Kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­litus kokoon­tuivat Helsin­gissä 17.4.

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­litus kokoon­tuivat Helsin­gissä 17.4.

Julkaistu: 17.04.2009 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­hal­litus nimesi puolueen eurovaa­lieh­dok­kaiksi Tekniikan Akatee­misten Liitto TEK ry:n toimin­nan­joh­tajan, DI, ekonomi Heikki Kaupin (s. 1955) Helsin­gistä sekä MEP, ylipor­mestari, ekonomi Eva-Riitta Siitosen (s. 1940) Helsin­gistä. Puolue on nyt nimennyt kaikki 20 eurovaa­lieh­do­kastaan. Ehdok­kaiden tiedot löytyvät Kokoo­muksen sivuilta:

http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Puolue­hal­li­tuksen kokouk­sessa päätettiin myös, että Kokoo­muksen puolue­hal­litus esittää seuraavia henki­löitä Kunta­liiton halli­tukseen:

Keski-Suomi: Markku Andersson (Jyväskylä, kaupun­gin­johtaja)
Uusimaa: Taru Tujunen (puolue­sih­teeri, Porvoon kaupun­gin­val­tuuston valtuus­to­ryhmän pj.)
Pohjois-Karjala: Pekka Ravi (kansan­edustaja, Joensuu)
Etelä-Häme: Sari Rautio (kehitys­pääl­likkö, Hämeen­linnan kaupun­gin­val­tuuston ja ?halli­tuksen jäsen).

Kunta­liiton halli­tuksen varajä­se­niksi esitetään:
Helsinki: Annukka Mickelsson (erityi­sa­vustaja, Helsinki)
Uusimaa: Tapani Mäkinen (kansan­edustaja, Vantaa)
Pohjois-Savo: Sari Raassina (erikois­lääkäri, Kuopio)
Pohjois-Pohjanmaa: Esko Kurvinen (toimi­tus­johtaja, Oulu).

Lisäksi Kunta­liiton valtuuston jäseneksi, mutta samalla valtuuston varapu­heen­joh­ta­jaksi esitetään Varsinais-Suomesta Turun kaupun­gin­hal­li­tuksen puheen­joh­tajaa Aleksi Randellia.

Puolue­val­tuuston kevät­ko­kouk­sessa kuultiin puheen­johtaja Jyrki Kataisen poliit­tinen tilan­ne­katsaus ja hyväk­syttiin puolueen eurovaa­lioh­jelma. Eurovaa­lioh­jelman voi kokonai­suu­dessaan lukea Kokoo­muksen sivuilta:
http://localhost:5000/eurovaalit/eurovaaliohjelma/


Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

localhost:5000


Kuvat


Kokoomus.fi