yh­teis­kun­ta­ke­hi­tystä elintär­keänä kysymyksenä niin Suomen kilpai­lu­kyvyn, julkisten palve­luiden kehit­tä­misen kuin tasa-arvoisten palve­luiden takaa­mi­senkin näkökul­masta. Digita­li­soi­tu­minen mahdol­listaa tuotta­vuuden kasvun myötä entistä parempia palve­luita. Se luo edelly­tyksiä talous­kas­vulle ja yrittä­jyy­delle sekä auttaa suoma­laisia yrityksiä menes­tymään myös kansain­vä­li­sillä markki­noilla.
Vaikka monet ovat esittäneet kriit­ti­siäkin arvioita Suomen tieto­yh­teis­kunnan tilasta, on tällä vaali­kau­della edetty monella saralla. Yhtenä merkit­tä­vim­mistä aluepo­liit­ti­sista uudis­tuk­sista voidaan pitää laaja­kaistan saamista ensim­mäisenä maail­massa perus­vies­tin­tä­pal­ve­luksi puhelin- ja posti­pal­velun rinnalle. Toinen tärkeä ja histo­rial­linen hanke on ollut julkisen rahoi­tuksen osoit­ta­minen, huippu­nopean runko­verkon raken­ta­mi­seksi haja-asutusa­lueille.
Puuttu­mi­sesta laaja­kais­tayh­teyksien laatuun ja hinnan kohtuul­lis­ta­mi­sesta sekä huippu­nopean laaja­kaistan mitta­vasta valtion­tu­ki­pa­ke­tista on syytä antaa kaikki tunnustus viestin­tä­mi­nisteri Lindé­nille. Toimen­pi­teillään hallitus on osoit­tanut, että nopea ja kohtuu­hin­tainen tieto­lii­ken­neyhteys on tärkeä erityi­sesti haja-asutusa­lueiden ihmisille, maati­loille ja muille yrityk­sille.
Hyvät kuulijat,
myös valtio­neu­voston vuonna 2008 asettama tavoite huippu­nopean valokui­tu­run­ko­verkon raken­ta­mi­seksi lähes kaikkien vakinaisten asuntojen, yritysten ja julkis­hal­linnon toimi­paik­kojen ulottu­ville vuoteen 2015 mennessä vie suoma­laista tieto­yh­teis­kuntaa ratkai­se­vasti eteenpäin.  Netin kautta Utsjoelta ja Hangosta on sama matka verot­ta­jalle, pankki on pienim­mäs­säkin kylässä ja kotisoh­valta käsin voi tehdä nettios­toksia sekä täyttää eri viras­tojen kaavak­keita. Nopeilla viestiyh­teyk­sillä on myös ympäris­tö­po­liit­tista merki­tystä kun liikku­misen tarve vähenee.
Tällä vaali­kau­della haja-asutusa­lueiden nopeiden yhteyksien laaja­kais­ta­ra­ken­ta­miseen on varattu yli 100 miljoonaa euroa valtion, EU:n maaseu­tuoh­jelman ja kuntien rahoja. Halli­tuksen viestintä- ja aluepo­liit­ti­sesti merkit­tä­västä hankkeesta on syytä olla ylpeä.
Sähköisten palve­lujen sisältö on keskiössä. Ihmiset ottavat nopeita yhteyksiä käyttöönsä vasta kun tarjolla on helppoja, hyödyl­lisiä, laaduk­kaita ja miksei viihteel­li­siäkin sisältöjä sekä palve­luita, joita laaja­kaistan avulla voidaan käyttää.
Valmis­te­lussa ollut kansa­laisten sähköinen asioin­titili etenee pian käyttöön­ot­to­vai­heeseen. Uusi laki sähköi­sestä tunnis­ta­mi­sesta tuo pankki­tun­nisteen rinnalle muita tunnis­ta­mis­pal­ve­luita. Juuri tänään lansee­rattu mobii­li­var­menne on ensim­mäinen esimerkki tästä. Verkko­laskun käyttö tuo säästöjä niin kulut­ta­jille, yrityk­sille kuin julki­sille toimi­joil­lekin.
Arvoisa puhemies,
suurin tehok­kuus­hyöty saavu­tetaan varmasti sähköis­tä­mällä julkisia palveluja. Parhaim­millaan tämä parantaa myös palvelun laatua. Kyse on koko palve­lu­pro­sessin uudel­leen­jär­jes­te­lystä.
Kun rutiineja automa­ti­soidaan, henki­lö­kunta voi panostaa laatuun ja ihmisten kohtaa­miseen. Tästä hyvä esimerkki on palve­lu­tavan muutos veroil­moi­tus­me­net­te­lyssä.  Ennen lähes jokainen teki oman veroil­moi­tuk­sensa, nyt verohal­linto lähettää asiak­kaalle veroeh­do­tuksen. Verovel­vol­li­sella on tarvetta viran­omai­s­asiointiin vain jos valmiiksi tehtyyn ehdotukseen on jotain täyden­net­tävää tai korjat­tavaa. Korjaukset voi tehdä vaivat­to­masti verkossa.
Olennaista on myös, että verovaroin kerätty julkinen tieto tulee lähtö­koh­tai­sesti avata ja olla aina kansa­laisten käytet­tä­vissä sähköi­sessä muodossa. Julkiseen dataan perus­tuvat kaupal­liset sovel­lukset ovat jo nyt arkipäivää ja luovat Suomeen uutta yrittä­jyyttä.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä katsoo, että tieto­yh­teis­kunnan erityi­seksi painopis­teeksi tulee asettaa ikääntyvä väestö. Suoma­lai­sista noin 82 prosenttia on inter­netin käyttäjiä, mutta yli 65-vuotiaista inter­netiä käyttää vain kolmannes. On tärkeää huolehtia, että ikään­tyvät eivät kasvavana väestö­ryhmänä syrjäydy tieto­yh­teis­kunnan ulkopuo­lelle.
Tässä avainsana on käyttä­jäys­tä­väl­lisyys. Palve­luiden pitää olla helppo­käyt­töisiä ja ymmär­ret­täviä, jotta yhä useampi suoma­lainen kokisi sähköisen asioinnin mielek­kääksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikista ei koskaan tule sähköisten palve­lujen käyttäjiä. Siitä huoli­matta heitä ei saa jättää yhteis­kunnan palve­lu­verkon ulkopuo­lelle.
Arvoisa puhemies,
lopuksi totean, että koulu­tuksen ja nuorten merkitys tieto­yh­teis­kunnan kehit­ty­mi­sessä on aivan keskeinen.

Kokoomus.fi