Kokoo­muksen ohjel­matyö uudistuu - tule mukaan vaikut­tamaan! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ohjel­matyö uudistuu - tule mukaan vaikut­tamaan!

Kokoo­muksen ohjel­matyö uudistuu - tule mukaan vaikut­tamaan!

Julkaistu: 27.04.2016 Programarbete

Kokoo­muksen sisäinen vaikut­ta­mistyö järjes­täytyy uusiin verkos­toihin ja vaikut­ta­ja­ryhmiin loppu­kevään aikana.

Tavoit­teena on tarjota jokai­selle kokoo­muksen jäsenelle mielekäs paikka ja tehokkaat työkalut vaikuttaa puolueen toimintaan ja sitä kautta yhteis­kuntaan.

“Puolueen johdossa uskomme, että politiik­kamme on sitä parempaa ja uskot­ta­vampaa, mitä useampi kokoo­mus­lainen sen valmis­teluun osallistuu. Ylhäältä alas kulkeva, harvojen määrittämä sanelu­po­li­tiikka on mennyttä maailmaa. Haluamme taata jokai­selle kokoo­mus­lai­selle mahdol­li­suuden vaikuttaa juuri niihin politiikan teemoihin, joista hänellä on osaamista ja kiinnos­tusta. Silloin päätök­sen­te­komme pohjautuu myös entistä enemmän jäsenis­tömme näkemyksiin”, puheen­johtaja Alexander Stubb linjaa.

Uudistus perustuu jäseniltä kerättyyn palaut­teeseen. Maalis­kuussa toteu­tetun jäsen­ky­selyn mukaan kokoo­mus­lai­silla riittää osaamista ja halua vaikuttaa.

“Jopa puolet kyselyyn vastan­neista olisi valmis käyttämään vähintään tunnin-pari viikossa puolueen vaikut­ta­mis­työhön. Yhtä moni olisi halukas toimimaan tietyn osaami­sa­lueen vaikut­ta­ja­ryh­mässä. Kokoo­muksen jäsenis­tössä on huikea poten­tiaali, jota meidän ei todel­lakaan kannata hukata”, puolue­sih­teeri Janne Pesonen sanoo.

“Samaa viestiä olemme kuulleet kentältä eri jäsen­ti­lai­suuk­sissa kevään aikana. Tämä uudistus on vastaus siihen huutoon. Tarkoitus on parantaa mallia jatku­vasti, joten erityi­sesti toivomme mukaan kehity­so­rien­toi­tu­neita tekijöitä, jotka haluavat ottaa omalta osaltaan vastuuta puolueen uudis­ta­mi­sesta.”

Verkos­toihin kootaan kaikki aiheesta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­tytään tietyn erityi­sa­lueen vaikut­ta­mis­työhön ja poliit­tiseen valmis­teluun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteis­kun­nal­lista keskus­telua. Nyt perus­tet­tavia verkostoja ovat sivis­tys­po­li­tiikan, ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan, hyvin­voin­ti­po­li­tiikan, ympäris­tö­po­li­tiikan, työ- ja elinkei­no­po­li­tiikan, talous­po­li­tiikan, kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan, maaseu­tu­po­li­tiikan ja yhdys­kun­ta­po­li­tiikan verkostot sekä järjes­tö­toi­minnan verkosto.

Verkostoja johtavat kansan­edus­tajat, joille haetaan parhaillaan pareiksi luotta­mus­toi­misia puheen­joh­tajia kokoo­muksen jäsenten joukosta. Puolue­hal­litus tekee valinnat toukokuun kokouk­sessaan. Haku vaikut­ta­ja­ryhmien johtoon ja jäseniksi aukeaa touko­kuussa.

Lisätiedot ja hakemukset verkos­tojen puheen­joh­ta­jiksi: ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Verkos­tojen puheen­joh­tajien haku päättyy 4.5. Tarkemmat hakuohjeet on toimi­tettu kaikille jäsenille huhtikuun jäsen­vies­tissä.


Kokoomus.fi