Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi puolu­een euro­vaa­lieh­dok­kaiksi Teknii­kan Akatee­mis­ten Liitto TEK ry:n toimin­nan­joh­ta­jan, DI, ekonomi Heikki Kaupin (s. 1955) Helsin­gistä sekä MEP, ylipor­mes­tari, ekonomi Eva-Riitta Siito­sen (s. 1940) Helsin­gistä. Puolue on nyt nimen­nyt kaikki 20 euro­vaa­lieh­do­kas­taan. Ehdok­kai­den tiedot löyty­vät Kokoo­muk­sen sivuilta:

http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa päätet­tiin myös, että Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus esit­tää seuraa­via henki­löitä Kunta­lii­ton halli­tuk­seen:

Keski-Suomi: Markku Anders­son (Jyväs­kylä, kaupun­gin­joh­taja)
Uusi­maa: Taru Tuju­nen (puolue­sih­teeri, Porvoon kaupun­gin­val­tuus­ton valtuus­to­ryh­män pj.)
Pohjois-Karjala: Pekka Ravi (kansan­edus­taja, Joen­suu)
Etelä-Häme: Sari Rautio (kehi­tys­pääl­likkö, Hämeen­lin­nan kaupun­gin­val­tuus­ton ja ?halli­tuk­sen jäsen).

Kunta­lii­ton halli­tuk­sen vara­jä­se­niksi esite­tään:
Helsinki: Annukka Mickels­son (erityi­sa­vus­taja, Helsinki)
Uusi­maa: Tapani Mäki­nen (kansan­edus­taja, Vantaa)
Pohjois-Savo: Sari Raas­sina (erikois­lää­käri, Kuopio)
Pohjois-Pohjan­maa: Esko Kurvi­nen (toimi­tus­joh­taja, Oulu).

Lisäksi Kunta­lii­ton valtuus­ton jäse­neksi, mutta samalla valtuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jaksi esite­tään Varsi­nais-Suomesta Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jaa Aleksi Randel­lia.

Puolue­val­tuus­ton kevät­ko­kouk­sessa kuul­tiin puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­nen tilan­ne­kat­saus ja hyväk­syt­tiin puolu­een euro­vaa­lioh­jelma. Euro­vaa­lioh­jel­man voi koko­nai­suu­des­saan lukea Kokoo­muk­sen sivuilta:
http://localhost:5000/eurovaalit/eurovaaliohjelma/


Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content