Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­na­stra­te­giasta

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­na­stra­te­giasta

Julkaistu:

Koro­nan voit­ta­mi­seksi tarvi­taan laajaa testausta, tartun­ta­ket­ju­jen jälji­tystä sekä suoja­va­rus­tei­den saata­vuu­den turvaa­mista. Kokoo­mus esit­tää seuraa­via toimen­pi­teitä tehtä­viksi kaikissa eri taudin torju­mi­sen skenaa­rioissa.

  1. Testauk­sen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki ihmi­set, joilla on infek­tio­epäily. Tämä edel­lyt­tää, että testaus­ka­pa­si­teet­tia laajen­ne­taan enti­ses­tään. Testaus­ka­pa­si­tee­tin lisää­mi­seksi tulee hyödyn­tää myös yksi­tyi­siä yrityk­siä ja muita toimi­joita.
  2. Tartun­ta­ket­ju­jen jälji­tyk­sen tulee olla auko­tonta. Tämä edel­lyt­tää, että jälji­tys­hen­ki­lö­kun­taa lisä­tään merkit­tä­västi ja käyt­töön otetaan jäljit­tä­mistä tuke­vaa tekno­lo­giaa. Pyri­tään otta­maan käyt­töön yksi­tyi­syy­den­suo­jan takaava tieto­tur­val­li­nen sovel­lus, joka auttaa tartun­ta­ket­ju­jen tunnis­ta­mi­sessa.. Tavoit­teena tulee olla, että lähes kaikki tartun­ta­ket­jut ja kontak­tit tunne­taan.
  3. Suoja­va­rus­teita hanki­taan kriit­tis­ten henki­lös­tö­ryh­mien lisäksi myös laajem­paan kulut­ta­ja­käyt­töön. Ensi vaiheessa mate­ri­aa­lin riit­tä­vyys tulee taata kaikille kriit­ti­sille ammat­ti­ryh­mille, mutta suoja­va­rus­teita on pyrit­tävä tuomaan mahdol­li­sim­man pian laajassa mitta­kaa­vassa myös kulut­ta­ja­mark­ki­noille. Tiedot suoja­va­rus­tei­den puut­teista julkais­taan ja kansa­lai­syh­teis­kunta otetaan laajasti mukaan ratkai­sui­hin.
  4. Julki­sissa kulku­vä­li­neissä sekä julki­silla paikoilla asioi­taessa suosi­tel­laan käytet­tä­väksi maskeja. Kansain­vä­li­sissä esimer­keissä miltei kaik­kiin rajoi­tus­ten purka­mis­toi­miin on yhdis­tetty suosi­tus maskien käytöstä. Tauti leviää pisa­ra­tar­tun­tana. Laaja­mit­tai­nen maskien käyttö vähen­täisi mahdol­li­suuk­sia pisa­ra­tar­tun­toi­hin. Tavoit­teena tulee olla, että kaupal­li­sesti valmis­tet­tuja parem­pia suojia saadaan mahdol­li­sim­man pian myös kulut­ta­ja­mark­ki­noille.
  5. Riski­ryh­miä, kuten perus­sai­raita ja ikäih­mi­siä, suoja­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon henki­lös­töä testa­taan aktii­vi­sesti. Kuolo­nuh­rien vält­tä­mi­seksi erityi­sesti tehos­te­tun palve­lua­su­mi­sen ja vanhus­ten koti­hoi­don henki­lös­tön testaa­mi­nen ja suojaa­mi­nen on erityi­sen tärkeää. Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys sosi­aali- ja tervey­den­huol­toon varmis­te­taan kaikissa tilan­teissa.
  6. Krii­sin pitkit­ty­mi­seen ja uuteen aaltoon varau­tu­mi­seksi on tärkeää, että sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon normaa­li­toi­minta ja hoidot pide­tään niin hyvin käyn­nissä kuin mahdol­lista, jottei­vät muut sairau­det jää hoita­matta ja hoito­vel­kaa pääse kerty­mään liikaa.
  7. Suomen osal­lis­tu­mi­nen rokot­tei­den hankin­ta­ren­kai­siin ja tutki­mus­hank­kei­siin varmis­te­taan, jotta rokote saadaan Suomessa käyt­töön niin pian kuin on mahdol­lista.
  8. Kaikki tautia koskeva ja viran­omais­ten toimin­ta­ta­paa koskeva tieto julkis­te­taan. Tiedon julki­suus yllä­pi­tää luot­ta­musta ja luo mahdol­li­suu­den jatku­vaan yhtei­seen ja kriit­ti­seen punnin­taan.

