Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kanna­tus selvässä kasvussa

Kokoo­muk­sen kanna­tus selvässä kasvussa

Julkaistu:

Kokoo­mus on vahvis­ta­nut asemaansa maan suurim­pana puolu­eena. YLE Uutis­ten kyse­lyssä Kokoo­muk­sen kanna­tus nousi noin prosent­tiyk­si­kön joulu­kuun 2008 vastaa­vista luke­mista.

Kokoo­muk­sen yli neljän­nek­sen kanna­tuso­suus on suurin puolu­een nyky­me­ne­tel­millä tehdyissä puolue­kan­na­tus­mit­tauk­sessa koskaan saama osuus.

Samaan aikaan pääop­po­si­tio­puo­lue Sdp:n kanna­tus on viimei­sim­mässä (Yle) kyse­lyssä pudon­nut tasan 20 prosent­tiin. Kokoo­muk­sen 5,1 prosent­tiyk­si­kön etumatka sosia­li­de­mo­kraat­tei­hin on suurin gallup­mit­taus­ten histo­riassa.

Kokoo­muk­sen halli­tus­kump­pani Keskusta on viimei­sim­mässä mittauk­sessa kolman­neksi suurin puolue 19,2 prosen­tin kanna­tuso­suu­della (-1,5 %-yks.).

Nyky­päivä-lehdessä (1/​2009) puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen toteaa, että Kokoo­muk­sen toiminta ei itsei­sar­voi­sesti tähtää mahdol­li­sim­man suureen kanna­tuk­seen. Kokoo­mus tekee arvo­poh­jas­taan kumpua­vaa poli­tiik­kaa, josta hyöty­vät kaikki suoma­lai­set. Jos tämä tuot­taa suurim­man kanna­tuk­sen, se on merkki siitä että Kokoo­mus on onnis­tu­nut tavoit­tei­densa täyt­tä­mi­sessä.

Tästä linkistä on mahdol­li­suus tutus­tua Kokoo­muk­sen vuonna 2006 uusit­tuun peri­aa­teoh­jel­maan.

Kokoo­muk­sen jäsen­määrä on kasva­massa jo seit­se­mättä peräk­käistä vuotta. Tästä linkistä lisä­tie­toja puolu­een jäse­nyy­destä ja jäse­neksi liit­ty­mi­sestä. Sähköi­nen liit­ty­mi­nen on tulossa mahdol­li­seksi alka­neen vuoden 2009 aikana.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content