Kokoo­muksen puolue­val­tuusto: Tulevai­suuden koulu huomioi kaikki – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­val­tuusto: Tulevai­suuden koulu huomioi kaikki

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto: Tulevai­suuden koulu huomioi kaikki

Julkaistu: 10.05.2014 Uncategorized

Suomi nostetaan takaisin koulu­tuksen edellä­kä­vi­jäksi vain siten, että muutamme tapaa ajatella yleis­si­vis­tystä. Yksityis­kohtien ja faktojen sijaan tulevai­suuden maail­massa tarvitaan monipuo­lista osaamista ja taitoja. Uuden ajan osaami­sessa keskeistä ovat tiedon­han­kin­ta­taidot, kyky tiedon sovel­ta­miseen, vuoro­vai­ku­tus­taidot sekä tieto- ja viestin­tä­tek­niset valmiudet.

Tarvitaan uuden­laisia tapoja oppia ja opettaa. Kaiken­laiset oppijat on huomioitava. Suomen tulevai­suutta rakentava koulu huomioi sekä heidät, jotka tarvit­sevat enemmän tukea että heidät, jotka suuntaavat itsenäi­sesti ja vauhdilla eteenpäin. Huoleh­ti­malla molem­mista voitamme kaikki.

Opetta­jamme ovat innova­tii­visia ja jatku­vasti tekemi­sissä sen kanssa, millaisia haasteita koulu­luo­kissa ja oppimi­sessa on. Annetaan innovaa­tioille ja havain­noille tilaa ja hyödyn­netään ne tulevai­suuden opetta­jan­kou­lu­tuk­sessa.

Oppimisen ja itsensä kehit­tä­misen on jatkuttava läpi elämän, sillä meistä jokainen on elini­käinen oppija. Tätä kautta huoleh­dimme motivaa­tiosta, taidoista ja kyvyistä työllistyä.

Julki­lausuma liittyy Kokoo­muksen tulevai­suus­asia­kirjaan, josta uutinen täällä.


Kokoomus.fi