Kokoomus.fi / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Kokoo­muk­sen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä riemuit­see edus­kun­nan tuoreesta normin­pur­ku­pää­tök­sestä. Kaup­po­jen aukio­lot päätet­tiin vapaut­taa.

Mäkelä pitää päätöstä histo­rial­li­sena kään­teenä ja merkit­tä­vänä aske­leena kont­rol­liyh­teis­kun­nasta kohti vapautta. Hänen mukaansa ratkaisu tulee näky­mään posi­tii­vi­sesti sekä talou­dessa että ihmis­ten elämässä.

“Kaupan ala on jo vastan­nut ratkai­suun ilmoit­ta­malla, että aukio­loja laajen­ne­taan ja uutta väkeä palka­taan. Ihmis­ten mahdol­li­suu­det asioida kaupassa itse halua­mi­naan aikoina kasva­vat. Myös kauppa hyötyy, kun aukio­lot voi esimer­kiksi turis­ti­se­son­keina määri­tellä oman kannat­ta­vuu­den näkö­kul­masta ilman, että siihen tarvit­see erik­seen anoa poik­keus­lu­pia alue­hal­lin­to­vi­ras­tosta. Tämä voi olla alku posi­tii­vi­selle kier­teelle, jonka ei saa antaa pysäh­tyä. Nyt vain halli­tuk­selta lisää saman­lai­sia esityk­siä, byro­kra­tiaa alas ja lisää vapautta ihmi­sille ja yrityk­sille”, Mäkelä linjaa.

Mäkelä tulkit­see loppu­tu­losta, päätök­sen saamaa laajaa tukea ja erit­täin myön­teistä vastaan­ot­toa signaa­lina halli­tuk­selle jatkaa kunnian­hi­moista linjaa normien järke­vöit­tä­mi­sessä ja toimia­la­koh­tai­sen sään­te­lyn purka­mi­sessa.

“Tyyty­väi­senä panin merkille, että merkit­tävä osa myös oppo­si­tion kansan­edus­ta­jista tuki tätä ratkai­sua. Selvät luke­mat kerto­vat, että pitkä­ai­kai­nen vaikut­ta­mis­työ vapau­den puolesta on vihdoin lyönyt läpi”, Mäkelä iloit­see.

Edus­kunta hyväk­syi kaup­po­jen ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loja sään­te­le­vän lain kumoa­mi­sen täysis­tun­nossa 15.12.2015. Samalla päätet­tiin siir­tää kaup­pa­kes­kus­ten pieniy­rit­tä­jille vapaa­päi­vä­oi­keu­den takaa­vat sään­nök­set lakiin sopi­mat­to­masta menet­te­lystä elin­kei­no­toi­min­nassa.

Julki­suu­dessa olleista tiedoista poike­ten lain kumoa­mista koske­van äänes­tyk­sen luke­mat olivat JAA 145, EI 31, TYHJIÄ 7, POISSA 16. Aina­kin MTV ja Ilta­lehti ovat uuti­soi­neet äänes­tys­tu­lok­sena luvut, jotka koski­vat äänes­tystä lain yhtey­dessä esite­tystä oppo­si­tio­edus­ta­jien lausu­masta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

23.6.2021

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get I samband med kommu­nal­va­let ordna­des också val till Svenska Finlands Folk­ting.