• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet

  Julkaistu: 03.02.2011 Uncategorized

  Harmaan talou­den katvea­lu­eet
  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro 3.2.2011 (7 min)
  Ed. Petri Salo

  Arvoisa puhe­mies,

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puolus­taa rehel­listä suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja työn­te­koa sekä niistä synty­vää hyvin­voin­tia. Harmaa talous on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle suuri vitsaus. Se vie rehel­lis­ten yritys­ten työpai­kat sekä vero­tu­lot, joilla rahoi­te­taan päivä­ko­dit, koulut ja terveys­kes­kuk­set. Harmaa talous on sysi­mus­taa rikol­li­suutta, jossa rötös­te­li­jät syövät Suomea sisältä päin. Sen torju­mi­seksi tarvit­semme järeitä keinoja sekä viran­omais­ten, työmark­ki­naos­a­puol­ten ja kulut­ta­jien välistä yhteis­työtä.

  Harmaa talous on laaja käsite, joka kätkee sisäänsä monen­laista ilmiötä. Se kattaa niin pimeästi tehtä­vät koti­sii­vouk­set, järjes­tel­mäl­li­sen kuit­ti­kau­pan, työn­te­ki­jöi­den kiskon­nan ja jopa ihmis­kau­pan. Harmaan talou­den kaik­kia ilmiöitä yhdis­tää se, että valtiolta, kunnilta ja seura­kun­nilta jää saamatta vero­tu­loja, joilla raken­net­tai­siin kaikille suoma­lai­sille parem­paa arkea.

  Sini­vih­reä halli­tus on otta­nut harmaan talou­den torjun­taan aktii­vi­sen linjan. Harmaan talou­den torju­mi­seksi tehdään jatku­vasti töitä. Viimeksi tiis­taina tässä salissa päätet­tiin kolmesta lakie­si­tyk­sestä, joilla solmit­tiin vero­tus­tie­to­jen vaih­to­so­pi­muk­set kolmen vero­pa­ra­tii­sina toimi­neen maan kanssa. Vastaa­via sopi­muk­sia veron­kier­ron ehkäi­se­mi­seksi on tämän halli­tus­kau­den aikana solmittu 30 eri valtion kanssa.

  Maan halli­tus on valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen johdolla ohjan­nut erityis­pa­nok­sia viran­omais­ten yhteis­työn tehos­ta­mi­seen ja resurs­sien lisää­mi­seen. Vero­hal­lin­toon perus­tet­tiin pysyvä harmaan talou­den selvi­ty­syk­sikkö, joka edis­tää harmaan talou­den torjun­taa tuot­ta­malla ja jaka­malla tietoa. Halli­tuk­sen laaja harmaan talou­den torjun­taoh­jelma sisäl­tää monia muita­kin tärkeitä toimen­pi­teitä. Muun muassa raken­nusa­lalla astuu tänä keväänä voimaan kään­netty arvon­li­sä­vero, jonka arvioi­daan lisää­vän valtion vero­tuot­toa vuosit­tain jopa 120 miljoo­naa euroa. Halli­tuk­sen toimien ennal­taeh­käi­sevä ote on tärkeä harmaan talou­den torjun­nassa.

  Harmaan talou­den kitke­mi­seen käyte­tyt veroeu­rot maksa­vat oikein kohdis­tet­tuna itsensä monin verroin takai­sin. Harmaa talous ja rikol­li­sesti kier­re­tyt verot aiheut­ta­vat valtiolle vuosit­tain eri arvioi­den mukaan jopa 5000 miljoo­nan euron vero­me­ne­tyk­set. Nyky­hal­li­tuk­sen harjoit­ta­maa päämää­rä­tie­toista linjaa tulee­kin jatkaa myös seuraa­van halli­tuk­sen toimesta.

  Arvoisa puhe­mies,

  Tarkas­tus­va­lio­kunta esit­tää mietin­nös­sään monia hyviä keinoja harmaan talou­den kitke­mi­seksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä harmaata taloutta torju­taan parhai­ten säätä­mällä yksin­ker­tai­sia ja selkeitä lakeja ja lisää­mällä teho­kasta ja oikein kohdis­tu­vaa valvon­taa. Rikol­lis­ten on joudut­tava vastuuseen teois­taan - rangais­tus­ten on oltava tuntu­via.

  Harmaan talou­den torjun­taan käytet­tä­vissä oleva keino­va­li­koima on hyvin laaja. Resurs­sit tulee kuiten­kin kohden­taa tehok­kaam­min niin, että niillä saadaan aikaan vaikut­ta­vam­pia tulok­sia. Tarkas­tuk­set ja valvonta on kohdis­tet­tava erityi­sesti ongel­ma­koh­tei­siin. Harmaan talou­den selvi­tys­kes­kuk­sen tuot­tama tieto auttaa suun­taa­maan valvon­ta­re­surs­seja oikein. Harmaan talou­den houkut­te­le­vuus rikol­lis­ten silmissä heik­ke­nee, kun kiin­ni­jää­mi­sen riski kasvaa.

