Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen Puin­ti­Par­la­men­tin satoa

Kokoo­muk­sen Puin­ti­Par­la­men­tin satoa

Julkaistu:

KOKOOMUKSEN MAASEUTUVALTUUSKUNNAN KANNANOTTO

Edus­kunta, Kokoo­muk­sen ryhmä­huone, Helsinki, 3.12.2008

VASTUULLISTA MARKKINATALOUTTA KOKO ELINTARVIKEKETJUUN

Suomi saavutti EU:n maata­lous­uu­dis­tuk­sen erityis­lausek­keessa väli­rau­han. Ikävä kyllä maata­lous­po­li­tii­kan perus­pi­la­rit seiso­vat enää hetken horjuen paikoil­laan.
Vuosia 2013-15 on kutsuttu EU:n maata­lous­po­li­tii­kan super­vuo­siksi. Suomen osalta ylisa­noi­hin ei ole aihetta, vaan kyseessä ovat pikem­min­kin kohta­lon­vuo­det. Seurauk­set ovat arvaa­mat­to­mat, kun maito­kiin­tiö­jär­jes­telmä loppuu ja naudan­li­han sekä tärk­ke­lys­pe­ru­nan tuotan­toon sido­tuista tuista luovu­taan.
Kokoo­mus on koko 90-vuoti­sen histo­riansa ajan tahto­nut säilyt­tää sen perin­tei­sen ja arvok­kaan henki­sen sekä aineel­li­sen pääoman, jonka edel­tä­vät suku­pol­vet ovat meille jättä­neet. Koti­mai­sen puhtaan ja turval­li­sen ruoan turvaa­mi­nen on keskei­nen osa tätä kansal­lista perin­töämme. Samoin koti­mai­nen elin­tar­vi­ke­ketju on osa kansal­lista pääomaamme, eikä sitä saa pääs­tää rapau­tu­maan.
Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta vaatii Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­mien sekä puolue­joh­don toteut­ta­van halli­tus­oh­jel­man kirjauk­sia kiin­nit­tä­mällä jatkossa yhä suurem­paa huomiota suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­ket­jun turvaa­mi­seen. Kiirei­sim­piä monista tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä on tärk­ke­lys­pe­ru­na­tuo­tan­non turvaa­mi­nen. Ratkai­suja voidaan tässä miet­tiä samalta pohjalta, kuin soke­ri­tuo­tan­non osalta jo tehtiin.
Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den ja isän­maan­rak­kau­den huomioi­mista myös kaupan keskus­liik­kei­den toimin­nassa. Viime kädessä kuiten­kin suoma­lai­set itse kulut­ta­jina ratkai­se­vat, onko jatkossa ruoka­pöy­täämme tarjolla vain tuon­ti­ta­va­raa.
Lisäksi maaseu­tu­val­tuus­kunta kiin­nit­tää huomiota maamme puuhuol­lon turvaa­mi­seen.
***
Lisä­tie­toja Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nasta: localhost:5000/maaseutu

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content