Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kokoo­muk­sen Keto-Huovi­nen: Suomeen tarvi­taan koira­re­kis­teri

Kokoo­muk­sen Keto-Huovi­nen: Suomeen tarvi­taan koira­re­kis­teri

Julkaistu:

Viral­li­sen koira- ja kissa­re­kis­te­rin perus­ta­mi­sesta on valmis­tu­nut selvi­tys kulu­van vuoden alussa. Tuossa yhtey­dessä todet­tiin, että rekis­te­rin edel­lyt­tämä lain­sää­dän­tö­työ tullaan aloit­ta­maan tämän vuoden aikana.

Pihla Keto-Huovi­nen kysyy halli­tuk­selta, missä vaiheessa lain­sää­dän­tö­työn valmis­telu on ja onko budjet­tiin varattu tähän liit­tyen riit­tä­vät resurs­sit.

“Halli­tus­oh­jelma on vääräl­lään kauniita kirjauk­sia ja ympä­ri­pyö­reitä lupauk­sia asioi­den selvit­tä­mi­sestä ja edis­tä­mi­sestä ja haluan omalta osal­tani pyrkiä varmis­ta­maan, ettei tämä tärkeä asia vain hautaudu muiden alle ja jää toteut­ta­matta”, Keto-Huovi­nen toteaa.

“Laki­sää­tei­nen tunnis­tus­mer­kintä ja yhte­näi­nen rekis­teri antai­si­vat viran­omai­sille tehok­kaam­mat työka­lut puut­tua ongel­miin, kuten esimer­kiksi pentu­teh­tai­luun, sekä rajat ylit­tä­vään lait­to­maan koira­kaup­paan. Valtao­sassa Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioista koirien rekis­te­röinti on pakol­lista ja olisi jo aika liit­tää Suomi näiden maiden jouk­koon”, Keto-Huovi­nen jatkaa.

Rekis­te­rin myötä saatai­siin muodos­tet­tua koko­nais­kuva Suomen koira­kan­nasta, sen alku­pe­rästä ja tervey­den­ti­lasta. Tämä helpot­taisi eläin­tau­tien torjun­taa, koirien hyvin­voin­nin valvon­taa ja ennen kaik­kea ongel­ma­ti­lan­tei­siin puut­tu­mista, kun koirat olisi­vat yksi­löl­li­sesti tunnis­tet­ta­vissa ja yhdis­tet­tä­vissä omis­ta­jaan. Omis­ta­ja­tie­to­jen myötä myös kadon­nut koira voitai­siin palaut­taa kotiin parhaim­massa tapauk­sessa jo heti löydet­täessä.

“Rekis­te­rillä olisi valta­vasti hyötyjä eläin­ten hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den kannalta, mutta tämä mahdol­lis­taisi myös resurs­sien tehok­kaam­man käytön. Yhtä­lönä tämä on sellai­nen, mitä en koiraih­mi­senä voi vain olla kannat­ta­matta ja todella toivon, että halli­tus olisi tässä sano­jensa mittai­nen ja hoitaisi tämän asian kuntoon”, Keto-Huovi­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Pihla Keto-Huovi­nen

040 664 0113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content