Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Orpo: Päämi­nis­te­ri­puo­lue kriti­soi halli­tuk­sen vero­lin­jaa

Kokoo­muk­sen Orpo: Päämi­nis­te­ri­puo­lue kriti­soi halli­tuk­sen vero­lin­jaa

Julkaistu:

?Kokoo­mus on esit­tä­nyt halli­tuk­sen työl­li­syyttä tuke­van vero­lin­jan jatka­mista myös ensi vaali­kau­della. Keskusta taas on aset­tu­nut vastus­ta­maan itse toteut­ta­maansa vero­lin­jaa, Orpo toteaa.

?Tällä vaali­kau­della halli­tus on siir­tä­nyt vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn verot­ta­mi­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen. Keskusta on ollut täysin sitou­tu­nut halli­tuk­sen yhtei­seen vero­lin­jaan. Vaalien lähes­tyessä Keskusta sumut­taa äänes­tä­jiä vastus­ta­malla poli­tiik­kaa, jota itse halli­tuk­sessa ajaa, Orpo sanoo.

Kasvua ja työl­li­syyttä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen jäljiltä talous kasvoi marras­kuussa 7,5%:n huip­pu­vauh­tia. Myös työt­tö­myys on laske­nut vuoden 2006 tasolle, vaikka Suomi syök­syi vuonna 2009 itse­näi­syy­den ajan syvim­pään talous­pu­do­tuk­seen.

?Halli­tuk­sen työl­li­syyttä tukeva linja on tuot­ta­nut tulosta. Kokoo­mus haluaisi jatkaa työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta myös ensi vaali­kau­della. Aset­tuuko Keskusta nyt vastus­ta­maan työl­li­syyttä tuke­vaa poli­tiik­kaa? Orpo kysyy.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content