Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talouden katvea­lueet – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talouden katvea­lueet

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talouden katvea­lueet

Julkaistu: 03.02.2011 Uncategorized

Harmaan talouden katvea­lueet
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro 3.2.2011 (7 min)
Ed. Petri Salo

Arvoisa puhemies,

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä puolustaa rehel­listä suoma­laista yrittä­jyyttä ja työntekoa sekä niistä syntyvää hyvin­vointia. Harmaa talous on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle suuri vitsaus. Se vie rehel­listen yritysten työpaikat sekä verotulot, joilla rahoi­tetaan päivä­kodit, koulut ja terveys­kes­kukset. Harmaa talous on sysimustaa rikol­li­suutta, jossa rötös­te­lijät syövät Suomea sisältä päin. Sen torju­mi­seksi tarvit­semme järeitä keinoja sekä viran­omaisten, työmark­ki­naos­a­puolten ja kulut­tajien välistä yhteis­työtä.

Harmaa talous on laaja käsite, joka kätkee sisäänsä monen­laista ilmiötä. Se kattaa niin pimeästi tehtävät kotisii­voukset, järjes­tel­mäl­lisen kuitti­kaupan, työnte­ki­jöiden kiskonnan ja jopa ihmis­kaupan. Harmaan talouden kaikkia ilmiöitä yhdistää se, että valtiolta, kunnilta ja seura­kun­nilta jää saamatta verotuloja, joilla raken­net­taisiin kaikille suoma­lai­sille parempaa arkea.

Sinivihreä hallitus on ottanut harmaan talouden torjuntaan aktii­visen linjan. Harmaan talouden torju­mi­seksi tehdään jatku­vasti töitä. Viimeksi tiistaina tässä salissa päätettiin kolmesta lakie­si­tyk­sestä, joilla solmittiin verotus­tie­tojen vaihto­so­pi­mukset kolmen veropa­ra­tiisina toimineen maan kanssa. Vastaavia sopimuksia veron­kierron ehkäi­se­mi­seksi on tämän halli­tus­kauden aikana solmittu 30 eri valtion kanssa.

Maan hallitus on valtio­va­rain­mi­nisteri Kataisen johdolla ohjannut erityis­pa­noksia viran­omaisten yhteistyön tehos­ta­miseen ja resurssien lisää­miseen. Verohal­lintoon perus­tettiin pysyvä harmaan talouden selvi­ty­syk­sikkö, joka edistää harmaan talouden torjuntaa tuotta­malla ja jakamalla tietoa. Halli­tuksen laaja harmaan talouden torjun­taoh­jelma sisältää monia muitakin tärkeitä toimen­pi­teitä. Muun muassa raken­nusa­lalla astuu tänä keväänä voimaan käännetty arvon­li­sävero, jonka arvioidaan lisäävän valtion verotuottoa vuosittain jopa 120 miljoonaa euroa. Halli­tuksen toimien ennal­taeh­käisevä ote on tärkeä harmaan talouden torjun­nassa.

Harmaan talouden kitke­miseen käytetyt veroeurot maksavat oikein kohdis­tettuna itsensä monin verroin takaisin. Harmaa talous ja rikol­li­sesti kierretyt verot aiheut­tavat valtiolle vuosittain eri arvioiden mukaan jopa 5000 miljoonan euron verome­ne­tykset. Nykyhal­li­tuksen harjoit­tamaa päämää­rä­tie­toista linjaa tuleekin jatkaa myös seuraavan halli­tuksen toimesta.

Arvoisa puhemies,

Tarkas­tus­va­lio­kunta esittää mietin­nössään monia hyviä keinoja harmaan talouden kitke­mi­seksi. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä harmaata taloutta torjutaan parhaiten säätä­mällä yksin­ker­taisia ja selkeitä lakeja ja lisää­mällä tehokasta ja oikein kohdis­tuvaa valvontaa. Rikol­listen on jouduttava vastuuseen teoistaan - rangais­tusten on oltava tuntuvia.

Harmaan talouden torjuntaan käytet­tä­vissä oleva keino­va­li­koima on hyvin laaja. Resurssit tulee kuitenkin kohdentaa tehok­kaammin niin, että niillä saadaan aikaan vaikut­ta­vampia tuloksia. Tarkas­tukset ja valvonta on kohdis­tettava erityi­sesti ongel­ma­koh­teisiin. Harmaan talouden selvi­tys­kes­kuksen tuottama tieto auttaa suuntaamaan valvon­ta­re­sursseja oikein. Harmaan talouden houkut­te­levuus rikol­listen silmissä heikkenee, kun kiinni­jää­misen riski kasvaa.

