Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen sisäi­nen vaikut­ta­mis­työ järjes­täy­tyy uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin loppu­ke­vään aikana.

Tavoit­teena on tarjota jokai­selle kokoo­muk­sen jäse­nelle miele­käs paikka ja tehok­kaat työka­lut vaikut­taa puolu­een toimin­taan ja sitä kautta yhteis­kun­taan.

“Puolu­een johdossa uskomme, että poli­tiik­kamme on sitä parem­paa ja uskot­ta­vam­paa, mitä useampi kokoo­mus­lai­nen sen valmis­te­luun osal­lis­tuu. Ylhäältä alas kulkeva, harvo­jen määrit­tämä sane­lu­po­li­tiikka on mennyttä maail­maa. Haluamme taata jokai­selle kokoo­mus­lai­selle mahdol­li­suu­den vaikut­taa juuri niihin poli­tii­kan teemoi­hin, joista hänellä on osaa­mista ja kiin­nos­tusta. Silloin päätök­sen­te­komme pohjau­tuu myös entistä enem­män jäse­nis­tömme näke­myk­siin”, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb linjaa.

Uudis­tus perus­tuu jäse­niltä kerät­tyyn palaut­tee­seen. Maalis­kuussa toteu­te­tun jäsen­ky­se­lyn mukaan kokoo­mus­lai­silla riit­tää osaa­mista ja halua vaikut­taa.

“Jopa puolet kyse­lyyn vastan­neista olisi valmis käyt­tä­mään vähin­tään tunnin-pari viikossa puolu­een vaikut­ta­mis­työ­hön. Yhtä moni olisi halu­kas toimi­maan tietyn osaa­mi­sa­lu­een vaikut­ta­ja­ryh­mässä. Kokoo­muk­sen jäse­nis­tössä on huikea poten­ti­aali, jota meidän ei todel­la­kaan kannata hukata”, puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

“Samaa vies­tiä olemme kuul­leet kentältä eri jäsen­ti­lai­suuk­sissa kevään aikana. Tämä uudis­tus on vastaus siihen huutoon. Tarkoi­tus on paran­taa mallia jatku­vasti, joten erityi­sesti toivomme mukaan kehi­ty­so­rien­toi­tu­neita teki­jöitä, jotka halua­vat ottaa omalta osal­taan vastuuta puolu­een uudis­ta­mi­sesta.”

Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Nyt perus­tet­ta­via verkos­toja ovat sivis­tys­po­li­tii­kan, ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan, ympä­ris­tö­po­li­tii­kan, työ- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan, talous­po­li­tii­kan, kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan, maaseu­tu­po­li­tii­kan ja yhdys­kun­ta­po­li­tii­kan verkos­tot sekä järjes­tö­toi­min­nan verkosto.

Verkos­toja johta­vat kansan­edus­ta­jat, joille haetaan parhail­laan pareiksi luot­ta­mus­toi­mi­sia puheen­joh­ta­jia kokoo­muk­sen jäsen­ten joukosta. Puolue­hal­li­tus tekee valin­nat touko­kuun kokouk­ses­saan. Haku vaikut­ta­ja­ryh­mien johtoon ja jäse­niksi aukeaa touko­kuussa.

Lisä­tie­dot ja hake­muk­set verkos­to­jen puheen­joh­ta­jiksi: ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jien haku päät­tyy 4.5. Tarkem­mat hakuoh­jeet on toimi­tettu kaikille jäse­nille huhti­kuun jäsen­vies­tissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content