Kokoomus.fi / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve on valittu Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi. Arve siir­tyy uusiin tehtä­viin 15.2.2016 alkaen.

”Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rin tehtävä on yksi Suomen mielen­kiin­toi­sim­mista työteh­tä­vistä. Puolue­sih­tee­rinä olen saanut raken­taa ja uudis­taa Suomen hienointa kansan­lii­kettä ja tutus­tua kokoo­musak­tii­vei­hin eri puolilla Suomea”, Arve sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kiit­tää Arvea hänen teke­mäs­tään työstä kansan­liik­keen eteen.

“Kokoo­muk­sen uudis­ta­mi­nen on Minnan johdolla lähte­nyt liik­keelle ja hän on tehnyt arvo­kasta työtä. Kiitän lämpi­mästi Minnan panosta puolu­een uudis­tus­työn käyn­nis­tä­mi­sessä sekä toivon onnea ja menes­tystä uudessa tehtä­vässä”, Stubb sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see uuden puolue­sih­tee­rin kokouk­ses­saan 13.2.2016.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

6.12.2020

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen, isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista.