MENU
Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Julkaistu: 10.03.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta antaa tukensa ahdin­koon joutu­neille suoma­lai­sille vilje­li­jöille sekä heidän huomi­selle trak­to­ri­mars­sille. Valtuus­kun­nan mukaan suoma­lai­set maati­lat ovat vastan­neet haas­tee­seen tehos­taa ja laajen­taa toimin­taansa. Tämän seurauk­sena tuotan­non taso onkin pysy­nyt Suomessa vahvana maati­lo­jen luku­mää­rän vähe­ne­mi­sestä huoli­matta.

- Pitkään jatku­nut maata­lou­den kannat­ta­vuu­den lasku on ajamassa nyt myös rajusti inves­toi­neita maati­loja konkurs­siin. Tämä ei ole kenen­kään etu Suomessa.

Suoma­lai­set halua­vat tutki­tusti käyt­tää puhtaita koti­mai­sia elin­tar­vik­keita. Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä on vält­tä­mä­töntä käyn­nis­tää tiivis vuoro­pu­helu tuot­ta­jien, teol­li­suu­den ja kaupan välillä siitä, että vilje­lijä saa oikeu­den­mu­kai­sen osuu­den ruoka­ket­jun tuotosta. Myös valtion ja maaseu­tu­vi­ras­ton on tehtävä kaik­kensa tuot­ta­jien tilan­teen paran­ta­mi­seksi. Lisään­tyvä byro­kra­tia ja tuki­mak­sa­tus­ten viiväs­ty­mi­nen hanka­loit­ta­vat tilan­netta.

Suomen pohjoi­nen sijainti takaa osal­taan elin­tar­vik­kei­den puhtau­den, kustan­nus­ten osalta se tuo kuiten­kin maata­lou­delle vaikeus­ker­rointa. Vilje­li­jä­kään ei voi maan­tie­teelle mitään. Akuu­tissa rahoi­tus­krii­sissä tarvi­taan nyt valtion mukaan­tu­loa estä­mään elin­kel­pois­ten tilo­jen kaatu­mi­sen pank­kien syliin.

- Nyt tehtä­villä päätök­sillä on kauas­kan­toi­sia seurauk­sia. Suomi tarvit­see myös seuraa­van suku­pol­ven suoma­lai­sia vilje­li­jöitä.