Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous Kajaa­nissa ja Oulussa

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kous Kajaa­nissa ja Oulussa

Julkaistu:

Kokouk­seen osal­lis­tu­vat kaikki minis­te­ri­ryh­män jäse­net; valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen, puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies, ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb, sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko, asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén.

Kokouk­sen ohjel­maan kuulu­vat ylei­sö­ti­lai­suu­det Kajaa­nissa Raati­huo­neen torilla ja Kahvila Sara?sissa sekä Oulussa Rotu­aa­rilla. Lisäksi järjes­te­tään minis­te­ri­koh­tai­set ylei­sö­ti­lai­suu­det Suomus­sal­mella (Risikko), Puolan­galla (Vapaa­vuori), Sotka­mossa (Stubb) ja Risti­jär­vellä (Holm­lund).

 

KOKOUKSEN OHJELMA

Maanan­tai 17.8.2009, Kajaani
Klo 8.00-9.15 Ylei­sö­ti­lai­suus Raati­huo­neen torilla

Klo 9.45 Kokous alkaa (Kajaa­nin kaupun­gin­talo)

- Avaus­pu­heen­vuoro puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen (avoin medialle)

Klo 10.45 Aloi­te­taan budjet­ti­kä­sit­tely

Klo 11.15-12.30 Kokous keskey­te­tään, lounas­tauko

Klo 12.30 Kokous jatkuu

Klo n. 15.00 Kokous päät­tyy, tiedo­tus­ti­lai­suus

Klo 14.00-15.00 Ulko­po­li­tii­kan kyse­ly­tunti Kaup­pa­kes­kus 18, kahvila Sara´s

- Alexan­der Stubb ja Jyri Häkä­mies

MINISTERIVIERAILUT 17.8.

Suomus­salmi, Paula Risikko

Klo 15.15-16.15 Vierailu Suomus­sal­men Vanhus­ten­ta­lo­yh­dis­tys ry:n yllä­pi­tä­mään Ämmän­saa­ren Palve­lu­ta­loon

Klo 16.15-17.15 Ylei­sö­ti­lai­suus ST1 Suomus­sal­men teras­silla

Kuhmo, Suvi Lindén

Klo 15.30 Keskus­te­lu­hetki kaupun­gin­joh­ta­jan kanssa Kuhmon kaupun­gin­ta­lolla

klo 15.35 Kuhmon ylei­se­sit­tely

klo 15.45 Laaja­kaista kaikille -hanke Kuhmon osalta

klo 16.15 Jumin­keon laajen­nus­hanke -Koppa

Puolanka, Jan Vapaa­vuori

Klo 15.50 Käynti Palja­kan alarin­teellä ja Paljakka-talon pihassa

klo 16.25 Torilla ylei­sö­ti­lai­suus ja kahvi­tar­joilu

Tutus­tu­taan kirjas­toon, Kaijan kartano.

Sotkamo, Alexan­der Stubb

Klo 15.30-16.00 Vuoka­tin Urhei­luo­pisto

Klo 16.15-16.45 Ylei­sö­ti­lai­suus Sotka­mossa: K-super­mar­ket, Cafe Burger.

Paltamo, Jyrki Katai­nen

Klo 15.45-16.30 Palta­mon työtä kaikille -hank­keen esit­tely

Klo 17.00-17.15 Eniron työti­lo­jen vihki­mi­nen

Risti­järvi, Anne Holm­lund
Klo 16.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Risti­jär­ven Pirtillä

Klo 16.45-17.30 Risti­jär­ven Senio­ri­ky­län esit­tely

Talvi­vaa­ran kaivos, Jyri Häkä­mies, Pekka Ravi

Klo 16.00-17.00 Talvi­vaa­ran esit­tely

- Kaivok­sen toimi­tus­joh­taja Pekka Perä

Kajaani, Henna Virk­ku­nen

Klo 15.35 Kajaa­nin ammat­ti­kor­kea­kou­luun tutus­tu­mi­nen rehtori Arto Karja­lai­sen johdolla

klo 16.35 Tutus­tu­mi­nen Oulun yliopis­ton Kajaa­nin yliopis­to­kes­kuk­seen

 

Tiis­tai 18.8.2009 Oulu

11.00-12.00 Ylei­sö­ti­lai­suus Rotu­aa­rilla, Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tuma
Kokouk­seen osal­lis­tu­via toimit­ta­jia pyyde­tään ilmoit­ta­maan osal­lis­tu­mi­ses­taan Jenni Haukiolle

tai Niilo Musto­selle alta löyty­vin yhteys­tie­doin.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418

Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Niilo Musto­nen, 050 5211 564

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content