• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto: Tule­vai­suu­den koulu huomioi kaikki

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto: Tule­vai­suu­den koulu huomioi kaikki

  Julkaistu: 10.05.2014 Uncategorized

  Suomi noste­taan takai­sin koulu­tuk­sen edel­lä­kä­vi­jäksi vain siten, että muutamme tapaa ajatella yleis­si­vis­tystä. Yksi­tyis­koh­tien ja fakto­jen sijaan tule­vai­suu­den maail­massa tarvi­taan moni­puo­lista osaa­mista ja taitoja. Uuden ajan osaa­mi­sessa keskeistä ovat tiedon­han­kin­ta­tai­dot, kyky tiedon sovel­ta­mi­seen, vuoro­vai­ku­tus­tai­dot sekä tieto- ja vies­tin­tä­tek­ni­set valmiu­det.

  Tarvi­taan uuden­lai­sia tapoja oppia ja opet­taa. Kaiken­lai­set oppi­jat on huomioi­tava. Suomen tule­vai­suutta raken­tava koulu huomioi sekä heidät, jotka tarvit­se­vat enem­män tukea että heidät, jotka suun­taa­vat itse­näi­sesti ja vauh­dilla eteen­päin. Huoleh­ti­malla molem­mista voitamme kaikki.

  Opet­ta­jamme ovat inno­va­tii­vi­sia ja jatku­vasti teke­mi­sissä sen kanssa, millai­sia haas­teita koulu­luo­kissa ja oppi­mi­sessa on. Anne­taan inno­vaa­tioille ja havain­noille tilaa ja hyödyn­ne­tään ne tule­vai­suu­den opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sessa.

  Oppi­mi­sen ja itsensä kehit­tä­mi­sen on jatkut­tava läpi elämän, sillä meistä jokai­nen on elini­käi­nen oppija. Tätä kautta huoleh­dimme moti­vaa­tiosta, taidoista ja kyvyistä työl­lis­tyä.

  Julki­lausuma liit­tyy Kokoo­muk­sen tule­vai­suus­asia­kir­jaan, josta uuti­nen täällä.