Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön kansan­ta­lous­osasto julkisti virka­mies­työnä teke­mänsä rapor­tin julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeesta 10.12.2010. Arvio kestä­vyys­va­jeesta on linjassa mm. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n Suomen julki­sesta talou­desta teke­mien kestä­vyy­sar­vioi­den kanssa. Myös mm. Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tok­sen tutki­jat otti­vat kantaa tule­van vaali­kau­den haas­tei­siin ja tarvit­ta­viin toimen­pi­tei­siin.

Nämä puheen­vuo­rot ovat synnyt­tä­neet vilk­kaan julki­sen keskus­te­lun muun muassa leik­kaus­lis­toista.
Kokoo­mus kannat­taa seuraa­vaa kolmea ensi­si­jaista keinoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi: 1.) parempi työelämä, jossa jakse­taan tehdä nykyistä pidem­mät työurat, joiden avulla keräämme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tarvit­se­mat veroeu­rot, 2.) kuntien määrää vähen­tävä ja meno­kas­vua hillit­sevä kunta­re­formi sekä julkis­ten palve­lui­den tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä 3.) kasvua ja työl­li­syyttä tukeva vero­uu­dis­tus.
Mitä parem­min näiden keino­jen osalta onnis­tu­taan, sitä pienem­mäksi tarpeet­to­mien meno­sääs­tö­jen ja veron­ki­ris­tys­ten määrä jää. Kokoo­mus ei kannata meno­leik­kauk­sia tai veron­ki­ris­tyk­siä, mutta on rehel­listä todeta, että niihin joudu­taan turvau­tu­maan. Meno­sääs­töt ja veron­ki­ris­tyk­set on tehtävä harki­ten ja kohdis­taen. Kohtei­den pitää olla sellai­sia, että ne eivät ole kaik­kein heikoim­massa asemassa olevilta pois, eivätkä vaaranna kasvua ja suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Tule­vina vuosina on tehtävä määrä­tie­toi­sia toimia suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sella on ensi vaali­kautta koskien kaksi kynnys­ky­sy­mystä. Ensin­nä­kin kaik­kein heikoim­missa asemassa olevilta ei pidä leikata. Toiseksi työn vero­tusta ei pidä aina­kaan kiris­tää.
On tärkeää, että tämä työ tehdään huolella ja perus­teel­li­sesti. Vastuu vaih­toeh­to­jen esit­tä­mi­sestä on puolueilla. Kokoo­muk­sen mielestä on suota­vaa, että puoluei­den esit­te­le­mistä rehel­li­sistä vaih­toeh­doista käydään vilkasta ja kriit­tis­tä­kin keskus­te­lua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content