Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

maail­malla on seuraa­vina vuosi­kym­me­ninä entistä suurempi pula luon­non­va­roista. Väes­tön kasvu, kaupun­gis­tu­mi­nen ja elin­ta­son nousu lisää­vät vesi­va­ro­jen, metal­lien, mine­raa­lien ja kiviai­nek­sen käyt­töä jatku­vasti. Öljy, maakaasu ja fosfori hupe­ne­vat. Myös uusiu­tu­via luon­non­va­roja käyte­tään koko ajan 30% enem­män kuin mitä maapallo pystyy tuot­ta­maan.
Olemme jo nähneet, että kilpailu hupe­ne­vista luon­non­va­roista kiris­tyy. Viimeksi Kiina rajoitti harvi­nais­ten ja kriit­tis­ten luon­non­va­ro­jen vien­tiä maas­taan.
Maailma on aidosti tien­haa­rassa luon­non­va­ro­jen suhteen. Posi­tii­vi­sim­massa skenaa­riossa maailma kulkee kohti ympä­ris­tö­tie­toi­sem­paa ja ener­giaa sääs­tä­vää suun­taa. Nega­tii­vi­sessa vaih­toeh­dossa luon­non­va­roista kilpail­laan voimal­li­sesti ja protek­tio­nismi ja kahden­vä­li­set sopi­muk­set tule­vat toimin­ta­ta­voiksi.
Suomen asema vahvis­tuu luon­non­va­ro­jen vähen­tyessä. Meillä on paljon sekä uusiu­tu­mat­to­mia että uusiu­tu­via luon­non­va­roja. Tämän takia myös nyt käsi­tel­tä­vänä oleva luon­non­va­ra­se­lon­teko on erit­täin tärkeä. Nyt on myös Suomessa korkea aika kysyä, miten luon­non­va­roja käyte­tään ja kuka niitä hallit­see? Ja minkä aseman Suomi ottaa uudessa maail­man­jär­jes­tyk­sessä?
Suuri kysy­mys on luon­non­va­ro­jen käytön ja talous­kas­vun väli­nen suhde. Mitkä maat ovat edel­lä­kä­vi­jöitä luon­non­va­ro­jen kestä­vässä käytössä ja samalla pysty­vät yllä­pi­tä­mään talous­kas­vua ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä näemme, että Suomi voisi olla edel­lä­kä­vi­jä­maa. Tähän tarvi­taan tutki­musta, mutta myös lain­sää­dän­töä ja kannus­ti­mia, jotka tuke­vat esimer­kiksi mate­ri­aa­lien kier­rä­tystä, sääs­tä­vät ympä­ris­töä, luovat uusia liike­toi­min­ta­kon­sep­teja ja tehos­ta­vat ener­gian käyt­töä.
Arvoisa puhe­mies,
luonto on monessa mielessä suoma­lais­ten hyvin­voin­nin lähde. Luon­non­va­ro­jen käytössä tärkeää on kestä­vyys ja järke­vyys. Tärkeä kysy­mys on esimer­kiksi se, mihin maamme biomas­soja käyte­tään ja tehdäänkö se kestä­västi. Kuinka paljon niitä käyte­tään ravin­noksi, mate­riaksi tai ener­giaksi. Meneekö tule­vai­suu­dessa esimer­kiksi kuitu­puuta ener­gia­käyt­töön vai voim­meko luoda puulle uutta lisä­ar­voa. Tule­vai­suus on biota­lou­dessa, jossa uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen käyt­töön yhdis­tyy korkea osaa­mi­nen. Näin luodaan uusia työpaik­koja ja hyvin­voin­tia.
Myös mine­raa­li­va­roi­himme nojaava kaivos­teol­li­suus on yksi tule­vai­suu­den alois­tamme. Se luo elin­kei­no­toi­min­taa ja hyvin­voin­tia eten­kin Pohjois- ja Itä-Suomeen. Kaivo­sa­lan toimin­tae­del­ly­tyk­siä tulee edel­leen kehit­tää esimer­kiksi selkeyt­tä­mällä raskasta lupa­by­ro­kra­tiaa. Uuni­tuore kaivos­la­kie­si­tys on sen takia analy­soi­tava huolel­li­sesti täällä edus­kun­nassa.
Tärkeä näkö­kulma on myös huol­to­var­muus. Ener­giao­ma­va­rai­suu­den osalta olemme tehneet jo tällä halli­tus­kau­della varsin merkit­tä­viä ja kauas­kan­toi­sia päätök­siä. Omava­rai­sen ener­gia­po­li­tii­kan ja huol­to­var­muu­den näkö­kul­masta älyk­kään sähkö­ver­kon mahdol­lis­tama ener­gian­säästö ja hajau­tettu uusiu­tu­van ener­gian pien­tuo­tanto ovat tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­sia.
Vastaava tule­vai­suus­kes­kus­telu meidän on käytävä myös luon­non­va­ro­jen näkö­kul­masta. Miten huoleh­dimme siitä, että omis­tamme pääosin omat luon­non­va­ramme tule­vai­suu­dessa? Miten tehdä vähem­mästä enem­män? Miten myydä pelk­kien tuot­tei­den lisäksi mahdol­li­sim­man paljon palve­lua? Miten myydä pelk­kää palve­lua?
Olem­meko me Suomessa valmiita palvelu- ja osaa­mis­val­tai­sem­paan yhteis­kun­taan ? maail­man ongel­mien ratkai­si­jaksi? Aina­kin tällä hetkellä olemme jälki­ju­nassa tyypil­li­senä itse­pal­ve­lu­val­tiona. Meidän olisi syytä panos­taa uusiin loppu­tuot­tei­siin ja palve­lu­kon­sep­tei­hin, ja viedä niitä myös aktii­vi­sesti maail­malle.
Arvoisa puhe­mies,
on nähtävä visio­nää­ri­sesti tule­vai­suu­teen. Suomessa on tule­vai­suu­dessa kenties kultaa­kin kalliim­paa raaka-ainetta, puhdasta vettä. Myös tuoreessa maabrän­di­ra­por­tissa puhdas vesi noste­taan yhdeksi vahvuu­dek­semme. Meillä on runsaat makean veden varan­not sekä veteen liit­ty­vää osaa­mista. Tämä osaa­mi­nen on tule­vai­suu­dessa kovaa valuut­taa maail­malla, sillä puhtaan veden puute on todel­li­nen ongelma monissa maissa.
Samoin metsä ja puu voidaan myydä kymme­neen kertaa ilman, että yhtään puuta on edes kaadettu. Luon­non­va­roi­hin perus­tu­van teol­li­suu­den ja vien­ti­tu­lo­jen lisäksi luonto tarjoaa meille virkis­tystä ja ravin­toa. Luon­non palve­lut ovat myös merkit­tävä tekijä esimer­kiksi matkai­lu­yri­tys­ten kannalta.
Maail­malla tarvi­taan edel­lä­kä­vi­jöitä luon­non­va­ro­jen kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mi­sessa. Luon­non­va­ra­se­lon­teko hahmot­te­lee kohtuul­li­sesti Suomen mahdol­li­suuk­sia ja tule­vai­suu­den suun­taa. Hiukan byro­kraat­ti­selta ja pape­rin­ma­kui­selta selon­teko kuiten­kin vaikut­taa. Visio­nää­ri­syyttä tarvi­taan. Ja jotta valittu visio saadaan toteen, tarvi­taan ripeää toimeen tart­tu­mista ja toimi­vaa yhteis­työtä päät­tä­jien, tutki­joi­den ja yritys­ten kesken.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content