Stra­te­gi­sesta valin­nasta:

Yhteis­kun­nat voivat valita taudin torju­mi­sessa monen eri stra­te­gian välillä.

Ylei­sim­min maini­tut stra­te­gi­set valin­nat ovat taudin tukah­dut­ta­mi­nen, taudin rajoit­ta­mi­nen ja lauma­suo­jan hake­mi­nen pääs­tä­mällä tauti halli­tusti leviä­mään. Taudin uhka pois­tuu vasta lauma­suo­jan avulla, mutta lauma­suo­jaa voidaan tavoi­tella joko sairas­ta­mi­sen tai rokot­teen kautta.

Kokoo­muk­sen näke­mys on se, että koro­na­vi­ruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen tai aggres­sii­vi­nen rajaa­mi­nen on nopein ja paras tie yhteis­kun­nan norma­li­soi­tu­mi­seen. Koro­na­vi­rus on levin­nyt maail­man­laa­jui­seksi, ja sen lopul­li­nen tukah­dut­ta­mi­nen rajoi­tus­toi­milla on käytän­nössä mahdo­tonta ennen rokot­teen kehit­ty­mistä. Taudin rajoit­ta­mi­nen hyvin margi­naa­li­seksi on näke­myk­semme mukaan edel­leen mahdol­lista.

Koros­tamme, että olemme valmiita muut­ta­maan näke­mystä, mikäli asian­tun­ti­ja­tieto osoit­taa toisen­lai­sia johto­pää­tök­siä. Epide­mo­lo­gian asian­tun­ti­jat ovat parhaita analy­soi­maan itse tautia, mutta eetti­nen ja talou­del­li­nen punninta on osin myös polii­tik­ko­jen vastuulla. Kokoo­muk­sen poliit­ti­nen tavoite on saada yhteis­kunta mahdol­li­sim­man nopeasti, mutta turval­li­sesti auki, kuiten­kin mini­moi­malla kuolo­nuh­rien määrä.

Jotta yhteis­kun­taa voidaan mahdol­li­sim­man nopeasti ja vaiheit­tain avata, koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tulee olla hallin­nassa

Jotta yhteis­kun­taa voidaan mahdol­li­sim­man nopeasti ja vaiheit­tain avata, koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tulee olla hallin­nassa. Hallin­nan kannalta on olen­naista, että pystymme mahdol­li­sim­man laajasti jäljit­tä­mään tartun­ta­ket­jut ja kontak­tit, suoja­va­rus­teet ovat kunnossa ja testaus­ka­pa­si­teet­tia on riit­tä­västi jokai­sen infek­tio­epäi­lyn testaa­mi­seen. Yhteis­kun­nan avaa­mis­toi­mien tulee perus­tua tieteel­li­seen tutki­muk­seen, ja avaa­mi­nen tulee tehdä vaiheit­tain varo­vai­suus­pe­ri­aa­tetta noudat­taen. Avaa­mis­toi­mien suun­nit­te­lussa tulee huomioida se, että taudin leviä­mi­nen voi lähteä hyvin herkästi liik­keelle. Kokoo­mus näkee, että avaa­mis­toi­mia tulee tehdä naapu­ri­maita tiedot­taen EU:n suosi­tus­ten mukai­sesti. Kansain­vä­li­nen viite­ke­hys on olen­nai­nen osa kansal­lista analyy­sia.

Taudin tukah­dut­ta­mi­seen tai aggres­sii­vi­seen rajoit­ta­mi­seen perus­tu­van stra­te­gian haaste on se, että tauti saat­taa alkaa leviä­mään uudel­leen. Tällöin on otet­tava rajoi­tus­toi­mia uudel­leen käyt­töön, jotta tauti pysyy hallin­nassa. Taudin tukah­dut­ta­mi­sella tai aggres­sii­vi­sella rajaa­mi­sella pyri­tään pitä­mään tauti hyvin rajat­tuna siihen asti, kun rokote valmis­tuu. Tietoa taudista, lääke­hoi­doista ja hoito­muo­doista kertyy jatku­vasti lisää, mikä voi vähen­tää taudin vaaral­li­suutta tai kuol­lei­suutta.

