Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous 2014 pide­tään Lahdessa

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous 2014 pide­tään Lahdessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen seuraava sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous vuonna 2014 pide­tään Lahdessa. Kokous­paik­kana toimii Sibe­lius­talo. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi Lahden ja Sibe­lius­ta­lon muun muassa hyvien liiken­neyh­teyk­sien ja kongres­si­val­miuk­sien takia.

Noin 900 kokoo­mus­laista on parhail­laan koolla Rova­nie­mellä vuoden 2012 puolue­ko­kouk­sessa. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja jatkuu sunnun­tai-ilta­päi­vään asti.

Lauan­tai­nen puolu­een puheen­joh­ta­jan linja­puhe on seurat­ta­vissa suorana myös kokoo­muk­sen netti­vi­si­vu­jen kautta osoit­teessa localhost:5000. Linja­pu­hetta seuraava tule­vai­suus­asia­kir­jan käsit­tely näkyy niin ikään suorana kokoo­muk­sen netti­si­vu­jen kautta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content