Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: luonnon­va­ra­se­lonteko eduskun­nalle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: luonnon­va­ra­se­lonteko eduskun­nalle

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: luonnon­va­ra­se­lonteko eduskun­nalle

Julkaistu: 08.12.2010 Uncategorized

Arvoisa puhemies,

maail­malla on seuraavina vuosi­kym­meninä entistä suurempi pula luonnon­va­roista. Väestön kasvu, kaupun­gis­tu­minen ja elintason nousu lisäävät vesiva­rojen, metallien, mineraalien ja kiviai­neksen käyttöä jatku­vasti. Öljy, maakaasu ja fosfori hupenevat. Myös uusiu­tuvia luonnon­varoja käytetään koko ajan 30% enemmän kuin mitä maapallo pystyy tuottamaan.
Olemme jo nähneet, että kilpailu hupene­vista luonnon­va­roista kiristyy. Viimeksi Kiina rajoitti harvi­naisten ja kriit­tisten luonnon­va­rojen vientiä maastaan.
Maailma on aidosti tienhaa­rassa luonnon­va­rojen suhteen. Positii­vi­sim­massa skenaa­riossa maailma kulkee kohti ympäris­tö­tie­toi­sempaa ja energiaa säästävää suuntaa. Negatii­vi­sessa vaihtoeh­dossa luonnon­va­roista kilpaillaan voimal­li­sesti ja protek­tio­nismi ja kahden­vä­liset sopimukset tulevat toimin­ta­ta­voiksi.
Suomen asema vahvistuu luonnon­va­rojen vähen­tyessä. Meillä on paljon sekä uusiu­tu­mat­tomia että uusiu­tuvia luonnon­varoja. Tämän takia myös nyt käsitel­tävänä oleva luonnon­va­ra­se­lonteko on erittäin tärkeä. Nyt on myös Suomessa korkea aika kysyä, miten luonnon­varoja käytetään ja kuka niitä hallitsee? Ja minkä aseman Suomi ottaa uudessa maail­man­jär­jes­tyk­sessä?
Suuri kysymys on luonnon­va­rojen käytön ja talous­kasvun välinen suhde. Mitkä maat ovat edellä­kä­vi­jöitä luonnon­va­rojen kestä­vässä käytössä ja samalla pystyvät ylläpi­tämään talous­kasvua ja hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mässä näemme, että Suomi voisi olla edellä­kä­vi­jämaa. Tähän tarvitaan tutki­musta, mutta myös lainsää­däntöä ja kannus­timia, jotka tukevat esimer­kiksi materi­aalien kierrä­tystä, säästävät ympäristöä, luovat uusia liike­toi­min­ta­kon­septeja ja tehos­tavat energian käyttöä.
Arvoisa puhemies,
luonto on monessa mielessä suoma­laisten hyvin­voinnin lähde. Luonnon­va­rojen käytössä tärkeää on kestävyys ja järkevyys. Tärkeä kysymys on esimer­kiksi se, mihin maamme biomassoja käytetään ja tehdäänkö se kestä­västi. Kuinka paljon niitä käytetään ravin­noksi, materiaksi tai energiaksi. Meneekö tulevai­suu­dessa esimer­kiksi kuitu­puuta energia­käyttöön vai voimmeko luoda puulle uutta lisäarvoa. Tulevaisuus on biota­lou­dessa, jossa uusiu­tuvien luonnon­va­rojen käyttöön yhdistyy korkea osaaminen. Näin luodaan uusia työpaikkoja ja hyvin­vointia.
Myös mineraa­li­va­roi­himme nojaava kaivos­teol­lisuus on yksi tulevai­suuden alois­tamme. Se luo elinkei­no­toi­mintaa ja hyvin­vointia etenkin Pohjois- ja Itä-Suomeen. Kaivo­salan toimin­tae­del­ly­tyksiä tulee edelleen kehittää esimer­kiksi selkeyt­tä­mällä raskasta lupaby­ro­kratiaa. Uunituore kaivos­la­kie­sitys on sen takia analy­soitava huolel­li­sesti täällä eduskun­nassa.
Tärkeä näkökulma on myös huolto­varmuus. Energiao­ma­va­rai­suuden osalta olemme tehneet jo tällä halli­tus­kau­della varsin merkit­täviä ja kauas­kan­toisia päätöksiä. Omava­raisen energia­po­li­tiikan ja huolto­var­muuden näkökul­masta älykkään sähkö­verkon mahdol­listama energian­säästö ja hajau­tettu uusiu­tuvan energian pientuo­tanto ovat tulevai­suuden mahdol­li­suuksia.
Vastaava tulevai­suus­kes­kustelu meidän on käytävä myös luonnon­va­rojen näkökul­masta. Miten huoleh­dimme siitä, että omistamme pääosin omat luonnon­va­ramme tulevai­suu­dessa? Miten tehdä vähem­mästä enemmän? Miten myydä pelkkien tuotteiden lisäksi mahdol­li­simman paljon palvelua? Miten myydä pelkkää palvelua?
Olemmeko me Suomessa valmiita palvelu- ja osaamis­val­tai­sempaan yhteis­kuntaan ? maailman ongelmien ratkai­si­jaksi? Ainakin tällä hetkellä olemme jälki­ju­nassa tyypil­lisenä itsepal­ve­lu­val­tiona. Meidän olisi syytä panostaa uusiin loppu­tuot­teisiin ja palve­lu­kon­sep­teihin, ja viedä niitä myös aktii­vi­sesti maail­malle.
Arvoisa puhemies,
on nähtävä visio­nää­ri­sesti tulevai­suuteen. Suomessa on tulevai­suu­dessa kenties kultaakin kalliimpaa raaka-ainetta, puhdasta vettä. Myös tuoreessa maabrän­di­ra­por­tissa puhdas vesi nostetaan yhdeksi vahvuu­dek­semme. Meillä on runsaat makean veden varannot sekä veteen liittyvää osaamista. Tämä osaaminen on tulevai­suu­dessa kovaa valuuttaa maail­malla, sillä puhtaan veden puute on todel­linen ongelma monissa maissa.
Samoin metsä ja puu voidaan myydä kymmeneen kertaa ilman, että yhtään puuta on edes kaadettu. Luonnon­va­roihin perus­tuvan teolli­suuden ja vienti­tu­lojen lisäksi luonto tarjoaa meille virkis­tystä ja ravintoa. Luonnon palvelut ovat myös merkittävä tekijä esimer­kiksi matkai­lu­yri­tysten kannalta.
Maail­malla tarvitaan edellä­kä­vi­jöitä luonnon­va­rojen kestävän kehityksen osaami­sessa. Luonnon­va­ra­se­lonteko hahmot­telee kohtuul­li­sesti Suomen mahdol­li­suuksia ja tulevai­suuden suuntaa. Hiukan byrokraat­ti­selta ja paperin­ma­kui­selta selonteko kuitenkin vaikuttaa. Visio­nää­ri­syyttä tarvitaan. Ja jotta valittu visio saadaan toteen, tarvitaan ripeää toimeen tarttu­mista ja toimivaa yhteis­työtä päättäjien, tutki­joiden ja yritysten kesken.

Kokoomus.fi