MENU
Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Julkaistu: 27.04.2016 Ohjelmatyö

Kokoo­muk­sen sisäi­nen vaikut­ta­mis­työ järjes­täy­tyy uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin loppu­ke­vään aikana.

Tavoit­teena on tarjota jokai­selle kokoo­muk­sen jäse­nelle miele­käs paikka ja tehok­kaat työka­lut vaikut­taa puolu­een toimin­taan ja sitä kautta yhteis­kun­taan.

“Puolu­een johdossa uskomme, että poli­tiik­kamme on sitä parem­paa ja uskot­ta­vam­paa, mitä useampi kokoo­mus­lai­nen sen valmis­te­luun osal­lis­tuu. Ylhäältä alas kulkeva, harvo­jen määrit­tämä sane­lu­po­li­tiikka on mennyttä maail­maa. Haluamme taata jokai­selle kokoo­mus­lai­selle mahdol­li­suu­den vaikut­taa juuri niihin poli­tii­kan teemoi­hin, joista hänellä on osaa­mista ja kiin­nos­tusta. Silloin päätök­sen­te­komme pohjau­tuu myös entistä enem­män jäse­nis­tömme näke­myk­siin”, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb linjaa.

Uudis­tus perus­tuu jäse­niltä kerät­tyyn palaut­tee­seen. Maalis­kuussa toteu­te­tun jäsen­ky­se­lyn mukaan kokoo­mus­lai­silla riit­tää osaa­mista ja halua vaikut­taa.

“Jopa puolet kyse­lyyn vastan­neista olisi valmis käyt­tä­mään vähin­tään tunnin-pari viikossa puolu­een vaikut­ta­mis­työ­hön. Yhtä moni olisi halu­kas toimi­maan tietyn osaa­mi­sa­lu­een vaikut­ta­ja­ryh­mässä. Kokoo­muk­sen jäse­nis­tössä on huikea poten­ti­aali, jota meidän ei todel­la­kaan kannata hukata”, puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

“Samaa vies­tiä olemme kuul­leet kentältä eri jäsen­ti­lai­suuk­sissa kevään aikana. Tämä uudis­tus on vastaus siihen huutoon. Tarkoi­tus on paran­taa mallia jatku­vasti, joten erityi­sesti toivomme mukaan kehi­ty­so­rien­toi­tu­neita teki­jöitä, jotka halua­vat ottaa omalta osal­taan vastuuta puolu­een uudis­ta­mi­sesta.”

Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Nyt perus­tet­ta­via verkos­toja ovat sivis­tys­po­li­tii­kan, ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan, ympä­ris­tö­po­li­tii­kan, työ- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan, talous­po­li­tii­kan, kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan, maaseu­tu­po­li­tii­kan ja yhdys­kun­ta­po­li­tii­kan verkos­tot sekä järjes­tö­toi­min­nan verkosto.

Verkos­toja johta­vat kansan­edus­ta­jat, joille haetaan parhail­laan pareiksi luot­ta­mus­toi­mi­sia puheen­joh­ta­jia kokoo­muk­sen jäsen­ten joukosta. Puolue­hal­li­tus tekee valin­nat touko­kuun kokouk­ses­saan. Haku vaikut­ta­ja­ryh­mien johtoon ja jäse­niksi aukeaa touko­kuussa.

Lisä­tie­dot ja hake­muk­set verkos­to­jen puheen­joh­ta­jiksi: ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jien haku päät­tyy 4.5. Tarkem­mat hakuoh­jeet on toimi­tettu kaikille jäse­nille huhti­kuun jäsen­vies­tissä.