Kokoo­muksen Outi Mäkelä: Verorö­töstely aisoihin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Outi Mäkelä: Verorö­töstely aisoihin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Kokoo­muksen Outi Mäkelä: Verorö­töstely aisoihin kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä

Julkaistu: 04.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä on tyrmis­tynyt Panama-vuodon paljas­ta­masta verovält­telyn ja mustan talouden laajuu­desta. Julki tulleiden tietojen mukaan aineis­tosta paljastuu satoja suoma­lais­nimiä.

”On sietä­mä­töntä, että etuoi­keu­te­tussa asemassa olevat henkilöt ja yritykset käyttävät veropa­ra­tii­si­jär­jes­te­lyitä varojen piilot­ta­miseen. Samalla taval­liset kansa­laiset ja rehel­liset yritykset joutuvat kantamaan suuremman verora­si­tuksen kuin joutui­sivat tilan­teessa, jossa jokainen hoitaa rehdisti ja avoimesti lailliset velvoit­teensa ilman puljaa­mista”, Mäkelä jyrisee.

Mäkelä sanoo, että Kokoomus on tukenut ja tukee voimak­kaasti niitä ponnis­tuksia, joita EU-tasolla on jo tehty ja aiotaan tehdä, jotta esimer­kiksi kansain­vä­linen verotus­tie­tojen vaihto toimisi tehok­kaammin. Esimerkkinä tästä on komission tammi­kuussa julkistama ehdotus veron­kierron torjun­ta­pa­ke­tiksi.

”Panama-paljastus lisää entisestään painetta tehostaa kansain­vä­listä yhteis­työtä sekä EU:n tasolla että maail­man­laa­jui­sesti, jotta vapaa­mat­kus­ta­minen voitaisiin tehok­kaasti kitkeä. Näin on toimittava riippu­matta siitä, miten laajasti skandaali koskee suoma­laisia toimi­joita, ja näin olisi toimittava, vaikkei mitään tieto­vuotoa olisi tullut”, Mäkelä painottaa.

”Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoitus ei kestä sitä, että se vuotaa kulmista. Koko yhteis­kun­tamme perustuu siihen, että ihmiset osallis­tuvat yhteisiin talkoisiin yhtei­sillä pelisään­nöillä. Verovält­telyn on loputtava”, päättää kansan­edustaja Outi Mäkelä.


Kokoomus.fi