Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe täysis­tun­nossa: Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­sesta

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe täysis­tun­nossa: Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­sesta
Täysis­tunto ke 9.3. klo 10
Ryhmä­puhe (5 min)
Puheen­joh­taja Pekka Ravi

Arvoisa puhe­mies,

Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­nen ei ole helppo tehtävä. Tähän mennessä se on vaati­nut vaikeita ja kansa­lai­sia ihan oikeu­te­tusti ärsyt­tä­viä päätök­siä. Nämä päätök­set ovat kuiten­kin toimi­neet ja uusi talous­kriisi on saatu este­tyksi.

EU:ssa tehdään parhail­laan pitkä­jän­teistä työtä sellai­sen järjes­tel­män kehit­tä­mi­seksi, jolla Euroo­pan talous saadaan vakaam­maksi ja isku­ky­kyi­sem­mäksi kuin ennen. Hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen tarvi­taan toimi­vaa taloutta niin täällä Suomessa kuin muual­la­kin Euroo­passa.

Monesti on esitetty kysy­mys, miksi meidän suoma­lais­ten on oltava mukana hoita­massa muiden maiden virheitä tai jopa suora­nai­sia huijauk­sia. Kreik­kaan ja Irlan­tiin liit­ty­vistä päätök­sistä ja niistä tehdyistä otsi­koista voi nopealla luke­mi­sella saada sellai­sen kuvan, että suoma­lais­ten veron­mak­sa­jien rahoja syyde­tään ongel­ma­maille, vaikka koti­maas­sa­kin niille olisi tarvetta. Kun jokin asia tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­selta, herää halu hoitaa vain omia asioita ja jättää muut oman onnensa nojaan.

Ongel­mista ei olisi kuiten­kaan päästy pakoon eris­täy­ty­mällä. Nyky­maa­il­massa olemme kaikki erit­täin riip­pu­vai­sia toisis­tamme ja yhden horju­mi­nen voi upot­taa myös muut. Tämä nähtiin syksyllä 2008 alka­neessa maail­man­laa­jui­sessa lamassa, johon Suomi­kin joutui mukaan ilman omaa syytään. Halli­tuk­sen ripeät elvy­tys­toi­met esti­vät kuiten­kin pahim­man työt­tö­myy­den ja talous saatiin uudel­leen kasvuun.

Tämä keski­näi­sen riip­pu­vuu­den oppi oli tuoreena mielessä, kun joiden­kin EU-maiden huono talous­kunto vei ne kaatu­mi­sen partaalle. Euro­maat, EU ja IMF päät­ti­vät toimia ja Krei­kan ja Irlan­nin kuri­muk­sen ei annettu tuhota koko euroa­lu­een vakautta. Hyvä niin, sillä koko­nai­sen valtion joutu­mi­nen selvi­tys­ti­laan olisi kaik­kien valis­tu­nei­den arvioi­den mukaan johta­nut uuteen lamaan myös Suomessa.

Kreikka pelas­tet­tiin laina­ra­halla, josta makse­taan käypää korkoa. Irlan­nin tilan­teessa ratkaisu oli laino­jen takaa­mi­nen. Nämä lainat ja takauk­set ovat rahoi­tus­jär­jes­te­lyitä, jotka eivät ole pois koti­maan kohteista.

Tämän haluan tehdä täysin selväksi, eli suoma­lais­ten veron­mak­sa­jien rahaa ei ole annettu mihin­kään vastik­keet­to­masti.

Oppo­si­tio on kovasti kriti­soi­nut Suomen toimia talous­tal­koissa. Voin vakuut­taa, että kaikki ne päätök­set, mitä Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­seksi on tehty, on tehty vain ja ainoas­taan Suomen ja suoma­lais­ten etua silmäl­lä­pi­täen. Kaikki päätök­set on tehty pahim­man vaih­toeh­don vält­tä­mi­seksi ? jotta suoma­lai­set eivät joutuisi kärsi­mään.

Oppo­si­tio on myös kriti­soi­nut krii­sin hoita­mi­sen tapoja. On totta, että akuu­tissa tilan­teessa oli pakko tehdä nopeita päätök­siä. Kiireessä toimit­tiin määrä­tie­toi­sesti ja valittu tie on osoit­tau­tu­nut oikeaksi. Suomen talous kasvaa, joulu­kuussa peräti seit­se­män prosen­tin vauh­tia, ja työt­tö­myys on lähte­nyt jälleen alene­maan. Tämä on jatkos­sa­kin Kokoo­muk­sen tärkein tavoite: pitää huolta suoma­lais­ten hyvin­voin­nista.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi elää vien­nistä, eli siitä, että muilla mailla on sekä rahaa että halua ostaa täällä tuotet­tuja tuot­teita. Suomen koti­mark­kina on niin pieni, että pelkäs­tään sen turvin emme voi pitää yllä hyvin­voin­tiamme. Suomen on oltava täysi­val­tai­sena ja aktii­vi­sena jäse­nenä mukana päät­tä­mässä Euroo­pan talou­teen liit­ty­vistä linjauk­sista, koska ne kuiten­kin meihin suuresti vaikut­ta­vat. Me emme voi vält­tyä kansain­vä­li­sen talou­den vaiku­tuk­silta lait­ta­malla päätämme pensaa­seen tai hyppää­mällä peli­ken­tältä katso­mon puolelle huute­le­maan.

EU:ssa on parhail­laan käyn­nissä työ pysy­vän vakaus­jär­jes­tel­män luomi­seksi ja kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi, jotta vastaa­van­lai­set tilan­teet saadaan jatkossa estet­tyä. Uudes­sa­kaan järjes­tel­mässä jäsen­mai­den ongel­mia ei tule missään tapauk­sessa hoitaa auto­maat­ti­sesti. Kokoo­mus kannat­taa tark­kaa talous­ku­ria. Talout­taan huonosti hoita­neet maat sekä ylisuu­ria riskejä otta­neet sijoit­ta­jat ja pankit on pantava vastuuseen virheis­tään.

Kokoo­muk­sen tavoite on se, että talous toimii hyvin­voin­tia luovalla tavalla. Polii­tik­ko­jen tehtävä on estää mark­ki­noi­den ylilyön­nit. Polii­tik­ko­jen tehtävä on myös hoitaa valtion taloutta vastuul­li­sesti, jotta yhden maan vaikeu­det eivät pääse uhkaa­maan muiden vakautta ja talous­kas­vua. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa tukensa halli­tuk­sen toimille Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­sessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content