Kokoo­muksen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Kokoo­muksen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Julkaistu: 15.12.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä riemuitsee eduskunnan tuoreesta normin­pur­ku­pää­tök­sestä. Kauppojen aukiolot päätettiin vapauttaa.

Mäkelä pitää päätöstä histo­rial­lisena käänteenä ja merkit­tävänä askeleena kontrol­liyh­teis­kun­nasta kohti vapautta. Hänen mukaansa ratkaisu tulee näkymään positii­vi­sesti sekä talou­dessa että ihmisten elämässä.

“Kaupan ala on jo vastannut ratkaisuun ilmoit­ta­malla, että aukioloja laajen­netaan ja uutta väkeä palkataan. Ihmisten mahdol­li­suudet asioida kaupassa itse halua­minaan aikoina kasvavat. Myös kauppa hyötyy, kun aukiolot voi esimer­kiksi turis­ti­se­son­keina määri­tellä oman kannat­ta­vuuden näkökul­masta ilman, että siihen tarvitsee erikseen anoa poikkeus­lupia aluehal­lin­to­vi­ras­tosta. Tämä voi olla alku positii­vi­selle kierteelle, jonka ei saa antaa pysähtyä. Nyt vain halli­tuk­selta lisää saman­laisia esityksiä, byrokratiaa alas ja lisää vapautta ihmisille ja yrityk­sille”, Mäkelä linjaa.

Mäkelä tulkitsee loppu­tu­losta, päätöksen saamaa laajaa tukea ja erittäin myönteistä vastaan­ottoa signaalina halli­tuk­selle jatkaa kunnian­hi­moista linjaa normien järke­vöit­tä­mi­sessä ja toimia­la­koh­taisen sääntelyn purka­mi­sessa.

“Tyyty­väisenä panin merkille, että merkittävä osa myös opposition kansan­edus­ta­jista tuki tätä ratkaisua. Selvät lukemat kertovat, että pitkä­ai­kainen vaikut­ta­mistyö vapauden puolesta on vihdoin lyönyt läpi”, Mäkelä iloitsee.

Eduskunta hyväksyi kauppojen ja parturi-kampaa­moiden aukioloja säänte­levän lain kumoa­misen täysis­tun­nossa 15.12.2015. Samalla päätettiin siirtää kauppa­kes­kusten pieniy­rit­tä­jille vapaa­päi­vä­oi­keuden takaavat säännökset lakiin sopimat­to­masta menet­te­lystä elinkei­no­toi­min­nassa.

Julki­suu­dessa olleista tiedoista poiketen lain kumoa­mista koskevan äänes­tyksen lukemat olivat JAA 145, EI 31, TYHJIÄ 7, POISSA 16. Ainakin MTV ja Iltalehti ovat uutisoineet äänes­tys­tu­loksena luvut, jotka koskivat äänes­tystä lain yhtey­dessä esite­tystä opposi­tio­edus­tajien lausu­masta.

 


Kokoomus.fi