Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto: Tule­vai­suu­den koulu huomioi kaikki

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto: Tule­vai­suu­den koulu huomioi kaikki

Julkaistu:

Suomi noste­taan takai­sin koulu­tuk­sen edel­lä­kä­vi­jäksi vain siten, että muutamme tapaa ajatella yleis­si­vis­tystä. Yksi­tyis­koh­tien ja fakto­jen sijaan tule­vai­suu­den maail­massa tarvi­taan moni­puo­lista osaa­mista ja taitoja. Uuden ajan osaa­mi­sessa keskeistä ovat tiedon­han­kin­ta­tai­dot, kyky tiedon sovel­ta­mi­seen, vuoro­vai­ku­tus­tai­dot sekä tieto- ja vies­tin­tä­tek­ni­set valmiu­det.

Tarvi­taan uuden­lai­sia tapoja oppia ja opet­taa. Kaiken­lai­set oppi­jat on huomioi­tava. Suomen tule­vai­suutta raken­tava koulu huomioi sekä heidät, jotka tarvit­se­vat enem­män tukea että heidät, jotka suun­taa­vat itse­näi­sesti ja vauh­dilla eteen­päin. Huoleh­ti­malla molem­mista voitamme kaikki.

Opet­ta­jamme ovat inno­va­tii­vi­sia ja jatku­vasti teke­mi­sissä sen kanssa, millai­sia haas­teita koulu­luo­kissa ja oppi­mi­sessa on. Anne­taan inno­vaa­tioille ja havain­noille tilaa ja hyödyn­ne­tään ne tule­vai­suu­den opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sessa.

Oppi­mi­sen ja itsensä kehit­tä­mi­sen on jatkut­tava läpi elämän, sillä meistä jokai­nen on elini­käi­nen oppija. Tätä kautta huoleh­dimme moti­vaa­tiosta, taidoista ja kyvyistä työl­lis­tyä.

Julki­lausuma liit­tyy Kokoo­muk­sen tule­vai­suus­asia­kir­jaan, josta uuti­nen täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content