Kokoomus.fi
Kokoo­muksen Facebook -sivut uudis­tuivat

Kokoo­muksen Facebook -sivut uudis­tuivat

Julkaistu: 30.9.10 Uutiset

Kokoo­muksen Facebook -sivut ovat saaneet uuden visuaa­lisen ilmeen ja usein käytettyjä ominai­suuksia on nostettu etusi­vulle.

Nyt Kokoo­muksen jäseneksi liitty­minen onnistuu myös Faceboo­kissa. Kävijä voi liittyä halua­maansa paikal­li­syh­dis­tykseen sivuilta löytyvän kartta­pal­velun avulla ja suorittaa jäsen­maksun verkko­tun­nuk­silla tai laskulla. Liitty­mi­sil­moi­tuksen päätteeksi kävijä saa palve­lusta suoraan jäsen­nu­meron ja salasanan kokoomus.fi-sivujen Jäsen­si­vustoon.

Ajankoh­taista-osioon on linki­tetty Kokoo­musta koskevia uutisia, joita päivi­tetään puolueen kotisi­vuilla. Kuvagal­le­riasta löytyy kuvia kokoo­mus­ta­pah­tu­mista, mm. pari viikkoa sitten otettuja Vihreä Toivo-talkoo­päivän kuvia ympäri Suomen. Video-osiossa on esillä Jyväs­kylän puolue­ko­kouk­sessa julkis­tettuja puheen­vuoroja, joissa puheen­johtaja Jyrki Katainen, kansan­edustaja Sari Sarkomaa ja asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori kertovat ympäris­tö­fiksun Kokoo­muksen ajatte­lusta.
Puheen­joh­tajan sivulle on koottu päivit­tyviä sisältöjä Jyrki Kataisen kotisi­vuilta, mm. puheen­joh­tajan päivä­kirja- ja video­blo­gi­mer­kintöjä. Puheen­joh­tajan sivulla on nähtä­villä myös puheen­johtaja Kataisen edelleen ajankoh­tainen Jyväs­kylän puolue­ko­kouspuhe, jossa hän linjaa Kokoo­muksen arvoja, tavoit­teita ja toimintaa.
Opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen toteaa esitte­ly­vi­deolla, että Kokoomus on Faceboo­kissa, koska ?politiikan tekota­pojen on muututtava ja politiikan on tultava lähem­mäksi ihmistä.? Virkkunen jatkaa ?itse asiassa täällähän on kaikki. Jopa äitini täti!?
Facebook-sivuston uudis­tusta jatketaan syksyllä 2010 ja keväällä 2011.
facebook.com/kansallinenkokoomus

Kokoomus.fi