Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti

Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti

Julkaistu:

Maanan­taina julkais­tun media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tulee tart­tua nopeasti, perää­vät Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen ja Sinuhe Wallin­heimo.

Edus­ta­jien mielestä suoma­lai­selle medialle tulee taata tasa­puo­li­set toimin­tae­del­ly­tyk­set. Olen­naista on antaa medialle vapaam­mat kädet kehit­tää omaa toimin­taansa.

Kansan­edus­ta­jat kiit­tä­vät liiken­ne­mi­nis­teri Berne­rin aset­ta­maa työryh­mää raik­kaista ajatuk­sista koti­mai­sen median ahdin­gon helpot­ta­mi­seksi. Työryhmä ehdot­taa mm. radio­mai­non­nan aika­ra­joi­tus­ten sekä mieto­jen alko­ho­li­juo­mien mainos­ra­joi­tus­ten purka­mista. Vies­tin­nän keskus­lii­ton laskel­mien mukaan rajoi­tus­ten pois­tolla koti­mai­set media-yhtiöt voisi­vat saavut­taa noin 10–20 miljoo­nan euron lisä­tu­lot vuodessa.

“Media-ala on odot­ta­nut kauan meiltä polii­ti­koilta päätök­siä, joilla myös heidän toimin­taym­pä­ris­töönsä saatai­siin aikaan konkreet­ti­sia paran­nuk­sia. Tois­tai­seksi teot ovat olleet laihoja. Nyt pöydällä olisi vihdoin ehdo­tuk­sia, joilla median ahdin­koon voitai­siin toden teolla puut­tua. Siksi työryh­män ehdo­tuk­siin tulee nyt nopeasti tart­tua,” Pelko­nen ja Wallin­heimo totea­vat.

Yksin kuiten­kaan nämä­kään toimet eivät riitä. Halli­tuk­sen itsel­leen otta­massa tavoit­teessa digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen arvon­li­sä­ve­ro­kan­nan alen­ta­mi­sesta tulisi molem­pien mielestä edetä nopeam­paa tahtia.

“Suomi on tehnyt nykyi­sen halli­tuk­sen aikana kiitet­tä­västi töitä yhtei­sym­mär­ryk­sen hake­mi­seksi digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen arvon­li­sä­ve­ro­kan­to­jen harmo­ni­soi­mi­seksi. Prosessi on kuiten­kin osoit­tau­tu­nut kovin hitaaksi suhteessa koti­mai­sen median yhä vain vaikeam­maksi käyvään tilaan. Siksi Suomella tulee olla valmius toimia itse­näi­sesti tässä asiassa, jos yhtei­sen kannan edelle kerään­tyy vielä lisää esteitä.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content