Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Outi Mäkelä: Vero­rö­tös­tely aisoi­hin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Kokoo­muk­sen Outi Mäkelä: Vero­rö­tös­tely aisoi­hin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyrmis­ty­nyt Panama-vuodon paljas­ta­masta vero­vält­te­lyn ja mustan talou­den laajuu­desta. Julki tullei­den tieto­jen mukaan aineis­tosta paljas­tuu satoja suoma­lais­ni­miä.

”On sietä­mä­töntä, että etuoi­keu­te­tussa asemassa olevat henki­löt ja yrityk­set käyt­tä­vät vero­pa­ra­tii­si­jär­jes­te­lyitä varo­jen piilot­ta­mi­seen. Samalla taval­li­set kansa­lai­set ja rehel­li­set yrityk­set joutu­vat kanta­maan suurem­man vero­ra­si­tuk­sen kuin joutui­si­vat tilan­teessa, jossa jokai­nen hoitaa rehdisti ja avoi­mesti lail­li­set velvoit­teensa ilman puljaa­mista”, Mäkelä jyri­see.

Mäkelä sanoo, että Kokoo­mus on tuke­nut ja tukee voimak­kaasti niitä ponnis­tuk­sia, joita EU-tasolla on jo tehty ja aiotaan tehdä, jotta esimer­kiksi kansain­vä­li­nen vero­tus­tie­to­jen vaihto toimisi tehok­kaam­min. Esimerk­kinä tästä on komis­sion tammi­kuussa julkis­tama ehdo­tus veron­kier­ron torjun­ta­pa­ke­tiksi.

”Panama-paljas­tus lisää enti­ses­tään painetta tehos­taa kansain­vä­listä yhteis­työtä sekä EU:n tasolla että maail­man­laa­jui­sesti, jotta vapaa­mat­kus­ta­mi­nen voitai­siin tehok­kaasti kitkeä. Näin on toimit­tava riip­pu­matta siitä, miten laajasti skan­daali koskee suoma­lai­sia toimi­joita, ja näin olisi toimit­tava, vaik­kei mitään tieto­vuo­toa olisi tullut”, Mäkelä painot­taa.

”Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus ei kestä sitä, että se vuotaa kulmista. Koko yhteis­kun­tamme perus­tuu siihen, että ihmi­set osal­lis­tu­vat yhtei­siin talkoi­siin yhtei­sillä peli­sään­nöillä. Vero­vält­te­lyn on loput­tava”, päät­tää kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja