Kokoo­muksen Pelkonen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryhmän ehdotuksiin tartuttava nopeasti – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Pelkonen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryhmän ehdotuksiin tartuttava nopeasti

Kokoo­muksen Pelkonen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryhmän ehdotuksiin tartuttava nopeasti

Julkaistu: 07.12.2015 Uncategorized

Maanan­taina julkaistun media­työ­ryhmän ehdotuksiin tulee tarttua nopeasti, peräävät Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Jaana Pelkonen ja Sinuhe Wallin­heimo.

Edustajien mielestä suoma­lai­selle medialle tulee taata tasapuo­liset toimin­tae­del­ly­tykset. Olennaista on antaa medialle vapaammat kädet kehittää omaa toimin­taansa.

Kansan­edus­tajat kiittävät liiken­ne­mi­nisteri Bernerin asettamaa työryhmää raikkaista ajatuk­sista kotimaisen median ahdingon helpot­ta­mi­seksi. Työryhmä ehdottaa mm. radio­mai­nonnan aikara­joi­tusten sekä mietojen alkoho­li­juomien mainos­ra­joi­tusten purka­mista. Viestinnän keskus­liiton laskelmien mukaan rajoi­tusten poistolla kotimaiset media-yhtiöt voisivat saavuttaa noin 10–20 miljoonan euron lisätulot vuodessa.

“Media-ala on odottanut kauan meiltä polii­ti­koilta päätöksiä, joilla myös heidän toimin­taym­pä­ris­töönsä saataisiin aikaan konkreet­tisia paran­nuksia. Toistai­seksi teot ovat olleet laihoja. Nyt pöydällä olisi vihdoin ehdotuksia, joilla median ahdinkoon voitaisiin toden teolla puuttua. Siksi työryhmän ehdotuksiin tulee nyt nopeasti tarttua,” Pelkonen ja Wallin­heimo toteavat.

Yksin kuitenkaan nämäkään toimet eivät riitä. Halli­tuksen itselleen ottamassa tavoit­teessa digitaa­listen sisäl­töjen arvon­li­sä­ve­ro­kannan alenta­mi­sesta tulisi molempien mielestä edetä nopeampaa tahtia.

“Suomi on tehnyt nykyisen halli­tuksen aikana kiitet­tä­västi töitä yhtei­sym­mär­ryksen hakemi­seksi digitaa­listen sisäl­töjen arvon­li­sä­ve­ro­kan­tojen harmo­ni­soi­mi­seksi. Prosessi on kuitenkin osoit­tau­tunut kovin hitaaksi suhteessa kotimaisen median yhä vain vaikeam­maksi käyvään tilaan. Siksi Suomella tulee olla valmius toimia itsenäi­sesti tässä asiassa, jos yhteisen kannan edelle kerääntyy vielä lisää esteitä.”

 


Kokoomus.fi