Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe koulu­tus­vä­li­ky­sy­myk­seen

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe koulu­tus­vä­li­ky­sy­myk­seen

Julkaistu:

Suoma­lai­sen yhteis­kun­nan vahvuus ja hienous kitey­tyy maksut­to­maan, laaduk­kaa­seen koulu­tuk­seen. Jokai­nen voi omalla ahke­ruu­del­laan, taus­tois­taan riip­pu­matta, koulut­tau­tua tohto­riksi asti.

Viimei­sen sadan vuoden aikana sekä koulu­tus­taso että koulu­tuk­sel­li­nen tasa-arvo ovat kasva­neet huimasti. Koulu­tuk­sen maksut­to­muus on yhteis­kun­nal­tamme tärkeä inves­tointi sivis­tyk­sen, talou­del­li­sen hyvin­voin­nin ja tasa-arvon toteu­tu­mi­sen kannalta.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ymmär­tää huolen väli­ky­sy­myk­sen taus­talla. On aivan totta, että tämän ja edel­li­sen vaali­kau­den aikana koulu­tuk­seen on kohdis­tu­nut ja kohdis­tuu merkit­tä­viä sääs­töjä. Sitä ei käy kiis­tä­mi­nen, emmekä näitä sääs­töjä mielel­lämme toteuta. Halli­tuk­sella ei kuiten­kaan ole paljon liik­ku­ma­ti­laa.

Vastuul­li­sen ja kestä­vän talou­den­pi­don keskei­nen peri­aate on se, että emme elä yli varo­jen. Sääs­töjä tehdään, jotta voimme turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen myös tule­vai­suu­dessa. Jokai­nen puolue on tässä­kin salissa vuorol­laan ollut toteut­ta­massa sääs­töjä myös koulu­tuk­seen – ei arvo­va­lin­tana vaan vaikean talous­ti­lan­teen vuoksi.

Minis­teri Grahn-Laaso­nen on kanta­nut suora­sel­käi­sesti vastuun halli­tuk­sen yhteis­ten päätös­ten toimeen­pa­nosta. Erona edel­li­sen halli­tuk­sen teke­miin koulu­tus­leik­kauk­siin, pyrimme – juus­to­höy­lää­mi­sen sijaan – teke­mään raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Vain teke­mällä asioita parem­min ja uudella tavalla, turvaamme jatkos­sa­kin mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja suoma­lai­sen koulu­tuk­sen korkean laadun.

Vähek­sy­mättä yhtään koulu­tus­leik­kaus­ten suuruutta, tehtä­vien sääs­tö­jen mitta­kaava suhteessa koulu­tuk­sen ja tutki­muk­sen koko­nais­pa­nok­seen on syytä pitää mielessä. Vuonna 2019 käyte­tään julkista rahoi­tusta koulu­tuk­seen yhteensä noin 16 miljar­dia euroa. Halli­tus­kau­della 2015-2019 esitet­tä­vät sääs­töt ovat enim­mil­lään 982 miljoo­naa euroa. Esimer­kiksi korkea­kou­lu­tuk­sen ja tieteen rahoi­tus laskee 3,2 miljar­dista 3,1 miljar­diin.

Arvos­tamme Kokoo­muk­sessa suun­nat­to­masti ja vilpit­tö­mästi sitä laadu­kasta työtä, jota maamme varhais­kas­vat­ta­jat, opet­ta­jat, profes­so­rit sekä muu koulu­tus- ja tutki­mus­hen­ki­löstö teke­vät. Halli­tuk­sen teke­mät sääs­töt eivät ole epäluot­ta­mus­lause heitä kohtaan, vaan vain ja ainoas­taan tiukan valtion talou­den sane­lema epämie­luisa toimen­pide.

Halli­tusta on arvos­teltu koulu­tus­ken­tälle suun­na­tusta vies­tistä, jossa toimi­joita on kannus­tettu omaeh­toi­sesti kehit­tä­mään ja tehos­ta­maan toimin­taansa laadun säilyt­tä­mi­seksi leik­kaus­ten keskellä. Ylhääl­tä­päin tule­van pakon sijaan kentälle on annettu mahdol­li­suuk­sia etsiä luovia ratkai­suja paikal­li­sesti. Kentällä onkin tunnis­tettu raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten tarve ja käyn­nis­tetty eri koulu­tusas­teilla ja -yksi­köissä esimer­kil­li­siä hank­keita. Tämä on posi­tii­vi­nen ilmiö, koska ilman rahoi­tuk­sel­lista niuk­kuut­ta­kin meillä olisi tarvetta uudis­tus­työlle.

Opin­to­tu­ki­uu­dis­tuk­sessa on keskeistä muis­taa, että se ei heikennä koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa. Profes­sori Roope Uusi­talo arvioi selvi­tys­hen­ki­lönä katta­vasti tutki­mus­tie­toon perus­tuen opin­to­tuen sääs­tö­jen toteut­ta­mi­sen vaih­toeh­toja ja vaiku­tuk­sia erityi­sesti koulu­tuk­sen tasa-arvon näkö­kul­masta.