Harmaan talouden ennal­taeh­käi­se­mi­seksi on olennaista, että rikok­sesta myös rangaistaan riittävän ankarasti. Talous­ri­kosten vankeus­ran­gais­tusten keski­pi­tuudet sijoit­tuvat Suomessa rangais­tusas­teikon puoli­välin alapuo­lelle. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa tarkas­tus­va­lio­kunnan ehdotusta rangais­tus­mak­simin korot­ta­mi­sesta neljästä kuuteen vuoteen. Rangais­tuksen ylärajan korot­ta­misen tulee näkyä myös lange­te­tuissa tuomioissa.

Viran­omai­syh­teistyön tehos­ta­misen keskeisenä tavoit­teena tulee olla toiminnan ketteryys ja vahva yhtenäinen toimin­ta­rintama. Prosessin on edettävä saumat­to­masti rikosten ennal­taeh­käi­systä niiden selvit­tä­miseen, rikok­sesta syyttä­miseen ja tuomioiden nopeaan toimeen­panoon.

Kiitokset harmaan talouden torjun­nassa kuuluvat myös työmark­ki­naos­a­puo­lille. Aktii­visten palkan­saa­ja­jär­jes­töjen avulla viran­omaiset saavat ajanta­saista tietoa harmaan talouden uusista muodoista ja ehdotuksia ilmiön torju­mi­seksi. Myös elinkei­noelämä on ollut harmaan talouden kitke­mi­sessä aloit­teel­linen. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä tukee voimak­kaasti Raken­nus­liiton esittämää veronu­meroa työnte­ki­jöiden raken­nus­työ­mailla käyttämiin tunnis­te­kort­teihin ja Elinkei­noe­lämän Keskus­liiton esittämää verotun­nis­tetta. Molempien täytän­töön­panoa on kiireh­dittävä.

Arvoisa puhemies,

Tarvit­semme harmaan talouden torjun­nassa myös raken­teel­lisia toimen­pi­teitä. Työn teettä­misen ja työn tekemisen verotusta tulee maltil­li­sesti keventää ja uudistaa siten, ettei verotus itsessään kannusta veron­kiertoon. Hyvänä esimerkkinä raken­teel­li­sesta ratkai­susta toimii Kokoo­muksen aikanaan ajama ja nykyhal­li­tuksen korottama ja laajentama kotita­lous­vä­hennys. Kotita­lous­vä­hennys on kannus­tanut avoimeen talouteen ja lisännyt valtion verotuloja, jotka olisivat muutoin osittain jääneet harmaan talouden piiriin.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä emme löydä harmaan talouden ongelmaan ratkaisua säätä­mällä lisää velvoit­teita ja luomalla uutta byrokratiaa. Rehel­lisiä, Suomea raken­tavia, työpaikkoja ja hyvin­vointia luovia yrittäjiä ei saa rangaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Harmaan talouden torjun­nassa toimen­piteet onkin kohden­nettava voimak­kaammin rikol­li­sesti toimiviin yrityksiin.

Vastuul­lisen yritys­toi­minnan on oltava yrittä­jälle kilpai­luetu, ei taakka. Rehel­listä yrittäjää ja hänen mahdol­li­suuk­siaan toimia on tuettava. Suuri vastuu lankeaa myös meille kulut­ta­jille. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valin­noil­lamme. Intressi on yhteinen, sillä me kulut­tajat maksamme viime kädessä harmaasta talou­desta yhteis­kun­nalle aiheu­tuvat menetykset.

Arvoisa puhemies,

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää erinomaisena sitä, että tällä halli­tus­kau­della hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan palveluja naker­tavaan harmaaseen talouteen on tartuttu kovin ottein. Tätä työtä on jatkettava. Ilmiönä harmaa talous on nopeasti muuttuva ja lainsää­däntöä välttelevä. Viran­omaisten on oltava aina askel edellä ja työssään ajan hermoilla.

Veron­kierto on varas­ta­mista yhteis­kunnan kaikkein heikko-osaisim­milta. Se on suoraan pois tulon­siir­tojen ja palve­luiden rahoi­tuk­sesta. Tätä Kokoomus ei hyväksy. Kokoomus toimii hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan puolesta harmaata taloutta vastaan. Suomi menestyy vain rehel­li­sellä työllä ja yrittä­jyy­dellä.


Kokoomus.fi