Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Kokoo­muk­sen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä riemuit­see edus­kun­nan tuoreesta normin­pur­ku­pää­tök­sestä. Kaup­po­jen aukio­lot päätet­tiin vapaut­taa.

Mäkelä pitää päätöstä histo­rial­li­sena kään­teenä ja merkit­tä­vänä aske­leena kont­rol­liyh­teis­kun­nasta kohti vapautta. Hänen mukaansa ratkaisu tulee näky­mään posi­tii­vi­sesti sekä talou­dessa että ihmis­ten elämässä.

“Kaupan ala on jo vastan­nut ratkai­suun ilmoit­ta­malla, että aukio­loja laajen­ne­taan ja uutta väkeä palka­taan. Ihmis­ten mahdol­li­suu­det asioida kaupassa itse halua­mi­naan aikoina kasva­vat. Myös kauppa hyötyy, kun aukio­lot voi esimer­kiksi turis­ti­se­son­keina määri­tellä oman kannat­ta­vuu­den näkö­kul­masta ilman, että siihen tarvit­see erik­seen anoa poik­keus­lu­pia alue­hal­lin­to­vi­ras­tosta. Tämä voi olla alku posi­tii­vi­selle kier­teelle, jonka ei saa antaa pysäh­tyä. Nyt vain halli­tuk­selta lisää saman­lai­sia esityk­siä, byro­kra­tiaa alas ja lisää vapautta ihmi­sille ja yrityk­sille”, Mäkelä linjaa.

Mäkelä tulkit­see loppu­tu­losta, päätök­sen saamaa laajaa tukea ja erit­täin myön­teistä vastaan­ot­toa signaa­lina halli­tuk­selle jatkaa kunnian­hi­moista linjaa normien järke­vöit­tä­mi­sessä ja toimia­la­koh­tai­sen sään­te­lyn purka­mi­sessa.

“Tyyty­väi­senä panin merkille, että merkit­tävä osa myös oppo­si­tion kansan­edus­ta­jista tuki tätä ratkai­sua. Selvät luke­mat kerto­vat, että pitkä­ai­kai­nen vaikut­ta­mis­työ vapau­den puolesta on vihdoin lyönyt läpi”, Mäkelä iloit­see.

Edus­kunta hyväk­syi kaup­po­jen ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loja sään­te­le­vän lain kumoa­mi­sen täysis­tun­nossa 15.12.2015. Samalla päätet­tiin siir­tää kaup­pa­kes­kus­ten pieniy­rit­tä­jille vapaa­päi­vä­oi­keu­den takaa­vat sään­nök­set lakiin sopi­mat­to­masta menet­te­lystä elin­kei­no­toi­min­nassa.

Julki­suu­dessa olleista tiedoista poike­ten lain kumoa­mista koske­van äänes­tyk­sen luke­mat olivat JAA 145, EI 31, TYHJIÄ 7, POISSA 16. Aina­kin MTV ja Ilta­lehti ovat uuti­soi­neet äänes­tys­tu­lok­sena luvut, jotka koski­vat äänes­tystä lain yhtey­dessä esite­tystä oppo­si­tio­edus­ta­jien lausu­masta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content