Kokoo­muksen ensim­mäiset vaikut­ta­ja­ryh­mä­läiset valittu – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ensim­mäiset vaikut­ta­ja­ryh­mä­läiset valittu

Kokoo­muksen ensim­mäiset vaikut­ta­ja­ryh­mä­läiset valittu

Julkaistu: 12.06.2016 Ohjelmatyö

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoimessa haussa kokoo­muksen poliit­tisiin ja järjes­tö­toi­minnan vaikut­ta­ja­ryhmiin haki noin tuhat kiinnos­tu­nutta kokoo­mus­laista. Puolue­hal­litus nimitti ensim­mäiset jäsenet ja puheen­joh­tajat vaikut­ta­ja­ryhmiin Lappeen­rannan puolue­ko­kouksen yhtey­dessä.

Nyt nimitettiin sivis­tys­po­liit­tisten, hyvin­voin­ti­po­liit­tisten, työ- ja elinkei­no­po­liit­tisten, kunta- ja kaupun­ki­po­liit­tisten sekä järjes­tö­toi­minnan vaikut­ta­ja­ryhmät. Puolue­hal­litus nimittää ulko- ja turval­li­suus­po­liit­tiset sekä ympäristö- ja yhdys­kun­ta­po­liit­tiset ryhmät seuraa­vassa kokouk­sessaan. Haku talous­po­liit­tisiin ja maaseu­tu­po­liit­tisiin vaikut­ta­ja­ryhmiin aukeaa kesän aikana.

Ensim­mäi­sellä nimitys­kier­rok­sella vaikut­ta­ja­ryhmiin valitut kokoo­mus­laiset löydät tästä listasta. Osa valituista ei halunnut nimeään julkais­tavan. Kaikkiin ryhmiin valit­tuihin ollaan vielä erikseen yhtey­dessä sähkö­pos­titse.

Lisätiedot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.


Kokoomus.fi