Kokoo­muksen kannatus selvässä kasvussa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen kannatus selvässä kasvussa

Kokoo­muksen kannatus selvässä kasvussa

Julkaistu: 19.01.2009 Uncategorized

Kokoomus on vahvis­tanut asemaansa maan suurimpana puolueena. YLE Uutisten kyselyssä Kokoo­muksen kannatus nousi noin prosent­tiyk­sikön joulukuun 2008 vastaa­vista lukemista.

Kokoo­muksen yli neljän­neksen kanna­tusosuus on suurin puolueen nykyme­ne­tel­millä tehdyissä puolue­kan­na­tus­mit­tauk­sessa koskaan saama osuus.

Samaan aikaan pääop­po­si­tio­puolue Sdp:n kannatus on viimei­sim­mässä (Yle) kyselyssä pudonnut tasan 20 prosenttiin. Kokoo­muksen 5,1 prosent­tiyk­sikön etumatka sosia­li­de­mo­kraat­teihin on suurin gallup­mit­tausten histo­riassa.

Kokoo­muksen halli­tus­kumppani Keskusta on viimei­sim­mässä mittauk­sessa kolman­neksi suurin puolue 19,2 prosentin kanna­tuso­suu­della (-1,5 %-yks.).

Nykypäivä-lehdessä (1/2009) puolue­sih­teeri Taru Tujunen toteaa, että Kokoo­muksen toiminta ei itsei­sar­voi­sesti tähtää mahdol­li­simman suureen kanna­tukseen. Kokoomus tekee arvopoh­jastaan kumpuavaa politiikkaa, josta hyötyvät kaikki suoma­laiset. Jos tämä tuottaa suurimman kanna­tuksen, se on merkki siitä että Kokoomus on onnis­tunut tavoit­tei­densa täyttä­mi­sessä.

Tästä linkistä on mahdol­lisuus tutustua Kokoo­muksen vuonna 2006 uusittuun periaa­teoh­jelmaan.

Kokoo­muksen jäsen­määrä on kasva­massa jo seitse­mättä peräk­käistä vuotta. Tästä linkistä lisätietoja puolueen jäsenyy­destä ja jäseneksi liitty­mi­sestä. Sähköinen liitty­minen on tulossa mahdol­li­seksi alkaneen vuoden 2009 aikana.


Kuvat


Kokoomus.fi