Uusi­talo ei löytä­nyt opin­to­lai­no­jen käytön jakaan­tu­mi­sesta, pohjois­mai­den väli­sistä vertai­luista tai 90-luvun opin­tu­ki­jär­jes­tel­män uudis­tuk­sesta tieteel­li­sesti merkit­tä­vää näyt­töä, joka tukisi oppo­si­tion väitettä koulu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon heik­ke­ne­mi­sestä. Sen sijaan Uusi­talo havaitsi, että esimer­kiksi Ruot­sissa koulu­tus on vähem­män periy­ty­vää kuin Suomessa, vaikka Ruot­sin opin­to­tuki on selkeästi Suomen mallia laina­pai­not­tei­sempi. On valheel­lista ja harhaan johta­vaa väit­tää opin­to­tu­ki­leik­kaus­ten tuhoa­van koulu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon.

Halli­tus linjasi eilen kehys­rii­hen yhtey­dessä opin­to­tu­ki­uu­dis­tuk­sesta. Opin­to­tu­kiaika säilyy jatkossa jous­ta­vana, eikä opin­to­tuen saami­sen edel­ly­tyk­senä olevaa opin­to­pis­te­mää­rää nosteta. Itse­näi­sesti asuvat 18–19-vuotiaat toisen asteen opis­ke­li­jat tuodaan yhden­ver­tai­seen asemaan saman ikäis­ten korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den kanssa. Opis­ke­li­jat siir­re­tään ylei­sen asumis­tuen piiriin sekä tukeen tehdään useam­pia muita paran­nuk­sia.

Yksit­täi­sen opis­ke­li­jan huoli ja epävar­muus omasta toimeen­tu­los­taan on hyvin ymmär­ret­tä­vää. Tilas­to­jen valossa koulu­tus on erin­omai­nen vakuu­tus tule­vai­suutta varten, vaikka ei se vält­tä­mättä tuokaan varmuu­den tunnetta opis­ke­li­jalle.

Opin­to­tuen laina­pai­not­tei­suu­den kasva­mi­sen myötä on tärkeää taata, että opin­to­tu­ki­uu­dis­tuk­sessa kyet­täi­siin huomioi­maan riit­tä­vien lainan takai­sin­mak­sun jous­to­jen säily­mi­nen sekä laina­hy­vi­tyk­sen säilyt­tä­mi­nen nopean valmis­tu­mi­sen kannus­ti­mena.

Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme kehi­tys- ja uudis­tus­tarve on ollut tiedossa jo pitkään ennen nykyi­sen halli­tus­oh­jel­man laadin­taa. Miksi laske­neet Pisa-tulok­set, kansain­vä­li­sesti vertail­len pitkät valmis­tu­mi­sa­jat ja sirpa­loi­tu­nut korkea­kou­lu­lai­tos eivät ole saaneet meitä nopeam­min ja aiem­min uudis­tus­ten tielle?

Tämä halli­tus on, edel­tä­jäs­tään poike­ten, tart­tu­nut koulu­tuk­sen uudis­tus­tar­pei­siin tosis­saan. Varhais­kas­va­tuk­sen peda­go­giik­kaa kehi­te­tään, oppi­mi­sym­pä­ris­töjä uudis­te­taan, koulu­päi­viin tuodaan tunti liikun­taa, opet­ta­jien perus- ja jatko­kou­lu­tusta paran­ne­taan, kult­tuu­rin saavu­tet­ta­vuutta lisä­tään, lukion kehit­tä­mi­sen kunnian­hi­mon tasoa noste­taan, amma­til­li­nen koulu­tus uudis­te­taan oppi­mis­pe­rus­tai­seksi, korkea­kou­lu­tuk­sen raken­teita ja profi­loi­tu­mista kehi­te­tään, nuor­ten tutki­joi­den urapol­kui­hin panos­te­taan, Suomen Akate­mian kilpail­lun rahoi­tuk­sen myön­tö­val­tuuk­sia kasva­te­taan ja elini­käistä oppi­mista vahvis­te­taan.

Nämä kaikki ovat tarpeel­li­sia ja hyviä uudis­tuk­sia, ja vaikka kuinka niitä vähät­te­lisi, ne vievät suoma­lai­sen osaa­mi­sen tasoa ylös­päin. Kokoo­muk­selle on tärkeää, että koko koulu­tus­jär­jes­tel­mämme kehit­tä­mi­seen panos­te­taan jokai­sella tasolla varhais­kas­va­tuk­sesta korkea­kou­lu­tuk­seen.

Sivis­tys ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ovat meille kokoo­mus­lai­sille arvoja sinänsä. Koulu­tus­sääs­töt ovat meille kipeitä, mutta sääs­töjä tehdään, jotta myös tule­vat suku­pol­vet saavat naut­tia pohjois­mai­sesta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ja ilmai­sesta, laaduk­kaasta koulu­tuk­sesta.

 

Kansan­edus­taja Sari Multa­lan esit­tämä Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe koulu­tus­vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa 6.4.2016

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content