Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­na­stra­te­giasta

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­na­stra­te­giasta

Julkaistu:

Koro­nan voit­ta­mi­seksi tarvi­taan laajaa testausta, tartun­ta­ket­ju­jen jälji­tystä sekä suoja­va­rus­tei­den saata­vuu­den turvaa­mista. Kokoo­mus esit­tää seuraa­via toimen­pi­teitä tehtä­viksi kaikissa eri taudin torju­mi­sen skenaa­rioissa.

  1. Testauk­sen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki ihmi­set, joilla on infek­tio­epäily. Tämä edel­lyt­tää, että testaus­ka­pa­si­teet­tia laajen­ne­taan enti­ses­tään. Testaus­ka­pa­si­tee­tin lisää­mi­seksi tulee hyödyn­tää myös yksi­tyi­siä yrityk­siä ja muita toimi­joita.
  2. Tartun­ta­ket­ju­jen jälji­tyk­sen tulee olla auko­tonta. Tämä edel­lyt­tää, että jälji­tys­hen­ki­lö­kun­taa lisä­tään merkit­tä­västi ja käyt­töön otetaan jäljit­tä­mistä tuke­vaa tekno­lo­giaa. Pyri­tään otta­maan käyt­töön yksi­tyi­syy­den­suo­jan takaava tieto­tur­val­li­nen sovel­lus, joka auttaa tartun­ta­ket­ju­jen tunnis­ta­mi­sessa.. Tavoit­teena tulee olla, että lähes kaikki tartun­ta­ket­jut ja kontak­tit tunne­taan.
  3. Suoja­va­rus­teita hanki­taan kriit­tis­ten henki­lös­tö­ryh­mien lisäksi myös laajem­paan kulut­ta­ja­käyt­töön. Ensi vaiheessa mate­ri­aa­lin riit­tä­vyys tulee taata kaikille kriit­ti­sille ammat­ti­ryh­mille, mutta suoja­va­rus­teita on pyrit­tävä tuomaan mahdol­li­sim­man pian laajassa mitta­kaa­vassa myös kulut­ta­ja­mark­ki­noille. Tiedot suoja­va­rus­tei­den puut­teista julkais­taan ja kansa­lai­syh­teis­kunta otetaan laajasti mukaan ratkai­sui­hin.
  4. Julki­sissa kulku­vä­li­neissä sekä julki­silla paikoilla asioi­taessa suosi­tel­laan käytet­tä­väksi maskeja. Kansain­vä­li­sissä esimer­keissä miltei kaik­kiin rajoi­tus­ten purka­mis­toi­miin on yhdis­tetty suosi­tus maskien käytöstä. Tauti leviää pisa­ra­tar­tun­tana. Laaja­mit­tai­nen maskien käyttö vähen­täisi mahdol­li­suuk­sia pisa­ra­tar­tun­toi­hin. Tavoit­teena tulee olla, että kaupal­li­sesti valmis­tet­tuja parem­pia suojia saadaan mahdol­li­sim­man pian myös kulut­ta­ja­mark­ki­noille.
  5. Riski­ryh­miä, kuten perus­sai­raita ja ikäih­mi­siä, suoja­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon henki­lös­töä testa­taan aktii­vi­sesti. Kuolo­nuh­rien vält­tä­mi­seksi erityi­sesti tehos­te­tun palve­lua­su­mi­sen ja vanhus­ten koti­hoi­don henki­lös­tön testaa­mi­nen ja suojaa­mi­nen on erityi­sen tärkeää. Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys sosi­aali- ja tervey­den­huol­toon varmis­te­taan kaikissa tilan­teissa.
  6. Krii­sin pitkit­ty­mi­seen ja uuteen aaltoon varau­tu­mi­seksi on tärkeää, että sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon normaa­li­toi­minta ja hoidot pide­tään niin hyvin käyn­nissä kuin mahdol­lista, jottei­vät muut sairau­det jää hoita­matta ja hoito­vel­kaa pääse kerty­mään liikaa.
  7. Suomen osal­lis­tu­mi­nen rokot­tei­den hankin­ta­ren­kai­siin ja tutki­mus­hank­kei­siin varmis­te­taan, jotta rokote saadaan Suomessa käyt­töön niin pian kuin on mahdol­lista.
  8. Kaikki tautia koskeva ja viran­omais­ten toimin­ta­ta­paa koskeva tieto julkis­te­taan. Tiedon julki­suus yllä­pi­tää luot­ta­musta ja luo mahdol­li­suu­den jatku­vaan yhtei­seen ja kriit­ti­seen punnin­taan.

Stra­te­gi­sesta valin­nasta:

Yhteis­kun­nat voivat valita taudin torju­mi­sessa monen eri stra­te­gian välillä.

