Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­li­nen työelämä joka­mie­he­noi­keu­deksi

Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­li­nen työelämä joka­mie­he­noi­keu­deksi

Julkaistu:

? Kanna­no­tolla haluamme nostaa esiin hyvän työelä­män merki­tyk­sen. Työ on keskei­nen hyvin­voin­nin lähde niin yksi­lölle kuin koko yhteis­kun­nalle. Parempi työelämä on avain suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen ja esimer­kiksi kestä­vyys­va­jeen paik­kaa­mi­seen, Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Sari Sarko­maa sanoo.

Kanna­no­tossa koros­te­taan, että perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­nen on joka­van­hem­ma­noi­keus. Paitsi, että Suomessa tarvi­taan työtä ja työn­te­ki­jöitä, tarvi­taan myös lapsia ja heidän kans­saan aikaa viet­tä­viä vanhem­pia. Työpai­koilla on otet­tava käyt­töön tasa-arvoi­nen johta­mis­kult­tuuri, johon kuuluu kannus­tava ja tasa­ver­tai­nen suhtau­tu­mi­nen sekä mies­ten että nais­ten työuriin ja isien ja äitien perhe­va­pai­siin sekä vanhem­muu­teen.

? Esitämme, että vanhem­pai­ne­tuuk­sista muodos­te­taan oma vanhem­pain­va­kuu­tus, joka tuo vanhem­muu­den kustan­nuk­set läpi­nä­ky­viksi ja mahdol­lis­taa niiden tasaa­mista. Isyys­va­paita uudis­tai­simme teke­mällä isyys­ra­ha­jak­sosta jous­ta­vam­man ja pidem­män. Jos isä käyt­täisi kaksi viik­koa vanhem­pain­va­paasta, isille tulisi yhteensä 11 viikon mittai­nen isyys­va­paa­jakso. Tästä kolme viik­koa voisi edel­leen käyt­tää äidin kanssa yhtä aikaa, mutta jos koko jakson käyt­täisi vanhem­pain­ra­ha­kau­den päät­teeksi, vauva olisi jo lähes vuoden ikäi­nen kun isyys­ra­ha­kausi päät­tyisi. Tavoit­teena on oltava vuosi vauvalle, Sarko­maa linjaa.

? Monilla vanhem­milla on kova huoli pienistä koulu­lai­sis­taan, ja pitkät yksi­näi­set ilta­päi­vät ovat riski lapsen suotui­salle kehi­tyk­selle. Esitäm­me­kin, että jokai­selle eka- ja toka­luok­ka­lai­selle taataan mahdol­li­suus ilta­päi­vä­hoi­toon. Kuntien saamia valtio­no­suuk­sia on nostet­tava kannus­teeksi järjes­tää riit­tävä ilta­päi­vä­hoito. Lisäksi esitämme osit­tai­seen hoito­ra­haan koro­tusta myös 1.?2. luok­ka­lais­ten vanhem­mille 90 eurosta 120 euroon kuussa. Näin vanhem­pia tuet­tai­siin lyhen­tä­mään työpäi­vää heidän niin halu­tes­saan ja perheen tilan­teen sen mahdol­lis­taessa, Sarko­maa sanoo.

Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta kannat­taa puheen­joh­taja Katai­sen esit­tä­mää työl­li­syys­so­pi­musta. Samassa yhtey­dessä on sitou­dut­tava hyvän ja perheys­tä­väl­li­sen sekä tasa-arvoi­sen työelä­män raken­ta­mi­sen peli­sään­töi­hin.

Tutustu kannan­ot­toon doku­ment­tiar­kis­tos­samme: https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDZk85SUllNGQ3YU0/edit?pli=1

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content