Kokoo­muksen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu

Kokoo­muksen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu

Julkaistu: 03.03.2017 Kannanotot Politiikka

Kokoomus on julkis­tanut kunta­vaa­lioh­jel­mansa puolueen viral­li­sessa kampanjan avauk­sessa Hyvin­käällä 3.3.2017.

Ohjelma alkaa kysymyk­sellä, millainen on hyvä kunta. Vastauksena Kokoomus esittää, että se on toimiva, terve ja turval­linen. Ohjel­massa nostetaan esiin maakun­ta­uu­dis­tuksen jälkeisen kunnan tehtäviä, jotka ovat kaikki ihmisten jokapäi­väisen elämän ja sujuvan arjen kannalta erittäin tärkeitä. Kokoomus korostaa, että monet ihmisten unelmat liittyvät hyvin arkisiin ja jokapäi­väisiin asioihin: Työhön, kotiin, kouluun, harras­tuksiin tai vaikka yrittäjänä toimi­miseen. Ne ovat taval­lisia asioita, usein pieniäkin, mutta kuitenkin juuri näistä hyvä elämä koostuu.

Pohja suoma­laisten arkisten unelmien ja tavoit­teiden toteut­ta­miseen luodaan kunnissa. Siellä tehdään yrittä­jille suotuisat olot toteuttaa visiotaan ja luoda työtä suoma­lai­sille. Siellä ratkaistaan, ovatko koulut laaduk­kaita ja tilat terveel­lisiä. Kunta­vai­kut­tajien käsissä on, onko raken­nettu ympäristö toimiva ja turval­linen. Kunnissa tehtä­villä päätök­sillä vaiku­tetaan siihen, miten täysi­pai­noista ja omatoi­mista elämää seniorit voivat elää heille sopivissa asuinym­pä­ris­töissä.

Kokoo­muksen ohjelman viestiä tuodaan esiin taval­listen kokoo­mus­laisten kunta­vai­kut­tajien kasvoilla. Erilaiset kokoo­muksen kunta­vaa­lieh­dokkaat eri puolilta Suomea kertovat, millaisten tavoit­teiden puolesta he ovat valmiita yhdessä muiden kanssa toimimaan, jotta suoma­lai­sista kunnista tulisi kaikille hyviä: Toimivia, terveitä ja turval­lisia. Voit ladata kunta­vaa­lioh­jelman tästä.


Kokoomus.fi