Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kanna­tus selvässä kasvussa

Kokoo­muk­sen kanna­tus selvässä kasvussa

Julkaistu:

Kokoo­mus on vahvis­ta­nut asemaansa maan suurim­pana puolu­eena. YLE Uutis­ten kyse­lyssä Kokoo­muk­sen kanna­tus nousi noin prosent­tiyk­si­kön joulu­kuun 2008 vastaa­vista luke­mista.

Kokoo­muk­sen yli neljän­nek­sen kanna­tuso­suus on suurin puolu­een nyky­me­ne­tel­millä tehdyissä puolue­kan­na­tus­mit­tauk­sessa koskaan saama osuus.

Samaan aikaan pääop­po­si­tio­puo­lue Sdp:n kanna­tus on viimei­sim­mässä (Yle) kyse­lyssä pudon­nut tasan 20 prosent­tiin. Kokoo­muk­sen 5,1 prosent­tiyk­si­kön etumatka sosia­li­de­mo­kraat­tei­hin on suurin gallup­mit­taus­ten histo­riassa.

Kokoo­muk­sen halli­tus­kump­pani Keskusta on viimei­sim­mässä mittauk­sessa kolman­neksi suurin puolue 19,2 prosen­tin kanna­tuso­suu­della (-1,5 %-yks.).

Nyky­päivä-lehdessä (1/​2009) puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen toteaa, että Kokoo­muk­sen toiminta ei itsei­sar­voi­sesti tähtää mahdol­li­sim­man suureen kanna­tuk­seen. Kokoo­mus tekee arvo­poh­jas­taan kumpua­vaa poli­tiik­kaa, josta hyöty­vät kaikki suoma­lai­set. Jos tämä tuot­taa suurim­man kanna­tuk­sen, se on merkki siitä että Kokoo­mus on onnis­tu­nut tavoit­tei­densa täyt­tä­mi­sessä.

Tästä linkistä on mahdol­li­suus tutus­tua Kokoo­muk­sen vuonna 2006 uusit­tuun peri­aa­teoh­jel­maan.

Kokoo­muk­sen jäsen­määrä on kasva­massa jo seit­se­mättä peräk­käistä vuotta. Tästä linkistä lisä­tie­toja puolu­een jäse­nyy­destä ja jäse­neksi liit­ty­mi­sestä. Sähköi­nen liit­ty­mi­nen on tulossa mahdol­li­seksi alka­neen vuoden 2009 aikana.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content