Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro tiis­tain 15.12. väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro tiis­tain 15.12. väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

Julkaistu:

Herra Puhe­mies

Olen ollut edus­kun­nassa lähes 37 vuotta. Minun aika­nani minis­te­rit ovat anta­neet edus­kun­nassa yhteensä tuhan­sia lausun­toja. On varmaa, että näihin lausun­toi­hin on pujah­ta­nut monia vahin­koja ja virheitä. En muista, että kertaa­kaan minis­teri olisi tullut edus­kun­nan eteen ja pahoi­tel­lut teke­määnsä taha­tonta virhettä ja pyytä­nyt sitä anteeksi.

Mutta mitä teki nykyi­nen valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb? Hän lausui 3.12. kyse­ly­tun­nilla seuraa­vaa:

“Viime viikolla … , tällä fooru­milla, tein virheen, kun puhuin hallin­ta­re­kis­te­rin lausun­noista. Haluan teidän edes­sänne pyytää tätä virhettä nöyrästi anteeksi. … Virheeni ei missään nimessä ollut harkittu vaan se oli pikem­min­kin harkit­se­ma­ton. Pahoit­te­len sitä. Anteeksi.”

Riit­tikö tämä nöyr­ty­mi­nen laita­va­sem­mis­tolle eli Vasem­mis­to­lii­tolle ja viher­va­sem­mis­tolle eli Vihreille? Ei riit­tä­nyt.

Nämä kaksi Suomen vasem­mis­to­lai­sinta puoluetta tart­tui­vat oppo­si­tion järeim­pään asee­seen ja teki­vät minis­teri Stub­bin tahat­to­masta virheestä väli­ky­sy­myk­sen, jolla pyrki­vät Stub­bin erot­ta­mi­seen. Tästä tässä väli­ky­sy­myk­sessä on kyse, vaikka sitä on kuor­ru­tettu muilla asioilla sen jälkeen, kun puuha­mie­het huoma­si­vat, että kirves taitaa tällä kertaa osua Stub­bin pään sijaan omaan jalkaan.

Suurin oppo­si­tio­puo­lue SDP, joka edus­taa Vasem­mis­to­liit­toa ja Vihreitä maltil­li­sem­paa vasem­mis­toa, ei lähte­nyt mukaan. Se ei halun­nut osal­lis­tua näihin poliit­ti­siin hirt­tä­jäi­siin.

Väli­ky­sy­myk­sen teki­jät näkö­jään ajat­te­le­vat, että tästä sinänsä harmil­li­sesta tapauk­sesta pystyisi oikein rajusti puris­ta­malla tiris­tä­mään vielä muuta­man, tosin halvan, mutta niin rakkaan poliit­ti­sen irto­pis­teen.

Itse en tähän usko. En aina­kaan Vihrei­den osalta. Laita­va­sem­misto saat­taa olla eri juttu. Onhan Paavo Arhin­mäki maamme johtava rabu­listi ja saat­taa olla, että Vasem­mis­to­lii­ton kannat­ta­jien mielestä maassa makaa­van porva­rin jatkuva potki­mi­nen ja hakkaa­mi­nen on hieno juttu ja edus­taa erään­laista jouk­ko­jen tunnel­maa kohot­ta­vaa kansa­lai­sak­ti­vis­mia. Kaiken maail­man minis­teri Stub­bin julki­set lynk­kaa­jat taput­ta­vat varmasti pieniä karvai­sia käsi­ään.

Mutta entäpä Vihreät? Olemme kyllä huoman­neet, että oppo­si­tioon joudut­tu­aan Vihreissä on nyt paljon enem­män punaista ja paljon vähem­män vihreyttä. Mutta silti. Ovatko myös Vihrei­den kannat­ta­jat sitä mieltä, että tämä yhden ihmi­sen jahtaa­mi­nen on hieno ja sivis­ty­nyt juttu? Epäi­len vahvasti.

Herra Puhe­mies

Ereh­ty­mi­nen on inhi­mil­listä. Me kaikki teemme virheitä.

Eri asia ovat muita parem­mat ja hyveel­li­sem­mät ihmi­set, nuo ulko­kul­tai­set fari­seuk­set, jotka eivät tee virheitä. Ehkä Vihrei­den kohdalla on kyse tästä. Kun he itse tietä­vät olevansa virheet­tö­miä, he heit­ti­vät tässä Stub­bin asiassa ensim­mäi­sen kiven ja nyt he halua­vat heit­tää myös viimei­sen kiven.

Luulisi, että eräät viime vuosien kohut Vihrei­den minis­te­rei­den ympä­rillä olisi­vat saaneet Vihreät luopu­maan ylem­myy­den­tun­nos­taan, ylimie­li­syy­des­tään ja ereh­ty­mät­tö­myy­den illuusios­taan, mutta mihin­käs seepra raidois­taan. Seuraava lausunto olisi kuiten­kin kannat­ta­nut palaut­taa mieleen siinä vaiheessa, kun päätitte oikein poru­kalla käydä minis­teri Stub­bin kimp­puun.

“En ole yhtään sen täydel­li­sempi ihmi­nen kuin kukaan muukaan Suomessa, vaan meillä on kaikilla heik­kouk­sia. Uskon, että ihmi­set osaa­vat erot­taa sen, että polii­ti­kot­kin ovat ihmi­siä.” (Ville Niinistö, Ilta­lehti 16.4.2013)

Esim. tämä lausunto osoit­taa, että pienen ohikii­tä­vän hetken myös vihreä polii­tikko voi kuvi­tella olevansa ihan taval­li­nen kuole­vai­nen inhi­mil­li­sine puut­tei­neen ja virhei­neen. Tämä outo tunne menee kuiten­kin varmasti nopeasti ohi viimeis­tään, kun on kova kiire etsi­mään virheitä muista polii­ti­koista.

Herra Puhe­mies

Viran­omai­set antoi­vat hallin­ta­re­kis­te­ristä yhteensä 46 lausun­toa. Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun tarkas­ta­man laskel­man mukaan näistä myön­tei­siä oli 12 eli 26 %. Kiel­tei­siä oli n. 43 %.

Kuiten­kin väli­ky­sy­myk­sessä väite­tään Helsin­gin Sano­miin viita­ten, että myön­teis­ten lausun­to­jen luku “todel­li­suu­dessa … oli … 9,5 prosent­tia”. Tämä on siis virheel­li­nen luku. Milloin Te, edus­taja Arhin­mäki, tai Te, edus­taja V. Niinistö, aiotte korjata esit­tä­männe väärän tiedon ja pyytää ereh­dys­tänne anteeksi? Tämä olisi minus­ta­kin liikaa vaadittu, mutta eikö teitä yhtään hävetä tai edes nolota, että te oikean tiedon rita­reina jahtaatte minis­teri Stub­bia virheel­li­sen tiedon anta­mi­sesta sellai­sessa asiassa, jossa itse annatte virheel­listä tietoa.

Herra Puhe­mies

Minis­teri Stubb teki inhi­mil­li­sen virheen. Virhees­tään hän on julki­sen ryöpy­tyk­sen muodossa maksa­nut aivan varmasti riit­tä­vän poliit­ti­sen hinnan. Tämä asia on ollut loppuun käsi­telty jo aikaa sitten ja nyt nähtävä arvo­ton poliit­ti­nen näytelmä on ollut alun perin­kin täysin tarpee­ton.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content