Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kokoo­muk­sen Keto-Huovi­nen: Suomeen tarvi­taan koira­re­kis­teri

Kokoo­muk­sen Keto-Huovi­nen: Suomeen tarvi­taan koira­re­kis­teri

Julkaistu:

Viral­li­sen koira- ja kissa­re­kis­te­rin perus­ta­mi­sesta on valmis­tu­nut selvi­tys kulu­van vuoden alussa. Tuossa yhtey­dessä todet­tiin, että rekis­te­rin edel­lyt­tämä lain­sää­dän­tö­työ tullaan aloit­ta­maan tämän vuoden aikana.

Pihla Keto-Huovi­nen kysyy halli­tuk­selta, missä vaiheessa lain­sää­dän­tö­työn valmis­telu on ja onko budjet­tiin varattu tähän liit­tyen riit­tä­vät resurs­sit.

“Halli­tus­oh­jelma on vääräl­lään kauniita kirjauk­sia ja ympä­ri­pyö­reitä lupauk­sia asioi­den selvit­tä­mi­sestä ja edis­tä­mi­sestä ja haluan omalta osal­tani pyrkiä varmis­ta­maan, ettei tämä tärkeä asia vain hautaudu muiden alle ja jää toteut­ta­matta”, Keto-Huovi­nen toteaa.

“Laki­sää­tei­nen tunnis­tus­mer­kintä ja yhte­näi­nen rekis­teri antai­si­vat viran­omai­sille tehok­kaam­mat työka­lut puut­tua ongel­miin, kuten esimer­kiksi pentu­teh­tai­luun, sekä rajat ylit­tä­vään lait­to­maan koira­kaup­paan. Valtao­sassa Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioista koirien rekis­te­röinti on pakol­lista ja olisi jo aika liit­tää Suomi näiden maiden jouk­koon”, Keto-Huovi­nen jatkaa.

Rekis­te­rin myötä saatai­siin muodos­tet­tua koko­nais­kuva Suomen koira­kan­nasta, sen alku­pe­rästä ja tervey­den­ti­lasta. Tämä helpot­taisi eläin­tau­tien torjun­taa, koirien hyvin­voin­nin valvon­taa ja ennen kaik­kea ongel­ma­ti­lan­tei­siin puut­tu­mista, kun koirat olisi­vat yksi­löl­li­sesti tunnis­tet­ta­vissa ja yhdis­tet­tä­vissä omis­ta­jaan. Omis­ta­ja­tie­to­jen myötä myös kadon­nut koira voitai­siin palaut­taa kotiin parhaim­massa tapauk­sessa jo heti löydet­täessä.

“Rekis­te­rillä olisi valta­vasti hyötyjä eläin­ten hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den kannalta, mutta tämä mahdol­lis­taisi myös resurs­sien tehok­kaam­man käytön. Yhtä­lönä tämä on sellai­nen, mitä en koiraih­mi­senä voi vain olla kannat­ta­matta ja todella toivon, että halli­tus olisi tässä sano­jensa mittai­nen ja hoitaisi tämän asian kuntoon”, Keto-Huovi­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Pihla Keto-Huovi­nen

040 664 0113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

23.10.2020

Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­tuk­set tielii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suus valita vähä­pääs­töi­sempi kulku­ta­pa­muoto. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.