Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Julkaistu: 17.12.2010

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön kansan­ta­lous­osasto julkisti virka­mies­työnä teke­mänsä rapor­tin julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeesta 10.12.2010. Arvio kestä­vyys­va­jeesta on linjassa mm. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n Suomen julki­sesta talou­desta teke­mien kestä­vyy­sar­vioi­den kanssa. Myös mm. Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tok­sen tutki­jat otti­vat kantaa tule­van vaali­kau­den haas­tei­siin ja tarvit­ta­viin toimen­pi­tei­siin.

Nämä puheen­vuo­rot ovat synnyt­tä­neet vilk­kaan julki­sen keskus­te­lun muun muassa leik­kaus­lis­toista.
Kokoo­mus kannat­taa seuraa­vaa kolmea ensi­si­jaista keinoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi: 1.) parempi työelämä, jossa jakse­taan tehdä nykyistä pidem­mät työurat, joiden avulla keräämme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tarvit­se­mat veroeu­rot, 2.) kuntien määrää vähen­tävä ja meno­kas­vua hillit­sevä kunta­re­formi sekä julkis­ten palve­lui­den tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä 3.) kasvua ja työl­li­syyttä tukeva vero­uu­dis­tus.
Mitä parem­min näiden keino­jen osalta onnis­tu­taan, sitä pienem­mäksi tarpeet­to­mien meno­sääs­tö­jen ja veron­ki­ris­tys­ten määrä jää. Kokoo­mus ei kannata meno­leik­kauk­sia tai veron­ki­ris­tyk­siä, mutta on rehel­listä todeta, että niihin joudu­taan turvau­tu­maan. Meno­sääs­töt ja veron­ki­ris­tyk­set on tehtävä harki­ten ja kohdis­taen. Kohtei­den pitää olla sellai­sia, että ne eivät ole kaik­kein heikoim­massa asemassa olevilta pois, eivätkä vaaranna kasvua ja suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Tule­vina vuosina on tehtävä määrä­tie­toi­sia toimia suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sella on ensi vaali­kautta koskien kaksi kynnys­ky­sy­mystä. Ensin­nä­kin kaik­kein heikoim­missa asemassa olevilta ei pidä leikata. Toiseksi työn vero­tusta ei pidä aina­kaan kiris­tää.
On tärkeää, että tämä työ tehdään huolella ja perus­teel­li­sesti. Vastuu vaih­toeh­to­jen esit­tä­mi­sestä on puolueilla. Kokoo­muk­sen mielestä on suota­vaa, että puoluei­den esit­te­le­mistä rehel­li­sistä vaih­toeh­doista käydään vilkasta ja kriit­tis­tä­kin keskus­te­lua.