Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

Julkaistu:

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista. Puolue­hal­li­tus nimitti ensim­mäi­set jäse­net ja puheen­joh­ta­jat vaikut­ta­ja­ryh­miin Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä.

Nyt nimi­tet­tiin sivis­tys­po­liit­tis­ten, hyvin­voin­ti­po­liit­tis­ten, työ- ja elin­kei­no­po­liit­tis­ten, kunta- ja kaupun­ki­po­liit­tis­ten sekä järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­mät. Puolue­hal­li­tus nimit­tää ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­set sekä ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­liit­ti­set ryhmät seuraa­vassa kokouk­ses­saan. Haku talous­po­liit­ti­siin ja maaseu­tu­po­liit­ti­siin vaikut­ta­ja­ryh­miin aukeaa kesän aikana.

Ensim­mäi­sellä nimi­tys­kier­rok­sella vaikut­ta­ja­ryh­miin vali­tut kokoo­mus­lai­set löydät tästä listasta. Osa vali­tuista ei halun­nut nime­ään julkais­ta­van. Kaik­kiin ryhmiin valit­tui­hin ollaan vielä erik­seen yhtey­dessä sähkö­pos­titse.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Lue lisää verkos­toista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content