Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet

Julkaistu:

Harmaan talou­den katvea­lu­eet
Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro 3.2.2011 (7 min)
Ed. Petri Salo

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puolus­taa rehel­listä suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja työn­te­koa sekä niistä synty­vää hyvin­voin­tia. Harmaa talous on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle suuri vitsaus. Se vie rehel­lis­ten yritys­ten työpai­kat sekä vero­tu­lot, joilla rahoi­te­taan päivä­ko­dit, koulut ja terveys­kes­kuk­set. Harmaa talous on sysi­mus­taa rikol­li­suutta, jossa rötös­te­li­jät syövät Suomea sisältä päin. Sen torju­mi­seksi tarvit­semme järeitä keinoja sekä viran­omais­ten, työmark­ki­naos­a­puol­ten ja kulut­ta­jien välistä yhteis­työtä.

Harmaa talous on laaja käsite, joka kätkee sisäänsä monen­laista ilmiötä. Se kattaa niin pimeästi tehtä­vät koti­sii­vouk­set, järjes­tel­mäl­li­sen kuit­ti­kau­pan, työn­te­ki­jöi­den kiskon­nan ja jopa ihmis­kau­pan. Harmaan talou­den kaik­kia ilmiöitä yhdis­tää se, että valtiolta, kunnilta ja seura­kun­nilta jää saamatta vero­tu­loja, joilla raken­net­tai­siin kaikille suoma­lai­sille parem­paa arkea.

Sini­vih­reä halli­tus on otta­nut harmaan talou­den torjun­taan aktii­vi­sen linjan. Harmaan talou­den torju­mi­seksi tehdään jatku­vasti töitä. Viimeksi tiis­taina tässä salissa päätet­tiin kolmesta lakie­si­tyk­sestä, joilla solmit­tiin vero­tus­tie­to­jen vaih­to­so­pi­muk­set kolmen vero­pa­ra­tii­sina toimi­neen maan kanssa. Vastaa­via sopi­muk­sia veron­kier­ron ehkäi­se­mi­seksi on tämän halli­tus­kau­den aikana solmittu 30 eri valtion kanssa.

Maan halli­tus on valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen johdolla ohjan­nut erityis­pa­nok­sia viran­omais­ten yhteis­työn tehos­ta­mi­seen ja resurs­sien lisää­mi­seen. Vero­hal­lin­toon perus­tet­tiin pysyvä harmaan talou­den selvi­ty­syk­sikkö, joka edis­tää harmaan talou­den torjun­taa tuot­ta­malla ja jaka­malla tietoa. Halli­tuk­sen laaja harmaan talou­den torjun­taoh­jelma sisäl­tää monia muita­kin tärkeitä toimen­pi­teitä. Muun muassa raken­nusa­lalla astuu tänä keväänä voimaan kään­netty arvon­li­sä­vero, jonka arvioi­daan lisää­vän valtion vero­tuot­toa vuosit­tain jopa 120 miljoo­naa euroa. Halli­tuk­sen toimien ennal­taeh­käi­sevä ote on tärkeä harmaan talou­den torjun­nassa.

Harmaan talou­den kitke­mi­seen käyte­tyt veroeu­rot maksa­vat oikein kohdis­tet­tuna itsensä monin verroin takai­sin. Harmaa talous ja rikol­li­sesti kier­re­tyt verot aiheut­ta­vat valtiolle vuosit­tain eri arvioi­den mukaan jopa 5000 miljoo­nan euron vero­me­ne­tyk­set. Nyky­hal­li­tuk­sen harjoit­ta­maa päämää­rä­tie­toista linjaa tulee­kin jatkaa myös seuraa­van halli­tuk­sen toimesta.

Arvoisa puhe­mies,

Tarkas­tus­va­lio­kunta esit­tää mietin­nös­sään monia hyviä keinoja harmaan talou­den kitke­mi­seksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä harmaata taloutta torju­taan parhai­ten säätä­mällä yksin­ker­tai­sia ja selkeitä lakeja ja lisää­mällä teho­kasta ja oikein kohdis­tu­vaa valvon­taa. Rikol­lis­ten on joudut­tava vastuuseen teois­taan - rangais­tus­ten on oltava tuntu­via.

Harmaan talou­den torjun­taan käytet­tä­vissä oleva keino­va­li­koima on hyvin laaja. Resurs­sit tulee kuiten­kin kohden­taa tehok­kaam­min niin, että niillä saadaan aikaan vaikut­ta­vam­pia tulok­sia. Tarkas­tuk­set ja valvonta on kohdis­tet­tava erityi­sesti ongel­ma­koh­tei­siin. Harmaan talou­den selvi­tys­kes­kuk­sen tuot­tama tieto auttaa suun­taa­maan valvon­ta­re­surs­seja oikein. Harmaan talou­den houkut­te­le­vuus rikol­lis­ten silmissä heik­ke­nee, kun kiin­ni­jää­mi­sen riski kasvaa.

