Kokoo­muksen kannat julkiseen keskus­teluun leikkaus­lis­toista – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen kannat julkiseen keskus­teluun leikkaus­lis­toista

Kokoo­muksen kannat julkiseen keskus­teluun leikkaus­lis­toista

Julkaistu: 17.12.2010 Uncategorized

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön kansan­ta­lous­osasto julkisti virka­mies­työnä tekemänsä raportin julkisen talouden kestä­vyys­va­jeesta 10.12.2010. Arvio kestä­vyys­va­jeesta on linjassa mm. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n Suomen julki­sesta talou­desta tekemien kestä­vyy­sar­vioiden kanssa. Myös mm. Elinkei­noe­lämän tutki­mus­lai­toksen tutkijat ottivat kantaa tulevan vaali­kauden haasteisiin ja tarvit­taviin toimen­pi­teisiin.

Nämä puheen­vuorot ovat synnyt­täneet vilkkaan julkisen keskus­telun muun muassa leikkaus­lis­toista.
Kokoomus kannattaa seuraavaa kolmea ensisi­jaista keinoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tulevai­suuden turvaa­mi­seksi: 1.) parempi työelämä, jossa jaksetaan tehdä nykyistä pidemmät työurat, joiden avulla keräämme hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tarvit­semat veroeurot, 2.) kuntien määrää vähentävä ja menokasvua hillitsevä kunta­re­formi sekä julkisten palve­luiden tuotta­vuuden paran­ta­minen sekä 3.) kasvua ja työlli­syyttä tukeva verouu­distus.
Mitä paremmin näiden keinojen osalta onnis­tutaan, sitä pienem­mäksi tarpeet­tomien menosääs­töjen ja veron­ki­ris­tysten määrä jää. Kokoomus ei kannata menoleik­kauksia tai veron­ki­ris­tyksiä, mutta on rehel­listä todeta, että niihin joudutaan turvau­tumaan. Menosäästöt ja veron­ki­ris­tykset on tehtävä harkiten ja kohdistaen. Kohteiden pitää olla sellaisia, että ne eivät ole kaikkein heikoim­massa asemassa olevilta pois, eivätkä vaaranna kasvua ja suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa.
Tulevina vuosina on tehtävä määrä­tie­toisia toimia suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sella on ensi vaali­kautta koskien kaksi kynnys­ky­sy­mystä. Ensin­näkin kaikkein heikoim­missa asemassa olevilta ei pidä leikata. Toiseksi työn verotusta ei pidä ainakaan kiristää.
On tärkeää, että tämä työ tehdään huolella ja perus­teel­li­sesti. Vastuu vaihtoeh­tojen esittä­mi­sestä on puolueilla. Kokoo­muksen mielestä on suotavaa, että puolueiden esitte­le­mistä rehel­li­sistä vaihtoeh­doista käydään vilkasta ja kriit­tis­täkin keskus­telua.

Kokoomus.fi