Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Kokoo­muk­sen Pelko­nen: Lasten seksu­aa­li­selle häirin­nälle on saatava loppu

Kokoo­muk­sen Pelko­nen: Lasten seksu­aa­li­selle häirin­nälle on saatava loppu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen vaatii toimia nuor­ten koke­man seksu­aa­li­sen häirin­nän kitke­mi­seksi. Nuor­ten kokema seksu­aa­li­nen ahdis­telu on puhu­tut­ta­nut jo vuosia. Uusin tutki­mus kertoo taas karua kiel­tään.

Tuoreim­man lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia kartoit­ta­van koulu­ter­veys­ky­se­lyn mukaan teini-ikäi­sistä tytöistä yli kymme­nes­osa ja pojista viisi prosent­tia on koke­nut vuoden aikana seksu­aa­lista väki­val­taa. Seksu­aa­li­nen väki­valta sisälsi intii­mia­luei­den kosket­te­lua vastoin tahtoa, painos­ta­mista tai pakot­ta­mista riisuun­tu­mi­seen tai seksiin vasti­neeksi rahasta, tava­rasta tai päih­teistä.

”On vasten­mie­li­nen suun­taus, että yhä nuorem­mat lapset joutu­vat koke­maan seksu­aa­lista kommen­toin­tia, ehdot­te­lua, vies­tit­te­lyä ja kuva­ma­te­ri­aa­lin näyt­tä­mistä. Meidän vanhem­pien ja aikuis­ten tulee ottaa tämä vaka­vasti ja suojella lastemme koske­mat­to­muu­den rajoja parem­min.”

Pelko­nen pohtii sosi­aa­li­sen median voimaa; ”Sosi­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen on siir­ty­nyt enti­sen kasvok­kain tapaa­mi­sen sijasta yhä enem­män nettiin. Inter­net tuo eteemme koko maail­man, mutta aina tuo maailma ei ole todel­li­nen. Se vääris­tää myös helposti vasta kehit­ty­mässä olevan seksu­aa­li­suu­den. Lisäksi sosi­aa­li­nen media mahdol­lis­taa kiusaa­mi­sen ja hyväk­si­käy­tön eri tavalla kuin ennen. Meidän pitää tukea selkeäm­min nuor­ten oikeuk­sia ja rajoja.”

Seksu­aa­li­nen häirintä on toiseen ihmi­seen kohdis­tu­vaa seksu­aa­li­sen itse­tun­non louk­kaa­mista.

Seksu­aa­li­nen häirintä on ollut rangais­tava teko vasta vuodesta 2014 lähtien. Viime kaudella Oikeus­mi­nis­te­riö käyn­nisti #häirin­näs­tä­va­paa-kampan­jan, jonka tavoit­teena oli nostaa esille toimin­ta­mal­leja seksu­aa­li­seen häirin­tään puut­tu­mi­sesta. Myös monet koulu­tusa­lan toimi­jat ilmoit­ti­vat sitou­tu­vansa nolla­to­le­rans­siin häirin­tää kohtaan.

Ajan­ta­sai­sen lain­sää­dän­nön ohella keskei­sessä roolissa ovat asen­teemme.

”Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme on hyvin ansioi­tu­nut, mutta voisim­meko tuoda kouluis­samme esille vielä nykyistä parem­min ihmi­soi­keuk­sia ja niiden kunnioit­ta­mista sekä taata nuorille tarpeeksi monia­lai­sen seksu­aa­li­kas­va­tuk­sen? Nuorilla tulee olla selkeä tieto omista ja tois­ten oikeuk­sista sekä rajoista”, Pelko­nen on jättä­nyt aihee­seen liit­tyen kirjal­li­sen kysy­myk­sen opetus­mi­nis­teri Li Anders­so­nille.

Lisä­tie­toja:

Jaana Pelko­nen puh. 0505120494

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.12.2020

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään

Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

27.11.2020

Jonoista hoitoon!

Mitä kokoo­mus tekisi? 1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä MITEN? Tiuken­tai­simme hoito­ta­kuuta. Vastaa­no­tolle on pääs­tävä nopeam­min. Takai­simme ihmi­sille oikeu­den saada palve­luse­teli tai maksusi­tou­mus