Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro tiistain 15.12. väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro tiistain 15.12. väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro tiistain 15.12. väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

Julkaistu: 15.12.2015 Uncategorized

Herra Puhemies

Olen ollut eduskun­nassa lähes 37 vuotta. Minun aikanani minis­terit ovat antaneet eduskun­nassa yhteensä tuhansia lausuntoja. On varmaa, että näihin lausun­toihin on pujah­tanut monia vahinkoja ja virheitä. En muista, että kertaakaan ministeri olisi tullut eduskunnan eteen ja pahoi­tellut tekemäänsä tahatonta virhettä ja pyytänyt sitä anteeksi.

Mutta mitä teki nykyinen valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubb? Hän lausui 3.12. kysely­tun­nilla seuraavaa:

“Viime viikolla … , tällä fooru­milla, tein virheen, kun puhuin hallin­ta­re­kis­terin lausun­noista. Haluan teidän edessänne pyytää tätä virhettä nöyrästi anteeksi. … Virheeni ei missään nimessä ollut harkittu vaan se oli pikem­minkin harkit­se­maton. Pahoit­telen sitä. Anteeksi.”

Riittikö tämä nöyrty­minen laita­va­sem­mis­tolle eli Vasem­mis­to­lii­tolle ja viher­va­sem­mis­tolle eli Vihreille? Ei riittänyt.

Nämä kaksi Suomen vasem­mis­to­lai­sinta puoluetta tarttuivat opposition järeimpään aseeseen ja tekivät ministeri Stubbin tahat­to­masta virheestä väliky­sy­myksen, jolla pyrkivät Stubbin erotta­miseen. Tästä tässä väliky­sy­myk­sessä on kyse, vaikka sitä on kuorru­tettu muilla asioilla sen jälkeen, kun puuha­miehet huoma­sivat, että kirves taitaa tällä kertaa osua Stubbin pään sijaan omaan jalkaan.

Suurin opposi­tio­puolue SDP, joka edustaa Vasem­mis­to­liittoa ja Vihreitä maltil­li­sempaa vasem­mistoa, ei lähtenyt mukaan. Se ei halunnut osallistua näihin poliit­tisiin hirttä­jäisiin.

Väliky­sy­myksen tekijät näköjään ajatte­levat, että tästä sinänsä harmil­li­sesta tapauk­sesta pystyisi oikein rajusti puris­ta­malla tiris­tämään vielä muutaman, tosin halvan, mutta niin rakkaan poliit­tisen irtopisteen.

Itse en tähän usko. En ainakaan Vihreiden osalta. Laita­va­sem­misto saattaa olla eri juttu. Onhan Paavo Arhinmäki maamme johtava rabulisti ja saattaa olla, että Vasem­mis­to­liiton kannat­tajien mielestä maassa makaavan porvarin jatkuva potki­minen ja hakkaa­minen on hieno juttu ja edustaa erään­laista joukkojen tunnelmaa kohot­tavaa kansa­lai­sak­ti­vismia. Kaiken maailman ministeri Stubbin julkiset lynkkaajat taput­tavat varmasti pieniä karvaisia käsiään.

Mutta entäpä Vihreät? Olemme kyllä huomanneet, että opposi­tioon joudut­tuaan Vihreissä on nyt paljon enemmän punaista ja paljon vähemmän vihreyttä. Mutta silti. Ovatko myös Vihreiden kannat­tajat sitä mieltä, että tämä yhden ihmisen jahtaa­minen on hieno ja sivis­tynyt juttu? Epäilen vahvasti.

Herra Puhemies

Erehty­minen on inhimil­listä. Me kaikki teemme virheitä.

Eri asia ovat muita paremmat ja hyveel­li­semmät ihmiset, nuo ulkokul­taiset fariseukset, jotka eivät tee virheitä. Ehkä Vihreiden kohdalla on kyse tästä. Kun he itse tietävät olevansa virheet­tömiä, he heittivät tässä Stubbin asiassa ensim­mäisen kiven ja nyt he haluavat heittää myös viimeisen kiven.

Luulisi, että eräät viime vuosien kohut Vihreiden minis­te­reiden ympärillä olisivat saaneet Vihreät luopumaan ylemmyy­den­tun­nostaan, ylimie­li­syy­destään ja erehty­mät­tö­myyden illuusiostaan, mutta mihinkäs seepra raidoistaan. Seuraava lausunto olisi kuitenkin kannat­tanut palauttaa mieleen siinä vaiheessa, kun päätitte oikein porukalla käydä ministeri Stubbin kimppuun.

“En ole yhtään sen täydel­li­sempi ihminen kuin kukaan muukaan Suomessa, vaan meillä on kaikilla heikkouksia. Uskon, että ihmiset osaavat erottaa sen, että polii­ti­kotkin ovat ihmisiä.” (Ville Niinistö, Iltalehti 16.4.2013)

Esim. tämä lausunto osoittaa, että pienen ohikii­tävän hetken myös vihreä polii­tikko voi kuvitella olevansa ihan taval­linen kuole­vainen inhimil­lisine puutteineen ja virheineen. Tämä outo tunne menee kuitenkin varmasti nopeasti ohi viimeistään, kun on kova kiire etsimään virheitä muista polii­ti­koista.

Herra Puhemies

Viran­omaiset antoivat hallin­ta­re­kis­te­ristä yhteensä 46 lausuntoa. Eduskunnan tieto­pal­velun tarkas­taman laskelman mukaan näistä myönteisiä oli 12 eli 26 %.  Kielteisiä oli n. 43 %.

Kuitenkin väliky­sy­myk­sessä väitetään Helsingin Sanomiin viitaten, että myönteisten lausun­tojen luku “todel­li­suu­dessa … oli … 9,5 prosenttia”.  Tämä on siis virheel­linen luku. Milloin Te, edustaja Arhinmäki, tai Te, edustaja V. Niinistö, aiotte korjata esittä­männe väärän tiedon ja pyytää erehdys­tänne anteeksi? Tämä olisi minus­takin liikaa vaadittu, mutta eikö teitä yhtään hävetä tai edes nolota, että te oikean tiedon ritareina jahtaatte ministeri Stubbia virheel­lisen tiedon antami­sesta sellai­sessa asiassa, jossa itse annatte virheel­listä tietoa.

Herra Puhemies

Ministeri Stubb teki inhimil­lisen virheen. Virheestään hän on julkisen ryöpy­tyksen muodossa maksanut aivan varmasti riittävän poliit­tisen hinnan. Tämä asia on ollut loppuun käsitelty jo aikaa sitten ja nyt nähtävä arvoton poliit­tinen näytelmä on ollut alun perinkin täysin tarpeeton.

 


Kokoomus.fi