Harmaan talou­den ennal­taeh­käi­se­mi­seksi on olen­naista, että rikok­sesta myös rangais­taan riit­tä­vän anka­rasti. Talous­ri­kos­ten vankeus­ran­gais­tus­ten keski­pi­tuu­det sijoit­tu­vat Suomessa rangais­tusas­tei­kon puoli­vä­lin alapuo­lelle. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa tarkas­tus­va­lio­kun­nan ehdo­tusta rangais­tus­mak­si­min korot­ta­mi­sesta neljästä kuuteen vuoteen. Rangais­tuk­sen ylära­jan korot­ta­mi­sen tulee näkyä myös lange­te­tuissa tuomioissa.

Viran­omai­syh­teis­työn tehos­ta­mi­sen keskei­senä tavoit­teena tulee olla toimin­nan kette­ryys ja vahva yhte­näi­nen toimin­ta­rin­tama. Proses­sin on edet­tävä saumat­to­masti rikos­ten ennal­taeh­käi­systä niiden selvit­tä­mi­seen, rikok­sesta syyt­tä­mi­seen ja tuomioi­den nope­aan toimeen­pa­noon.

Kiitok­set harmaan talou­den torjun­nassa kuulu­vat myös työmark­ki­naos­a­puo­lille. Aktii­vis­ten palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen avulla viran­omai­set saavat ajan­ta­saista tietoa harmaan talou­den uusista muodoista ja ehdo­tuk­sia ilmiön torju­mi­seksi. Myös elin­kei­noe­lämä on ollut harmaan talou­den kitke­mi­sessä aloit­teel­li­nen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee voimak­kaasti Raken­nus­lii­ton esit­tä­mää vero­nu­me­roa työn­te­ki­jöi­den raken­nus­työ­mailla käyt­tä­miin tunnis­te­kort­tei­hin ja Elin­kei­noe­lä­män Keskus­lii­ton esit­tä­mää vero­tun­nis­tetta. Molem­pien täytän­töön­pa­noa on kiireh­dit­tävä.

Arvoisa puhe­mies,

Tarvit­semme harmaan talou­den torjun­nassa myös raken­teel­li­sia toimen­pi­teitä. Työn teet­tä­mi­sen ja työn teke­mi­sen vero­tusta tulee maltil­li­sesti keven­tää ja uudis­taa siten, ettei vero­tus itses­sään kannusta veron­kier­toon. Hyvänä esimerk­kinä raken­teel­li­sesta ratkai­susta toimii Kokoo­muk­sen aika­naan ajama ja nyky­hal­li­tuk­sen korot­tama ja laajen­tama koti­ta­lous­vä­hen­nys. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on kannus­ta­nut avoi­meen talou­teen ja lisän­nyt valtion vero­tu­loja, jotka olisi­vat muutoin osit­tain jääneet harmaan talou­den piiriin.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä emme löydä harmaan talou­den ongel­maan ratkai­sua säätä­mällä lisää velvoit­teita ja luomalla uutta byro­kra­tiaa. Rehel­li­siä, Suomea raken­ta­via, työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrit­tä­jiä ei saa rangaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Harmaan talou­den torjun­nassa toimen­pi­teet onkin kohden­net­tava voimak­kaam­min rikol­li­sesti toimi­viin yrityk­siin.

Vastuul­li­sen yritys­toi­min­nan on oltava yrit­tä­jälle kilpai­luetu, ei taakka. Rehel­listä yrit­tä­jää ja hänen mahdol­li­suuk­si­aan toimia on tuet­tava. Suuri vastuu lankeaa myös meille kulut­ta­jille. Jokai­nen meistä voi vaikut­taa omilla valin­noil­lamme. Intressi on yhtei­nen, sillä me kulut­ta­jat maksamme viime kädessä harmaasta talou­desta yhteis­kun­nalle aiheu­tu­vat mene­tyk­set.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää erin­omai­sena sitä, että tällä halli­tus­kau­della hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luja naker­ta­vaan harmaa­seen talou­teen on tartuttu kovin ottein. Tätä työtä on jatket­tava. Ilmiönä harmaa talous on nopeasti muut­tuva ja lain­sää­dän­töä vält­te­levä. Viran­omais­ten on oltava aina askel edellä ja työs­sään ajan hermoilla.

Veron­kierto on varas­ta­mista yhteis­kun­nan kaik­kein heikko-osai­sim­milta. Se on suoraan pois tulon­siir­to­jen ja palve­lui­den rahoi­tuk­sesta. Tätä Kokoo­mus ei hyväksy. Kokoo­mus toimii hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan puolesta harmaata taloutta vastaan. Suomi menes­tyy vain rehel­li­sellä työllä ja yrit­tä­jyy­dellä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content