Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Minna Arve

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle Minna Arven. Arve, 39, aloit­taa puolue­sih­tee­rinä välit­tö­mästi.

Turku­lai­nen Arve on Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen jäsen. Ennen puolue­sih­tee­rin tehtä­vää hän on toimi­nut muun muassa Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana, Kokoo­muk­sen Turun valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana sekä Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana.

Koulu­tuk­sel­taan Arve on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri sekä sairaan­hoi­taja. Puolue­sih­tee­riksi Arve siir­tyy Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan päätoi­mi­selta paikalta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content