Kokoo­muk­sen Puin­ti­Par­la­men­tin satoa

Julkaistu: 03.12.2008

KOKOOMUKSEN MAASEUTUVALTUUSKUNNAN KANNANOTTO

Edus­kunta, Kokoo­muk­sen ryhmä­huone, Helsinki, 3.12.2008

VASTUULLISTA MARKKINATALOUTTA KOKO ELINTARVIKEKETJUUN

Suomi saavutti EU:n maata­lous­uu­dis­tuk­sen erityis­lausek­keessa väli­rau­han. Ikävä kyllä maata­lous­po­li­tii­kan perus­pi­la­rit seiso­vat enää hetken horjuen paikoil­laan.
Vuosia 2013-15 on kutsuttu EU:n maata­lous­po­li­tii­kan super­vuo­siksi. Suomen osalta ylisa­noi­hin ei ole aihetta, vaan kyseessä ovat pikem­min­kin kohta­lon­vuo­det. Seurauk­set ovat arvaa­mat­to­mat, kun maito­kiin­tiö­jär­jes­telmä loppuu ja naudan­li­han sekä tärk­ke­lys­pe­ru­nan tuotan­toon sido­tuista tuista luovu­taan.
Kokoo­mus on koko 90-vuoti­sen histo­riansa ajan tahto­nut säilyt­tää sen perin­tei­sen ja arvok­kaan henki­sen sekä aineel­li­sen pääoman, jonka edel­tä­vät suku­pol­vet ovat meille jättä­neet. Koti­mai­sen puhtaan ja turval­li­sen ruoan turvaa­mi­nen on keskei­nen osa tätä kansal­lista perin­töämme. Samoin koti­mai­nen elin­tar­vi­ke­ketju on osa kansal­lista pääomaamme, eikä sitä saa pääs­tää rapau­tu­maan.
Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta vaatii Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­mien sekä puolue­joh­don toteut­ta­van halli­tus­oh­jel­man kirjauk­sia kiin­nit­tä­mällä jatkossa yhä suurem­paa huomiota suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­ket­jun turvaa­mi­seen. Kiirei­sim­piä monista tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä on tärk­ke­lys­pe­ru­na­tuo­tan­non turvaa­mi­nen. Ratkai­suja voidaan tässä miet­tiä samalta pohjalta, kuin soke­ri­tuo­tan­non osalta jo tehtiin.
Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den ja isän­maan­rak­kau­den huomioi­mista myös kaupan keskus­liik­kei­den toimin­nassa. Viime kädessä kuiten­kin suoma­lai­set itse kulut­ta­jina ratkai­se­vat, onko jatkossa ruoka­pöy­täämme tarjolla vain tuon­ti­ta­va­raa.
Lisäksi maaseu­tu­val­tuus­kunta kiin­nit­tää huomiota maamme puuhuol­lon turvaa­mi­seen.
***
Lisä­tie­toja Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nasta: localhost:5000/maaseutu

Kuvat