Kokoo­muksen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asiakas ja palvelut edellä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asiakas ja palvelut edellä

Kokoo­muksen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asiakas ja palvelut edellä

Julkaistu: 09.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ensim­mäinen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä pitää Suomen ja suoma­laisten voittona sitä, että sote-raami­rat­kaisu syntyi.

Mäkelän mielestä on hyvä, että ratkaisu tehtiin asiakas sekä palvelut edellä ja sopuun päästiin tärkeistä perus­pe­ri­aat­teista mm. valin­nan­va­paus­mal­lista, valtio­noh­jauk­sesta ja evoluu­tio­lausek­keesta.

 ”Valin­nan­vapaus tuo tehok­kuuteen kannus­tavaa kilpailua, lyhentää lääkä­ri­jonoja ja parantaa sote-palve­luiden laatua. Jatkossa asiakas vaikuttaa sekä valitsee ja palvelut joustavat”, Mäkelä sanoo.

 Valtion ohjauksen vahvis­ta­minen ja evoluu­tio­lauseke merkit­sevät mm. sitä, että nyt sovittua aluemäärää ja niiden tehok­kuutta voidaan avoimesti arvioida. Jos alueella ei ole kykyä tuottaa laaduk­kaita ja kustan­nus­te­hok­kaita palve­luita, sen on yhdis­tyttävä toiseen alueeseen. Suurempiin alueisiin siirrytään asteittain ja nyt määri­telty 15 on käytän­nössä maksimi.

 ”Sote-ratkaisu on tärkeä osa raken­ne­uu­dis­tusta ja on äärim­mäisen tärkeää, että ratkai­sulla voidaan saavuttaa asetetut säästö­ta­voitteet. Uudistus tulee muuttamaan merkit­tä­västi kuntien, maakuntien ja aluehal­linnon tehtävien jakoa. On hyvä, että tehtävien siirrosta on nyt tehty perus­linjaus. Vielä on pohdittava sitä, voidaanko joitakin alueel­li­sesti hoidettuja tehtäviä siirtää osin tai kokonaan kunnille ja mitä tehtä­vistä on perus­teltua hoitaa itsehal­lin­toa­lueita laajem­milla alueilla”, Mäkelä kommentoi.

 ”Tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa on tärkeää ajatella Suomen parasta ja toimia ratkai­su­ha­kui­sesti. Paljon on vielä auki sekä soten että aluehal­linnon ratkai­suissa, mutta on tärkeää, että työssä päästään nyt eteenpäin.”

 


Kokoomus.fi