Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo kiit­te­lee työmark­ki­naos­a­puo­lia keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mi­sestä. Osapuo­let ovat hyväk­sy­neet tänään perjan­taina sopi­muk­sen keski­te­tystä palk­ka­rat­kai­susta.

?Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu vahvis­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä muuten erit­täin vaikeassa talous­ti­lan­teessa?, iloit­see Orpo ja jatkaa: ?Työmark­ki­naos­a­puo­let osoit­ti­vat neuvot­te­lu­rat­kai­sulla, että Suomen talou­den nosta­mi­nen kasvuun on meidän kaik­kien yhtei­nen tavoite. Sitä meidän päätök­sen­te­ki­jöi­den on arvos­tet­tava tosis­samme.?

Halli­tus on päät­tä­nyt tukea keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä omilla työl­li­syyttä vahvis­ta­villa toimil­laan, kun neuvot­te­lu­tu­los on synty­nyt.

?Väylä­mak­su­jen puolit­ta­mi­nen, rata­ve­ron pois­ta­mi­nen ja kilo­met­ri­kor­vaus­ten leik­kaus­ten peru­mi­nen ovat halli­tuk­selta merkit­tä­viä toimia, joilla on haluttu tukea palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä ja kannus­taa suoma­lai­sia työn­te­koon?, lisää Orpo.

?Lisäksi halli­tus on sitou­tu­nut teke­mään inflaa­tio­tar­kis­tuk­sen tulo­ve­ro­tuk­seen, jotta suoma­lais­ten palkan­saa­jien osto­voima turva­taan?, painot­taa Orpo.

Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu alen­taa työl­lis­tä­mi­sen kustan­nuk­sia. Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan maltil­li­nen palk­ka­ke­hi­tys voi johtaa yli 15 000 uuden työpai­kan synty­mi­seen Suomeen.

?Halli­tuk­sen keskei­nen tavoite on ollut suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­nen ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen. Nyt neuvo­teltu palk­ka­rat­kaisu tukee merkit­tä­västi tätä tavoi­tetta?, lisää Orpo.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo 044 2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content