Taudin tukah­dut­ta­mi­sella tai aggres­sii­vi­sella rajaa­mi­sella pyri­tään pitä­mään tauti hyvin rajat­tuna siihen asti, kun rokote valmis­tuu

Lauma­suo­jan hake­mi­nen sairas­ta­mi­sen kautta on eetti­sesti ongel­mal­lista. Stra­te­gia johtaa aina­kin lyhyellä aika­vä­lillä korkeam­paan kuol­lei­suu­teen. Myös sairaa­la­ka­pa­si­tee­tin riit­tä­vyyttä on vaikeaa täsmäl­li­sesti ohjata. Tämä saat­taisi olla nopeampi tie ulos krii­sistä, mutta samalla se aiheut­taa valta­vaa inhi­mil­listä kärsi­mystä ja ennen­ai­kai­sia kuole­mia. Käytän­nön esimer­kit maail­malta osoit­ta­vat, että riski­ryh­mien suoje­le­mi­nen ei ole help­poa, ja stra­te­gia voi johtaa karuun loppu­tu­lok­seen.

Rajoit­ta­mi­nen, jossa ei pyritä taudin tukah­dut­ta­mi­seen, johtaa käytän­nössä samaan loppu­tu­lok­seen kuin lauma­suo­jan hake­mi­nen sairas­ta­mi­sen kautta. Moni sairas­tuu, mutta yhteis­kun­taa joudu­taan silti pitä­mään hyvin pitkään suljet­tuna. Vaikka taudin tukah­dut­ta­mi­nen tai aggres­sii­vi­nen rajoit­ta­mi­nen on haas­ta­vaa, kannat­taa siihen silti pyrkiä, koska sen tuot­ta­mat kustan­nuk­set yhteis­kun­nalle ovat huomat­ta­vasti nykyi­siä rajoi­tuk­sia pienem­mät.

Rajoi­tus­ten purka­mi­nen:

Hyvin laajalle levin­neen vaaral­li­sen tartun­ta­tau­din aiheut­ta­mien seuraus­ten torju­mi­seksi tarvit­ta­vien toimen­pi­tei­den tarkoi­tuk­sena on suojata väes­töä sekä turvata perus­oi­keuk­sia ja ihmi­soi­keuk­sia.

Valmius­lain nojalla käyt­töön otetuista rajoi­tus­toi­mista on luovut­tava heti, kun lain edel­lyt­tä­mät vält­tä­mät­tö­myys- ja oikea­suh­tai­suus­kri­tee­rit eivät enää täyty.

Rajoi­tuk­sien purka­mi­sessa tulee edetä vaiheit­tain

Rajoi­tuk­sien purka­mi­sessa tulee edetä vaiheit­tain. Rajoi­tuk­sia voidaan purkaa myös alueel­li­sesti. Rajoi­tuk­sia tulee purkaa hait­ta­pe­ri­aat­teen mukaan siten, että haital­li­sim­pia rajoi­tuk­sia pyri­tään purka­maan ensim­mäi­senä. On myös tarkas­tel­tava sitä, voidaanko haital­li­sim­pia rajoi­tuk­sia korvata vähem­män haital­li­silla rajoi­tus­toi­men­pi­teillä, kuten suoja­mas­kien käyt­töö­no­tolla julki­sissa kulku­vä­li­neissä ja kaupassa asioi­dessa. Rajoi­tus­ten aiheut­ta­mia hyötyjä ja hait­toja on pystyt­tävä punnit­se­maan ratio­naa­li­sesti. Rajoi­tus­toi­mien purka­mi­sen tai korvaa­mi­seen tulee kaikissa tilan­teissa perus­tua tutkit­tuun tietoon. On myös huomioi­tava, että mikäli tauti­ti­lanne vaatii, voidaan rajoi­tuk­sia joutua aset­ta­maan uudes­taan.

Keskus­te­lu­na­vauk­sen tarkoi­tus:

Keskus­te­lu­na­vauk­sen tarkoi­tus on herät­tää keskus­te­lua niistä valin­noista, joita yhteis­kun­nas­samme joudu­taan teke­mään.

Myös stra­te­gi­set valin­nat, joita taudin kanssa tehdään, tulee altis­taa julki­selle keskus­te­lulle. Keskus­te­lu­na­vaus ei ole ole täydel­li­nen kuvaus tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä ja valin­noista, vaan avaus laajasta keskus­te­lusta, jota Suomi stra­te­giasta tarvit­see. Kokoo­mus on valmis keskus­te­luun ja tarvit­taessa muut­ta­maan näke­mys­tään tavoit­teista, mikäli uusi asian­tun­ti­ja­tieto osoit­taa toisen­lai­sia johto­pää­tök­siä.

Seuraava Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus julkais­taan talou­den uudel­leen­ra­ken­nus­toi­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content