Kokoo­muksen Puinti­Par­la­mentin satoa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Puinti­Par­la­mentin satoa

Kokoo­muksen Puinti­Par­la­mentin satoa

Julkaistu: 03.12.2008 Ohjelmatyö

KOKOOMUKSEN MAASEUTUVALTUUSKUNNAN KANNANOTTO

Eduskunta, Kokoo­muksen ryhmä­huone, Helsinki, 3.12.2008

VASTUULLISTA MARKKINATALOUTTA KOKO ELINTARVIKEKETJUUN

Suomi saavutti EU:n maata­lous­uu­dis­tuksen erityis­lausek­keessa välirauhan. Ikävä kyllä maata­lous­po­li­tiikan perus­pi­larit seisovat enää hetken horjuen paikoillaan.
Vuosia 2013-15 on kutsuttu EU:n maata­lous­po­li­tiikan super­vuo­siksi. Suomen osalta ylisa­noihin ei ole aihetta, vaan kyseessä ovat pikem­minkin kohta­lon­vuodet. Seuraukset ovat arvaa­mat­tomat, kun maito­kiin­tiö­jär­jes­telmä loppuu ja naudan­lihan sekä tärkke­lys­pe­runan tuotantoon sidotuista tuista luovutaan.
Kokoomus on koko 90-vuotisen histo­riansa ajan tahtonut säilyttää sen perin­teisen ja arvokkaan henkisen sekä aineel­lisen pääoman, jonka edeltävät sukupolvet ovat meille jättäneet. Kotimaisen puhtaan ja turval­lisen ruoan turvaa­minen on keskeinen osa tätä kansal­lista perin­töämme. Samoin kotimainen elintar­vi­ke­ketju on osa kansal­lista pääomaamme, eikä sitä saa päästää rapau­tumaan.
Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta vaatii Kokoo­muksen ministeri- ja eduskun­ta­ryhmien sekä puolue­johdon toteut­tavan halli­tus­oh­jelman kirjauksia kiinnit­tä­mällä jatkossa yhä suurempaa huomiota suoma­laisen elintar­vi­ke­ketjun turvaa­miseen. Kiirei­simpiä monista tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä on tärkke­lys­pe­ru­na­tuo­tannon turvaa­minen. Ratkaisuja voidaan tässä miettiä samalta pohjalta, kuin sokeri­tuo­tannon osalta jo tehtiin.
Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo vastuul­lisen markki­na­ta­louden ja isänmaan­rak­kauden huomioi­mista myös kaupan keskus­liik­keiden toimin­nassa. Viime kädessä kuitenkin suoma­laiset itse kulut­tajina ratkai­sevat, onko jatkossa ruoka­pöy­täämme tarjolla vain tuonti­ta­varaa.
Lisäksi maaseu­tu­val­tuus­kunta kiinnittää huomiota maamme puuhuollon turvaa­miseen.
***
Lisätietoja Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kun­nasta: localhost:5000/maaseutu

Kuvat


Kokoomus.fi