Kokoo­muksen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­linen työelämä jokamie­he­noi­keu­deksi – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­linen työelämä jokamie­he­noi­keu­deksi

Kokoo­muksen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta julkisti kannan­ot­tonsa: Hyvä ja perheys­tä­väl­linen työelämä jokamie­he­noi­keu­deksi

Julkaistu: 01.04.2011 Uncategorized

? Kanna­no­tolla haluamme nostaa esiin hyvän työelämän merki­tyksen. Työ on keskeinen hyvin­voinnin lähde niin yksilölle kuin koko yhteis­kun­nalle. Parempi työelämä on avain suoma­laisten hyvin­voinnin turvaa­miseen ja esimer­kiksi kestä­vyys­vajeen paikkaa­miseen, Kokoo­muksen palkan­saa­ja­val­tuus­kunnan puheen­johtaja Sari Sarkomaa sanoo.

Kanna­no­tossa koros­tetaan, että perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­minen on jokavan­hem­ma­noikeus. Paitsi, että Suomessa tarvitaan työtä ja työnte­ki­jöitä, tarvitaan myös lapsia ja heidän kanssaan aikaa viettäviä vanhempia. Työpai­koilla on otettava käyttöön tasa-arvoinen johta­mis­kult­tuuri, johon kuuluu kannustava ja tasaver­tainen suhtau­tu­minen sekä miesten että naisten työuriin ja isien ja äitien perhe­va­paisiin sekä vanhem­muuteen.

? Esitämme, että vanhem­pai­ne­tuuk­sista muodos­tetaan oma vanhem­pain­va­kuutus, joka tuo vanhem­muuden kustan­nukset läpinä­ky­viksi ja mahdol­listaa niiden tasaa­mista. Isyys­va­paita uudis­tai­simme tekemällä isyys­ra­ha­jak­sosta jousta­vamman ja pidemmän. Jos isä käyttäisi kaksi viikkoa vanhem­pain­va­paasta, isille tulisi yhteensä 11 viikon mittainen isyys­va­paa­jakso. Tästä kolme viikkoa voisi edelleen käyttää äidin kanssa yhtä aikaa, mutta jos koko jakson käyttäisi vanhem­pain­ra­ha­kauden päätteeksi, vauva olisi jo lähes vuoden ikäinen kun isyys­ra­ha­kausi päättyisi. Tavoit­teena on oltava vuosi vauvalle, Sarkomaa linjaa.

? Monilla vanhem­milla on kova huoli pienistä koulu­lai­sistaan, ja pitkät yksinäiset iltapäivät ovat riski lapsen suotui­salle kehityk­selle. Esitäm­mekin, että jokai­selle eka- ja tokaluok­ka­lai­selle taataan mahdol­lisuus iltapäi­vä­hoitoon. Kuntien saamia valtio­no­suuksia on nostettava kannus­teeksi järjestää riittävä iltapäi­vä­hoito. Lisäksi esitämme osittaiseen hoito­rahaan korotusta myös 1.?2. luokka­laisten vanhem­mille 90 eurosta 120 euroon kuussa. Näin vanhempia tuettaisiin lyhen­tämään työpäivää heidän niin halutessaan ja perheen tilanteen sen mahdol­lis­taessa, Sarkomaa sanoo.

Kokoo­muksen palkan­saa­ja­val­tuus­kunta kannattaa puheen­johtaja Kataisen esittämää työlli­syys­so­pi­musta. Samassa yhtey­dessä on sitou­duttava hyvän ja perheys­tä­väl­lisen sekä tasa-arvoisen työelämän raken­ta­misen pelisään­töihin.

Tutustu kannan­ottoon dokument­tiar­kis­tos­samme: https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDZk85SUllNGQ3YU0/edit?pli=1


Kokoomus.fi