• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti

  Julkaistu: 07.12.2015 Uncategorized

  Maanan­taina julkais­tun media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tulee tart­tua nopeasti, perää­vät Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen ja Sinuhe Wallin­heimo.

  Edus­ta­jien mielestä suoma­lai­selle medialle tulee taata tasa­puo­li­set toimin­tae­del­ly­tyk­set. Olen­naista on antaa medialle vapaam­mat kädet kehit­tää omaa toimin­taansa.

  Kansan­edus­ta­jat kiit­tä­vät liiken­ne­mi­nis­teri Berne­rin aset­ta­maa työryh­mää raik­kaista ajatuk­sista koti­mai­sen median ahdin­gon helpot­ta­mi­seksi. Työryhmä ehdot­taa mm. radio­mai­non­nan aika­ra­joi­tus­ten sekä mieto­jen alko­ho­li­juo­mien mainos­ra­joi­tus­ten purka­mista. Vies­tin­nän keskus­lii­ton laskel­mien mukaan rajoi­tus­ten pois­tolla koti­mai­set media-yhtiöt voisi­vat saavut­taa noin 10–20 miljoo­nan euron lisä­tu­lot vuodessa.

  “Media-ala on odot­ta­nut kauan meiltä polii­ti­koilta päätök­siä, joilla myös heidän toimin­taym­pä­ris­töönsä saatai­siin aikaan konkreet­ti­sia paran­nuk­sia. Tois­tai­seksi teot ovat olleet laihoja. Nyt pöydällä olisi vihdoin ehdo­tuk­sia, joilla median ahdin­koon voitai­siin toden teolla puut­tua. Siksi työryh­män ehdo­tuk­siin tulee nyt nopeasti tart­tua,” Pelko­nen ja Wallin­heimo totea­vat.

  Yksin kuiten­kaan nämä­kään toimet eivät riitä. Halli­tuk­sen itsel­leen otta­massa tavoit­teessa digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen arvon­li­sä­ve­ro­kan­nan alen­ta­mi­sesta tulisi molem­pien mielestä edetä nopeam­paa tahtia.

  “Suomi on tehnyt nykyi­sen halli­tuk­sen aikana kiitet­tä­västi töitä yhtei­sym­mär­ryk­sen hake­mi­seksi digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen arvon­li­sä­ve­ro­kan­to­jen harmo­ni­soi­mi­seksi. Prosessi on kuiten­kin osoit­tau­tu­nut kovin hitaaksi suhteessa koti­mai­sen median yhä vain vaikeam­maksi käyvään tilaan. Siksi Suomella tulee olla valmius toimia itse­näi­sesti tässä asiassa, jos yhtei­sen kannan edelle kerään­tyy vielä lisää esteitä.”