Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

Julkaistu: 12.06.2016

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista. Puolue­hal­li­tus nimitti ensim­mäi­set jäse­net ja puheen­joh­ta­jat vaikut­ta­ja­ryh­miin Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä.

Nyt nimi­tet­tiin sivis­tys­po­liit­tis­ten, hyvin­voin­ti­po­liit­tis­ten, työ- ja elin­kei­no­po­liit­tis­ten, kunta- ja kaupun­ki­po­liit­tis­ten sekä järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­mät. Puolue­hal­li­tus nimit­tää ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­set sekä ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­liit­ti­set ryhmät seuraa­vassa kokouk­ses­saan. Haku talous­po­liit­ti­siin ja maaseu­tu­po­liit­ti­siin vaikut­ta­ja­ryh­miin aukeaa kesän aikana.

Ensim­mäi­sellä nimi­tys­kier­rok­sella vaikut­ta­ja­ryh­miin vali­tut kokoo­mus­lai­set löydät tästä listasta. Osa vali­tuista ei halun­nut nime­ään julkais­ta­van. Kaik­kiin ryhmiin valit­tui­hin ollaan vielä erik­seen yhtey­dessä sähkö­pos­titse.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.