Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

maail­malla on seuraa­vina vuosi­kym­me­ninä entistä suurempi pula luon­non­va­roista. Väes­tön kasvu, kaupun­gis­tu­mi­nen ja elin­ta­son nousu lisää­vät vesi­va­ro­jen, metal­lien, mine­raa­lien ja kiviai­nek­sen käyt­töä jatku­vasti. Öljy, maakaasu ja fosfori hupe­ne­vat. Myös uusiu­tu­via luon­non­va­roja käyte­tään koko ajan 30% enem­män kuin mitä maapallo pystyy tuot­ta­maan.
Olemme jo nähneet, että kilpailu hupe­ne­vista luon­non­va­roista kiris­tyy. Viimeksi Kiina rajoitti harvi­nais­ten ja kriit­tis­ten luon­non­va­ro­jen vien­tiä maas­taan.
Maailma on aidosti tien­haa­rassa luon­non­va­ro­jen suhteen. Posi­tii­vi­sim­massa skenaa­riossa maailma kulkee kohti ympä­ris­tö­tie­toi­sem­paa ja ener­giaa sääs­tä­vää suun­taa. Nega­tii­vi­sessa vaih­toeh­dossa luon­non­va­roista kilpail­laan voimal­li­sesti ja protek­tio­nismi ja kahden­vä­li­set sopi­muk­set tule­vat toimin­ta­ta­voiksi.
Suomen asema vahvis­tuu luon­non­va­ro­jen vähen­tyessä. Meillä on paljon sekä uusiu­tu­mat­to­mia että uusiu­tu­via luon­non­va­roja. Tämän takia myös nyt käsi­tel­tä­vänä oleva luon­non­va­ra­se­lon­teko on erit­täin tärkeä. Nyt on myös Suomessa korkea aika kysyä, miten luon­non­va­roja käyte­tään ja kuka niitä hallit­see? Ja minkä aseman Suomi ottaa uudessa maail­man­jär­jes­tyk­sessä?
Suuri kysy­mys on luon­non­va­ro­jen käytön ja talous­kas­vun väli­nen suhde. Mitkä maat ovat edel­lä­kä­vi­jöitä luon­non­va­ro­jen kestä­vässä käytössä ja samalla pysty­vät yllä­pi­tä­mään talous­kas­vua ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä näemme, että Suomi voisi olla edel­lä­kä­vi­jä­maa. Tähän tarvi­taan tutki­musta, mutta myös lain­sää­dän­töä ja kannus­ti­mia, jotka tuke­vat esimer­kiksi mate­ri­aa­lien kier­rä­tystä, sääs­tä­vät ympä­ris­töä, luovat uusia liike­toi­min­ta­kon­sep­teja ja tehos­ta­vat ener­gian käyt­töä.
Arvoisa puhe­mies,
luonto on monessa mielessä suoma­lais­ten hyvin­voin­nin lähde. Luon­non­va­ro­jen käytössä tärkeää on kestä­vyys ja järke­vyys. Tärkeä kysy­mys on esimer­kiksi se, mihin maamme biomas­soja käyte­tään ja tehdäänkö se kestä­västi. Kuinka paljon niitä käyte­tään ravin­noksi, mate­riaksi tai ener­giaksi. Meneekö tule­vai­suu­dessa esimer­kiksi kuitu­puuta ener­gia­käyt­töön vai voim­meko luoda puulle uutta lisä­ar­voa. Tule­vai­suus on biota­lou­dessa, jossa uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen käyt­töön yhdis­tyy korkea osaa­mi­nen. Näin luodaan uusia työpaik­koja ja hyvin­voin­tia.
Myös mine­raa­li­va­roi­himme nojaava kaivos­teol­li­suus on yksi tule­vai­suu­den alois­tamme. Se luo elin­kei­no­toi­min­taa ja hyvin­voin­tia eten­kin Pohjois- ja Itä-Suomeen. Kaivo­sa­lan toimin­tae­del­ly­tyk­siä tulee edel­leen kehit­tää esimer­kiksi selkeyt­tä­mällä raskasta lupa­by­ro­kra­tiaa. Uuni­tuore kaivos­la­kie­si­tys on sen takia analy­soi­tava huolel­li­sesti täällä edus­kun­nassa.
Tärkeä näkö­kulma on myös huol­to­var­muus. Ener­giao­ma­va­rai­suu­den osalta olemme tehneet jo tällä halli­tus­kau­della varsin merkit­tä­viä ja kauas­kan­toi­sia päätök­siä. Omava­rai­sen ener­gia­po­li­tii­kan ja huol­to­var­muu­den näkö­kul­masta älyk­kään sähkö­ver­kon mahdol­lis­tama ener­gian­säästö ja hajau­tettu uusiu­tu­van ener­gian pien­tuo­tanto ovat tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­sia.
Vastaava tule­vai­suus­kes­kus­telu meidän on käytävä myös luon­non­va­ro­jen näkö­kul­masta. Miten huoleh­dimme siitä, että omis­tamme pääosin omat luon­non­va­ramme tule­vai­suu­dessa? Miten tehdä vähem­mästä enem­män? Miten myydä pelk­kien tuot­tei­den lisäksi mahdol­li­sim­man paljon palve­lua? Miten myydä pelk­kää palve­lua?
Olem­meko me Suomessa valmiita palvelu- ja osaa­mis­val­tai­sem­paan yhteis­kun­taan ? maail­man ongel­mien ratkai­si­jaksi? Aina­kin tällä hetkellä olemme jälki­ju­nassa tyypil­li­senä itse­pal­ve­lu­val­tiona. Meidän olisi syytä panos­taa uusiin loppu­tuot­tei­siin ja palve­lu­kon­sep­tei­hin, ja viedä niitä myös aktii­vi­sesti maail­malle.
Arvoisa puhe­mies,
on nähtävä visio­nää­ri­sesti tule­vai­suu­teen. Suomessa on tule­vai­suu­dessa kenties kultaa­kin kalliim­paa raaka-ainetta, puhdasta vettä. Myös tuoreessa maabrän­di­ra­por­tissa puhdas vesi noste­taan yhdeksi vahvuu­dek­semme. Meillä on runsaat makean veden varan­not sekä veteen liit­ty­vää osaa­mista. Tämä osaa­mi­nen on tule­vai­suu­dessa kovaa valuut­taa maail­malla, sillä puhtaan veden puute on todel­li­nen ongelma monissa maissa.
Samoin metsä ja puu voidaan myydä kymme­neen kertaa ilman, että yhtään puuta on edes kaadettu. Luon­non­va­roi­hin perus­tu­van teol­li­suu­den ja vien­ti­tu­lo­jen lisäksi luonto tarjoaa meille virkis­tystä ja ravin­toa. Luon­non palve­lut ovat myös merkit­tävä tekijä esimer­kiksi matkai­lu­yri­tys­ten kannalta.
Maail­malla tarvi­taan edel­lä­kä­vi­jöitä luon­non­va­ro­jen kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mi­sessa. Luon­non­va­ra­se­lon­teko hahmot­te­lee kohtuul­li­sesti Suomen mahdol­li­suuk­sia ja tule­vai­suu­den suun­taa. Hiukan byro­kraat­ti­selta ja pape­rin­ma­kui­selta selon­teko kuiten­kin vaikut­taa. Visio­nää­ri­syyttä tarvi­taan. Ja jotta valittu visio saadaan toteen, tarvi­taan ripeää toimeen tart­tu­mista ja toimi­vaa yhteis­työtä päät­tä­jien, tutki­joi­den ja yritys­ten kesken.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content