Ylei­sim­min maini­tut stra­te­gi­set valin­nat ovat taudin tukah­dut­ta­mi­nen, taudin rajoit­ta­mi­nen ja lauma­suo­jan hake­mi­nen pääs­tä­mällä tauti halli­tusti leviä­mään. Taudin uhka pois­tuu vasta lauma­suo­jan avulla, mutta lauma­suo­jaa voidaan tavoi­tella joko sairas­ta­mi­sen tai rokot­teen kautta.

Kokoo­muk­sen näke­mys on se, että koro­na­vi­ruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen tai aggres­sii­vi­nen rajaa­mi­nen on nopein ja paras tie yhteis­kun­nan norma­li­soi­tu­mi­seen. Koro­na­vi­rus on levin­nyt maail­man­laa­jui­seksi, ja sen lopul­li­nen tukah­dut­ta­mi­nen rajoi­tus­toi­milla on käytän­nössä mahdo­tonta ennen rokot­teen kehit­ty­mistä. Taudin rajoit­ta­mi­nen hyvin margi­naa­li­seksi on näke­myk­semme mukaan edel­leen mahdol­lista.

Koros­tamme, että olemme valmiita muut­ta­maan näke­mystä, mikäli asian­tun­ti­ja­tieto osoit­taa toisen­lai­sia johto­pää­tök­siä. Epide­mo­lo­gian asian­tun­ti­jat ovat parhaita analy­soi­maan itse tautia, mutta eetti­nen ja talou­del­li­nen punninta on osin myös polii­tik­ko­jen vastuulla. Kokoo­muk­sen poliit­ti­nen tavoite on saada yhteis­kunta mahdol­li­sim­man nopeasti, mutta turval­li­sesti auki, kuiten­kin mini­moi­malla kuolo­nuh­rien määrä.

Jotta yhteis­kun­taa voidaan mahdol­li­sim­man nopeasti ja vaiheit­tain avata, koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tulee olla hallin­nassa

Jotta yhteis­kun­taa voidaan mahdol­li­sim­man nopeasti ja vaiheit­tain avata, koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tulee olla hallin­nassa. Hallin­nan kannalta on olen­naista, että pystymme mahdol­li­sim­man laajasti jäljit­tä­mään tartun­ta­ket­jut ja kontak­tit, suoja­va­rus­teet ovat kunnossa ja testaus­ka­pa­si­teet­tia on riit­tä­västi jokai­sen infek­tio­epäi­lyn testaa­mi­seen. Yhteis­kun­nan avaa­mis­toi­mien tulee perus­tua tieteel­li­seen tutki­muk­seen, ja avaa­mi­nen tulee tehdä vaiheit­tain varo­vai­suus­pe­ri­aa­tetta noudat­taen. Avaa­mis­toi­mien suun­nit­te­lussa tulee huomioida se, että taudin leviä­mi­nen voi lähteä hyvin herkästi liik­keelle. Kokoo­mus näkee, että avaa­mis­toi­mia tulee tehdä naapu­ri­maita tiedot­taen EU:n suosi­tus­ten mukai­sesti. Kansain­vä­li­nen viite­ke­hys on olen­nai­nen osa kansal­lista analyy­sia.

Taudin tukah­dut­ta­mi­seen tai aggres­sii­vi­seen rajoit­ta­mi­seen perus­tu­van stra­te­gian haaste on se, että tauti saat­taa alkaa leviä­mään uudel­leen. Tällöin on otet­tava rajoi­tus­toi­mia uudel­leen käyt­töön, jotta tauti pysyy hallin­nassa. Taudin tukah­dut­ta­mi­sella tai aggres­sii­vi­sella rajaa­mi­sella pyri­tään pitä­mään tauti hyvin rajat­tuna siihen asti, kun rokote valmis­tuu. Tietoa taudista, lääke­hoi­doista ja hoito­muo­doista kertyy jatku­vasti lisää, mikä voi vähen­tää taudin vaaral­li­suutta tai kuol­lei­suutta.

Taudin tukah­dut­ta­mi­sella tai aggres­sii­vi­sella rajaa­mi­sella pyri­tään pitä­mään tauti hyvin rajat­tuna siihen asti, kun rokote valmis­tuu

Lauma­suo­jan hake­mi­nen sairas­ta­mi­sen kautta on eetti­sesti ongel­mal­lista. Stra­te­gia johtaa aina­kin lyhyellä aika­vä­lillä korkeam­paan kuol­lei­suu­teen. Myös sairaa­la­ka­pa­si­tee­tin riit­tä­vyyttä on vaikeaa täsmäl­li­sesti ohjata. Tämä saat­taisi olla nopeampi tie ulos krii­sistä, mutta samalla se aiheut­taa valta­vaa inhi­mil­listä kärsi­mystä ja ennen­ai­kai­sia kuole­mia. Käytän­nön esimer­kit maail­malta osoit­ta­vat, että riski­ryh­mien suoje­le­mi­nen ei ole help­poa, ja stra­te­gia voi johtaa karuun loppu­tu­lok­seen.

