Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: Testa­taan, testa­taan, testa­taan

Julkaistu: 30.03.2020

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo esit­tää, että koro­na­vi­rus­tar­tun­ta­tes­tejä tehtäi­siin Suomessa huomat­ta­vasti enem­män.

THL:n mukaan Suomessa on testattu vasta noin 18 000 näytettä (27.3.2020 mennessä). Esimer­kiksi 80 miljoo­nan asuk­kaan Saksa on nosta­nut testaus­ka­pa­si­tee­tin 500 000 testiin per viikko ja on nosta­massa sitä edel­leen. Suomen pitäisi nopeasti päästä tasolle, jossa testejä tehdään kymme­niä tuhan­sia viikossa.

”Suomen on lisät­tävä massii­vi­sesti koro­na­vi­rus­tes­taus­ten määrää. Ihmis­ten on saatava tietää, onko heillä tartunta. Tartun­nan saaneet voitai­siin eris­tää ja estää viruk­sen leviä­mi­nen edel­leen. Taudista paran­tu­neet voisi­vat jatkaa normaa­lia elämää. Testaus­ten lisää­mi­nen nopeut­taisi paluuta arkeen, eikä Suomea tarvit­sisi pitää koko­naan suljet­tuna puolta vuotta”, Orpo toteaa.

Maail­man terveys­jär­jestö WHO on useam­paan ottee­seen kehot­ta­nut maita testaa­maan mahdol­li­sim­man paljon tartun­to­jen jäljit­tä­mi­seksi ja tartun­nan saanei­den ihmis­ten eris­tä­mi­seksi. Etelä-Korea on onnis­tu­nut taudin leviä­mi­sen torju­mi­sessa tarjoa­malla kaikille mahdol­li­suu­den maksut­to­maan testiin ja hoitoon.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö ja OECD arvioi­vat, että Suomen nykyi­sen­kal­tai­nen sulku maksaa Suomelle vähin­tään 2 prosent­tia brut­to­kan­san­tuot­teesta kuukau­dessa mene­tet­tynä tuotan­tona. Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mistä hidas­ta­via rajoi­tuk­sia voita­neen joutua pitä­mään voimassa vielä monta kuukautta.

”Mitä kauem­min yhteis­kun­nan eri osat ovat pysäh­dyk­sissä, sitä kauem­min meiltä vie nousta tästä krii­sistä taas ylös. Tappiot näky­vät suoraan ihmis­ten arjessa mene­tet­tyinä työpaik­koina, konkurs­seina, maksa­mat­to­mina palk­koina ja laskuina. Meidän on kaikin keinoin vaimen­net­tava suoraan ihmis­ten arkeen kohdis­tu­vaa iskua”, Orpo toteaa.