Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

Julkaistu:

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista. Puolue­hal­li­tus nimitti ensim­mäi­set jäse­net ja puheen­joh­ta­jat vaikut­ta­ja­ryh­miin Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä.

Nyt nimi­tet­tiin sivis­tys­po­liit­tis­ten, hyvin­voin­ti­po­liit­tis­ten, työ- ja elin­kei­no­po­liit­tis­ten, kunta- ja kaupun­ki­po­liit­tis­ten sekä järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­mät. Puolue­hal­li­tus nimit­tää ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­set sekä ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­liit­ti­set ryhmät seuraa­vassa kokouk­ses­saan. Haku talous­po­liit­ti­siin ja maaseu­tu­po­liit­ti­siin vaikut­ta­ja­ryh­miin aukeaa kesän aikana.

Ensim­mäi­sellä nimi­tys­kier­rok­sella vaikut­ta­ja­ryh­miin vali­tut kokoo­mus­lai­set löydät tästä listasta. Osa vali­tuista ei halun­nut nime­ään julkais­ta­van. Kaik­kiin ryhmiin valit­tui­hin ollaan vielä erik­seen yhtey­dessä sähkö­pos­titse.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content