Rajoit­ta­mi­nen, jossa ei pyritä taudin tukah­dut­ta­mi­seen, johtaa käytän­nössä samaan loppu­tu­lok­seen kuin lauma­suo­jan hake­mi­nen sairas­ta­mi­sen kautta. Moni sairas­tuu, mutta yhteis­kun­taa joudu­taan silti pitä­mään hyvin pitkään suljet­tuna. Vaikka taudin tukah­dut­ta­mi­nen tai aggres­sii­vi­nen rajoit­ta­mi­nen on haas­ta­vaa, kannat­taa siihen silti pyrkiä, koska sen tuot­ta­mat kustan­nuk­set yhteis­kun­nalle ovat huomat­ta­vasti nykyi­siä rajoi­tuk­sia pienem­mät.

Rajoi­tus­ten purka­mi­nen:

Hyvin laajalle levin­neen vaaral­li­sen tartun­ta­tau­din aiheut­ta­mien seuraus­ten torju­mi­seksi tarvit­ta­vien toimen­pi­tei­den tarkoi­tuk­sena on suojata väes­töä sekä turvata perus­oi­keuk­sia ja ihmi­soi­keuk­sia.

Valmius­lain nojalla käyt­töön otetuista rajoi­tus­toi­mista on luovut­tava heti, kun lain edel­lyt­tä­mät vält­tä­mät­tö­myys- ja oikea­suh­tai­suus­kri­tee­rit eivät enää täyty.

Rajoi­tuk­sien purka­mi­sessa tulee edetä vaiheit­tain

Rajoi­tuk­sien purka­mi­sessa tulee edetä vaiheit­tain. Rajoi­tuk­sia voidaan purkaa myös alueel­li­sesti. Rajoi­tuk­sia tulee purkaa hait­ta­pe­ri­aat­teen mukaan siten, että haital­li­sim­pia rajoi­tuk­sia pyri­tään purka­maan ensim­mäi­senä. On myös tarkas­tel­tava sitä, voidaanko haital­li­sim­pia rajoi­tuk­sia korvata vähem­män haital­li­silla rajoi­tus­toi­men­pi­teillä, kuten suoja­mas­kien käyt­töö­no­tolla julki­sissa kulku­vä­li­neissä ja kaupassa asioi­dessa. Rajoi­tus­ten aiheut­ta­mia hyötyjä ja hait­toja on pystyt­tävä punnit­se­maan ratio­naa­li­sesti. Rajoi­tus­toi­mien purka­mi­sen tai korvaa­mi­seen tulee kaikissa tilan­teissa perus­tua tutkit­tuun tietoon. On myös huomioi­tava, että mikäli tauti­ti­lanne vaatii, voidaan rajoi­tuk­sia joutua aset­ta­maan uudes­taan.

Keskus­te­lu­na­vauk­sen tarkoi­tus:

Keskus­te­lu­na­vauk­sen tarkoi­tus on herät­tää keskus­te­lua niistä valin­noista, joita yhteis­kun­nas­samme joudu­taan teke­mään.

Myös stra­te­gi­set valin­nat, joita taudin kanssa tehdään, tulee altis­taa julki­selle keskus­te­lulle. Keskus­te­lu­na­vaus ei ole ole täydel­li­nen kuvaus tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä ja valin­noista, vaan avaus laajasta keskus­te­lusta, jota Suomi stra­te­giasta tarvit­see. Kokoo­mus on valmis keskus­te­luun ja tarvit­taessa muut­ta­maan näke­mys­tään tavoit­teista, mikäli uusi asian­tun­ti­ja­tieto osoit­taa toisen­lai­sia johto­pää­tök­siä.

Seuraava Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus julkais­taan talou­den uudel­leen­ra­ken­nus­toi­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.3.2021

Miten Suomi avataan? – Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus haluaa Suomelle selkeän stra­te­gian siitä, miten Suomi tulee ulos koro­na­krii­sistä. Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä

5.2.2021

Huoli lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nista: Tarvit­semme rakkautta ja rajoja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää edus­kun­taan ajan­koh­tais­kes­kus­te­lua lasten ja nuor­ten kiusaa­mi­seen, väki­val­taan ja häiriö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­tyen. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan toimen­pi­teitä lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­seksi

14.12.2020

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään