Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto ja puolue­hal­li­tus kokoon­tui­vat Helsin­gissä 17.4.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi puolu­een euro­vaa­lieh­dok­kaiksi Teknii­kan Akatee­mis­ten Liitto TEK ry:n toimin­nan­joh­ta­jan, DI, ekonomi Heikki Kaupin (s. 1955) Helsin­gistä sekä MEP, ylipor­mes­tari, ekonomi Eva-Riitta Siito­sen (s. 1940) Helsin­gistä. Puolue on nyt nimen­nyt kaikki 20 euro­vaa­lieh­do­kas­taan. Ehdok­kai­den tiedot löyty­vät Kokoo­muk­sen sivuilta:

http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa päätet­tiin myös, että Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus esit­tää seuraa­via henki­löitä Kunta­lii­ton halli­tuk­seen:

Keski-Suomi: Markku Anders­son (Jyväs­kylä, kaupun­gin­joh­taja)
Uusi­maa: Taru Tuju­nen (puolue­sih­teeri, Porvoon kaupun­gin­val­tuus­ton valtuus­to­ryh­män pj.)
Pohjois-Karjala: Pekka Ravi (kansan­edus­taja, Joen­suu)
Etelä-Häme: Sari Rautio (kehi­tys­pääl­likkö, Hämeen­lin­nan kaupun­gin­val­tuus­ton ja ?halli­tuk­sen jäsen).

Kunta­lii­ton halli­tuk­sen vara­jä­se­niksi esite­tään:
Helsinki: Annukka Mickels­son (erityi­sa­vus­taja, Helsinki)
Uusi­maa: Tapani Mäki­nen (kansan­edus­taja, Vantaa)
Pohjois-Savo: Sari Raas­sina (erikois­lää­käri, Kuopio)
Pohjois-Pohjan­maa: Esko Kurvi­nen (toimi­tus­joh­taja, Oulu).

Lisäksi Kunta­lii­ton valtuus­ton jäse­neksi, mutta samalla valtuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jaksi esite­tään Varsi­nais-Suomesta Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jaa Aleksi Randel­lia.

Puolue­val­tuus­ton kevät­ko­kouk­sessa kuul­tiin puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen poliit­ti­nen tilan­ne­kat­saus ja hyväk­syt­tiin puolu­een euro­vaa­lioh­jelma. Euro­vaa­lioh­jel­man voi koko­nai­suu­des­saan lukea Kokoo­muk­sen sivuilta:
http://localhost:5000/eurovaalit/eurovaaliohjelma/


Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content