Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kanna­tus selvässä kasvussa

Kokoo­muk­sen kanna­tus selvässä kasvussa

Julkaistu:

Kokoo­mus on vahvis­ta­nut asemaansa maan suurim­pana puolu­eena. YLE Uutis­ten kyse­lyssä Kokoo­muk­sen kanna­tus nousi noin prosent­tiyk­si­kön joulu­kuun 2008 vastaa­vista luke­mista.

Kokoo­muk­sen yli neljän­nek­sen kanna­tuso­suus on suurin puolu­een nyky­me­ne­tel­millä tehdyissä puolue­kan­na­tus­mit­tauk­sessa koskaan saama osuus.

Samaan aikaan pääop­po­si­tio­puo­lue Sdp:n kanna­tus on viimei­sim­mässä (Yle) kyse­lyssä pudon­nut tasan 20 prosent­tiin. Kokoo­muk­sen 5,1 prosent­tiyk­si­kön etumatka sosia­li­de­mo­kraat­tei­hin on suurin gallup­mit­taus­ten histo­riassa.

Kokoo­muk­sen halli­tus­kump­pani Keskusta on viimei­sim­mässä mittauk­sessa kolman­neksi suurin puolue 19,2 prosen­tin kanna­tuso­suu­della (-1,5 %-yks.).

Nyky­päivä-lehdessä (1/​2009) puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen toteaa, että Kokoo­muk­sen toiminta ei itsei­sar­voi­sesti tähtää mahdol­li­sim­man suureen kanna­tuk­seen. Kokoo­mus tekee arvo­poh­jas­taan kumpua­vaa poli­tiik­kaa, josta hyöty­vät kaikki suoma­lai­set. Jos tämä tuot­taa suurim­man kanna­tuk­sen, se on merkki siitä että Kokoo­mus on onnis­tu­nut tavoit­tei­densa täyt­tä­mi­sessä.

Tästä linkistä on mahdol­li­suus tutus­tua Kokoo­muk­sen vuonna 2006 uusit­tuun peri­aa­teoh­jel­maan.

Kokoo­muk­sen jäsen­määrä on kasva­massa jo seit­se­mättä peräk­käistä vuotta. Tästä linkistä lisä­tie­toja puolu­een jäse­nyy­destä ja jäse­neksi liit­ty­mi­sestä. Sähköi­nen liit­ty­mi­nen on tulossa mahdol­li­seksi alka­neen vuoden 2009 aikana.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content