Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Face­book -sivut uudis­tui­vat

Kokoo­muk­sen Face­book -sivut uudis­tui­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Face­book -sivut ovat saaneet uuden visu­aa­li­sen ilmeen ja usein käytet­tyjä ominai­suuk­sia on nostettu etusi­vulle.

Nyt Kokoo­muk­sen jäse­neksi liit­ty­mi­nen onnis­tuu myös Face­boo­kissa. Kävijä voi liit­tyä halua­maansa paikal­li­syh­dis­tyk­seen sivuilta löyty­vän kart­ta­pal­ve­lun avulla ja suorit­taa jäsen­mak­sun verk­ko­tun­nuk­silla tai laskulla. Liit­ty­mi­sil­moi­tuk­sen päät­teeksi kävijä saa palve­lusta suoraan jäsen­nu­me­ron ja sala­sa­nan kokoomus.fi-sivujen Jäsen­si­vus­toon.

Ajan­koh­taista-osioon on linki­tetty Kokoo­musta koske­via uuti­sia, joita päivi­te­tään puolu­een koti­si­vuilla. Kuva­gal­le­riasta löytyy kuvia kokoo­mus­ta­pah­tu­mista, mm. pari viik­koa sitten otet­tuja Vihreä Toivo-talkoo­päi­vän kuvia ympäri Suomen. Video-osiossa on esillä Jyväs­ky­län puolue­ko­kouk­sessa julkis­tet­tuja puheen­vuo­roja, joissa puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kerto­vat ympä­ris­tö­fik­sun Kokoo­muk­sen ajat­te­lusta.
Puheen­joh­ta­jan sivulle on koottu päivit­ty­viä sisäl­töjä Jyrki Katai­sen koti­si­vuilta, mm. puheen­joh­ta­jan päivä­kirja- ja video­blo­gi­mer­kin­töjä. Puheen­joh­ta­jan sivulla on nähtä­villä myös puheen­joh­taja Katai­sen edel­leen ajan­koh­tai­nen Jyväs­ky­län puolue­ko­kous­puhe, jossa hän linjaa Kokoo­muk­sen arvoja, tavoit­teita ja toimin­taa.
Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen toteaa esit­te­ly­vi­deolla, että Kokoo­mus on Face­boo­kissa, koska ?poli­tii­kan teko­ta­po­jen on muutut­tava ja poli­tii­kan on tultava lähem­mäksi ihmistä.? Virk­ku­nen jatkaa ?itse asiassa tääl­lä­hän on kaikki. Jopa äitini täti!?
Face­book-sivus­ton uudis­tusta jatke­taan syksyllä 2010 ja keväällä 2011.
facebook.com/kansallinenkokoomus

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content