Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asia­kas ja palve­lut edellä

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asia­kas ja palve­lut edellä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää Suomen ja suoma­lais­ten voit­tona sitä, että sote-raami­rat­kaisu syntyi.

Mäke­län mielestä on hyvä, että ratkaisu tehtiin asia­kas sekä palve­lut edellä ja sopuun pääs­tiin tärkeistä perus­pe­ri­aat­teista mm. valin­nan­va­paus­mal­lista, valtio­noh­jauk­sesta ja evoluu­tio­lausek­keesta.

 ”Valin­nan­va­paus tuo tehok­kuu­teen kannus­ta­vaa kilpai­lua, lyhen­tää lääkä­ri­jo­noja ja paran­taa sote-palve­lui­den laatua. Jatkossa asia­kas vaikut­taa sekä valit­see ja palve­lut jous­ta­vat”, Mäkelä sanoo.

 Valtion ohjauk­sen vahvis­ta­mi­nen ja evoluu­tio­lauseke merkit­se­vät mm. sitä, että nyt sovit­tua alue­mää­rää ja niiden tehok­kuutta voidaan avoi­mesti arvioida. Jos alueella ei ole kykyä tuot­taa laaduk­kaita ja kustan­nus­te­hok­kaita palve­luita, sen on yhdis­tyt­tävä toiseen aluee­seen. Suurem­piin aluei­siin siir­ry­tään asteit­tain ja nyt määri­telty 15 on käytän­nössä maksimi.

 ”Sote-ratkaisu on tärkeä osa raken­ne­uu­dis­tusta ja on äärim­mäi­sen tärkeää, että ratkai­sulla voidaan saavut­taa asete­tut sääs­tö­ta­voit­teet. Uudis­tus tulee muut­ta­maan merkit­tä­västi kuntien, maakun­tien ja alue­hal­lin­non tehtä­vien jakoa. On hyvä, että tehtä­vien siir­rosta on nyt tehty perus­lin­jaus. Vielä on pohdit­tava sitä, voidaanko joita­kin alueel­li­sesti hoidet­tuja tehtä­viä siir­tää osin tai koko­naan kunnille ja mitä tehtä­vistä on perus­tel­tua hoitaa itse­hal­lin­toa­lueita laajem­milla alueilla”, Mäkelä kommen­toi.

 ”Tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa on tärkeää ajatella Suomen parasta ja toimia ratkai­su­ha­kui­sesti. Paljon on vielä auki sekä soten että alue­hal­lin­non ratkai­suissa, mutta on tärkeää, että työssä pääs­tään nyt eteen­päin.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content