Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta tukee vilje­li­jöitä

Julkaistu: 10.03.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta antaa tukensa ahdinkoon joutu­neille suoma­lai­sille vilje­li­jöille sekä heidän huomi­selle trakto­ri­mars­sille. Valtuus­kunnan mukaan suoma­laiset maatilat ovat vastanneet haasteeseen tehostaa ja laajentaa toimin­taansa. Tämän seurauksena tuotannon taso onkin pysynyt Suomessa vahvana maati­lojen lukumäärän vähene­mi­sestä huoli­matta.

- Pitkään jatkunut maata­louden kannat­ta­vuuden lasku on ajamassa nyt myös rajusti inves­toi­neita maatiloja konkurssiin. Tämä ei ole kenenkään etu Suomessa.

Suoma­laiset haluavat tutki­tusti käyttää puhtaita kotimaisia elintar­vik­keita. Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan mielestä on välttä­mä­töntä käynnistää tiivis vuoro­puhelu tuottajien, teolli­suuden ja kaupan välillä siitä, että viljelijä saa oikeu­den­mu­kaisen osuuden ruoka­ketjun tuotosta. Myös valtion ja maaseu­tu­vi­raston on tehtävä kaikkensa tuottajien tilanteen paran­ta­mi­seksi. Lisääntyvä byrokratia ja tukimak­sa­tusten viiväs­ty­minen hanka­loit­tavat tilan­netta.

Suomen pohjoinen sijainti takaa osaltaan elintar­vik­keiden puhtauden, kustan­nusten osalta se tuo kuitenkin maata­lou­delle vaikeus­ker­rointa. Vilje­li­jäkään ei voi maantie­teelle mitään. Akuutissa rahoi­tus­krii­sissä tarvitaan nyt valtion mukaan­tuloa estämään elinkel­poisten tilojen kaatu­misen pankkien syliin.

- Nyt tehtä­villä päätök­sillä on kauas­kan­toisia seurauksia. Suomi tarvitsee myös seuraavan sukupolven suoma­laisia vilje­li­jöitä.


Kokoomus.fi