MENU
Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­li­nen työelämä joka­mie­he­noi­keu­deksi

Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­li­nen työelämä joka­mie­he­noi­keu­deksi

Julkaistu: 01.04.2011 Uncategorized

? Kanna­no­tolla haluamme nostaa esiin hyvän työelä­män merki­tyk­sen. Työ on keskei­nen hyvin­voin­nin lähde niin yksi­lölle kuin koko yhteis­kun­nalle. Parempi työelämä on avain suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen ja esimer­kiksi kestä­vyys­va­jeen paik­kaa­mi­seen, Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Sari Sarko­maa sanoo.

Kanna­no­tossa koros­te­taan, että perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­nen on joka­van­hem­ma­noi­keus. Paitsi, että Suomessa tarvi­taan työtä ja työn­te­ki­jöitä, tarvi­taan myös lapsia ja heidän kans­saan aikaa viet­tä­viä vanhem­pia. Työpai­koilla on otet­tava käyt­töön tasa-arvoi­nen johta­mis­kult­tuuri, johon kuuluu kannus­tava ja tasa­ver­tai­nen suhtau­tu­mi­nen sekä mies­ten että nais­ten työuriin ja isien ja äitien perhe­va­pai­siin sekä vanhem­muu­teen.

? Esitämme, että vanhem­pai­ne­tuuk­sista muodos­te­taan oma vanhem­pain­va­kuu­tus, joka tuo vanhem­muu­den kustan­nuk­set läpi­nä­ky­viksi ja mahdol­lis­taa niiden tasaa­mista. Isyys­va­paita uudis­tai­simme teke­mällä isyys­ra­ha­jak­sosta jous­ta­vam­man ja pidem­män. Jos isä käyt­täisi kaksi viik­koa vanhem­pain­va­paasta, isille tulisi yhteensä 11 viikon mittai­nen isyys­va­paa­jakso. Tästä kolme viik­koa voisi edel­leen käyt­tää äidin kanssa yhtä aikaa, mutta jos koko jakson käyt­täisi vanhem­pain­ra­ha­kau­den päät­teeksi, vauva olisi jo lähes vuoden ikäi­nen kun isyys­ra­ha­kausi päät­tyisi. Tavoit­teena on oltava vuosi vauvalle, Sarko­maa linjaa.

? Monilla vanhem­milla on kova huoli pienistä koulu­lai­sis­taan, ja pitkät yksi­näi­set ilta­päi­vät ovat riski lapsen suotui­salle kehi­tyk­selle. Esitäm­me­kin, että jokai­selle eka- ja toka­luok­ka­lai­selle taataan mahdol­li­suus ilta­päi­vä­hoi­toon. Kuntien saamia valtio­no­suuk­sia on nostet­tava kannus­teeksi järjes­tää riit­tävä ilta­päi­vä­hoito. Lisäksi esitämme osit­tai­seen hoito­ra­haan koro­tusta myös 1.?2. luok­ka­lais­ten vanhem­mille 90 eurosta 120 euroon kuussa. Näin vanhem­pia tuet­tai­siin lyhen­tä­mään työpäi­vää heidän niin halu­tes­saan ja perheen tilan­teen sen mahdol­lis­taessa, Sarko­maa sanoo.

Kokoo­muk­sen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta kannat­taa puheen­joh­taja Katai­sen esit­tä­mää työl­li­syys­so­pi­musta. Samassa yhtey­dessä on sitou­dut­tava hyvän ja perheys­tä­väl­li­sen sekä tasa-arvoi­sen työelä­män raken­ta­mi­sen peli­sään­töi­hin.

Tutustu kannan­ot­toon doku­ment­tiar­kis­tos­samme: https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDZk85SUllNGQ3YU0/edit?pli=1