Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat perus­te­taan ti 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat -nimellä kulke­van verkos­ton toimin­nan käyn­nis­tävä semi­naari pide­tään 22.3.2011 kello 14.00?15.45 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa.

Tilai­suu­den avaa Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen kansan­edus­taja, luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen toimin­nassa aktii­vi­sesti mukana jo aiem­min ollut Pertti Salo­lai­nen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen johdat­taa osal­lis­tu­jat keskus­te­luun pohti­malla, mitä kokoo­mus­lai­nen luon­non­suo­jelu on. Ääni anne­taan myös luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töille, jotka esit­te­le­vät tilai­suu­dessa halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­taan. Komment­ti­pu­heen­vuo­rot pitä­vät ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön ylitar­kas­taja Timo Tanni­nen ja euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­sen koti­maa­na­vus­taja Hannele Luuk­kai­nen.

Tilai­suu­teen ovat terve­tul­leita kaikki luon­non­suo­je­lusta kiin­nos­tu­neet puolue­kan­taan katso­matta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content