Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro tiis­tain 15.12. väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

Julkaistu: 15.12.2015

Herra Puhe­mies

Olen ollut edus­kun­nassa lähes 37 vuotta. Minun aika­nani minis­te­rit ovat anta­neet edus­kun­nassa yhteensä tuhan­sia lausun­toja. On varmaa, että näihin lausun­toi­hin on pujah­ta­nut monia vahin­koja ja virheitä. En muista, että kertaa­kaan minis­teri olisi tullut edus­kun­nan eteen ja pahoi­tel­lut teke­määnsä taha­tonta virhettä ja pyytä­nyt sitä anteeksi.

Mutta mitä teki nykyi­nen valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb? Hän lausui 3.12. kyse­ly­tun­nilla seuraa­vaa:

“Viime viikolla … , tällä fooru­milla, tein virheen, kun puhuin hallin­ta­re­kis­te­rin lausun­noista. Haluan teidän edes­sänne pyytää tätä virhettä nöyrästi anteeksi. … Virheeni ei missään nimessä ollut harkittu vaan se oli pikem­min­kin harkit­se­ma­ton. Pahoit­te­len sitä. Anteeksi.”

Riit­tikö tämä nöyr­ty­mi­nen laita­va­sem­mis­tolle eli Vasem­mis­to­lii­tolle ja viher­va­sem­mis­tolle eli Vihreille? Ei riit­tä­nyt.

Nämä kaksi Suomen vasem­mis­to­lai­sinta puoluetta tart­tui­vat oppo­si­tion järeim­pään asee­seen ja teki­vät minis­teri Stub­bin tahat­to­masta virheestä väli­ky­sy­myk­sen, jolla pyrki­vät Stub­bin erot­ta­mi­seen. Tästä tässä väli­ky­sy­myk­sessä on kyse, vaikka sitä on kuor­ru­tettu muilla asioilla sen jälkeen, kun puuha­mie­het huoma­si­vat, että kirves taitaa tällä kertaa osua Stub­bin pään sijaan omaan jalkaan.

Suurin oppo­si­tio­puo­lue SDP, joka edus­taa Vasem­mis­to­liit­toa ja Vihreitä maltil­li­sem­paa vasem­mis­toa, ei lähte­nyt mukaan. Se ei halun­nut osal­lis­tua näihin poliit­ti­siin hirt­tä­jäi­siin.

Väli­ky­sy­myk­sen teki­jät näkö­jään ajat­te­le­vat, että tästä sinänsä harmil­li­sesta tapauk­sesta pystyisi oikein rajusti puris­ta­malla tiris­tä­mään vielä muuta­man, tosin halvan, mutta niin rakkaan poliit­ti­sen irto­pis­teen.

Itse en tähän usko. En aina­kaan Vihrei­den osalta. Laita­va­sem­misto saat­taa olla eri juttu. Onhan Paavo Arhin­mäki maamme johtava rabu­listi ja saat­taa olla, että Vasem­mis­to­lii­ton kannat­ta­jien mielestä maassa makaa­van porva­rin jatkuva potki­mi­nen ja hakkaa­mi­nen on hieno juttu ja edus­taa erään­laista jouk­ko­jen tunnel­maa kohot­ta­vaa kansa­lai­sak­ti­vis­mia. Kaiken maail­man minis­teri Stub­bin julki­set lynk­kaa­jat taput­ta­vat varmasti pieniä karvai­sia käsi­ään.

Mutta entäpä Vihreät? Olemme kyllä huoman­neet, että oppo­si­tioon joudut­tu­aan Vihreissä on nyt paljon enem­män punaista ja paljon vähem­män vihreyttä. Mutta silti. Ovatko myös Vihrei­den kannat­ta­jat sitä mieltä, että tämä yhden ihmi­sen jahtaa­mi­nen on hieno ja sivis­ty­nyt juttu? Epäi­len vahvasti.

Herra Puhe­mies

Ereh­ty­mi­nen on inhi­mil­listä. Me kaikki teemme virheitä.

Eri asia ovat muita parem­mat ja hyveel­li­sem­mät ihmi­set, nuo ulko­kul­tai­set fari­seuk­set, jotka eivät tee virheitä. Ehkä Vihrei­den kohdalla on kyse tästä. Kun he itse tietä­vät olevansa virheet­tö­miä, he heit­ti­vät tässä Stub­bin asiassa ensim­mäi­sen kiven ja nyt he halua­vat heit­tää myös viimei­sen kiven.

Luulisi, että eräät viime vuosien kohut Vihrei­den minis­te­rei­den ympä­rillä olisi­vat saaneet Vihreät luopu­maan ylem­myy­den­tun­nos­taan, ylimie­li­syy­des­tään ja ereh­ty­mät­tö­myy­den illuusios­taan, mutta mihin­käs seepra raidois­taan. Seuraava lausunto olisi kuiten­kin kannat­ta­nut palaut­taa mieleen siinä vaiheessa, kun päätitte oikein poru­kalla käydä minis­teri Stub­bin kimp­puun.

“En ole yhtään sen täydel­li­sempi ihmi­nen kuin kukaan muukaan Suomessa, vaan meillä on kaikilla heik­kouk­sia. Uskon, että ihmi­set osaa­vat erot­taa sen, että polii­ti­kot­kin ovat ihmi­siä.” (Ville Niinistö, Ilta­lehti 16.4.2013)

Esim. tämä lausunto osoit­taa, että pienen ohikii­tä­vän hetken myös vihreä polii­tikko voi kuvi­tella olevansa ihan taval­li­nen kuole­vai­nen inhi­mil­li­sine puut­tei­neen ja virhei­neen. Tämä outo tunne menee kuiten­kin varmasti nopeasti ohi viimeis­tään, kun on kova kiire etsi­mään virheitä muista polii­ti­koista.

Herra Puhe­mies

Viran­omai­set antoi­vat hallin­ta­re­kis­te­ristä yhteensä 46 lausun­toa. Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun tarkas­ta­man laskel­man mukaan näistä myön­tei­siä oli 12 eli 26 %.  Kiel­tei­siä oli n. 43 %.

Kuiten­kin väli­ky­sy­myk­sessä väite­tään Helsin­gin Sano­miin viita­ten, että myön­teis­ten lausun­to­jen luku “todel­li­suu­dessa … oli … 9,5 prosent­tia”.  Tämä on siis virheel­li­nen luku. Milloin Te, edus­taja Arhin­mäki, tai Te, edus­taja V. Niinistö, aiotte korjata esit­tä­männe väärän tiedon ja pyytää ereh­dys­tänne anteeksi? Tämä olisi minus­ta­kin liikaa vaadittu, mutta eikö teitä yhtään hävetä tai edes nolota, että te oikean tiedon rita­reina jahtaatte minis­teri Stub­bia virheel­li­sen tiedon anta­mi­sesta sellai­sessa asiassa, jossa itse annatte virheel­listä tietoa.

Herra Puhe­mies

Minis­teri Stubb teki inhi­mil­li­sen virheen. Virhees­tään hän on julki­sen ryöpy­tyk­sen muodossa maksa­nut aivan varmasti riit­tä­vän poliit­ti­sen hinnan. Tämä asia on ollut loppuun käsi­telty jo aikaa sitten ja nyt nähtävä arvo­ton poliit­ti­nen näytelmä on ollut alun perin­kin täysin tarpee­ton.