Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Petteri Orpo: Työmark­ki­na­sopu merkit­tävä askel Suomen talou­den terveh­dyt­tä­mi­sessä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo kiit­te­lee työmark­ki­naos­a­puo­lia keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mi­sestä. Osapuo­let ovat hyväk­sy­neet tänään perjan­taina sopi­muk­sen keski­te­tystä palk­ka­rat­kai­susta.

?Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu vahvis­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä muuten erit­täin vaikeassa talous­ti­lan­teessa?, iloit­see Orpo ja jatkaa: ?Työmark­ki­naos­a­puo­let osoit­ti­vat neuvot­te­lu­rat­kai­sulla, että Suomen talou­den nosta­mi­nen kasvuun on meidän kaik­kien yhtei­nen tavoite. Sitä meidän päätök­sen­te­ki­jöi­den on arvos­tet­tava tosis­samme.?

Halli­tus on päät­tä­nyt tukea keski­te­tyn palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä omilla työl­li­syyttä vahvis­ta­villa toimil­laan, kun neuvot­te­lu­tu­los on synty­nyt.

?Väylä­mak­su­jen puolit­ta­mi­nen, rata­ve­ron pois­ta­mi­nen ja kilo­met­ri­kor­vaus­ten leik­kaus­ten peru­mi­nen ovat halli­tuk­selta merkit­tä­viä toimia, joilla on haluttu tukea palk­ka­rat­kai­sun synty­mistä ja kannus­taa suoma­lai­sia työn­te­koon?, lisää Orpo.

?Lisäksi halli­tus on sitou­tu­nut teke­mään inflaa­tio­tar­kis­tuk­sen tulo­ve­ro­tuk­seen, jotta suoma­lais­ten palkan­saa­jien osto­voima turva­taan?, painot­taa Orpo.

Keski­tetty palk­ka­rat­kaisu alen­taa työl­lis­tä­mi­sen kustan­nuk­sia. Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan maltil­li­nen palk­ka­ke­hi­tys voi johtaa yli 15 000 uuden työpai­kan synty­mi­seen Suomeen.

?Halli­tuk­sen keskei­nen tavoite on ollut suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­nen ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen. Nyt neuvo­teltu palk­ka­rat­kaisu tukee merkit­tä­västi tätä tavoi­tetta?, lisää Orpo.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo 044 2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content