Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asia­kas ja palve­lut edellä

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asia­kas ja palve­lut edellä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää Suomen ja suoma­lais­ten voit­tona sitä, että sote-raami­rat­kaisu syntyi.

Mäke­län mielestä on hyvä, että ratkaisu tehtiin asia­kas sekä palve­lut edellä ja sopuun pääs­tiin tärkeistä perus­pe­ri­aat­teista mm. valin­nan­va­paus­mal­lista, valtio­noh­jauk­sesta ja evoluu­tio­lausek­keesta.

 ”Valin­nan­va­paus tuo tehok­kuu­teen kannus­ta­vaa kilpai­lua, lyhen­tää lääkä­ri­jo­noja ja paran­taa sote-palve­lui­den laatua. Jatkossa asia­kas vaikut­taa sekä valit­see ja palve­lut jous­ta­vat”, Mäkelä sanoo.

 Valtion ohjauk­sen vahvis­ta­mi­nen ja evoluu­tio­lauseke merkit­se­vät mm. sitä, että nyt sovit­tua alue­mää­rää ja niiden tehok­kuutta voidaan avoi­mesti arvioida. Jos alueella ei ole kykyä tuot­taa laaduk­kaita ja kustan­nus­te­hok­kaita palve­luita, sen on yhdis­tyt­tävä toiseen aluee­seen. Suurem­piin aluei­siin siir­ry­tään asteit­tain ja nyt määri­telty 15 on käytän­nössä maksimi.

 ”Sote-ratkaisu on tärkeä osa raken­ne­uu­dis­tusta ja on äärim­mäi­sen tärkeää, että ratkai­sulla voidaan saavut­taa asete­tut sääs­tö­ta­voit­teet. Uudis­tus tulee muut­ta­maan merkit­tä­västi kuntien, maakun­tien ja alue­hal­lin­non tehtä­vien jakoa. On hyvä, että tehtä­vien siir­rosta on nyt tehty perus­lin­jaus. Vielä on pohdit­tava sitä, voidaanko joita­kin alueel­li­sesti hoidet­tuja tehtä­viä siir­tää osin tai koko­naan kunnille ja mitä tehtä­vistä on perus­tel­tua hoitaa itse­hal­lin­toa­lueita laajem­milla alueilla”, Mäkelä kommen­toi.

 ”Tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa on tärkeää ajatella Suomen parasta ja toimia ratkai­su­ha­kui­sesti. Paljon on vielä auki sekä soten että alue­hal­lin­non ratkai­suissa, mutta on tärkeää, että työssä pääs­tään nyt eteen­päin.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content