Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti

Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti

Julkaistu:

Maanan­taina julkais­tun media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tulee tart­tua nopeasti, perää­vät Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen ja Sinuhe Wallin­heimo.

Edus­ta­jien mielestä suoma­lai­selle medialle tulee taata tasa­puo­li­set toimin­tae­del­ly­tyk­set. Olen­naista on antaa medialle vapaam­mat kädet kehit­tää omaa toimin­taansa.

Kansan­edus­ta­jat kiit­tä­vät liiken­ne­mi­nis­teri Berne­rin aset­ta­maa työryh­mää raik­kaista ajatuk­sista koti­mai­sen median ahdin­gon helpot­ta­mi­seksi. Työryhmä ehdot­taa mm. radio­mai­non­nan aika­ra­joi­tus­ten sekä mieto­jen alko­ho­li­juo­mien mainos­ra­joi­tus­ten purka­mista. Vies­tin­nän keskus­lii­ton laskel­mien mukaan rajoi­tus­ten pois­tolla koti­mai­set media-yhtiöt voisi­vat saavut­taa noin 10–20 miljoo­nan euron lisä­tu­lot vuodessa.

“Media-ala on odot­ta­nut kauan meiltä polii­ti­koilta päätök­siä, joilla myös heidän toimin­taym­pä­ris­töönsä saatai­siin aikaan konkreet­ti­sia paran­nuk­sia. Tois­tai­seksi teot ovat olleet laihoja. Nyt pöydällä olisi vihdoin ehdo­tuk­sia, joilla median ahdin­koon voitai­siin toden teolla puut­tua. Siksi työryh­män ehdo­tuk­siin tulee nyt nopeasti tart­tua,” Pelko­nen ja Wallin­heimo totea­vat.

Yksin kuiten­kaan nämä­kään toimet eivät riitä. Halli­tuk­sen itsel­leen otta­massa tavoit­teessa digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen arvon­li­sä­ve­ro­kan­nan alen­ta­mi­sesta tulisi molem­pien mielestä edetä nopeam­paa tahtia.

“Suomi on tehnyt nykyi­sen halli­tuk­sen aikana kiitet­tä­västi töitä yhtei­sym­mär­ryk­sen hake­mi­seksi digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen arvon­li­sä­ve­ro­kan­to­jen harmo­ni­soi­mi­seksi. Prosessi on kuiten­kin osoit­tau­tu­nut kovin hitaaksi suhteessa koti­mai­sen median yhä vain vaikeam­maksi käyvään tilaan. Siksi Suomella tulee olla valmius toimia itse­näi­sesti tässä asiassa, jos yhtei­sen kannan edelle kerään­tyy vielä lisää esteitä.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content