MENU
Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Julkaistu: 25.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo kiit­te­lee työmark­ki­naos­a­puo­lia keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mi­sestä. Osapuo­let ovat hyväk­sy­neet tänään perjan­taina sopi­muk­sen keski­te­tystä palk­ka­rat­kai­susta.

?Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu vahvis­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä muuten erit­täin vaikeassa talous­ti­lan­teessa?, iloit­see Orpo ja jatkaa: ?Työmark­ki­naos­a­puo­let osoit­ti­vat neuvot­te­lu­rat­kai­sulla, että Suomen talou­den nosta­mi­nen kasvuun on meidän kaik­kien yhtei­nen tavoite. Sitä meidän päätök­sen­te­ki­jöi­den on arvos­tet­tava tosis­samme.?

Halli­tus on päät­tä­nyt tukea keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä omilla työl­li­syyttä vahvis­ta­villa toimil­laan, kun neuvot­te­lu­tu­los on synty­nyt.

?Väylä­mak­su­jen puolit­ta­mi­nen, rata­ve­ron pois­ta­mi­nen ja kilo­met­ri­kor­vaus­ten leik­kaus­ten peru­mi­nen ovat halli­tuk­selta merkit­tä­viä toimia, joilla on haluttu tukea palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä ja kannus­taa suoma­lai­sia työn­te­koon?, lisää Orpo.

?Lisäksi halli­tus on sitou­tu­nut teke­mään inflaa­tio­tar­kis­tuk­sen tulo­ve­ro­tuk­seen, jotta suoma­lais­ten palkan­saa­jien osto­voima turva­taan?, painot­taa Orpo.

Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu alen­taa työl­lis­tä­mi­sen kustan­nuk­sia. Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan maltil­li­nen palk­ka­ke­hi­tys voi johtaa yli 15 000 uuden työpai­kan synty­mi­seen Suomeen.

?Halli­tuk­sen keskei­nen tavoite on ollut suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­nen ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen. Nyt neuvo­teltu palk­ka­rat­kaisu tukee merkit­tä­västi tätä tavoi­tetta?, lisää Orpo.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo 044 2693113