Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto: Tule­vai­suu­den koulu huomioi kaikki

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto: Tule­vai­suu­den koulu huomioi kaikki

Julkaistu:

Suomi noste­taan takai­sin koulu­tuk­sen edel­lä­kä­vi­jäksi vain siten, että muutamme tapaa ajatella yleis­si­vis­tystä. Yksi­tyis­koh­tien ja fakto­jen sijaan tule­vai­suu­den maail­massa tarvi­taan moni­puo­lista osaa­mista ja taitoja. Uuden ajan osaa­mi­sessa keskeistä ovat tiedon­han­kin­ta­tai­dot, kyky tiedon sovel­ta­mi­seen, vuoro­vai­ku­tus­tai­dot sekä tieto- ja vies­tin­tä­tek­ni­set valmiu­det.

Tarvi­taan uuden­lai­sia tapoja oppia ja opet­taa. Kaiken­lai­set oppi­jat on huomioi­tava. Suomen tule­vai­suutta raken­tava koulu huomioi sekä heidät, jotka tarvit­se­vat enem­män tukea että heidät, jotka suun­taa­vat itse­näi­sesti ja vauh­dilla eteen­päin. Huoleh­ti­malla molem­mista voitamme kaikki.

Opet­ta­jamme ovat inno­va­tii­vi­sia ja jatku­vasti teke­mi­sissä sen kanssa, millai­sia haas­teita koulu­luo­kissa ja oppi­mi­sessa on. Anne­taan inno­vaa­tioille ja havain­noille tilaa ja hyödyn­ne­tään ne tule­vai­suu­den opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sessa.

Oppi­mi­sen ja itsensä kehit­tä­mi­sen on jatkut­tava läpi elämän, sillä meistä jokai­nen on elini­käi­nen oppija. Tätä kautta huoleh­dimme moti­vaa­tiosta, taidoista ja kyvyistä työl­lis­tyä.

Julki­lausuma liit­tyy Kokoo­muk­sen tule­vai­suus­asia­kir­jaan, josta uuti­nen täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content