  Harmaan talou­den ennal­taeh­käi­se­mi­seksi on olen­naista, että rikok­sesta myös rangais­taan riit­tä­vän anka­rasti. Talous­ri­kos­ten vankeus­ran­gais­tus­ten keski­pi­tuu­det sijoit­tu­vat Suomessa rangais­tusas­tei­kon puoli­vä­lin alapuo­lelle. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa tarkas­tus­va­lio­kun­nan ehdo­tusta rangais­tus­mak­si­min korot­ta­mi­sesta neljästä kuuteen vuoteen. Rangais­tuk­sen ylära­jan korot­ta­mi­sen tulee näkyä myös lange­te­tuissa tuomioissa.

  Viran­omai­syh­teis­työn tehos­ta­mi­sen keskei­senä tavoit­teena tulee olla toimin­nan kette­ryys ja vahva yhte­näi­nen toimin­ta­rin­tama. Proses­sin on edet­tävä saumat­to­masti rikos­ten ennal­taeh­käi­systä niiden selvit­tä­mi­seen, rikok­sesta syyt­tä­mi­seen ja tuomioi­den nope­aan toimeen­pa­noon.

  Kiitok­set harmaan talou­den torjun­nassa kuulu­vat myös työmark­ki­naos­a­puo­lille. Aktii­vis­ten palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen avulla viran­omai­set saavat ajan­ta­saista tietoa harmaan talou­den uusista muodoista ja ehdo­tuk­sia ilmiön torju­mi­seksi. Myös elin­kei­noe­lämä on ollut harmaan talou­den kitke­mi­sessä aloit­teel­li­nen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee voimak­kaasti Raken­nus­lii­ton esit­tä­mää vero­nu­me­roa työn­te­ki­jöi­den raken­nus­työ­mailla käyt­tä­miin tunnis­te­kort­tei­hin ja Elin­kei­noe­lä­män Keskus­lii­ton esit­tä­mää vero­tun­nis­tetta. Molem­pien täytän­töön­pa­noa on kiireh­dit­tävä.

  Arvoisa puhe­mies,

  Tarvit­semme harmaan talou­den torjun­nassa myös raken­teel­li­sia toimen­pi­teitä. Työn teet­tä­mi­sen ja työn teke­mi­sen vero­tusta tulee maltil­li­sesti keven­tää ja uudis­taa siten, ettei vero­tus itses­sään kannusta veron­kier­toon. Hyvänä esimerk­kinä raken­teel­li­sesta ratkai­susta toimii Kokoo­muk­sen aika­naan ajama ja nyky­hal­li­tuk­sen korot­tama ja laajen­tama koti­ta­lous­vä­hen­nys. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on kannus­ta­nut avoi­meen talou­teen ja lisän­nyt valtion vero­tu­loja, jotka olisi­vat muutoin osit­tain jääneet harmaan talou­den piiriin.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä emme löydä harmaan talou­den ongel­maan ratkai­sua säätä­mällä lisää velvoit­teita ja luomalla uutta byro­kra­tiaa. Rehel­li­siä, Suomea raken­ta­via, työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrit­tä­jiä ei saa rangaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Harmaan talou­den torjun­nassa toimen­pi­teet onkin kohden­net­tava voimak­kaam­min rikol­li­sesti toimi­viin yrityk­siin.

  Vastuul­li­sen yritys­toi­min­nan on oltava yrit­tä­jälle kilpai­luetu, ei taakka. Rehel­listä yrit­tä­jää ja hänen mahdol­li­suuk­si­aan toimia on tuet­tava. Suuri vastuu lankeaa myös meille kulut­ta­jille. Jokai­nen meistä voi vaikut­taa omilla valin­noil­lamme. Intressi on yhtei­nen, sillä me kulut­ta­jat maksamme viime kädessä harmaasta talou­desta yhteis­kun­nalle aiheu­tu­vat mene­tyk­set.

  Arvoisa puhe­mies,

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää erin­omai­sena sitä, että tällä halli­tus­kau­della hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luja naker­ta­vaan harmaa­seen talou­teen on tartuttu kovin ottein. Tätä työtä on jatket­tava. Ilmiönä harmaa talous on nopeasti muut­tuva ja lain­sää­dän­töä vält­te­levä. Viran­omais­ten on oltava aina askel edellä ja työs­sään ajan hermoilla.

  Veron­kierto on varas­ta­mista yhteis­kun­nan kaik­kein heikko-osai­sim­milta. Se on suoraan pois tulon­siir­to­jen ja palve­lui­den rahoi­tuk­sesta. Tätä Kokoo­mus ei hyväksy. Kokoo­mus toimii hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan puolesta harmaata taloutta vastaan. Suomi menes­tyy vain rehel­li­sellä työllä ja yrit­tä­jyy­dellä.