Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo kiit­te­lee työmark­ki­naos­a­puo­lia keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mi­sestä. Osapuo­let ovat hyväk­sy­neet tänään perjan­taina sopi­muk­sen keski­te­tystä palk­ka­rat­kai­susta.

?Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu vahvis­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä muuten erit­täin vaikeassa talous­ti­lan­teessa?, iloit­see Orpo ja jatkaa: ?Työmark­ki­naos­a­puo­let osoit­ti­vat neuvot­te­lu­rat­kai­sulla, että Suomen talou­den nosta­mi­nen kasvuun on meidän kaik­kien yhtei­nen tavoite. Sitä meidän päätök­sen­te­ki­jöi­den on arvos­tet­tava tosis­samme.?

Halli­tus on päät­tä­nyt tukea keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä omilla työl­li­syyttä vahvis­ta­villa toimil­laan, kun neuvot­te­lu­tu­los on synty­nyt.

?Väylä­mak­su­jen puolit­ta­mi­nen, rata­ve­ron pois­ta­mi­nen ja kilo­met­ri­kor­vaus­ten leik­kaus­ten peru­mi­nen ovat halli­tuk­selta merkit­tä­viä toimia, joilla on haluttu tukea palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä ja kannus­taa suoma­lai­sia työn­te­koon?, lisää Orpo.

?Lisäksi halli­tus on sitou­tu­nut teke­mään inflaa­tio­tar­kis­tuk­sen tulo­ve­ro­tuk­seen, jotta suoma­lais­ten palkan­saa­jien osto­voima turva­taan?, painot­taa Orpo.

Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu alen­taa työl­lis­tä­mi­sen kustan­nuk­sia. Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan maltil­li­nen palk­ka­ke­hi­tys voi johtaa yli 15 000 uuden työpai­kan synty­mi­seen Suomeen.

?Halli­tuk­sen keskei­nen tavoite on ollut suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­nen ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen. Nyt neuvo­teltu palk­ka­rat­kaisu tukee merkit­tä­västi tätä tavoi­tetta?, lisää Orpo.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo 044 2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content