Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on Tule­vai­suus­ko­kous

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä 15.-17.6. katsoo tiukasti tule­vai­suu­teen. Kokouk­sen yksi merkit­tä­vim­mistä tapah­tu­mista puolu­een puheen­joh­ta­jan linja­pu­heen lisäksi on tule­vai­suus­asia­kir­jan lähe­te­kes­kus­telu lauan­tai-ilta­päi­vänä.

Keskus­te­lun pohjaksi kokoo­mus pyysi kahdek­saa suoma­laista vaikut­ta­jaa kerto­maan, mikä on Suomen menes­tyk­sen salai­suus. Haloo Suomi! -nimi­seksi pamfle­tiksi kootut näke­myk­set ovat lähtö­lau­kaus kaksi vuotta kestä­välle työlle, jonka aikana kokoo­mus haas­taa kaikki suoma­lai­set miet­ti­mään, kuinka hyvin­voin­ti­suo­mesta tulisi parem­min­voin­ti­suomi.

Pamfle­tin tarkoi­tus on innos­taa ja provo­soida luki­jaansa, koska Suomi kaipaa jälleen rohkeita ajatuk­sia ja ennen kaik­kea rohkeita tekoja.

Haloo Suomi! -pamfletti jaetaan kaikille kokous­osal­lis­tu­jille. Pamfle­tin sähköi­nen versio on luet­ta­vissa selai­messa (digipaper.fi/suomentoivo) tai ladat­ta­vissa alta.

Puolue­ko­kous­kirja on selat­ta­vaissa osoit­teessa http://digipaper.fi/suomentoivo/92733/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content