Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön kansan­ta­lous­osasto julkisti virka­mies­työnä teke­mänsä rapor­tin julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeesta 10.12.2010. Arvio kestä­vyys­va­jeesta on linjassa mm. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n Suomen julki­sesta talou­desta teke­mien kestä­vyy­sar­vioi­den kanssa. Myös mm. Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tok­sen tutki­jat otti­vat kantaa tule­van vaali­kau­den haas­tei­siin ja tarvit­ta­viin toimen­pi­tei­siin.

Nämä puheen­vuo­rot ovat synnyt­tä­neet vilk­kaan julki­sen keskus­te­lun muun muassa leik­kaus­lis­toista.
Kokoo­mus kannat­taa seuraa­vaa kolmea ensi­si­jaista keinoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi: 1.) parempi työelämä, jossa jakse­taan tehdä nykyistä pidem­mät työurat, joiden avulla keräämme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tarvit­se­mat veroeu­rot, 2.) kuntien määrää vähen­tävä ja meno­kas­vua hillit­sevä kunta­re­formi sekä julkis­ten palve­lui­den tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä 3.) kasvua ja työl­li­syyttä tukeva vero­uu­dis­tus.
Mitä parem­min näiden keino­jen osalta onnis­tu­taan, sitä pienem­mäksi tarpeet­to­mien meno­sääs­tö­jen ja veron­ki­ris­tys­ten määrä jää. Kokoo­mus ei kannata meno­leik­kauk­sia tai veron­ki­ris­tyk­siä, mutta on rehel­listä todeta, että niihin joudu­taan turvau­tu­maan. Meno­sääs­töt ja veron­ki­ris­tyk­set on tehtävä harki­ten ja kohdis­taen. Kohtei­den pitää olla sellai­sia, että ne eivät ole kaik­kein heikoim­massa asemassa olevilta pois, eivätkä vaaranna kasvua ja suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Tule­vina vuosina on tehtävä määrä­tie­toi­sia toimia suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sella on ensi vaali­kautta koskien kaksi kynnys­ky­sy­mystä. Ensin­nä­kin kaik­kein heikoim­missa asemassa olevilta ei pidä leikata. Toiseksi työn vero­tusta ei pidä aina­kaan kiris­tää.
On tärkeää, että tämä työ tehdään huolella ja perus­teel­li­sesti. Vastuu vaih­toeh­to­jen esit­tä­mi­sestä on puolueilla. Kokoo­muk­sen mielestä on suota­vaa, että puoluei­den esit­te­le­mistä rehel­li­sistä vaih­toeh­doista käydään vilkasta ja kriit­tis­tä­kin keskus­te­lua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content