MENU
Petteri Orpo: Työmark­ki­nasopu merkittävä askel Suomen talouden terveh­dyt­tä­mi­sessä

Petteri Orpo: Työmark­ki­nasopu merkittävä askel Suomen talouden terveh­dyt­tä­mi­sessä

Julkaistu: 25.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Petteri Orpo kiittelee työmark­ki­naos­a­puolia keski­tetyn palkka­rat­kaisun synty­mi­sestä. Osapuolet ovat hyväk­syneet tänään perjan­taina sopimuksen keski­te­tystä palkka­rat­kai­susta.

?Keski­tetty palkka­rat­kaisu vahvistaa Suomen kilpai­lu­kykyä ja työlli­syyttä muuten erittäin vaikeassa talous­ti­lan­teessa?, iloitsee Orpo ja jatkaa: ?Työmark­ki­naos­a­puolet osoit­tivat neuvot­te­lu­rat­kai­sulla, että Suomen talouden nosta­minen kasvuun on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Sitä meidän päätök­sen­te­ki­jöiden on arvos­tettava tosis­samme.?

Hallitus on päättänyt tukea keski­tetyn palkka­rat­kaisun synty­mistä omilla työlli­syyttä vahvis­ta­villa toimillaan, kun neuvot­te­lu­tulos on syntynyt.

?Väylä­mak­sujen puolit­ta­minen, rataveron poista­minen ja kilomet­ri­kor­vausten leikkausten peruminen ovat halli­tuk­selta merkit­täviä toimia, joilla on haluttu tukea palkka­rat­kaisun synty­mistä ja kannustaa suoma­laisia työntekoon?, lisää Orpo.

?Lisäksi hallitus on sitou­tunut tekemään inflaa­tio­tar­kis­tuksen tulove­ro­tukseen, jotta suoma­laisten palkan­saajien ostovoima turvataan?, painottaa Orpo.

Keski­tetty palkka­rat­kaisu alentaa työllis­tä­misen kustan­nuksia. Valtion­va­rain­mi­nis­teriön arvion mukaan maltil­linen palkka­ke­hitys voi johtaa yli 15 000 uuden työpaikan synty­miseen Suomeen.

?Halli­tuksen keskeinen tavoite on ollut suoma­laisten työpaik­kojen turvaa­minen ja yritysten toimin­tae­del­ly­tysten paran­ta­minen. Nyt neuvo­teltu palkka­rat­kaisu tukee merkit­tä­västi tätä tavoi­tetta?, lisää Orpo.

Lisätiedot:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä
Puheen­johtaja, kansan­edustaja Petteri Orpo 044 2693113


Kokoomus.fi