Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta antaa tukensa ahdin­koon joutu­neille suoma­lai­sille vilje­li­jöille sekä heidän huomi­selle trak­to­ri­mars­sille. Valtuus­kun­nan mukaan suoma­lai­set maati­lat ovat vastan­neet haas­tee­seen tehos­taa ja laajen­taa toimin­taansa. Tämän seurauk­sena tuotan­non taso onkin pysy­nyt Suomessa vahvana maati­lo­jen luku­mää­rän vähe­ne­mi­sestä huoli­matta.

- Pitkään jatku­nut maata­lou­den kannat­ta­vuu­den lasku on ajamassa nyt myös rajusti inves­toi­neita maati­loja konkurs­siin. Tämä ei ole kenen­kään etu Suomessa.

Suoma­lai­set halua­vat tutki­tusti käyt­tää puhtaita koti­mai­sia elin­tar­vik­keita. Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä on vält­tä­mä­töntä käyn­nis­tää tiivis vuoro­pu­helu tuot­ta­jien, teol­li­suu­den ja kaupan välillä siitä, että vilje­lijä saa oikeu­den­mu­kai­sen osuu­den ruoka­ket­jun tuotosta. Myös valtion ja maaseu­tu­vi­ras­ton on tehtävä kaik­kensa tuot­ta­jien tilan­teen paran­ta­mi­seksi. Lisään­tyvä byro­kra­tia ja tuki­mak­sa­tus­ten viiväs­ty­mi­nen hanka­loit­ta­vat tilan­netta.

Suomen pohjoi­nen sijainti takaa osal­taan elin­tar­vik­kei­den puhtau­den, kustan­nus­ten osalta se tuo kuiten­kin maata­lou­delle vaikeus­ker­rointa. Vilje­li­jä­kään ei voi maan­tie­teelle mitään. Akuu­tissa rahoi­tus­krii­sissä tarvi­taan nyt valtion mukaan­tu­loa estä­mään elin­kel­pois­ten tilo­jen kaatu­mi­sen pank­kien syliin.

- Nyt tehtä­villä päätök­sillä on kauas­kan­toi­sia seurauk­sia. Suomi tarvit­see myös seuraa­van suku­pol­ven suoma­lai­sia vilje­li­jöitä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content