Kokoo­muksen ryhmäpuhe täysis­tun­nossa: Päämi­nis­terin ilmoitus Euroopan talouden vakaut­ta­mi­sesta – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmäpuhe täysis­tun­nossa: Päämi­nis­terin ilmoitus Euroopan talouden vakaut­ta­mi­sesta

Kokoo­muksen ryhmäpuhe täysis­tun­nossa: Päämi­nis­terin ilmoitus Euroopan talouden vakaut­ta­mi­sesta

Julkaistu: 09.03.2011 Uncategorized

Päämi­nis­terin ilmoitus Euroopan talouden vakaut­ta­mi­sesta
Täysis­tunto ke 9.3. klo 10
Ryhmäpuhe (5 min)
Puheen­johtaja Pekka Ravi

Arvoisa puhemies,

Euroopan talouden vakaut­ta­minen ei ole helppo tehtävä. Tähän mennessä se on vaatinut vaikeita ja kansa­laisia ihan oikeu­te­tusti ärsyt­täviä päätöksiä. Nämä päätökset ovat kuitenkin toimineet ja uusi talous­kriisi on saatu estetyksi.

EU:ssa tehdään parhaillaan pitkä­jän­teistä työtä sellaisen järjes­telmän kehit­tä­mi­seksi, jolla Euroopan talous saadaan vakaam­maksi ja iskuky­kyi­sem­mäksi kuin ennen. Hyvin­voinnin ylläpi­tä­miseen tarvitaan toimivaa taloutta niin täällä Suomessa kuin muual­lakin Euroo­passa.

Monesti on esitetty kysymys, miksi meidän suoma­laisten on oltava mukana hoita­massa muiden maiden virheitä tai jopa suora­naisia huijauksia. Kreikkaan ja Irlantiin liitty­vistä päätök­sistä ja niistä tehdyistä otsikoista voi nopealla lukemi­sella saada sellaisen kuvan, että suoma­laisten veron­mak­sajien rahoja syydetään ongel­ma­maille, vaikka kotimaas­sakin niille olisi tarvetta. Kun jokin asia tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­selta, herää halu hoitaa vain omia asioita ja jättää muut oman onnensa nojaan.

Ongel­mista ei olisi kuitenkaan päästy pakoon eristäy­ty­mällä. Nykymaa­il­massa olemme kaikki erittäin riippu­vaisia toisis­tamme ja yhden horju­minen voi upottaa myös muut. Tämä nähtiin syksyllä 2008 alkaneessa maail­man­laa­jui­sessa lamassa, johon Suomikin joutui mukaan ilman omaa syytään. Halli­tuksen ripeät elvytys­toimet estivät kuitenkin pahimman työttö­myyden ja talous saatiin uudelleen kasvuun.

Tämä keski­näisen riippu­vuuden oppi oli tuoreena mielessä, kun joidenkin EU-maiden huono talous­kunto vei ne kaatu­misen partaalle. Euromaat, EU ja IMF päättivät toimia ja Kreikan ja Irlannin kurimuksen ei annettu tuhota koko euroa­lueen vakautta. Hyvä niin, sillä kokonaisen valtion joutu­minen selvi­tys­tilaan olisi kaikkien valis­tu­neiden arvioiden mukaan johtanut uuteen lamaan myös Suomessa.

Kreikka pelas­tettiin laina­ra­halla, josta maksetaan käypää korkoa. Irlannin tilan­teessa ratkaisu oli lainojen takaa­minen. Nämä lainat ja takaukset ovat rahoi­tus­jär­jes­te­lyitä, jotka eivät ole pois kotimaan kohteista.

Tämän haluan tehdä täysin selväksi, eli suoma­laisten veron­mak­sajien rahaa ei ole annettu mihinkään vastik­keet­to­masti.

Oppositio on kovasti kriti­soinut Suomen toimia talous­tal­koissa. Voin vakuuttaa, että kaikki ne päätökset, mitä Euroopan talouden vakaut­ta­mi­seksi on tehty, on tehty vain ja ainoastaan Suomen ja suoma­laisten etua silmäl­lä­pitäen. Kaikki päätökset on tehty pahimman vaihtoehdon välttä­mi­seksi ? jotta suoma­laiset eivät joutuisi kärsimään.

Oppositio on myös kriti­soinut kriisin hoita­misen tapoja. On totta, että akuutissa tilan­teessa oli pakko tehdä nopeita päätöksiä. Kiireessä toimittiin määrä­tie­toi­sesti ja valittu tie on osoit­tau­tunut oikeaksi. Suomen talous kasvaa, joulu­kuussa peräti seitsemän prosentin vauhtia, ja työttömyys on lähtenyt jälleen alenemaan. Tämä on jatkos­sakin Kokoo­muksen tärkein tavoite: pitää huolta suoma­laisten hyvin­voin­nista.

Arvoisa puhemies,

Suomi elää viennistä, eli siitä, että muilla mailla on sekä rahaa että halua ostaa täällä tuotettuja tuotteita. Suomen kotimarkkina on niin pieni, että pelkästään sen turvin emme voi pitää yllä hyvin­voin­tiamme. Suomen on oltava täysi­val­taisena ja aktii­visena jäsenenä mukana päättä­mässä Euroopan talouteen liitty­vistä linjauk­sista, koska ne kuitenkin meihin suuresti vaikut­tavat. Me emme voi välttyä kansain­vä­lisen talouden vaiku­tuk­silta laitta­malla päätämme pensaaseen tai hyppää­mällä peliken­tältä katsomon puolelle huute­lemaan.

EU:ssa on parhaillaan käynnissä työ pysyvän vakaus­jär­jes­telmän luomi­seksi ja kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi, jotta vastaa­van­laiset tilanteet saadaan jatkossa estettyä. Uudes­sakaan järjes­tel­mässä jäsen­maiden ongelmia ei tule missään tapauk­sessa hoitaa automaat­ti­sesti. Kokoomus kannattaa tarkkaa talous­kuria. Talouttaan huonosti hoitaneet maat sekä ylisuuria riskejä ottaneet sijoit­tajat ja pankit on pantava vastuuseen virheistään.

Kokoo­muksen tavoite on se, että talous toimii hyvin­vointia luovalla tavalla. Polii­tik­kojen tehtävä on estää markki­noiden ylilyönnit. Polii­tik­kojen tehtävä on myös hoitaa valtion taloutta vastuul­li­sesti, jotta yhden maan vaikeudet eivät pääse uhkaamaan muiden vakautta ja talous­kasvua. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä antaa tukensa halli­tuksen toimille Euroopan talouden vakaut­ta­mi­sessa.


Kokoomus.fi