Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Kokoo­muk­sen kannat julki­seen keskus­te­luun leik­kaus­lis­toista

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön kansan­ta­lous­osasto julkisti virka­mies­työnä teke­mänsä rapor­tin julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeesta 10.12.2010. Arvio kestä­vyys­va­jeesta on linjassa mm. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n Suomen julki­sesta talou­desta teke­mien kestä­vyy­sar­vioi­den kanssa. Myös mm. Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tok­sen tutki­jat otti­vat kantaa tule­van vaali­kau­den haas­tei­siin ja tarvit­ta­viin toimen­pi­tei­siin.

Nämä puheen­vuo­rot ovat synnyt­tä­neet vilk­kaan julki­sen keskus­te­lun muun muassa leik­kaus­lis­toista.
Kokoo­mus kannat­taa seuraa­vaa kolmea ensi­si­jaista keinoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi: 1.) parempi työelämä, jossa jakse­taan tehdä nykyistä pidem­mät työurat, joiden avulla keräämme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tarvit­se­mat veroeu­rot, 2.) kuntien määrää vähen­tävä ja meno­kas­vua hillit­sevä kunta­re­formi sekä julkis­ten palve­lui­den tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä 3.) kasvua ja työl­li­syyttä tukeva vero­uu­dis­tus.
Mitä parem­min näiden keino­jen osalta onnis­tu­taan, sitä pienem­mäksi tarpeet­to­mien meno­sääs­tö­jen ja veron­ki­ris­tys­ten määrä jää. Kokoo­mus ei kannata meno­leik­kauk­sia tai veron­ki­ris­tyk­siä, mutta on rehel­listä todeta, että niihin joudu­taan turvau­tu­maan. Meno­sääs­töt ja veron­ki­ris­tyk­set on tehtävä harki­ten ja kohdis­taen. Kohtei­den pitää olla sellai­sia, että ne eivät ole kaik­kein heikoim­massa asemassa olevilta pois, eivätkä vaaranna kasvua ja suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.
Tule­vina vuosina on tehtävä määrä­tie­toi­sia toimia suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sella on ensi vaali­kautta koskien kaksi kynnys­ky­sy­mystä. Ensin­nä­kin kaik­kein heikoim­missa asemassa olevilta ei pidä leikata. Toiseksi työn vero­tusta ei pidä aina­kaan kiris­tää.
On tärkeää, että tämä työ tehdään huolella ja perus­teel­li­sesti. Vastuu vaih­toeh­to­jen esit­tä­mi­sestä on puolueilla. Kokoo­muk­sen mielestä on suota­vaa, että puoluei­den esit­te­le­mistä rehel­li­sistä vaih­toeh­doista käydään vilkasta ja kriit­tis­tä­kin keskus­te­lua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content