Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Outi Mäkelä: Vero­rö­tös­tely aisoi­hin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Kokoo­muk­sen Outi Mäkelä: Vero­rö­tös­tely aisoi­hin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyrmis­ty­nyt Panama-vuodon paljas­ta­masta vero­vält­te­lyn ja mustan talou­den laajuu­desta. Julki tullei­den tieto­jen mukaan aineis­tosta paljas­tuu satoja suoma­lais­ni­miä.

”On sietä­mä­töntä, että etuoi­keu­te­tussa asemassa olevat henki­löt ja yrityk­set käyt­tä­vät vero­pa­ra­tii­si­jär­jes­te­lyitä varo­jen piilot­ta­mi­seen. Samalla taval­li­set kansa­lai­set ja rehel­li­set yrityk­set joutu­vat kanta­maan suurem­man vero­ra­si­tuk­sen kuin joutui­si­vat tilan­teessa, jossa jokai­nen hoitaa rehdisti ja avoi­mesti lail­li­set velvoit­teensa ilman puljaa­mista”, Mäkelä jyri­see.

Mäkelä sanoo, että Kokoo­mus on tuke­nut ja tukee voimak­kaasti niitä ponnis­tuk­sia, joita EU-tasolla on jo tehty ja aiotaan tehdä, jotta esimer­kiksi kansain­vä­li­nen vero­tus­tie­to­jen vaihto toimisi tehok­kaam­min. Esimerk­kinä tästä on komis­sion tammi­kuussa julkis­tama ehdo­tus veron­kier­ron torjun­ta­pa­ke­tiksi.

”Panama-paljas­tus lisää enti­ses­tään painetta tehos­taa kansain­vä­listä yhteis­työtä sekä EU:n tasolla että maail­man­laa­jui­sesti, jotta vapaa­mat­kus­ta­mi­nen voitai­siin tehok­kaasti kitkeä. Näin on toimit­tava riip­pu­matta siitä, miten laajasti skan­daali koskee suoma­lai­sia toimi­joita, ja näin olisi toimit­tava, vaik­kei mitään tieto­vuo­toa olisi tullut”, Mäkelä painot­taa.

”Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus ei kestä sitä, että se vuotaa kulmista. Koko yhteis­kun­tamme perus­tuu siihen, että ihmi­set osal­lis­tu­vat yhtei­siin talkoi­siin yhtei­sillä peli­sään­nöillä. Vero­vält­te­lyn on loput­tava”, päät­tää kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content