• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu

  Julkaistu: 03.03.2017 Politiikka resolution

  Kokoo­mus on julkis­ta­nut kunta­vaa­lioh­jel­mansa puolu­een viral­li­sessa kampan­jan avauk­sessa Hyvin­käällä 3.3.2017.

  Ohjelma alkaa kysy­myk­sellä, millai­nen on hyvä kunta. Vastauk­sena Kokoo­mus esit­tää, että se on toimiva, terve ja turval­li­nen. Ohjel­massa noste­taan esiin maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sen kunnan tehtä­viä, jotka ovat kaikki ihmis­ten joka­päi­väi­sen elämän ja suju­van arjen kannalta erit­täin tärkeitä. Kokoo­mus koros­taa, että monet ihmis­ten unel­mat liit­ty­vät hyvin arki­siin ja joka­päi­väi­siin asioi­hin: Työhön, kotiin, kouluun, harras­tuk­siin tai vaikka yrit­tä­jänä toimi­mi­seen. Ne ovat taval­li­sia asioita, usein pieniä­kin, mutta kuiten­kin juuri näistä hyvä elämä koos­tuu.

  Pohja suoma­lais­ten arkis­ten unel­mien ja tavoit­tei­den toteut­ta­mi­seen luodaan kunnissa. Siellä tehdään yrit­tä­jille suotui­sat olot toteut­taa visio­taan ja luoda työtä suoma­lai­sille. Siellä ratkais­taan, ovatko koulut laaduk­kaita ja tilat terveel­li­siä. Kunta­vai­kut­ta­jien käsissä on, onko raken­nettu ympä­ristö toimiva ja turval­li­nen. Kunnissa tehtä­villä päätök­sillä vaiku­te­taan siihen, miten täysi­pai­noista ja omatoi­mista elämää senio­rit voivat elää heille sopi­vissa asui­nym­pä­ris­töissä.

  Kokoo­muk­sen ohjel­man vies­tiä tuodaan esiin taval­lis­ten kokoo­mus­lais­ten kunta­vai­kut­ta­jien kasvoilla. Erilai­set kokoo­muk­sen kunta­vaa­lieh­dok­kaat eri puolilta Suomea kerto­vat, millais­ten tavoit­tei­den puolesta he ovat valmiita yhdessä muiden kanssa toimi­maan, jotta suoma­lai­sista kunnista tulisi kaikille hyviä: Toimi­via, terveitä ja turval­li­sia. Voit ladata kunta­vaa­lioh­jel­man tästä.