Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Face­book -sivut uudis­tui­vat

Kokoo­muk­sen Face­book -sivut uudis­tui­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Face­book -sivut ovat saaneet uuden visu­aa­li­sen ilmeen ja usein käytet­tyjä ominai­suuk­sia on nostettu etusi­vulle.

Nyt Kokoo­muk­sen jäse­neksi liit­ty­mi­nen onnis­tuu myös Face­boo­kissa. Kävijä voi liit­tyä halua­maansa paikal­li­syh­dis­tyk­seen sivuilta löyty­vän kart­ta­pal­ve­lun avulla ja suorit­taa jäsen­mak­sun verk­ko­tun­nuk­silla tai laskulla. Liit­ty­mi­sil­moi­tuk­sen päät­teeksi kävijä saa palve­lusta suoraan jäsen­nu­me­ron ja sala­sa­nan kokoomus.fi-sivujen Jäsen­si­vus­toon.

Ajan­koh­taista-osioon on linki­tetty Kokoo­musta koske­via uuti­sia, joita päivi­te­tään puolu­een koti­si­vuilla. Kuva­gal­le­riasta löytyy kuvia kokoo­mus­ta­pah­tu­mista, mm. pari viik­koa sitten otet­tuja Vihreä Toivo-talkoo­päi­vän kuvia ympäri Suomen. Video-osiossa on esillä Jyväs­ky­län puolue­ko­kouk­sessa julkis­tet­tuja puheen­vuo­roja, joissa puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kerto­vat ympä­ris­tö­fik­sun Kokoo­muk­sen ajat­te­lusta.
Puheen­joh­ta­jan sivulle on koottu päivit­ty­viä sisäl­töjä Jyrki Katai­sen koti­si­vuilta, mm. puheen­joh­ta­jan päivä­kirja- ja video­blo­gi­mer­kin­töjä. Puheen­joh­ta­jan sivulla on nähtä­villä myös puheen­joh­taja Katai­sen edel­leen ajan­koh­tai­nen Jyväs­ky­län puolue­ko­kous­puhe, jossa hän linjaa Kokoo­muk­sen arvoja, tavoit­teita ja toimin­taa.
Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen toteaa esit­te­ly­vi­deolla, että Kokoo­mus on Face­boo­kissa, koska ?poli­tii­kan teko­ta­po­jen on muutut­tava ja poli­tii­kan on tultava lähem­mäksi ihmistä.? Virk­ku­nen jatkaa ?itse asiassa tääl­lä­hän on kaikki. Jopa äitini täti!?
Face­book-sivus­ton uudis­tusta jatke­taan syksyllä 2010 ja keväällä 2011.
facebook.com/kansallinenkokoomus

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content