Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: Testa­taan, testa­taan, testa­taan

Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: Testa­taan, testa­taan, testa­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo esit­tää, että koro­na­vi­rus­tar­tun­ta­tes­tejä tehtäi­siin Suomessa huomat­ta­vasti enem­män.

THL:n mukaan Suomessa on testattu vasta noin 18 000 näytettä (27.3.2020 mennessä). Esimer­kiksi 80 miljoo­nan asuk­kaan Saksa on nosta­nut testaus­ka­pa­si­tee­tin 500 000 testiin per viikko ja on nosta­massa sitä edel­leen. Suomen pitäisi nopeasti päästä tasolle, jossa testejä tehdään kymme­niä tuhan­sia viikossa.

”Suomen on lisät­tävä massii­vi­sesti koro­na­vi­rus­tes­taus­ten määrää. Ihmis­ten on saatava tietää, onko heillä tartunta. Tartun­nan saaneet voitai­siin eris­tää ja estää viruk­sen leviä­mi­nen edel­leen. Taudista paran­tu­neet voisi­vat jatkaa normaa­lia elämää. Testaus­ten lisää­mi­nen nopeut­taisi paluuta arkeen, eikä Suomea tarvit­sisi pitää koko­naan suljet­tuna puolta vuotta”, Orpo toteaa.

Maail­man terveys­jär­jestö WHO on useam­paan ottee­seen kehot­ta­nut maita testaa­maan mahdol­li­sim­man paljon tartun­to­jen jäljit­tä­mi­seksi ja tartun­nan saanei­den ihmis­ten eris­tä­mi­seksi. Etelä-Korea on onnis­tu­nut taudin leviä­mi­sen torju­mi­sessa tarjoa­malla kaikille mahdol­li­suu­den maksut­to­maan testiin ja hoitoon.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö ja OECD arvioi­vat, että Suomen nykyi­sen­kal­tai­nen sulku maksaa Suomelle vähin­tään 2 prosent­tia brut­to­kan­san­tuot­teesta kuukau­dessa mene­tet­tynä tuotan­tona. Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mistä hidas­ta­via rajoi­tuk­sia voita­neen joutua pitä­mään voimassa vielä monta kuukautta.

”Mitä kauem­min yhteis­kun­nan eri osat ovat pysäh­dyk­sissä, sitä kauem­min meiltä vie nousta tästä krii­sistä taas ylös. Tappiot näky­vät suoraan ihmis­ten arjessa mene­tet­tyinä työpaik­koina, konkurs­seina, maksa­mat­to­mina palk­koina ja laskuina. Meidän on kaikin keinoin vaimen­net­tava suoraan ihmis­ten arkeen kohdis­tu­vaa iskua”, Orpo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content